Биологија и екологија

Назив групе: Група за истраживање и заштиту биодиверзитета (Diptera, Syrphidae)

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију

Руководилац групе: др Анте Вујић

Чланови групе:

 • др Снежана Раденковић
 • др Дубравка Милић
 • др Андријана Андрић
 • Димитрије Радишић
 • Ана Грковић
 • Злата Марков
 • Снежана Јовичић
 • Тијана Николић
 • Соња Трифунов
 • Сања Веселић
 • Лаура Ликов
 • Марија Миличић

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2669
ante.vujic@dbe.uns.ac.rs

Научна област: биологија, екологија, таксономија, конзервациона биологија

Делатност: Истраживања полинатора са посебним акцентом на сирфиде у циљу њихове заштите и очувања

Опрема:

 • два стереомикроскопа CETI тип SV
 • четири стереомикроскопа NIKON SMZ 745T
 • референтна збирка сирфида (Diptera, Syrphidae) и пчела (Hymenoptera: Аpoidea (Andrenidae, Melittidae, Halictidae, Apidae, Megachilidae, Colletidae))

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Horizon 2020 Fly High (Insect-plant relationships: insights into biodiversity and new applications)
 • FP7 EXPEER (Distributed Infrastructure for EXPErimentation in Ecosystem Research)
 • FP7 STEP (Status and Trends of European Pollinators)
 • Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији-сирфиде (Insecta: Diptera:Syrphidae) као модел организми
 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима

Назив групе: Истраживачка група за анатомију и морфологију биљака

Матична институција: Природно-математички факултет

Руководилац групе: др Јадранка Луковић

Чланови групе:

 • Лана Зорић
 • Дуња Карановић
 • Сања Тодоровић

Контакт информације:

 Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2662
jadranka.lukovic@dbe.uns.ac.rs

Научна област: ботаника

Делатност: Испитивање структурних адаптација биљака, компаративна морфо – анатомска истраживања и структурне карактеристике лековитих биљака, као и утицај тешких метала на структурно – физиолошке карактеристике биљака. Део истраживања усмерен је на компаративне морфоанатомске анализе различитих систематских група биљака, у циљу разјашњавања таксономске проблематике.

Опрема:

 • Криостат Leica CM 1850 (WUS – Austria пројекат)
 • Систем за анализу слике Motic Images Plus 2.0.
 • Стереомикроскоп Nikon SMZ 745T

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Биомеханичка и биомиметичка параметризација дрвећа: пилот студија
 • Побољшање линија, хибрида и технологије гајења шећерне репе
 • Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена

Назив групе: Истраживачка група за акватичну екотоксикологију (део LECOTOX-а)

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију

Руководилац групе: др Ивана Теодоровић

Чланови групе:

 • др Ивана Теодоровић
 • др Тања Тунић
 • Варја Кнежевић
 • Дина Тењи

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2690
ivana.teodorovic@dbe.uns.ac.rs

Научна област: заштита животне средине

Делатност:

 • Превентивна (посебно средства за заштиту биља) и ретроспективна еколошка процена ризика (ЕРА) у акватичној средини
 • Развој екотоксиколошких метода за ЕРА

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • SOLUTIONS (FP 7 603437 collaborative project, 2013.-2018.)
 • „In vitro евалуација species – специфичне осетљивости на пестициде у еколошкој процени ризика у складу са политиком ЕУ о њиховој одрживој употреби“ – краткорочни АПВ (2014.-2015.)
 • „Утицај воденог матрикса и физичко хемијских особина релевантних органских ксенобиотика на екотоксичност и понашанје у одабраним процесима пречишћавања воде“ – МНТР ОИ 172028 (2011.-2015.)
 • „Ксенобиотици са хормонском активмошћу: репродуктивни, метаболочки развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија“ – МНТР ОИ 173037 (2011.-2015.)

Прилози:

Назив групе: Истраживачка група за биохемију и молекуларну биологију

Матична институција: Природно-математички факултет

Руководилац групе: др Данијела Којић

Чланови групе:

 • др Јелена Пураћ
 • др Жељко Д. Поповић
 • др Едвард Петри
 • др Анђелка Ћелић
 • др Елвира Вукашиновић
 • мc Снежана Миловац
 • мc Татјана Николић
 • мc Јована Плавша
 • мc Ива Узелац
 • мc Милош Аврамов
 • мc Маја Мариновић

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2677
danijela.kojic@uns.ac.rs

Научна област: биологија, ужа област биохемија и молекуларна биологија

Делатност: Истраживање молекулских и биохемијских основа адаптација организама на стрес – на ниску температуру, дехидратацију, полутанте из животне средине. Модел организми у нашим истраживањима су најчешће штетне и корисне инсекатске врсте, али и други организми као што су пацови/мишеви. Истраживања су усмерена на проучавање промена у антиоксидативном систему заштите, активности ензима и експресији гена у вези са стресом. Део истраживачке групе се бави истраживањима у домену структурне биологије протеина – молекуларним моделовањем, карактеризацијом протеина, протеин-протеин и лиганд-протеин интеракцијама.

Опрема:

 • Eppendorf realplex4 (Real-Time PCR) – апарат за праћење генске експресије
 • TP Proffesional (Biometra)
 • UV комора за хибридизацију (BLX-254)
 • апарат за ултрачисту воду (Milipore Direct-Q 3UV)
 • гасни хроматограф са масеном спектрометријом (Agilent GC-6890 MSD5975)
 • различите врсте електрофореза
 • BioDocAnalyzer (Biometra) – систем за фотографисање и документовање гелова (Biometra)
 • TSC Thermoshaker (Biometra)
 • спектрофотометар JENWAY 6305

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • МПНТР 173014 (партнери)
 • АПВ 114-451-1727/2015 (носиоци)
 • АПВ 114-451-3846/2013 (носиоци)

Назив групе: Истраживачка група за еволуциону биологију

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију

Руководилац групе: др Весна Миланков

Чланови групе:

 • др Јасмина Лудошки
 • др Љубинка Француски Марчетић
 • Марко Ђуракић

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
vesna.milankov@dbe.uns.ac.rs

Научна област: популациона и конзервациона генетика, еволуциона систематика, молекуларна таксономија, еволуциона морфологија

Делатност: Фундаментална и примењена истраживања генетичког, фенотипског и таксономског диверзитета различитих група животиња. Фундаментални аспекти истраживања односе се на разумевање еволуционих механизама који формирају и одржавају биолошку разноврсност, као и међусобних ограничења (trade off) током онтогеније и филогеније, те покрива аспекте специјације, систематике, филогеније и морфолошке еволуције одабраних таксона. Тежиште примењених истраживања је конзервациона генетика ендемских, ретких и просторно фрагментисаних таксона пореклом из Европе (са нагласком на Балканско полуострво). Такође, део истраживања односи се на сагледавање потенцијала природних популација врста од епидемиолошког и медицинског значаја (вектори патогена узрочника обољења човека и домаћих животиња) проучавањем дистрибуције морфолошке и генетичке варијабилности.

Опрема:

 • систем за вертикалну електрофорезу (Hoefer SE600)
 • систем за хоризонталну електрофорезу (Bio Rad Mini Sub Cell GT)
 • исправљач струје (Pharmacia Biotech EPS3500)
 • PCR (Eppendorf Mastercycler personal) Центрифуга са хлађењем (Eppendorf 5415Р)
 • термомиксер (Eppendorf Thermomixer compact)
 • трансилуминатор (Hoefer MacroVue UVis-20)
 • стереолупа са дигиталном камером (Leica MZ12.5 и Leica DFC320)
 • аналитичка вага (Ohaus Adventurer AR 1530)

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација, у зависности од променљивости средина (2011.–данас) ев. бр. 173012
 • Молекуларни и фенотипски диверзитет таксона од економског и епидемиолошког значаја, и угрожених и ендемских врста у Европи (2011.–данас)
 • Status and Trends of European Pollinators (2009.–2011.) 244090-STEP-CP-FP (FP7)
 • Assessing Large scale Risks for biodiversity with tested Methods (2007.–2009.) EU (FP6)
 • Ритови Војводине – јуче данас, сутра (2006.–2009.)
 • Биљне ваши, паразитске осе и ериофидне гриње: диверзитет и филогенетски односи (2006.–2010.) ев. бр. 143006
 • Одржање биодиверзитета у центрима разноврсности („Hot spots“) Балканског и Иберијског полуострва (2005.–2010.)
 • Мониторинг биодиверзитета у заштићеним деловима природе (2002.–2005.) ев. бр. 1770
 • Таксономска, биогеографска и аутеколошка истраживања флоре и фауне (1997.–2001.) ев. бр. 03Е28
 • Генетичко-биохемијски аспекти екологије врсте Culex pipiens Linne, 1758 (Diptera: Culicidae) у Новом Саду (1999.)

Прилози:

Назив групе: Истраживачка група за екологију биљака

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију

Руководилац групе: др Снежана Радуловић

Чланови групе:

 • др Душанка Цвијановић
 • Милица Живковић
 • Маја Новковић

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2689
snezana.radulovic@dbe.uns.ac.rs

Научна област: екологија

Делатност: 

 • Eкологија биљака
 • Екологија копнених вода и системи даљинске детекције у екологији
 • Математичко моделовање у екологији
 • Стандардизација метода у екологији копнених водених екосистема

Опрема:

 • Trimble Nomad – теренски рачунар

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • SOLUTIONS (FP 7 603437 collaborative project, 2013.-2018.)
 • FP7 DANCERS (Building Excellence in the Danube Region)
 • COST TD1209 European Information System for Alien Species, UK
 • Seagrass Mapping Vegetation, the case study Koh Libong Widelife Sanctuary, Trang Province, Thailand
 • Biosensing Technologies and Global System for Long-Term Research and Integrated Management of Ecosystems, MNTR 043002
 • SERCON System for Evaluating Rivers for Conservation network

Прилози:

Назив групе: Истраживачка група за екологију животиња

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију

Руководилац групе: др Оливера Бјелић Чабрило

Чланови групе:

 • др Естер Поповић
 • Борислав Чабрило

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2694
olivera.bjelic-cabrilo@dbe.uns.ac.rs

Научна област: биологија, екологија

Делатност: Истраживања хелминтофауне риба, водоземаца и сисара

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Листа инвазивних врста на подручју АП Војводине
 • Вештачки мрест и амбијентални услови као најбитнији фактори за успешну производњу лињака
 • Генетичка и фенетичка разноврсност у природним популацијама у различитим срединама – допринос полиморфизма Б хромозома
 • Валоризација и инвентаризација херпето и ентомофауне у СРП „Багремара“

Назив групе: Истраживачка група за микробиологију

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију

Руководилац групе: др Драган Радновић

Чланови групе:

