Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма је Основне академске студије – Дипломирани туризмолог (4 године, 240 ЕСПБ)

Врста студија и исход процеса учења

Настава се реализује активним методама и укључује: предавања, вежбе, теренску наставу, стручну праксу, семинарске радове, консултације.

Фонд часова предвиђен за обавезан предмет Теренска настава обрачунава се као оптерећење наставнику ангажованом на припреми и релизацији теренске наставе. Исти фонд часова обрачунава се у часове активне наставе у категорију предавања, јер је реч о специфичним (већ традиционалним) предавањима на терену у организацији наше Установе, где студент сагледава конкретне појаве, објекте и проблеме из области туризма, угоститељства и ловног туризма у одређеном простору.

Стручни, академски, односно научни назив

Дипломирани туризмолог

Услови за упис на студијски програм

Услови за упис на студијски програм су: завршена средња школа у трајању од четири године и позиција  на ранг-листи у оквиру одобрене уписне квоте студената.

Структура студијског програма

Студијски програм се састоји од групе обавезних заједничких предмета, четири изборна модула и слободних изборних предмета. Поред обавезних заједничких предмета, у зависности од модула које је одабрао, студент мора да положи и обавезне предмете који су предвиђени тим истим модулом. Остатак ЕСПБ, у зависности од изабраног модула, студент скупља путем изборних предмета. На IV години студија, сви студенти имају обавезан предмет Дипломски рад. Фонд часова предвиђен за Дипломски рад у функцији је припреме и израде истог и обрачунава се као оптерећење наставницима ангажованим на студијском програму.

Трајање студија

Основне академске студије студијског програма трају четири године (осам семестара). Бодовна вредност студијског програма је најмање 240 ЕСПБ.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом је предвиђена израда завршног рада.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Изборни предмети са сродних студијских програма понуђени су студентима студијског програма Дипломирани туризмолог и налазе се у листама понуђених изборних предмета.

Прелазак са других студијских програма

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру сличних области дефинишу се на основу важећих студијских програма Природно-математичког факултета у Новом Саду. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма основних академских студија Дипломирани туризмолог је мултидисциплинарно образовање стручњака из области туризма који ће планирати, организовати, управљати и руководити туристичким предузећима у целини или специјализованим јединицама предузећа (туристичке агенције, објекти смештаја, саобраћајна предузећа) и другим асоцијацијама, односно непривредним и струковним организацијама који чине субјекте и носиоце развоја из области туризма (национална туристичка организација, туристички информативни центри, локалне туристичке организације, сектори за туризам градских управа за привреду), а са циљем формирања мреже стејкхолдера, односно интересних група у туризму на нивоу дестинације. То подразумева усвајање различитог теоријског и практичног знања (како преко класичних облика наставе, тако и кроз теренску наставу и стручну праксу) из области туризма, ловног туризма, хотелијерства, гастрономије.

На овај начин студент стиче потребно мултидисциплинарно знање које омогућава даље усмеравање и профилисање дипломираних туризмолога, као радника и руководилаца из појединих области туризма и комплементарних делатности, на основу избора и опредељења за одређене изборне предмете предвиђене студијским програмом. Сврха студијског програма је такође образовање и припрема кадрова који ће бити у могућности да активно прате и усвајају садржаје студијских програма једног од смерова виших нивоа образовања, било да се ради о мастер или докторским студијама код студената надпросечног успеха.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма основних академских студија Дипломирани туризмолог је да образује кадрове из области туризма и његових сродних делатности, као што су хотелијерство, гастрономија и ловни туризам, који ће истовремено стећи низ маркетиншких, менаџерских и других знања и вештина из поменутих области, а од значаја за рад у основним секторима туристичке делатности. Студијски програм има за циљ да пружи мултидисциплинарно образовање у теорији и пракси  и да на тај начин обезбеди потребну стручну компетенцију за обављање широког спектра активности из области туризма и угоститељства. Прецизније речено, циљ овог студијског програма јесте школовање кадрова који ће бити запослени унутар предузећа из области туристичке, хотелијерске и шире угоститељске делатности, као и у ловиштима и агенцијама које се баве ловним туризмом као основном врстом делатности, бавити се пословима валоризације туристичких ресурса, развоја нових туристичких производа на основу истраживања тржишта, као и планирањем структурног и функционалног аспекта туристичке дестинације. Студијски програм основних студија, такође, треба да омогући даље образовање на студијским програмима вишег нивоа, као и даље усавршавање у циљу добијања високо компетентног стручно-научног кадра.

Школовање кадрова за рад у туризму поставља се као императив са сврхом повећања компетенција стручњака из ове области, а самим тим и успешнијег развоја туризма и угоститељства и других делатности туристичке привреде и повећања њихових прихода.

