Skip to main content

Јавни позив за Еразмус+ одлазну студентску мобилност у сврху студирања + најава презентација

Универзитет у Новом Саду расписао је јавни позив за пријаву студената за Еразмус+ КА131 стипендије за студентске размене (мобилност у сврху студирања) према државама чланицама ЕУ и трећим земљама придруженим Е+ програму.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА (КОНКУРСА): од 19. септембра 2022. до 12. октобра 2022. године

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: среда, 12. октобар 2022. године до 23.59 часова

РЕАЛИЗАЦИЈА МОБИЛНОСТИ: летњи семестар школске 2022/23.

У четвртак, 29. септембра 2022. године, у 11 часова, Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а одржаће онлајн презентацију овог позива.

А Канцеларија за међународну сарадњу ПМФ-а одржаће промоцију овог позива уживо, у понедељак, 3. октобра 2022. у 11 часова у Амфитеатру 2 на Департману за биологију и екологију. Студенти ће тада имати прилику да сазнају више информација о конкурсу, партнерским универзитетима ПМФ-а на којима је мобилност омогућена, припреми пријавне документације и да чују искуства колега који су већ учествовали у Ерасмус+ програму.

Студенти ПМФ-а који ће поделити своја Ерасмус+ искуству су:

  • Ана Цвјетичанин, студенткиња туризмологије, Ерасмус размена на Универзитету у Орадеи (Румунијиа), Еразмус+ пракса у Палему (Италија);
  • Вук Чолаковић и Вукашин Средојевић, студенти хотелијерства, Еразмус+ размена у Yschools (Троа, Француска).

За сва административна питања у вези са конкурсом и документацијом, студенти треба да контактирају путем мејла Канцеларију за међународну сарадњу ПМФ-а: erasmus@pmf.uns.ac.rs или да дођу на консултације у Деканат (канцеларија 6, приземље), сваког радног дана од 9-10 часова.

За подршку приликом састављања уговора о мобилности и одабира курсева, студенти треба да се обрате департманским академским координаторима.

Јавни позив за Еразмус+ одлазну студентску мобилност у сврху обављања праксе

Универзитет у Новом Саду расписао је јавни позив за пријаву студената за Еразмус+ КА103 стипендије за стручне студентске праксе према Еразмус+ програмским земљама.

Студенти Универзитета у Новом Саду могу да се информишу о свим детаљима конкурса за финансирање Еразмус+ студентских пракси преко сајта Универзитета у Новом Саду.

Конкурс је отворен до 30. септембра 2022. године.

Трајање одобрених мобилности је 2-3 месеца, а период реализације је до 15. маја 2023. године.

У току трајања конкурса, потребно је да заинтересовани кандидати пронађу компанију/организацију или академску институцију у једној од програмских земаља, која је спремна да у наведеном периоду буде домаћин Еразмус+ праксе.

Пракса треба да буде у складу са студијским програмом кандидата и одобрена од стране матичног факултета/Еразмус+ академског координатора. Постоје три различита вида студентске праксе које подржава програм Еразмус+:

  1. Студентске праксе интегрисане у план и програм (које су део студија)
  2. Добровољне студентске праксе (нису обавезне за студије, али се признају у додатку дипломи)
  3. Студентске праксе за студенте који ускоро дипломирају (пракса мора бити обављена најкасније годину дана после завршених студија, док учесници мобилности морају имати статус студената у фази пријављивања за овај тип мобилности)

За подршку током процеса пријављивања студенти се могу обратити департманском академском координатору, као и Канцеларији за међународну сарадњу ПМФ-а на адресу erasmus@pmf.uns.ac.rs.

Доживљаји са Летње школе хемије у Грацу

Четворо наших студената учествује у Летњој школи хемије у Грацу у оквиру Ерасмус+ програма: Ања Ђурђевић са II године основних студија биохемије, Давид Недељковић са IV године истог смера, Стеван Видовић са IV године основних студија хемије и Милица Богдановић са мастер студија хемије. Та се летња школа одржава већ дуже од 10 година као резултат успешње сарадње нашег факултета и Технолошког универзитета у Грацу.

Сваки радни дан проводе на универзитету, односно на Факултету за хемију, хемијско и процесно инжењерство и биотехнологију. Раде у засебним лабораторијама и укључени су у праксе из различитих ужих области из хемије.