 • др Маја Караман
 • др Јелица Симеуновић
 • др Петар Кнежевић
 • Ивица Тамаш
 • Дајана Ковач
 • Миливоје Петрушић
 • Милана Ракић
 • Верица Алексић
 • Оливера Бабић
 • Љиљана Јањушевић
 • Александра Петровић
 • Елеонора Бошковић
 • Кристина Тешановић
 • Милош Бокоров
 • Санда Савић

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2680
dragan.radnovic@dbe.uns.ac.rs

Научна област: микробиологија

Делатност:

 • микробиолошки квалитет површинских, подземних вода и отпадних вода
 • екофизиологија микроорганизама
 • биомониторинг
 • сапромикробиологија
 • сапробиологија
 • биоремедијација нафтом загађених вода
 • токсикологија вода са посебним освртом на цијанотоксине
 • заштита биодиверзитета микроорганизама, биоиндикацијска својства лишајева и маховина
 • биотехнолошка примена микроорганизама и њихових активних метаболита
 • изналажење биосинтетичких термопластичних материјала и алтернативних антимикробних агенаса
 • микробни биофилмови, биологија бактериофага и потенцијал њихове примене у различитим областима

Опрема:

 • лиофилизатор Freeze Dryer ALPHA 2-4 Ldplus
 • епифлуоресцентни истраживачки микроскоп Olympus BX51 и флуоритни уљни објектив 100х
 • лупа Olympus
 • Deep freeze Brunswick Scientific
 • ламинарна комора Ehret
 • фотометар Thermo Scientific
 • трансилуминатор Bio Doc Analyse
 • кадица за електрофорезу Compact M Biometra
 • Thermocycler T Professional Biometra

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Превентивни, терапијски и етички приступ преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролифератном одговору ћелије, пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 • The role of metal homeostasis, reduction and sporulation in the metal resistance of Gram-positive bacteria, пројекат у оквиру SCOPES, Scientific Cooperation between Eastern Europe and Switzerland
 • Identification and characterization of cyanobacterial toxins based on their interaction with basic cellular detoxification systems in Zebra fish-Danio rerio and zooplankton-Daphnia magna, пројекат у оквиру SCOPES
 • Функционални производи на бази жита намењени особама са метаболичким поремећајима, пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 • Development of combined therapies with bacteriophages and chemical agents in A.bamannii biofilm control, пројекат у оквиру билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Португалије
 • Isolation and characterisation of Acinetobacter baumannii bacteriophages, пројекат у оквиру билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Словеније
 • Novel antimicrobial agents for bacterial pathogen control, пројекат у оквиру IPA прекограничног програма сарадње

Назив групе: Истраживачка група за молекуларну и репродуктивну токсикологију (део LECOTOX-а)

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију

Руководилац групе: др Небојша Андрић

Чланови групе:

 • др Соња Каишаревић
 • др Кристина Погрмић
 • др Светлана Фа
 • Јелена Хрубик
 • Бранка Глишић
 • Драгана Самарџија

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2675
nebojsa.andric@dbe.uns.ac.rs

Научна област: биологија

Делатност: Механизми и ефекти ксенобиотика на биолошке системе

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Ecosignal (FP7-321745)
 • SCOPES (SNSF-152743/1-collaborative project)
 • МНТР ОИ 172028
 • „Ксенобиотици са хормонском активмошћу: репродуктивни, метаболочки развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија“ – МНТР ОИ 173037 (2011.-2015.)
 • „In vitro евалуација species – специфичне осетљивости на пестициде у еколошкој процени ризика у складу са политиком ЕУ о њиховој одрживој употреби“ – краткорочни АПВ (2014.-2015.)
 • „Утицај воденог матрикса и физичко хемијских особина релевантних органских ксенобиотика на екотоксичност и понашање у одабраним процесима пречишћавања воде“ (2011.-2015.)

Прилози:

Назив групе: Истраживачка група за примењену зоологију

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију

Руководилац групе: др Зорана Бановачки

Чланови групе:

 • др Снежана Раденковић
 • др Иво Караман
 • др Ласло Барши
 • др Младен Хорватовић

Контакт информације:

 Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
zorana.banovacki@dbe.uns.ac.rs

Научна област: биологија, зоологија

Делатност: Анализа састава популација ентомофауне у погонима прехрамбене индустрије. Праћење диверзитета фауне. Праћење популација инвазивних врста животиња. Праћење популација фитопаразитних и земљишних нематода.

Опрема:

 • светлосни микроскоп Carl Zeiss Axio Scope A1
 • светлосни микроскоп Baush & Lomb
 • бинокуларна лупа Wild Heerbrugg

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Састав и динамика популација ентомофауне у производним погонима и складиштима Концерна за производњу и промет кондиторских производа „Бамби“ АД Пожаревац (2015.-данас) ев. бр. 0601-114/34
 • East and South European Network for Invasive Alien Species – a tool to support the management of alien species in Bulgaria“ (2015.-данас) Д-33-51/30.06.2015
 • Валоризација и инвентаризација херпето- и ентомофауне у СРП Багремара (2015.)
 • Листa инвaзивних врстa нa пoдручjу AП Вojвoдинe (2011.)

Назив групе: Истраживачка група за систематику и филогенију биљака и фитогеографију

Матична институција: Природно-математички факултет

Руководилац групе: др Ружица Игић

Чланови групе:

 • Горан Аначков
 • Драгана Вуков
 • Милица Рат
 • Мирјана Ћук
 • Борис Радак
 • Бојана Бокић
 • Милош Илић
 • Марко Рућандо
 • Слободан Бојчић
 • Предраг Кошутић

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
ruzica.igic@dbe.uns.ac.rs

Научна област: ботаника

Делатност: Таксономска, флористичка, биогеографка, екофизиолошка истраживања и географија алохтоних врста.

Опрема:

 • бинокуларна лупа Leica M205C
 • хербарска помична лупа BIO-OPTICA
 • микроскоп Motic B3 Professional Series
 • микроскоп Axio Imager.A2
 • eлектрична преса модел THP.01

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита (173030)
 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима (ИИИ 43002)
 • Рационализација и ефикасна употреба биљних сировина на подручју АПВ за потребе фармацеутске и прехрамбене индустрије (114-451-2388/2011-01)

Прилози:

Назив групе: Истраживачка група за таксономију и зоогеографију инвертебрата

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију

Руководилац групе: др Иво Караман

Чланови групе:

 • др Ласло Барши
 • др Младен Хорватовић
 • Ива Њуњић

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
ivo.karaman@dbe.uns.ac.rs

Научна област: биологија, зоологија, таксономија, фаунистика

Делатност: Таксономска, филогенетска и зоогеографска истраживања инвертебрата. Утврђивање кључних момената и механизама диверзификације старе балканске фауне. Истраживање фитопаразитних земљишних нематода.

Опрема:

 • светлосни микроскоп Carl Zeiss Axio Scope A1
 • светлосни микроскоп Baush & Lomb
 • бинокуларна лупа Wild Heerbrugg

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Истрaживaњa шпиљских стaништa и извoришних пoдручja ширeг дубрoвaчкoг пoдручja с циљeм врeднoвaњa биoрaзнoликoсти и oцjeнa прихвaтљивoсти (2014.-2015.)
 • Research and conservation of Dinaric cave type localities (2011.-2012.)
 • Листa инвaзивних врстa нa пoдручjу AП Вojвoдинe (2011.)
 • Истрaживaњa климaтских прoмeнa и њихoвoг утицaja нa живoтну срeдину – прaћeњe утицaja, aдaптaциje и ублaжaвaњa (2011.-данас)
 • Strengthening the Ecological, Institutional and Financial Sustainability of Macedonia’s National Protected Areas System (2010.-2011.)

Назив групе: Истраживачка група за физиологију биљака

Матична институција: Природно-математички факултет

Руководилац групе: др Слободанка Пајевић

Чланови групе:

 • Наташа Николић
 • Милан Боришев
 • Милан Жупунски
 • Данијела Арсенов
 • Сања Музикравић

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2650
milan.borisev@dbe.uns.ac.rs

Научна област: ботаника

Делатност: Физиолошке анализе лековитих и алергијских биљака као и других комерцијалних биљака. Физиолошка испитивања фотосинтезе, водног режима и активности ензима у циљу испитивања оксидативног метаболизма и асимилације нутријената.

Опрема:

 • ElvaX Light SDD Spectrometer – Energy-dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) analyzer
 • спектрофотометар, Beckman DU65
 • пламени фотометар, JENWAY PFP7
 • фотоелектрични фотометар, BOEHRINGER MANNHEIM 4010
 • мобилни уређај за мерење интензитета фотосинтезе и транспирације LCpro+, произвођача ADC BioScientific ltd.
 • Кларкова кисеонична електрода за мерење интезитета фотосинтезе и дисања, произвођача HANSATECH Instruments
 • Гајгер-Милеров бројач
 • Kjeldahl систем за одређивање протеина, KJELTEC System 1000
 • систем за вертикалну електрофорезу и блотинг Mini-PROTEAN® Tetra Cell Systems, произвођача BIO-RAD
 • коморе и стакларе за гајење биљака у контролисаним условима са пратећом лабораторијском опремом за стручно обављање анализа

Прилози:

Назив групе: Истраживачка група за хидробиологију

Матична институција: Природно-математички факултет

Руководиоци групе: др Зорица Свирчев и др Бранко Миљановић

Чланови групе:

 • др Тамара Јурца
 • др Дамјана Дробац
 • Нада Токоди
 • Тамара Важић
 • Тамара Дулић
 • Александар Бајић
 • Соња Погрмић
 • Шандор Шипош
 • Немања Панков

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2688, +381-21-485-2686
zorica.svircev@dbe.uns.ac.rs, branko.miljanovic@dbe.uns.ac.rs

Научна област: хидробиологија

Делатност: 

 • Примењена хидробиологија
 • Методе истраживања у хидробиологији
 • Газдовање отвореним водама
 • Фауна слатких вода
 • Примењена ихтиологија
 • Мактоинвертебрате у мониторингу водених екосистема
 • Анализа података у хидробиологији
 • Екоремедијација вода
 • Токсичне инфективне и инвазивне алге
 • Алгологија
 • Биотехнологија

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Трансформација геопростора Србије – прошлост, савремени проблеми и предлози решења
 • Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management ESSEM COST Action ES1105
 • Introducing Daphnia Grazing to Control Global Warming-Associated Cyanobacterial Toxic Blooms in Fishing Ponds DM2009-4307
 • Увођење плутајућег покретног екоремедијационог система (ППЕС) за пречишћавање вода
 • Identification and characterization of cyanobacterial toxins based on their interaction with basic cellular detoxification systems in Zebra fish-Danio rerio and zooplankton-Daphnia magna
 • Origins and evolution of life on Earth and in the Universe (ORIGINS) COST Action TD1308
 • Biosensing Technologies and Global System for Long-Term Research and Integrated Management of Ecosystems, MNTR 043002
 • IPA HUSRB/1203/2.1.2./117: CULT-NAT-HERIT
 • BLOCDUST theory
 • Климатске промене на територији Војводине током последњих милион година
 • Токсини цијанобактерија – нови фактор ризика за људско здравље у водама Војводине

Прилози:

Назив групе: Истраживачка група за хистологију и ембриологију

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију

Руководилац групе: др Милица Матавуљ

Чланови групе:

 • др Милица Матавуљ
 • др Јелена Марковић
 • др Зорана Бановачки
 • Рената Ковач
 • Ивана Коледин
 • Жељка Силађев

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
milica.matavulj@dbe.uns.ac.rs

Научна област: хистологија, ембриологија

Делатност: Обрада узорака анималних ткива и органа за рутинску хистолошку, имонохистохемијску и молекуларну анализу.

