Добијање сагласности Етичке комисијеРад са огледним животињама

Према Кодексу о академском интегритету ПМФ УНС, члан 7, Етичка комисија ПМФ УНС надлежна је искључиво за научноистраживачки рад са испитаницима.

Уколико Вам је потребна сагласност Етичке комисије за Ваша истраживања, молимо Вас да поднесете званичну молбу Етичкој комисији на разматрање (не постоји посебан формулар). Молба треба да садржи кратак опис планираних активности (на српском језику) које се односе на рад са испитаницима, на основу којег ће Етичка комисија моћи да процени и донесе одлуку о томе да ли је за наведене активности етичка сагласност потребна или не. Неопходно је да потписану молбу доставите архиви да се заведе, а да имејл са датумом подношења молбе архиви и doc фајлом молбе пошаљете на адресу davor.korica@pmf.uns.ac.rs.

О научноистраживачком раду са испитаницима можете се обавестити у Кодексу о академском интегритету ПМФ УНС (посебно члан 7).

Председник Етичке комисије, проф. др Сања Коњик

За добијање мишљења Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња Универзитета у Новом Саду (у наставку Етичка комисија) о етичности рада са огледним животињама у оквиру научно-истраживачке делатности (дипломског или мастер рада, докторске дисертације, пројектних задатака) потребно је:

  1. Упознати се са Правилником за рад са експерименталним животињама Универзитета у Новом Саду,
  2. Упознати се са Пословником о раду Етичке комисије за добробит животиња Универзитета у Новом Саду,
  3. У електронској форми попунити образац Захтева за одобрење спровођења огледа на животињама,
  4. Послати Молбу за добијање мишљења Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња Универзитета у Новом Саду, попуњен образац и приложену литературу (у pdf формату) на имејл Етичке комисије: zastita.zivotinja@uns.ac.rs

Kада Етичка комисија буде заказала седницу, кандидати ће електронским путем (имејлом) бити обавештени о времену и месту одржавања, како би могли присуствовати седници и на њој образложити свој захтев. У случају спречености кандидата, седници мора присуствовати барем један члан истраживачког тима који може образложити захтев, јер у противном неће бити разматран.

Председник Етичке комисије је др Марија Пајић, доцент на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредни факултет УНС.

НАПОМЕНА

Сходно Закону о добробити животиња (члан 33-52; „Службени гласник РС“ бр 41/09) и Правилнику о условима за упис у регистар за огледе на животињама, садржини и начину вођења тог регистра, програму обуке о добробит огледних жвиотиња, обрасцу захтева за одобрење за спровођење огледа на животињама, начину, неге, поступања и лишавања живота огледних животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о држању, репродукцији, промету,односно спровођењу огледа на животињама („Службени гласник РС“ 29/10), лица укључена у огледе на животињама, као и лица задужена за заштиту добробити огледних животиња и бриге о њима су обавезна да су обучена за активности које преузимају у том послу, тј. да су прошла одговарајућу обуку (време, место и линкови ће бити благовремено објављени).