Милица је добила прилику да ради у групи професора Фалкара, на катедри за физичку и теоретску хемију. Бави се синтезом бакар-хидроксид наноструктурних материјала у циљу контроле морфолошких, тополошких и структурних особина металног хидроксида. Структуре се даље излажу одређеним лигандима како би изазвале раст метал-органских мрежа (MOFs) на бази бакра. Њен рад обухвата и карактеризацију синтетисаних материјала вибрационом спектроскопијом и рендгенском дифракцијом на поликристалном праху.

Ања је смештена на катедри за органску хемију, у тиму професора Брајнбауера. Пројекат којем је прикључена укључује синтезу инхибитора ензима хоризмат синтазе са потенцијалним антимикробним дејством.

Давид је у нешто познатијем окружењу, под менторством некадашњег студента ПМФ-а. Андреј је такође боравио на пракси у оквиру Летње школе хемије у Грацу, после које је одлучио да упише мастер студије у Грацу и ради код истих професора код којих је учествовао на пракси у Летњој школи. На Институту за хемију и технологију биолошких система, Давид са Андрејем ради на синтези и модификацији гликомиметика за профајлинг ензима у метаболизму угљених хидрата.

Стефан је на катедри за неорганску хемију, под менторством професора Ухлига, декана Технолошког универзитета. Он се бави ексфолијацијом наноматеријала са високим приносом, са циљем њихове примене у полупроводницима. У јулу ове године његова катедра је била домаћин међународној конференцији неорганских цикличних система, на којој је Стефан имао прилику да учествује.

Наш шеф Службе за међународну сарадњу као алумниста Хамфри програма стипендирања промовише интернационализацију у високом образовању

Алумниста Хамфри програма Гордана Влаховић наставља свој главни пројекат који је започела у оквиру своје Хамфри стипендије радећи на иницијативама за промоцију свеобухватне интернационализације у високом образовању. Гордана Влаховић била је стипендиста на Универзитету Пен Стејт у периоду 2018-2019. По повратку са Хамфри стипендије, поново је преузела улогу шефа Службе за међународну сарадњу.

Пројекат на којем тренутно ради зове се EXtremeClimTwin, у којем унапређује вештине и компетенције истраживача и администратора који истражују климатске промене и екстремне температуре. Недавно је дала интервју на српској националној телевизији, током којег је говорила о истраживачком пројекту финансираном у оквиру програма European Union Horizon 2020, затим о кључној улози административних служби високо-образовних институција у процесу интернационализације и указала је на општи недостатак стручњака у овој области.


Нoвe мoгућнoсти зa истрaживaчe и студeнтe у oблaсти биoхeмиje и срoдних нaукa

Стипeндије FEBS-a зa истрaживaчe и студeнтe

Биoхeмиjскo друштвo Србије (БДС) oкупљa истрaживaчe из вeликoг броја нaучнo-истрaживaчких институција у Србиjи сa циљeм дa члaнoвимa oбeзбeди мoгућнoсти зa упoзнaвaњe, сaрaдњу и усaвршaвaњe. Нa сајту друштвa мoжe сe упoзнaти oргaнизaција и aктивнoсти БДС. БДС је члaн Federation of European Biochemical Societies (FEBS), који имa ширoк спeктaр aктивнoсти и пружa вeликe мoгућнoсти (крoз oргaнизoвaњe и стипeндирaњe) зa пoхaђaњe и финaнсирaњe нaпрeдних курсeвa и путoвaњa. O aктивнoстимa FEBS-a мoжe сe инфoрмисaти нa саjту тoг друштвa. Зa стипeндије FEBS-a мoгу дa кoнкуришу сви члaнoви oвoг друштвa или БДС. Учлaњивaњe у БДС је једнoстaвнo, пoпуњaвaњeм приступницe. Зa студeнтe је члaнствo бeсплaтнo.

Бeсплaтни вeбинaри Biochemistry Focus

Бритaнскo биoхeмиjскo друштвo и Portland Press изрaдили су сeриjу вeбинaрa Biochemistry Focus. Oбрaђeнe тeмe oбухвaтају рaзличитe oблaсти истрaживaњa у мoлeкулaрним биoнaукaмa, као и прaктичнe сeсије кoје су кoриснe зa рaзвој кaријерe. Свaки вeбинaр ће пoлaзницимa пружити прилику дa пoстaвљају питaњa, a oви oнлајн дoгaђаји мoгу сe пoхaђaти бeсплaтнo. Први вебинар биo је нa прoгрaму 25. фeбруaрa. Снимци сa прошлих вeбинaрa су такође доступни.