Опрема:

 • ротациони микротом
 • ултрамикротом
 • апаратура за имунохистохемијска бојења
 • истраживачки светлосни микроскоп

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • „Развој и примена нових и традиционалних технологија у производњи конкурентних прехрамбених производа са додатом вредношћу за домаће и светско тржиште“ (2011.-2015.) ев. бр. III46001
 • „Развој и примена напредних хроматографских и спектрометријских метода за анализу ксенобиотика и путева разградње у биотским и абиотским узорцима“ (2011.-2015.) ев. бр. 172050
 • „Акутни и хронични ефекти акриламида на кожу и органе дигестивног система“ (2011.-2015.) ев. бр. 114-451-2182/2011-03
 • „Деловање екстремно ниско-фреквентног електромагнетног поља на структуру ендокриних жлезда и кожу“ (2008.-2010.) ев. бр. 153001
 • „Ксенобиотици са хормонском активношћу-ефекти на репродуктивну и функцију штитне жлезде и одређивање њиховог присуства у околини биоанализама“ (2006.-2010.) ев. бр. 143058
 • „Мониторинг статуса тиреоидне жлезде у третману постменопаузалне остеопорозе“ (2006.-2008.) ев. бр. 114-451-01426/2006-2
 • „Изучавање утицаја различитих физичких и хемијских фактора на морфофункционалне карактеристике организама“ (2002.-2006.) ев. бр. 1334.

Назив групе: Истраживачка група за хуману биологију

Матична институција: Природно-математички факултет

Руководилац групе: др Татјана Павлица

Чланови групе:

 • др Рада Ракић

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 2 , 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2681
tatjana.pavlica@dbe.uns.ac.rs

Научна област: хумана биологија

Делатност: Проучавање антропогенетских особина становништва Војводине

Опрема:

 • оригинални антрополошки, антропоскопски, физиолошки инструменти (Sieber Hegner, Швајцарска)
 • тестови за популационо-генетичка истраживања

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • „Утицај физичке активности на ризико факторе радно активног становништва“ (број пројекта 114-451-2716)
Географија, туризам и хотелијерство

Назив групе: Гастрономија

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Чланови групе:

 • др Драган Тешановић, редовни професор
 • др Ђорђе Псодоров, редовни професор
 • др Милијанко Портић, ванредни професор
 • др Бојана Калењук, ванредни профессор
 • др Весна Вујасиновић, доцент
 • Маст. Маја Бањац, асистент
 • Маст. Горан Радивојевић, наставник вештина

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
tesanovic.dragan@gmail.com
www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/gastronomija-cir

Научна област: туризам

Делатност: Научна истраживања из области хране (производња и квалитет), исхране и гастрономије

Опрема:

 • угоститељска опрема и уређаји за припрему и услуживање хране

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Побољшање квалитета и проширење асортимана пекарских и кондиторских производа применом лековитог и ароматичног биља и њихових изолата
 • Развој нових функционалних прехрамбених производа са лековитим и ароматичним биљем за потребе пекарске индустрије
 • Стандардизација норматива јела у студентским и ученичким центрима Србије
 • HACCP семинари

Назив групе: Географски информациони системи

Матична институција: Природно-математички факултет

Чланови групе:

 • Др Бранислав Ђурђев, редовни професор
 • Др Минучер Месарош, доцент
 • Др Угљеша Станков, доцент
 • Др Владимир Марковић, доцент
 • Др Милица Соларевић, асистент

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-450-602
minu@uns.ac.rs
www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/geografski-informacioni-sistemi-cir

Научна област: Геоинформатика

Делатност: Група за геоинформатику се бави прикупљањем, обрадом, анализом и презентовањем геопросторних података. Истраживања се обављају у оквиру националних, регионалних и међународних пројеката. Истовремено, група пружа стручну подршку привредним субјектима и другим организацијама чије делатности непосредно или посредно зависе од употребе географских информационих система за решавање просторних проблема. У делатности групе спадају и организовање научних скупова, семинара и предавања, израда публикација, уџбеника, монографија, приручника и др.

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • „Water shortage hazard and adaptive water management strategies in the Hungarian-Serbian cross-border region“ – руковођење пројектом (2013-2014) (PP1) – WAHASTRAT – HUSRB_1203_121_130
 • Мерење, мониторинг, менаџмент и процена ризика од сувишних унутрашњих вода у југоисточној Мађарској и северној Србији (коришћењем даљинске детекције и инфраструктуре просторних података) – учешће на пројекту HUSRB/1002/121/088 (2012-2014)
 • Пројекат Министарства науке и технолошког развоја – учешће на пројекту  „Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима“ (2010-2015) III43002
 • Пројекат Министарства науке „Лесне заравни у Србији“ – учешће на пројекту
 • Министарство науке и технолошког развоја и Влада Републике Словачке, пројекат „GIS spatial analysis of tourism areas and protected areas“ – (2010-2011), учешће на пројекту
 • Акредитован програм сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора школа за школску 2014/2015 и 2015/2016 годину „Веб ГИС и геонауке“

Назив групе: Група за истраживање леса

Матична институција: Природно-математички факултет

Чланови групе:

 • Др Слободан Марковић, редовни професор
 • Др Јован Ромелић, редовни професор
 • Др Љупче Миљковић, редовни професор
 • Др Лазар Лазић, редовни професор
 • Др Стеван Савић, редовни професор
 • Др Млађен Јовановић, ванредни професор
 • Др Биљана Басарин, ванредни професор
 • Др Ђорђије Васиљевић, доцент
 • Др Тин Лукић, доцент
 • Др Тивадар Гауденyи

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2837
+381-21-459-696
slobodan.markovic@dgt.uns.ac.rs
www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/grupa-za-istrazivanje-lesa-cir

Научна област: Иистраживање лесних седимената

Делатност: Захваљујући резултатима истраживања чланова Групе лесни седименти у Србији су препознати као један од најкомплетнијих и најдетаљнијих архива климатских и еколошких промена на европском копну током протеклих милион година. Поред проучавања леса, у нашој земљи је реализовано и више истраживачких експедиција у Немачкој, Румунији, Мађарској, Украјини и Казахстану. Група за истраживања леса је најуспешнији истраживачки тим у области географије у нашој земљи (по броју објављених радова у часописима са SCI листе и цитираности).

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Лесно-палеоземљишне секвенце Војводине – кључ за разумевање палеоклиматске и палеоеколошке транзиције на европском копну Пројекат финансира Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, ИВ АП Војводине, број пројекта: 114-451-00754, трајање пројекта: 2007-2008., руководилац: Слободан Марковић
 • Лесне заравни Србије Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, број пројекта: 146019, трајање пројекта: 2006-2010., руководилац: Јован Ромелић
 • Loess Research in Serbia Federal German Ministry of Education and Research (BMBF). Grant MOE 04/R01, трајање пројекта: 2004-2005, коодинатори: Ludwig Zöller,  Univerzitaet Bayreuth, Немачка и Слободан Марковић

Назив групе: Демографска истраживања

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Чланови групе:

 • Др Анђелија Ивков Џигурски, редовни професор
 • Др Милка Бубало Живковић, редовни професор
 • Др Тамара Лукић, редовни професор
 • Др Љубица Ивановић Бибић, ванредни професор
 • Др Даниела Арсеновић, ванредни професор
 • Др Бојан Ђерчан, доцент
 • Др Милица Соларевић, доцент
 • Милена Секулић, студент докторских студија

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
daniela.arsenovic@dgt.uns.ac.rs
www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/demografska-istrazivanja-cir

Научна област: демографија

Делатност: Демографске анализе и пројекције становништва

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Суочавање са изазовима депопулације у Војводини, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој (ЕВБ: 114-451-2644/2012-01), 2011.-2014.
 • Насеља и становништво Војводине, Матица српска
 • Демографске транзиције у Србији, Министарство просвете и науке (ЕВБ 146017Д), 2006.-2010.
 • Израда програма за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната (ЕВБ: 114-451-01084), Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, 2008.-2011.

Назив групе: Едукација и истраживања у руралном туризму

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Чланови групе:

 • Др Лазар Лазић, редовни професор
 • Др Владимир Стојановић, редовни професор
 • Др Јован Ромелић, редовни професор
 • Др Анђелија Ивков-Џигурски, редовни професор
 • Др Кристина Кошић, ванредни професор
 • Др Угљеша Станков, доцент
 • Др Игор Стаменковић, доцент
 • Маст. Мирјана Пенић, стручни сарадник

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-28-35
tinicaus@yahoo.com, kristina.kosic@dgt.uns.ac.rs
www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/edukacija-i-istrazivanja-u-ruralnom-turizmu-cir

Научна област: туризам

Делатност: Истраживање стања и перспектива развоја руралног туризма Војводине и Србије; проучавање нивоа развијености руралног туризма у околним земљама

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • SY_CULTour: Synergy of culture and tourism: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions (2011/274-864)
 • Презентација, промоција и активирање природних и култуних садржаја Малог Стапара, Воде Војводине
 • Едукација у руралном туризму (Министарство трговине, туризма и услуга
 • Стратегија развоја туризма општине Оџаци

Назив групе: Културни туризам

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Чланови групе:

 • Др Јован Ромелић, редован професор
 • Др Лазар Лазић, редован професор
 • Др Снежана Бесермењи, редовни професор
 • Др Јасмина Ђорђевић, редовни професор
 • Др Анђелија Ивков-Џигурски, редовни професор
 • Др Јасна Јованов, ванредни професор
 • Др Александра Драгин, ванредни професор
 • Др Татјана Пивац, ванредни професор
 • Др Кристина Кошић, ванредни професор
 • Др Вук Гарача, доцент
 • Др Игор Стаменковић, доцент
 • Др Мирослав Вујичић, доцент

