Потребна документација за конкурс за избор у наставна звања (доцент, ванредни професор, редовни професор):

 1. Пријава (у слободној форми)
 2. Кратка биографија кандидата
 3. Оверене фотокопије диплома претходних нивоа студија
 4. Списак научних и стручних радова и копије наведених радова
 5. Оцена педагошког рада од стране студената у претходне три године
 6. Докази о испуњењу услова за избор у звање у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника и Правилником о додатним условима за избор у звање наставника Природно-математичког факулета у Новом Саду.

Потребна документација за конкурс за избор у сарадничка звања (асистент, асистент са докторатом, сарадник у настави):

 1. Пријава (у слободној форми)
 2. Кратка биографија кандидта
 3. Оверене фотокопије диплома претходних нивоа студија
 4. Списак научних и стручних радова и копије наведених радова
 5. Оцена педагошког рада од стране студената у претходне три године
 6. Потврда да је кандидат уписао:
  • докторске студије (за избор у звање асистента)
  • мастер академске или специјалистичке академске студије (за избор у звање сарадника у настави)