Циљ студијског програма основних академских студија Дипломирани туризмолог је да студент кроз обавезне предмете упозна основне теоријске одреднице туризма, географије, менаџмента и бизниса, као и мултидисциплинарни карактер туризмолошке науке. Уз помоћ обавезних и изборних предмета за одређене модуле студент стиче стручне компетенције за могуће запослење у подручју туристичке оперативе, хотелијерства и ресторатерства, ловно-туристичке оперативе.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност ретроспекције, обликовања, праћења и предвиђања структуре и функционисања туристичких објеката, појава и процеса;
 • компетентне и прецизне анализе, закључивања и способности решавања конкретних проблема везаних за туризам,
 • способност управљања и координације на пословима везаним за развој туристичке дестинације.

Овај студијски програм омогућује мултидисциплинарно образовање стручњака за савремено пословање и руковођење туристичким ресурсима, појавама, објектима и процесима које чине компоненте туризма и њему комплементарних делатности. Будући стручњаци стећи ће следеће компетенције:

 • за даље лично стручно усавршавање и специјализацију за поједине делатности, грана, група и подгрупа туристичке делатности;
 • за овладавање процесима, методама, техникама и поступцима истраживања туристичког тржишта;
 • за обављање пословних операција у туристичким предузећима и привредним и непривредним субјектима у туризму на нивоу дестинације;
 • те беспрекорна пословна комуникација са креаторима и организаторима туристичке понуде;
 • конзументима туристичког производа на матерњем и најмање једном страном језику.

Савладавањем студијског програма „Дипломирани туризмолог“, а у зависности од изабраног модула, студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање послова у туристичким агенцијама (организовање туристичких путовања), у туристичким организацијама, туристичко-информативним центрима, у угоститељским објектима хотелског и ресторатерског типа, у ловиштима, у маркетиншким агенцијама из области туризма, у стручним водичким службама, у саобраћајним предузећима у сектору за туризам, у службама за односе са јавношћу и промоцију музеја, галерија, архива и других установа које сакупљају, чувају и излажу покретна културна добра;
 • повезивање знања из различитих области и њихова примена на пословима планирања, управљања и контроле ресурсних, материјалних, организационих и маркетиншких аспеката туристичке дестинације и туристичког уређење простора;
 • способност решавања конкретних проблема при обављању свих напред наведених послова, уз употребу адекватних метода и поступака;
 • праћења новина и трендова на туристичком тржишту;
 • познавање информационо-комуникационих технологија и могућности њихове примене у туризму, а нарочито на пословима руковођења и организовања појединих, специфичних туристичких активности или облика туризма у заштићеним природним добрима, ловиштима, заштићеним културним добрима и археолошким локалитетима, конгресним центрима, винским регионима и сл.;
 • темељно познавање појединих облика туристичких активности, који представљају значајне туристичке производе на међународном туристичком тржишту, и који су релевантни за развој туризма у Србији.
Курикулум

Студијски програм „Дипломирани туризмолог (4 године, 240 ЕСПБ)“ се састоји од групе обавезних заједничких предмета за све модуле, четири изборна модула и слободних изборних предмета.

Студент приликом уписа овог студијског програма бира један од четири изборна модула: Туризам, Хотелијерство, Гастрономија или Ловни туризам. Сви студенти који упишу овај студијски програм без обзира на модуле, имају исте предмете на првој години студија, укупне вредности минимум 60 ЕСПБ.

Групу обавезних предмета заједничких за све модуле сачињава 21 предмет, укупне вредности 138 ЕСПБ, који су распоређени у осам семестара.

На другој, трећој и четвртој години поред листе обавезних заједничких предмета, у зависности од модула које је одабрао, студент мора да положи и обавезне предмете који су предвиђени тим истим модулом.

Модул Туризам се састоји од једанаест обавезних предмета, укупне вредности 62 ЕСПБ, Модул Хотелијерство од тринаест обавезних предмета, укупне вредности 73 ЕСПБ, Модул Гастрономија од тринаест обавезних предмета, укупне вредности 72 ЕСПБ и Ловни туризам од дванаест обавезних предмета, укупне вредности 68 ЕСПБ.

Остатак ЕСПБ, у зависности од изабраног модула, студент скупља путем изборних предмета. За сваки изборни предмет дефинисани су семестри на којима је он доступан.

У структури студијског програма, изборни предмети су заступљени са: најмање 25% на модулу Туризам, најмање 20% на модулу Хотелијерство, најмање 20% на модулу Гастрономија и са најмање 22% на модулу Ловни туризам.

Заступљеност одређене групе предмета према типу у односу на број ЕСПБ бодова:

 • Академско-општеобразовни = 18,62%
 • Теоријско-методолошки = 16,47%
 • Научно, односно уметничко стручни = 37,61%
 • Стручно-апликативни = 27,30%

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија Дипломирани туризмолог

Заједнички предмети више модула

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за Модул туризам

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за Модул хотелијерство

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за Модул гастрономија

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за Модул ловни туризам

 

Изборни предмети по модулима