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-28-39
+381-21-459-696
atena21000@yahoo.com
www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/kulturni-turizam-cir

Научна област: туризам

Делатност: Истраживање културног туризма која се заснивају на издвајању и проучавању фактора значајних за развој

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Moгућност развоја културног туризма Војводине, Покрајински секретаријат за технолошки развој Војводине
 • „SY_CULTour: Synergy of culture and tourism: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions“, South East Europe (SEE) project (01/03/2011-28/02/2014)
 • Компарација валоризације неразвијених подручја у Србији и Словенији (пројекат билатералне научне сарадње)

Назив групе: Ловни туризам

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Чланови групе:

 • Др Зоран Ристић, редовни професор
 • Др Владимир Марковић, ванредни професор
 • Др Милосава Матејевић, доцент
 • Др Милутин Ковачевић, доцент
 • Маст. Игор Поњигер, истраживач сарадник

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
balzakova@yahoo.com
www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/lovni-turizam-cir

Научна област: туризам

Делатност: Научна истраживања из области ловног туризма

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине, Министарство за науку и технолошки развој
 • Утврђивање реалног прираста и трофејне структуре популација срна у ловиштима Војводине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
 • Утврђивање генетских својстава, реалног прираста, трофејне структуре и просторног распореда популација срна у ловиштима Војводине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Назив групе: Менаџмент и маркетинг у туризму

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Чланови групе:

 • Др Невена Ћурчић, редовни професор
 • Др Лукреција Ђери, редовни професор
 • Др Милена Недељковић-Кнежевић, ванредни професор
 • Др Светлана Вукосав, ванредни професор
 • Др Вук Гарача, ванредни професор
 • Др Угљеша Станков, ванредни професор
 • Др Вања Павлуковић, ванредни професор
 • Др Оља Мунитлак-Ивановић, ванредни професор

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2838
+381-21-459-696
nevena.curcic@dgt.uns.ac.rs
www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/menadzment-i-marketing-u-turizmu-cir

Научна област: туризам

Делатност: Проучавање и анализирање менаџмента и маркетинга на нивоима туристичке дестинације и туристичких предузећа

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Регенерација индустријског наслеђа у контексту одрживог развоја туризма и профилисање нових тематских рута у Војводини (114-451-1485/2014-03), Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
 • Danube Stream for Green Dream, EU
 • Асоцијација за развој пословног, MICE и манифестационог туризма, кластерско повезивање малих и средњих предузећа, туристичких организација и научних институција из области туризма и угоститељства, Министарство за економију и регионални развој

Назив групе: Методика наставе географије

Матична институција: Природно-математички факултет

Чланови групе:

 • Др Анђелија Ивков Џигурски, редовни професор
 • Др Љубица Ивановић Бибић, вандредни професор
 • Др Смиљана Ђукичин Вучковић, доцент
 • Др Јелена Миланковић Јованов, асистент са докторатом

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2834
+381-21-459-696
ivkova@gmail.com, ivkova@uns.ac.rs
www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/metodika-nastave-geografije-cir

Научна област: Методика наставе географије

Делатност: Група се бави проучавањем различитих сегмената методике наставе географије: методама и техникама рада, наставним принципима, савременом наставом, иновацијама у настави, активизацијом у настави, али и историјским развојем наставе географије, наставним средствима и објектима, наставом у природи, реформама образовања, школским курикулумима, инклузивним образовањем, надареним ученицима, стручном усавршавању наставника и др.

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Пројекат ERASMUS+ Strategic partnership Learning through the Interdisciplinary Field Education (LIFEdu). Руководилац пројекта др Смиљана Ђукичин Вучковић. Број пројекта 2019-1-CZ01-KA203-061379
 • др Анђелија Ивков Џигурски, била спољни сарадник на пројекту Young people’s views on the world: a proposal for cross-national research. Managers: Tine Beneker and Rob van der Vaart, Utrecht University, Netherlands.
 • У каталозима програма стручног усавршавања запослених у образовању налазе се акредитовани семинари намењени наставницима и професорима географије, чији аутори и реализатори су чланови ове истраживачке групе. До сада је акредитовано 11 семинара.

Назив групе: Одрживи и екотуризам у заштићеним природним добрима

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Чланови групе:

 • Др Лазар Лазић, редовни професор
 • Др Владимир Стојановић, редовни професор
 • Др Јован Ромелић, редовни професор
 • Др Јасмина Ђорђевић, редовни професор
 • Др Анђелија Ивков-Џигурски, редовни професор
 • Др Драгослав Павић, редовни професор
 • Др Александра Драгин, ванредни професор
 • Др Татјана Пивац, ванредни професор
 • Др Кристина Кошић, ванредни професор
 • Др Милана Пантелић, ванредни професор
 • Др Игор Стаменковић, доцент
 • Др Ђорђије Васиљевић, доцент
 • Др Мирослав Вујичић, доцент

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2833, +381 21 450 105
+381-21-459-696
lazar.lazic@dgt.uns.ac.rs, vladimir.stojanovic@dgt.uns.ac.rs
www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/odrzivi-i-ekoturizam-u-zasticenim-cir-prirodnim-dobrima

Научна област: геоекологија

Делатност: Организовање научних и едукативних семинара, програми едукације локалног становништва, израда стратегија одрживог туристичког развоја, израда научно-популарних и пропагандних публикација о заштићеним природним добрима

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Студија изхводљивости развоја екотуризма у заштићеним природним добрима Војводине (са посебним освртом на Рамсарска подручја)
 • Wetland Conservation Danube-Drava-Mura Transboudnary Biosphere Reserve DDM, WWF International Danube-Carpathian Programme, Vienna, Austria
 • Рамсарска подручја Војводине, Лабудово окно
 • Рамсарска подручја Војводине, Слано Копово
 • Мастер план одрживог развоја Фрушке горе од 2012. до 2022.
 • European Charter for Sustainable Tourism in Protected areas (Special Nautre Reserve Gornje Podunavlje)

Назив групе: Регионална географија

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Чланови групе:

 • Др Јован Плавша, редовни професор
 • Др Гордана Јовановић, редовни  професор
 • Др Милка Бубало – Живковић, редовни професор
 • Др Тамара Лукић, ванредни професор
 • Др Бојан Ђерчан, доцент
 • Др Растислав Стојсављевић, доцент

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2838
+381-21-459-696
milka.bubalo.zivkovic@dgt.uns.ac.rs
www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/regionalna-geografija-katedra-cir

Научна област: регионална географија

Делатност: Регионално-географска проучавања и синтезе

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Географски аспекти стања и праваца развоја Србије (Војводине) (ЕВБ 1270), Министарство за науку и технологију
 • Демографске транзиције у Србији (ЕВБ 146017Д), Министарство просвете и науке
 • Миграциони процеси на Косову и Метохији током 20 века, Министарство за Косово и Метохију
 • Суочавање са изазовима депопулације у Војводини, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

Назив групе: Туристичка анимација и етно туризам

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Чланови групе:

 • Др Анђелија Ивков-Џигурски, редовни професор
 • Др Игор Стаменковић, доцент
 • Др Лазар Лазић, редовни професор
 • Др Александра Драгин, редовни професор
 • Др Љубица Ивановић Бибић, ванредни професор
 • Др Смиљана Ђукичин Вучковић, доцент
 • Јелена Тепавчевић, студент докторских студија
 • Милена Секулић, студент докторских студија

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2834
+381-21-459-696
ivkova@gmail.com, andjelija.ivkov@dgt.uns.ac.rs
www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/animacija-u-turizmu-cir

Научна област: туризам

Делатност: Истраживање могућности коришћења фолклорног наслеђа у туристичкој понуди одређене дестинације. Организација тематских догађаја из предмета Анимација и логистика у туризму.

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Фолклорно наслеђе Баната (451-02007/2006), Покрајински секретаријат за културу
 • Фолклорно наслеђе у туризму Бачке (106-451-03052/06), Покрајински секретаријат за културу
 • Фолклорно наслеђе у туризму Срема (451-02007/2006), Покрајински секретаријат за културу
 • Туристичка понуда верског туризма у граду Новом Саду

Назив групе: Хотелијерство

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Чланови групе:

 • Др Сава Јанићевић, ванредни професор
 • Др Ивана Блешић, ванредни професор
 • Др Светлана Вукосав, ванредни професор
 • Др Милан Брадић, ванредни професор
 • Марија Нићин, предавач
 • Др Милан Ивков, стручни доцент
 • Маст. Мирјана Пенић, стручни сарадник
 • Маст. Милорад Тодоровић, наставник вештина
 • Маст. Мелита Балаж, наставник вештина

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2835
ivana.blesic@gmail.com
www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/hotelijerstvo-cir

Научна област: туризам

Делатност: Научна истраживања из области: хотелијерства, ресторатерства, чистих технологија у хотелијерству, управљања квалитетом производа и услуга у хотелијерству, задовољства потрошача, услужне оријентације, задовољства и мотивације запослених у туризму и хотелијерству

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • HACCP семинари
Математика и информатика

Назив групе: Scientific Computing Research Group – SCORG

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику

Руководилац групе: др Срђан Шкрбић

Чланови групе:

 • др Срђан Шкрбић
 • др Данијела Тешендић
 • др Данијела Боберић
 • Лидија Фодор
 • Жарко Бодрошки
 • Владимир Лончар
 • Жељко Бајић

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 4, 21000 Нови Сад

Научна област: high-performance computing, parallel computing, scientific computing

Делатност:

 • Решавање проблема квантне физике користећи паралелне рачунаре у сарадњи са Институтом за физику у Београду. Тренутно се ради на проблемима из теорије функционала густине и ултра хладних гасова – Бозе-Ајнштајн кондензата уз употребу Грос- Питаевски једначине.
 • Побољшање учинка R програмског језика помоћу потпуно нове имплементације, која се ослања на апстрактно синтаксно дрво пројекта FastR и користи LMS , OptiML и Delite за генерисање паралелног кода.
 • Развијање DSL језика који се могу користити за креирање спецификације информационог система. За реализацију DSL језика се користе LMS и Delite – алати развијени на EPFL и Stanford-у.