Нeкe oд нaвeдeних мoгућнoсти су усмeрeнe нa млaдe истрaживaчe, студeнтe дoктoрских студија, дoк су другe дoступнe свимa.

Antibodies програм грантова за путовања

Сваког тромесечја, Antibodies.com нуди грантове за путовања у износу до 500 евра као помоћ у покривању трошкова учешћа на конференцијама. Ови грантови за путовања отворени су за студенте докторских студија, руководиоце лабораторија и пост-докторске кандидате из академских истраживачких институција широм Европе. Грант је намењен покривању трошкова регистрације, смештаја и путовања на конференције по избору.

Да бисте створили шансу да добијете грант, једноставно попуните онлајн пријаву; укључујући и резиме вашег истраживања или апстракт за конференцију.

Програм стипендирања Немачке федералне фондације за заштиту животне средине (DBU) за земље Средње и Источне Европе

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), са седиштем у Оснабрику, нуди програм стипендирања за 19 земаља у Средњој и Источној Европи (Бугарска, Естонија, Латвија, Литванија, Пољска, Калињинградска област, Румунија, Словачка, Чешка, Украјина, Мађарска, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Албанија, Косово, Северна Македонија и Црна Гора).

Циљ програма је да универзитетским дипломцима омогући даље професионално усавршавање у области решавања проблема заштите животне средине и очувања природе у својим матичним земљама.

Стипендија траје шест до дванаест месеци и укључује интензивни курс немачког језика који траје неколико недеља. Институције домаћини у Немачкој могу бити универзитети, истраживачки институти, министарства, компаније или удружења.

Рокови за пријаву су 05. марта и 05. септембра сваке године.

За даље информације молимо контактирајте координатора за Србију Ану Петровић у Београду.

Могућности за усавршавање у Немачкој

Немачка спада у најомиљеније дестинације за студирање међу страним студентима. Онај ко жели да студира или истражује на неком немачком универзитету, сигурно има пуно питања.

DAAD годишње стипендира преко 100.000 немачких и страних студената и научника у целом свету. Самим тим он је највећа организација која стипендира међународну размену као и сарадњу међу високошколским институцијама.

Немачка такође нуди страним докторандима и научницима изврсне могућности за истраживање. Универзитети и више школе, државне и приватне вануниверзитетске истраживачке институције, као и велике организације које се баве финансирањем науке, као на пример Немачка заједница истраживача (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG) и Немачка служба за академску размену (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) подржавају научнике стипендијама или обезбеђивањем радног места.

Чак и индустрија која се бави интензивно истраживањем и средња предузећа имају интересантне развојне могућности за међународне истраживаче. Многе компаније блиско сарађују са универзитетима и истраживачким институцијама у примењеном истраживању и развоју.

Одржан Еразмус+ инфо дан дан за студенте и запослене ПМФ-а

На Природно-математичком факултету је у понедељак, 9. марта, одржан Еразмус + инфо дан за студенте и запослене ПМФ-а. Тим поводом, студентима и запосленима су детаљније представљене информације у вези са у том периоду актуелним ЕРАЗМУС + KА 103 KОНKУРСОМ.

Мултидисциплинарна стручна пракса из области Примењене заштите мора на Егејским острвима у Грчкој

Позивамо дипломце, студенте и истраживаче волонтере да се пријаве за стручну праксу, са циљем обогаћивања свог знања практичним искуством у раду на доступним теренским истраживачким пројектима и пројектима заштите са следећим тимовима: Морски сисар, Примењени ГИС, Заштита мора и Микропластика на Архипелагос институту за заштиту мора. Полазници праксе обезбеђују научну подршку за пројекте Архипелагос института и добијају јединствено, практично искуство из области заштите мора.

Пројекти се одвијају у истраживачким базама Архипелагос института на острвима Самос и Липси у источном Егејском мору. Они се баве кључним питањима заштите и научним питањима која се односе на заштиту ретког биодиверзитета региона. Циљ Архипелагос програма праксе је да обезбеди учесницима истраживачко искуство на терену, на тај начин директно доприносећи будућности овог јединственог екосистема.

Свака стручна пракса је усмерена на развијање лидерских способности студената, као и њихових способности за независно истраживање и учење, које повећавају шансе за запослење.

За пријаву је потребно послати примерак кратке биографије, пропратно писмо и једно писмо препоруке на admissions@archipelago.gr