Најновије вести о научном раду

На основу члана 29. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду (пречишћен текст) број: 0601-67/10 од 15.12.2020. године, декан

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА –  САРАДНИКА ПРАКТИЧАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ ПРАКСЕ (НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА)

I

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (у даљем тексту: Факултет) упућује јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем, запосленима на месту наставника математике у основним и средњим школама да, као сарадници-практичари, учествују у реализацији школске праксе (наставни предмет Mатематика) на студијским програмима Департмана за математику и информатику.

II

За потребе реализације школске праксе за наставни предмет Математика бира се у звање десет сарадника практичара.

У звање сарадника практичара лице се бира на три године, са могућношћу реизбора.

III

У звање сарадника практичара на Факултету може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

 • има заснован радни однос у основној или средњој школи на територији Републике Србије
 • завршене студије другог степена (мастер студије) или студије VII1 степена из области Математике или сродних области
 • има најмање пет година радног искуства у обављању образовно-васпитног рада у школи
 • има положен стручни испит одређен Законом о основама система образовања и васпитања
 • има сагласност установе у којој је запослено да може да води стручну праксу студената Факултета
 • континуирано усавршава наставничке и менторске компетенције у програмима стручног усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе.

IV

У поступку одабира кандидата поред услова наведених у члану III посебно се вреднује педагошки рад и мотивисаност кандидата.

Уколико више кандидата испуњавају услове за избор у звање сарадника практичара, предност има кандидат који има боље резултате у активностима стручног усавршавања, примени стечених знања, ширењу и промовисању знања и који учествују у ваншколским активностима и подизању квалитета образовно-васпитног рада.

V

Докази који се прилажу уз пријаву на Јавни позив:

 1. доказ о положеном стручном испиту за наставни предмет Математика,
 2. потврда о тренутном запослењу,
 3. сагласност установе у којој је кандидат запослен да може да води стручну праксу студената Факултета,
 4. попуњен образац за пријаву који садржи податке о стручним квалификацијама,
 5. доказ о континуираном усавршавању наставничке и менторске компетенције у програмима стручног усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе. (Потврде, Уверења, Сертификати и слично)

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

VI

Пријава на Јавни позив врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Факултета, Департмана за математику и информатику, на следећој интернет страници www.dmi.uns.ac.rs

Попуњену Пријаву на јавни позив заједно са пратећом документацијом доставити на адресу:

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Департман за математику и информатику
Трг Доситеја Обрадовића 4
21102 Нови Сад
са назнаком: За јавни позив за избор у звање сарадника ван радног односа – сарадника практичара (Математика)

Рок за подношење пријаве је петнаест дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Дневник“ (објављен 27. јануара 2022. године).

Додатне информације заинтересовани могу добити путем мејла prakticari@dmi.uns.ac.rs

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији неће се узимати у разматрање, односно биће одбачене.

Овај Јавни позив објављује се на интернет страници Факултета, на Огласној табли Факултета и у дневном листу „Дневник“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације на особе женског пола.

SymBioSE, Симпозијум студената биологије у Европи, је годишњи догађај током којег се студенти основних, мастер и докторских студија састају и размењују своја истраживања. Догађај је намењен студентима биологије.

Ове године, поводом 25. годишњице, одржава се у Фрајбургу у Немачкој.

Циљ симпозијума је да прошири видике свих учесника и да пружи платформу за размену науке и ентузијазма. Догађај обухвата презентације, радионице, екскурзије и студентске презентације како би студентима пружили прилику да изграде пријатељства и повежу се.

Сајт симпозијума студената биологије у Европи: https://www.symbiose-europe.org/

Имејл: symbiose-participants@biologie.uni-freiburg.de

 

Download the PDF file .

Српско хемијско друштво (СХД) је на Свечаној скупштини СХД одржаној 16. децембра 2021. године наградило најбоље студенте Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине за школску 2020/21. годину.

Добитници Годишње награде СХД за најбоље студенте у 2021. години су:

 • Љубица Брењо
 • Андријана Вукојевић
 • Александра Рогановић

Добитници Специјалног признања СХД за најбоље студенте у 2021. години су:

 • Никола Чокорац
 • Душица Јовановић
 • Јелена Антић
 • Степхан Андре Ћулум
 • Јована Дрчалић
 • Томислав Качаревић
 • Софија Ђукановић
 • Јелена Ђилас
 • Ђорђе Јанковић
 • Јана Павловић
 • Милица Јакшић
 • Ивана Симин
 • Ђорђе Пејин

Свим награђеним студентима СХД додељује бесплатну чланарину за наредне две године и претплату на часопис Хемијски преглед.

Конференција European Student Colloid Conference одржаће се по 18. пут од 26.-30. јуна 2022. године у Сегедину, Мађарска. Организују је наше колеге из лабораторије проф. Иштвана Силађија, међу којма су и неки наши бивши студенти. Топла препорука за студенте хемије и физике.