Опрема: рачунарски кластер – parallel computer cluster

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • SCOPES project no. IZ74Z0_160453/1: Developing Capacity for High-Productivity Large-Scale Computing

Прилог:

Назив групе: Група за анализу и основе математике

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику

Руководилац групе: Академик Богољуб Станковић

Чланови групе:

 • др Стеван Пилиповић
 • др Милош Курилић
 • др Марко Недељков
 • др Данијела Рајтер-Ћирић
 • др Ненад Теофанов
 • др Љиљана Гајић
 • др Арпад Такачи
 • др Ђурђица Такачи
 • др Дора Селеши
 • др Сања Коњик
 • др Јелена Алексић
 • др Милица Жигић
 • др Александар Павловић
 • др Борис Шобот
 • Ненад Морача
 • Слађан Димитријевић
 • Снежана Гордић
 • Ивана Војновић
 • Невена Дуганџија

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 4, 21000 Нови Сад

Научна област: математика

Делатност: Научна истраживања у областима функционалне анализе, вероватноће, диференцијалних једначина, топологије и геометрије

Опрема: рачунари

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • МПН 174006
 • МПН 174024

Назив групе: Група за нумеричку математику

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику

Руководилац групе: проф. др Наташа Крејић

Чланови групе:

 • проф. др Драгослав Херцег
 • проф. др Наташа Крејић
 • проф. др Зорана Лужанин
 • проф. др Ђорђе Херцег
 • проф. др Хелена Зарин
 • др Сања Рапајић
 • др Љиљана Теофанов
 • др Наташа Крклец Јеринкић
 • др Сандра Бухмилер
 • Зоранка Десница
 • Бранко Марковић
 • Тијана Стојанчевић
 • Милена Кресоја
 • Катарина Вла Панић

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 4, 21000 Нови Сад
natasak@uns.ac.rs

Научна област: нумеричка математика

Делатност: Нумеричка оптимизација, нумеричко решавање диференцијалних једначина и математичко моделирање.

Опрема: рачунари

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Нумеричке методе, симулације и примене

Прилог:

Физика

Назив групе: Група за добијање и карактеризацију нових материјала

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за физику

Руководилац групе: проф. др Светлана Лукић Петровић

Чланови групе:

 • Светлана Лукић Петровић
 • Драгослав Петровић
 • Имре Гут
 • Федор Скубан
 • Горан Штрбац
 • Драгана Штрбац
 • Тамара Иветић
 • Мирјана Шиљеговић
 • Љубица Ђачанин Фар
 • Невена Ћелић
 • Весна Петровић
 • Кристина Чајко
 • Раденко Кисић

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 4, 21000 Нови Сад
svetlana@df.uns.ac.rs

Научна област: експериментална физика кондензоване материје

Делатност:

 • Изучавање нових материјала из групе аморфних полупроводничких система и наноструктурних материјала
 • Припрема и оптимизација технолошких процедура аморфних полупроводничких система и синтеза наноструктурних материјала
 • Проучавања која указују на могућности примене аморфних халкогенида, танких филмова и наноструктурних материјала, са нагласком на припрему узорака предефинисаних карактеристика
 • Истраживања других кристалних и некристалних структура помоћу модерних метода термалне, магнетске, електричне, оптичке и механичке карактеризације, прво у сврху Истраживања, а касније за потребе грађевиснке, керамичке и механичке индустрије

Опрема:

 • Tермомеханички анализатор (Perkin-Elmer TMA-7)
 • уређај за диференцијалну скенирајућу калориметрију (Mettler-Toledo DSC 822e)
 • уређај за симултану термогравиметријску и деривациону термичку анализу (Thermal Analysis Instruments, SDT Q600)
 • UV-VIS-NIR спектрофотометар (Perkin-Elmer Lambda 950)
 • уређај за раманску спектроскопију (Centice Ocean Optics)
 • уређај за мерење микротврдоће (Fischerscope HM2000 S)
 • поларизациони микроскоп (Zeiss Axioskop 40)
 • млин за прахове(Retsch PM 100)
 • пећ за синтезу Vims Elektrik
 • аналитичка вага 52.4Y.A Radwag, 2016
 • пећ за жарење CTF 12/65, Carbolite Furnaces

Новији научно-истраживачки пројекти:

 • Physical properties of glasses designed for applications in infrared region of spectrum and memory devices
 • Физика аморфних и нансотруктурних материјала
 • Корелација између састава и својстава метал-допираних некристалних халкогенида
 • Материјали редуковане димензионалности за ефикасну апсорпцију светлости и конверзију енергије

Назив групе: Група за теоријску физику
Научна област: теоријска физика

Назив групе: Група за нуклеарну физику
Научна област: нуклеарна физика

Назив групе: Група за физику плазме
Научна област: физика атома, молекула и јонизованог гаса

Назив групе: Група за астрофизику
Научна област: астрофизика

Назив групе: Група за молекулско моделовање
Научна област: компјутерска физика, хемија

Назив групе: Група за рендгенску структурну анализу и Раман спектроскопију
Научна област: експериментална физика кондензоване материје

Назив групе: Лабораторија за спектроскопију плазме
Научна област: физика атома, молекула и јонизованог гаса

Назив групе: Лабораторија за рендгенску дифракцију „Др Бела Рибар“
Научна област: физика чврстог стања, кристалографија

Хемија, биохемија и заштита животне средине

Назив групе: Биохемија биолошки активних природних једињења

Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Руководилац групе: проф. др Неда Мимица-Дукић

Чланови групе:

 • др Наташа Симин
 • др Ивана Беара
 • др Дејан Орчић
 • др Марија Лесјак
 • др Емилија Свирчев
 • др Марина Францишковић
 • мс Кристина Беквалац
 • мс Филип Шибул
 • мс Диандра Пинтаћ
 • мс Татјана Мајкић

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2757
neda.mimica-dukic@dh.uns.ac.rs

  Научна област: биохемија (биохемија лековитог биља)

  Делатност: Изолација и хемијска карактеризација природних производа и фитопрепарата пореклом из лековитих, јестивих зачинских и отровних биљака и гљива. Одређивање биолошког потенцијала изолованих једињења, биљних екстраката, етарских уља и других фитопрепарата.

  Опрема:

  • Течни хроматограф високе резолуције са DAD детектором (Agilent Technologies 1100 Series)
  • Течни хроматограф високе резолуције Agilent Technologies 1200 Series куплован са DAD детектором и 6410A TripleQuad масеним детектором са електроспреј јонским извором (ESI)
  • Систем за центрифугалну партициону хроматографију (Waters semi-preparativni tečni hromatograf kuplovan sa Kromaton centrifugom)
  • Систем за пречишћавање воде (ELGA Labwater)
   Термосајклер (Applied Biosystems)
  • Квантитативни ПЦР (PCR) (Agilent Technologies)
  • Читач микроплоча (Multiskan Spectrum – Thermo Scientific)
  • Биолошки безбедносни кабинет (ламинар) (Thermo Scientific)
  • CO2 инкубатор (Thermo Scientific)
  • Инвертни микроскоп (Leica Microsystems)
  • Систем за електрофорезу и блотинг (Scie-plas; Apelex; Consort)
  • Замизивач за дубоко замрзавање (-80С; Arctiko)
  • Аутоклав (Systec)
  • Центрифуга са хлађењем (Sigma)
  • Термостатирана мућкалица (IKA; Thermo), мућкалица за микротитар плоче (Edmund Buhler)
  • Ултразвучни хомогенизер (Bandelin) и хомогенизер (IKA)

  Новији научно-истраживачки пројекти:

  • Биолошки активни природни производи као потенцијални извори нових лекова и дијететских суплемената, број пројекта 172058 (2011-2015) – Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • Биолошки потенцијал самониклих биљака Војводине. Фитохемијски и еколошки аспекти (2011-2014) – Секретаријат за науку и технолошки развој Аутономне покрајине Војводине
  • Пројекат ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија – Cross-border cooperation in development of a novel herbal drug targeting Helicobacter pylori (HELICO) – HUSRB/1203/214/230 (2013-2015)

  Назив групе: Дизајн и биолошка истраживања нано лекова

  Матична институција: Природно-математички факултет

  Руководилац групе: проф. др Александар Ђорђевић

  Чланови групе:

  • др Силва Добрић
  • др Викторија Драгојевић Симић
  • др Зоран Шегрт
  • др Весна Јаћевић
  • др Гордана Богдановић
  • др Јасминака Мрђановић
  • др Зденко Каначки
  • др Драган Жикић
  • др Александар Павић
  • др Јасмина Никодиновић Рунић
  • др Снежана Којић
  • др Ивана Боришев
  • др Даница Јовић
  • др Мариана Секе
  • др Раде Ињац
  • др Бранислава Срђеновић Чонић
  • др Никола Кнежевић
  • др Данијела Петровић
  • др Милица Лабудовић Боровић
  • др Зоран Миловановић

  Контакт информације:

    Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад

   Научна област: нанонауке, наномедицина, наноматеријлаи, наноносачи антинеопластика, наносензитајзери, синтезе, нанокарактеризације, биолошки модели, молекуларна биологија, нанофармацеутици

   Делатност: Синтезе физичко хемијске и нанокарактеризације нових наносистема у биолошким испитивањима на бази угљеника, злата и силикатних мезопорозних наночестица. Испитивање у in vitro и in vivo системима нових наноносача антинеопластика, радиосензитејзера на бази нанозлата и испитивање молекуларно биолоших механизама.

   Опрема:

   • Гел партициона хроматографија са 4 детектора (GPC/SEC)
   • Микроскопија атомским силама (AFM)
   • Трансмисиона електронска микроскопија (TEM)
   • Конфокална микроскопија
   • Скенирајућа електронска микроскопија (SEM)
   • Динамичко расејање светлости (DLS)
   • Раманска спектроскопија
   • Нуклеарна магнетна резонанција
   • Проточна цитометрија (FACS)
   • Ланчана реакција полимеразе у реалном времену (RT qPCR)
   • Фотоелектронска спектроскопа X зрацима (XPS)
   • Течна високо притхроматографија са масеним детектором (UPLC TOF MS MS)
   • In vitro лабораторије
   • In vivo лабораторије

   Новији научно-истраживачки пројекти:

   • Функционални, функционализовани  и усавршени нано материјали
   • Употреба нано честица злата у циљу смањења радиорезистентног потенцијала туморских ћелијских линија

   Прилози:

   Назив групе: Ензимологија

   Матична институција: Природно-математички факултет, Технолошки факултет

   Руководилац групе: др Светлана Тривић

   Чланови групе:

   • др Светлана Тривић
   • др Мира Поповић
   • др Драгиња Перичин
   • др Мирјана Антов
   • Љиљана Радуловић
   • Сенка Мађарев Поповић
   • Сања Влаисављевић
   • Јелена Плачкић
   • Милена Рашета

   Контакт информације:

     Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
     +381-21-485-2762
   +381-21-454-065
   svetlana.trivic@dh.uns.ac.rs

    

    Научна област: ензимологија

    Делатност:

    • Истраживање механизма дејства и односа структуре и функције редокс и хидролитичких ензима.
    • Истраживање ефеката ксенобиотика (лекови) на антиоксидантне параметре и фармакодинамску активност у модел системима у in vitro и in vivo условима у присуству и одсуству различитих екстраката лековитог биља.
    • Изучавање и развој нових биопроцеса за продукцију биолошки активних ензимских хидролизата протеина хране у циљу повећања њеног квалитета и безбедности. Примена ензима у трансформацијама биолошки активних супстанци у циљу побољшања њихових својстава и функционалности.

    Новији научно-истраживачки пројекти:

    • Развој нових инкапсулираних и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних супстанци хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности
    • Биолошки активни природни производи као потенцијални извори нових лекова и дијететских суплемената

    Прилог:

    Назив групе: Зелена хемија – јонске течности и складиштење соларне енергије

    Матичне институције: Природно-математички факултет, Технолошки факултет, Институт за прехрамбене технологије ФИНС

    Руководилац групе: проф. др Слободан Гаџурић

    Чланови групе:

    • др Милан Вранеш
    • др Сања Дожић
    • др Сања Подунавац-Кузмановић (ТФ)
    • др Павле Јованов (ФИНС)
    • Александар Тот
    • Небојша Зец
    • Снежана Паповић
    • Сања Филиповић
    • др Страхиња Ковачевић (ТФ)
    • др Лидија Јеврић (ТФ)

    Контакт информације:

      Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
      +381-21-485-2744
    slobodan.gadzuric@dh.uns.ac.rs

     Научна област: хемија

     Делатност: Експериментално и хемометријско проучавање зелених растварача јонских течности и еколошки бенигних супстанци

     Опрема:

     • Дензиметар
     • Вискозиметар, ХПЛЦ
     • Кондуктометар
     • Волтаметријски уређај

     Новији научно-истраживачки пројекти:

     • Национални пројекат основних истраживања ОН172012
     • Покрајински петогодишњи пројекат
     • СОЅТ пројекат
     • пријављен билатерални пројекат са Словенијом и Француском
     • пријављен међународни пројекат Danube Interreg

     Прилози:

     Назив групе: Испитивање жучних киселина

     Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

     Руководилац групе: проф. др Јанош Чанади

     Чланови групе:

     • др Марија Сакач
     • др Љубица Грбовић
     • др Ксенија Павловић
     • др Бојана Васиљевић
     • Срђан Бједов
     • мс Душан Шкорић

     Контакт информације:

       Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
       +381-21-485-2773
     +381-21-454-065
     janos.canadi@dh.uns.ac.rs

      

      Научна област: органска хемија

      Делатност: Хемијска синтеза нових деривата жучних киселина чије би мицеле имале повећану способност инклузије молекула госта, а да при томе не показују знатнију мембранотоксичност.

      Опрема:

      • Bruker Avance III 400 MHz NMR spektrometar
      • Perkin-Elmer SpectrumTwo FTIR спектрометар
      • Microwave Synthesis Sistem-CEM Discover BenchMate

      Прилози:

      Назив групе: Истраживања загађујућих супстанци у воденој средини и у процесима за прераду вода

      Матичне институције: Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Департман за биoлогију и екологију – Лабораторија за екотоксикологију Lecotox и Технолошки факултет

      Руководилац групе: др Ивана Иванчев-Тумбас

      Чланови групе:

      • др Ивана Теодоровић
      • др Татјана Ђаковић-Секулић
      • др Марина Шћибан
      • др Александра Тубић
      • др Јелена Продановић
      • др Ђурђа Керкез
      • др Јелена Молнар Јазић
      • др Бранислав Јовић
      • др Весна Васић
      • Анита Леовац
      • Миња Богуновић
      • Варја Кнежевић

      Контакт информације:

        Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
      ivana.ivancev-tumbas@dh.uns.ac.rs

      Научна област: заштита животне средине-хемија и технологија вода

      Делатност: Истраживања сорпционих процеса у води и на седименту, и њихове ефикасности у третману отпадних и чистих вода, истраживања интеракција загађујућих супстанци са природним органским материјама и са процесним материјалима који се користе у технологији прераде вода, ГЦ/МС анализа

      Опрема:

      • Пилот постројење за хибридни процес ултрафилтрација/адсопрција на активном угљу у праху и коагулација капацитета 20л/час, GC/MS, AAS, UV/VIS, IC, HPLC, TOC анализа
      • Анализатор површине сорбената AutosorbiQ
      • HyperChem 8.0 software

      Новији научно-истраживачки пројекти:

      • Испитивање потенцијала комбинованог процеса коагулације и адсорпције на активном угљу у праху за уклањање органских материја из воде, краткорични пројекат Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој, 2015.-2016.
      • Утицај воденог матрикса и физичко-хемијских особина релевантних органских ксенобиотика на екотоксичност и понашање у одабраним процесима пречишћавања вода, пројекат Министарства просвете, науке и технолшког развоја Републике Србије (ОИ172028), 2010.-2015.
      • учешће у COST Акцији ЕС 1403, NEREUS, 2014.-2018.
      • Fundamental redearch on the removal of organic pollutants in water treatment by special hybrid processes, Немачко Министарство науке и просвете, 2010.-2014.

      Назив групе: Карактеризација биодеградационих процеса и ремедијација загађених локалитета

      Матична институција: Природно-математички факултет

      Руководилац групе: др Снежана Малетић

      Чланови групе:

      • др Божо Далмацијa
      • др Драган Радновић
      • др Јасмина Агбаба
      • др Срђан Рончевић
      • др Јелена Спасојевић
      • мср Драгана Чучак
      • мср Марко Гргић

      Контакт информације:

        Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
        +381-21-485-2727
      snezana.maletic@dh.uns.ac.rs

      Научна област: хемија и заштита животне средине

      Делатност:

      • Карактеризација биодеградационих процеса у аеробним и анаеробним условима различитих органских полутаната у подземним водама, седименту и земљишту
      • Испитивање и развој метода за процену биодоступности органских полутаната у седименту и земљишту
      • Карактеризација микроорганизама у биодеградационим процесима
      • Испитивање токсичности (тестови луминисценције бактерија и фитотоксичност)
      • Испитивање и унапређивање различитих биоремедијационих техника за уклањање органских полутаната из животне средине

      Опрема:

      • GC-MS hromatografa GC7890A/MSD 5975C и GC7890B/MSD 5977A Agilent technologies
      • GC 6890N/μECD&FID, Agilent technologies
      • LC 1260 Infinity, Agilent technologies
      • TOC analizator, Elementar
      • UV-1800 Shimadzu Corporation
      • ICP/MS 7700, Agilent technologies
      • Luminometar LumisStox, LAnge
      • Анализатор специфичне површине и дистрибуције пора
      • Quantochrome InstrumentSBR реактор (100 l)
      • Узоркивач седимента, тип Beeker, за непоремећени седимент, Eijkelkamp
      • Потапајућа пумпа, за пијезометре и бунаре, Eijkelkamp
      • „Bailer“ узоркивач, Eijkelkamp
      • Преносна пумпа ISCO PTP-150
      • Два аутоматска узоркивача отпадних вода
      • Преносиви ултразвучни мерач протока, PCM 4 Nivus
      • Комплет за бушење и инсталирање пијезоме-тара за брзу процену квалитета
      • Комплет за ударно бушење за хетерогена земљишта

      Новији научно-истраживачки пројекти:

      • Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета (ИИИ43005), руководилац пројекта: др Божо Далмација, трајање пројекта: 2011.-
      • Унапређење технологија ремедијације седимента у циљу заштите вода (ТР37004), руководилац пројекта: др Срђан Рончевић, трајање пројекта: 2011.-2014.
      • Ремедијација воде и седимента на територији Војводине и процена ризика (ТР22012), руководилац пројекта: др Срђан Рончевић, трајање пројекта: 2008.-2010.
      • Развој ремедијационих техника загађених локалитета (6867б), носилац пројекта: др Божо Далмација, трајање пројекта: 2005.-2007.

      Назив групе: Карактеризација и унапређивање процеса примењених у технологијама заштите животне средине

      Матична институција: Природно-математички факултет

      Руководилац групе: проф. др Божо Далмација

      Чланови групе:

      • др Јасмина Агбаба
      • др Срђан Рончевић
      • др Милена Бечелић-Томин
      • др Јелена Тричковић

      Контакт информације:

        Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
        +381-21-485-2722
      bozo.dalmacija@dh.uns.ac.rs

      Научна област: хемија и заштита животне средине

      Делатност: Испитивање и унапређивање процеса  примењених у технологијама заштите животне средине као што су:  сепарациони и дифузиони и термички процеси, хемијски процеси,  биолошки процеси у циљу оптимизације технологија третмана вода, седимента, земљишта и отпада. Подршка приликом пројектовања постројења за третман отпадних вода, седимента, земљишта и депонија.

      Опрема:

      • мобилно пилот постројење за третман воде за пиће, које садржи јединице за: корекцију pH и аерацију, коагулацију/флокулацију и седиментацију, оксидациони третман применом озона, сорпцију и јонску измену, мембранску сепарацију, хлорисање и UV третман (постројење је модуларно што омогућава комбиновање наведених технологија у складу са квалитетом сирове воде)
      • СБР  реактор (100 литара)
      • лабораторијски Флокулатор VELP Scientifica
      • опрема која се користи за одређивање природних органских материја, као и нуспродуката дезинфекције и арсена:
       • GC 6890N/μECD&FID, Agilent technologies
       • Purge & trap Tekmar Dohrmann 3100 Sample Concentrator куплован са GC-MS GC7890A/MSD 5975C Agilent technologies
       • TOC анализатор, Elementar
       • AA spekctrometer Analyst 700, Perkin Elmer
       • IC – ICS 3000, Dionex
       • UV/VIS Cintra 1010, GBC Scientific Equpment

      Новији научно-истраживачки пројекти:

      • Cost-effective technologies for wastewater treatment and waste biodegradation in agro-industries with reclamation of resources, RTD project for INCO-COPERNICUS-Balkans A2 with Wageningen University-The Netherlands, CUTEC Institute-Germany, ENEA-Italy, Hidroinstitut-Bjeljina i HEIS-Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Број пројекта: ИЦА2-ЦТ-2002-10010. Трајање пројекта: 2003-2005 (3 године). Руководилац: Далмација Божо.
      • Arsenic and pesticide removal from natural water by an effective, safe and compact-sized separation system, EUREKA projekat broj E! 3644, Природно-математички факултет – Департман за хемију у сарадњи са ELKEDE Technology and Design Centre S.A. – Greece, ENNEA Enter Per Le Nuove Technologie L’energia E L’ambiente – Italy, LIMNOS Company for applied ecology – Slovenia, ECOIND National Research and Development Institute for Industrial Ecology – Romania i JKP Vodovod i kanalizacija, Zrenjanin. Руководилац пројекта: др Далмација Божо. Трајање пројекта: 2006-2009.
      • Развој система контроле квалитета и унапређење процеса заштите вода (ОН142058). Руководилац пројекта: др Далмација Божо. Трајање пројекта: 2006-2010.
      • Стратегија водоснабдевања и заштите вода у АП Војводина, Нови Сад. Наручилац пројекта: Покрајински секретаријат науку и технолошки развој, Нови Сад. Руководилац пројекта: др Божо Даламција. Трајање пројекта: 2009.
      • Arsenic and ammonium in drinking water: implementation of a cross-border Platform for safe water (ARSENICPLATFORM; HUSRB/1002/121/075). Руководилац пројекта Проф. др Јасмина Агбаба; Trajanje projekta: 2011-2013.
      • Полуиндустријско испитивање могућих технолошких решења припреме воде за пиће као подлога имплементацији стратегије водоснабдевања на територији града Кикинде (АПВ 114-451-1314/2014-03), руководилац пројекта Проф. др Јасмина Агбаба. Трајање пројекта: 2014-2015.
      • Development of new materials for application in environmentally friendly technologies for the cost-effective remediation of contaminated sites threatening cross-border regions – MATCROSS, Hungary-Serbia IPA Cross border Co-operation Programme, Број пројекта: HUSRB/1002/214/188 Трајање пројекта: 1.11. 2011. – 31. 10. 2013. Руководилац пројекта: др Срђан Рончевић.
      • Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета Број пројекта: ИИИ43005 Руководилац пројекта: др Божо Далмација

      Прилози:

      Назив групе: Карактеризација физичко-хемијских процеса у акватичним екосистемима и ремедијација

      Матична институција: Природно-математички факултет

      Руководилац групе: др Срђан Рончевић

      Чланови групе:

      • др Божо Далмација
      • др Јелена Тричковић
      • др Дејан Крчмар
      • др Снежана Малетић
      • др Маријана Крагуљ Исаковски
      • др Драгана Томашевић Пилиповић
      • др Ђурђа Керкез
      • мср Наташа Варга
      • мср Наташа Слијепчевић
      • мср Тамара Апостоловић

      Контакт информације:

        Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
        +381-21-485-2728
      srdjan.roncevic@dh.uns.ac.rs

      Научна област: хемија и заштита животне средине

      Делатност: Испитивање сорпционих процеса различитих полутаната на седименту и земљишту, примена конвенционалних и адсорбенаса новије генерације (као што су различити наноматеријали – угљенични наноматеријали, нула валентно гвожђе итд.) за уклањање органских и неорганских полутаната. Испитивање и унапређивање техника ремедијације солидификације/стабилизације седимента и земљишта применом различитих стабилизационих агенаса (глина, цемента, летећег пепела и другог индустријског отпада, као и наноматеријала). Карактеризација и унапређивање електрокинетичке ремедијације за уклањање тешких метала из земљишта и седимената, примена обновљивих извора енергије (соларних панела) за сврхе електрокинетичке ремедијације.

      Опрема:

      • GC-MS hromatografa GC7890A/MSD 5975C и GC7890B/MSD 5977A Agilent technologies
      • GC 6890N/μECD&FID, Agilent technologies
      • LC 1260 Infinity, Agilent technologies
      • TOC analizator, Elementar
      • UV-1800 Shimadzu Corporation
      • ICP/MS 7700, Agilent technologies
      • Luminometar LumisStox, LAnge
      • Анализатор специфичне површине и дистрибуције пора
      • Quantochrome InstrumentSBR reaktor (100 l)
      • Узоркивач седимента, тип Beeker, за непоремећени седимент, Eijkelkamp
      • Потапајућа пумпа, за пијезометре и бунаре, Eijkelkamp
      • „Bailer“ узоркивач, Eijkelkamp
      • Преносна пумпа ISCO PTP-150
      • Два аутоматска узоркивача отпадних вода
      • Преносиви ултразвучни мерач протока, PCM 4 Nivus
      • Комплет за бушење и инсталирање пијезоме-тара за брзу процену квалитета
      • Комплет за ударно бушење за хетерогена земљишта

      Новији научно-истраживачки пројекти:

      • Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета (ИИИ43005), руководилац пројекта: др Божо Далмација, трајање пројекта: 2011.-
      • Унапређење технологија ремедијације седимента у циљу заштите вода (ТР37004), руководилац пројекта: др Срђан Рончевић, трајање пројекта: 2011.-2014.
      • Development of new materials for application in environmentally friendly technologies for the cost-effective remediation of contaminated sites threatening cross-border regions – MATCROSS, Hungary-Serbia IPA Cross border Co-operation Programme (HUSRB/1002/214/188), руководилац пројекта: др Срђан Рончевић, трајање пројекта: 1.11.2011.-31.10.2013.
      • Ремедијација воде и седимента на територији Војводине и процена ризика (ТР22012), руководилац др Срђан Рончевић, трајање пројекта: 2008.-2010.
      • Развој ремедијационих техника загађених локалитета (6867б), носилац пројекта: др Божо Далмација, трајање пројекта: 2005.-2007.

      Назив групе: Mониторинг и процена ризика у животној средини

      Матична институција: Природно-математички факултет

      Руководилац групе: др Дејан Крчмар

      Чланови групе:

      • др Божо Далмација
      • др Јасмина Агбаба
      • др Срђан Рончевић
      • др Милена Бечелић-Томин
      • др Јелена Тричковић
      • др Снежана Малетић
      • др Ђурђа Керкез
      • др Маријана Крагуљ Исаковски
      • др Јелена Молнар Јазић
      • др Александра Тубић
      • мр Весна Пешић

      Контакт информације:

        Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
        +381-21-485-2728
      dejan.krcmar@dh.uns.ac.rs

      Научна област: хемија и заштита животне средине

      Делатност: Мониторинг земљишта, седимента, отпадне, површинске и подземне воде. Истраживања процеса и развој аналитичких метода значајних за процену ризика у животној средини.

      Опрема:

      • GC 6890N/μECD&FID, Agilent technologies
      • Purge & trap Tekmar Dohrmann 3100 Sample Concentrator куплован са GC-MS GC7890A/MSD 5975C Agilent technologies
      • AA spekctrometer Analyst 700, Perkin Elmer
      • IC – ICS 3000, Dionex
      • UV/VIS Cintra 1010, GBC
      • LC 1260 Infinity, Agilent technologies
      • TOC analizator, Elementar
      • UV-1800 Shimadzu Corporation
      • ICP/MS 7700, Agilent technologies
      • Узоркивач седимента, тип Beeker, за непоремећени седимент, Eijkelkamp
      • Потапајућа пумпа, за пијезометре и бунаре, Eijkelkamp
      • „Bailer“ узоркивач, Eijkelkamp
      • Преносна пумпа ISCO PTP-150
      • Два аутоматска узоркивача отпадних вода
      • Преносиви ултразвучни мерач протока, PCM 4 Nivus
      • Комплет за бушење и инсталирање пијезоме-тара за брзу процену квалитета
      • Комплет за ударно бушење за хетерогена земљишта

      Новији научно-истраживачки пројекти:

      • Arsenic and ammonium in drinking water: implementation of a cross-border platform for safe water – ARSENICPLATFORM, Hungary-Serbia IPA Cross border Co-operation Programme, трајање пројекта: 1.11.2011.-31.10.2013.
      • Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета Број пројекта (ИИИ43005), трајање пројекта: 2011.-2015.
      • Развој метода процене ризика и технологија ремедијације у циљу заштите угрожених водених ресурса у АПВ (АПВ 114-451-1985/2011-01)

      Назив групе: Примена унапређених оксидационих процеса у животној средини

      Матична институција: Природно-математички факултет

      Руководилац групе: доцент др Јелена Молнар Јазић

      Чланови групе:

      • др Божо Далмација
      • др Јасмина Агбаба
      • др Милена Бечелић-Томин
      • др Александра Тубић
      • мр Malcolm Watson
      • др Ђурђа Керкез
      • мср Гордана Пуцар

      Контакт информације:

        Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
      jelena.molnar@dh.uns.ac.rs

      Научна област: хемија и заштита животне средине

      Делатност: Испитивања могућности примене унапређених оксидационих процеса у животној средини, за уклањање тешко деградабилних једињења током прераде воде за пиће и отпадних вода. У третману воде за пиће посебна пажња истраживања је посвећена испитивању механизама уклањања природних органских материја и формирања нуспроизвода насталих применом унапређених оксидационих процеса, као што су озонизација, каталитичка озонизација, Фентон процес, UV/H2O2 и O3/H2O2/UV третмани. Испитивања се такође спроводе и на пољу уклањања специфичних органских полутаната применом унапређене оксидације. У третману отпадних вода посебна пажња је посвећена употреби различитих материјала као „носача“ гвожђа у унапређеним оксидационим третманима отпадних вода.

      Опрема:

      • Комерцијални реактор од нерђајућег челика запремине 0,7 l за UV третман са живином лампом ниског притиска (Philips TUV, 16W)
      • Лабораторијски генератор озона Argentox, kapaciteta 1g/h
      • Озонизација и UV третман у склопу мобилног пилот постројење за третман воде за пиће
      • Опрема која се користи за одређивање природних органских материја и специфичних микрополутаната у води:
       • GC 6890N/μECD&FID, Agilent technologies
       • Purge & Trap Tekmar Dohrmann 3100 Sample Concentrator куплован са GC-MS GC7890A/MSD 5975C Agilent technologies
       • TOC анализатор, Elementar
       • IC – ICS 3000, Dionex
       • UV/VIS Cintra 1010, GBC Scientific Equpment

      Новији научно-истраживачки пројекти:

      • Arsenic and ammonium in drinking water: implementation of a cross-border Platform for safe water (ARSENICPLATFORM; HUSRB/1002/121/075). Руководилац пројекта проф. др Јасмина Агбаба; Trajanje projekta: 2011-2013 год.
      • Полуиндустријско испитивање могућих технолошких решења припреме воде за пиће као подлога имплементацији стратегије водоснабдевања на територији града Кикинде (АПВ 114-451-1314/2014-03), руководилац пројекта Проф. др Јасмина Агбаба. Трајање пројекта: 2014-2015 год.

      Назив групе: Развој метода за анализу полутаната у животној средини

      Матична институција: Природно-математички факултет

      Руководилац групе: др Александра Тубић

      Чланови групе:

      • др Божо Далмација
      • др Снежана Малетић
      • др Јелена Молнар Јазић
      • др Маријана Крагуљ Исаковски
      • др Драгана Томашевић Пилиповић
      • др Ђурђа Керкез
      • мр Весна Пешић
      • мр Malcolm Watson
      • др Јелена Спасојевић
      • мср Анита Леовац
      • мср Марко Гргић
      • мср Наташа Варга
      • мср Тамара Апостоловић
      • мср Гордана Пуцар
      • мср Наташа Слијепчевић
      • мср Милош Дубовина
      • мср Радивој Томић
      • Маријана Рајачић
      • Нинослава Пешић

      Контакт информације:

        Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
        +381-21-485-2798
      aleksandra.tubic@dh.uns.ac.rs

      Научна област: хемија и заштита животне средине

      Делатност: Развој нових и унапређење постојећих метода за анализу органских и неорганских полутаната у животној средини применом гасне хроматографије, атомске апсорпционе спектроскопије и јонске хроматографије.

      Опрема:

      • GC 6890N/μECD&FID, Agilent technologies
      • Purge & Тrap Tekmar Dohrmann 3100 Sample Concentrator куплован са GC-MS GC7890A/MSD 5975C Agilent technologies
      • AA spekctrometer Analyst 700, Perkin Elmer
      • IC – ICS 3000, Dionex
      • UV/VIS Cintra 1010, GBC
      • LC 1260 Infinity, Agilent technologies
      • TOC analizator, Elementar
      • UV-1800 Shimadzu Corporation, ICP/MS 7700, Agilent technologies
      • Узоркивач седимента, тип Beeker, за непоремећени седимент, Eijkelkamp
      • Потапајућа пумпа, за пијезометре и бунаре, Eijkelkamp
      • „Bailer“ узоркивач, Eijkelkamp
      • Преносна пумпа ISCO PTP-150
      • Два аутоматска узоркивача отпадних вода
      • Преносиви ултразвучни мерач протока, PCM 4 Nivus
      • Комплет за бушење и инсталирање пијезоме-тара за брзу процену квалитета
      • Комплет за ударно бушење за хетерогена земљишта

      Новији научно-истраживачки пројекти:

      • Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета (ИИИ43005), руководилац пројекта: др Божо Далмација, трајање пројекта: 2011.-2015.
      • Reinforcement of the laboratory for environmental protection at the faculty of science of the University of Novi Sad as a centre of excellence for environmental chemistry and risk assessment (FP6 пројекат), носилац пројекта: Далмација Божо, трајање пројекта: 2007.-2009.

      Назив групе: Развој метода третмана отпадних вода

      Матична институција: Природно-математички факултет

      Руководилац групе: др Милена Бечелић-Томин

      Чланови групе:

      • др Божо Далмација
      • др Срђан Рончевић
      • др Ђурђа Керкез
      • др Драгана Томашевић Пилиповић
      • мр Весна Пешић
      • мср Гордана Пуцар
      • мср Наташа Слијепчевић
      • мср Милош Дубовина
      • мср Радивој Томић

      Контакт информације:

        Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
        +381-21-485-2727
      milena.becelic-tomin@dh.uns.ac.rs

      Научна област: хемија и заштита животне средине

      Делатност: Примена „cost-effective“ модификованих материјала у третману отпадних токова. Примена зелено синтетисаних наноматеријала у третману отпадних вода, седимента и муљева. Електрокоагулација. Соларни процеси. Стабилизација муљева. Третман и управљање загађеним седиментом и муљевима.

      Опрема:

      • GC 6890N/μECD&FID, Agilent technologies
      • Purge & trap Tekmar Dohrmann 3100 Sample Concentrator куплован са GC-MS GC7890A/MSD 5975C Agilent technologies
      • AA spekctrometer Analyst 700, Perkin Elmer
      • IC – ICS 3000, Dionex
      • UV/VIS Cintra 1010, GBC
      • LC 1260 Infinity, Agilent technologies
      • TOC analizator, Elementar
      • UV-1800 Shimadzu Corporation
      • ICP/MS 7700, Agilent technologies
      • Узоркивач седимента, тип Beeker, за непоре-мећени седимент, Eijkelkamp
      • Потапајућа пумпа, за пијезометре и бунаре, Eijkelkamp
      • „Bailer“ узоркивач, Eijkelkamp
      • Преносна пумпа ISCO PTP-150
      • Два аутоматска узоркивача отпадних вода
      • Преносиви ултразвучни мерач протока, PCM 4 Nivus
      • Комплет за бушење и инсталирање пијезоме-тара за брзу процену квалитета
      • Комплет за ударно бушење за хетерогена земљишта

      Новији научно-истраживачки пројекти:

      • Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета, број пројекта: ИИИ43005, руководилац пројекта: др Божо Далмација, трајање пројекта: 2011.-
      • Унапређење технологија ремедијације седимента у циљу заштите вода, број пројекта: ТР37004, руководилац пројекта: др Срђан Рончевић, трајање пројекта: 2011.-2014.
      • Development of new materials for application in environmentally friendly technologies for the cost-effective remediation of contaminated sites threatening cross-border regions – MATCROSS, Hungary-Serbia IPA Cross border Co-operation Programme, број пројекта: HUSRB/1002/214/188, руководилац пројекта: др Срђан Рончевић, трајање пројекта: 1.11.2011.-31.10.2013.
      • Развој ремедијационих техника загађених локалитета, пројекат Министарства науке и заштите животне средине, број пројекта: 6867б, носилац пројекта: др Божо Далмација, трајање пројекта: 2005.-2007.
      • Ремедијација воде и седимента на територији Војводине и процена ризика, Министарство науке и технолошког развоја, број пројекта: ТР22012, руководилац пројекта: др Срђан Рончевић, трајање пројекта: 2008.-2010.

      Назив групе: Развој нових и побољшање постојећих аналитичких поступака за одређивање одабраних аналита

      Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

      Руководилац групе: др Валерија Гужвањ

      Чланови групе:

      • др Валерија Гужвањ
      • мс Олга Вајдле
      • мс Јасмина Анојчић
      • мс Сандра Петровић
      • мс Никола Ћелебић
      • мс Ана Тасић
      • др Павле Јованов

      Контакт информације:

        Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
        +381-21-485-2740, +381-21-485-2782
      +381-21-454-065
      valeria.guzsvany@dh.uns.ac.rs

       

       Научна област: аналитичка хемија

       Делатност: Група се бави аналитичком хемијом, пре свега савременим порвшински и запремински модификованим електродама на бази угљеника, развојом нових високо-осетљивих (микро и нано скала) метода детекције, нпр. волтаметријске за одређивање одабраних пестицида, метала и фармацеутских препарата у различитим сложеним узорцима. Бави се и применом течне хроматографије у анализи одабраних циљних аналита. Чланови групе су укључени и у и страживања везана за проучавање стабилности и фотокаталитичке деградације неких пестицида и у проучавање агрегационих особина недавно синтетисан
       их деривата холне киселине у присуству одабраних лекова.

       Опрема:

       • Волтаметријски уређаји: Autolab PGSTAT12, PalmSens и EMstat
       • Течни хроматограф Agilent 1290 са детектором на бази низа диода, флуориметријским детектором и детектором индекса преламaња
       • Титриметријски уређај са пратећим аутоматским биретама (Schott)

       Новији научно-истраживачки пројекти:

       • Приступи одрживости и зелене хемије у развоју еколошки погодних аналитичких метода и складиштењу енергије (ON172012-сарадници на пројекту, 2010-2015)
       • Истраживање наноструктурних материјала као потенцијалних хетерогених катализатора за неке развојно одређиве процесе (ON 172059- подгрупа на пројекту, 2010-2015)
       • CEEPUSIII network Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods (CIII-CZ-0212)
       • IPA пројекти: Development of new materials for application  in  environmentally friendly  technologies  for  the  cost-effective  remediation  of  contaminated  sites threatening  cross-border  regions  (HUSRB 1002/214/188, сарадници)
       • Arsenic and ammonium in drinking water: implementation of a cross-border Platform for safe water (HUSRB/1002/121/075, сарадници)
       • Развој хемијских метода анализе ацетамиприда (114-451-4418/2013-03)

       Прилог:

       Назив групе: Саветодавне активности у развоју националног законодавства у области заштите вода

       Матична институција: Природно-математички факултет

       Руководилац групе: проф. др Божо Далмација

       Чланови групе:

       • др Милена Бечелић-Томин
       • др Срђан Рончевић
       • др Дејан Крчмар
       • мр Весна Пешић

       Контакт информације:

         Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
         +381-21-485-2722
       bozo.dalmacija@dh.uns.ac.rs

        

        Научна област: хемија и заштита животне средине

        Делатност:

        • Развој националних подзаконских аката у области заштите вода
        • Подршка спровођењу законодавства у области заштите вода
        • Едукација заинтересованих страна

        Новији научно-истраживачки пројекти:

        • Развој система контроле квалитета и унапређење процеса заштите вода (ОН142058). Руководилац пројекта: др Далмација Божо. Трајање пројекта: 2006-2010.
        • Reinforcement of the laboratory for environmental protection at the faculty of science of the University of Novi Sad as a centre of excellence for environmental chemistry and risk assessment, FP6 пројекат, Природно-математички факултет – Департман за хемију у сарадњи са Fraunhofer-Gesellschaft – Gemany, University of Oxford, Department of Earth Sciences – UK и Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH – Germany. Број пројекта: 043741. Трајање пројекта: 2007-2009. Носилац пројекта: Далмација Божо.
        • Стратегија водоснабдевања и заштите вода у АП Војводина, Нови Сад. Наручилац пројекта: Покрајински секретаријат науку и технолошки развој, Нови Сад. Руководилац пројекта: др Божо Даламција. Трајање пројекта: 2009.
        • Одрживо управљање акумулационим језерима у АП Војводини у циљу њиховог вишенаменског коришћења. Трајање пројекта: 2015. Број пројекта: АПВ 114-451-199/2015-03 Руководилац пројекта: др Дејан Крчмар

        Назив групе: Синтеза и карактеризација комплексних једињења

        Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

        Руководилац групе: проф. др Каталин Месарош сечењи

        Чланови групе:

        • др Каталин Месарош Сечењи
        • др Љиљана Јовановић
        • др Љиљана Војиновић-Јешић
        • др Берта Барта Холо
        • др Мирјана Лаловић
        • мс Марко Родић
        • др Вукадин М. Леовац, проф. емеритус

        Контакт информације:

          Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
        mszk@uns.ac.rs

         Научна област: координациона хемија

         Делатност: Синтеза и карактеризација кооординационих једињења

         Опрема:

         • Термогравиметријски уређај Q600 SDT TA Instruments
         • Масени спектрометар Hiden Analytical HPR-20/QIC

         Новији научно-истраживачки пројекти:

         • Дизајнирање, синтеза, карактеризација и прoцена практичне примене координационих и органометалних једињења

         Прилози:

         Назив групе: Тотална синтеза природних производа и медицинска хемија

         Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

         Руководилац групе: проф. др Велимир Попсавин

         Чланови групе:

         • др Мирјана Попсавин
         • др Горан Бенедековић
         • др Бојана Срећо Зеленовић
         • др Милош Свирчев
         • др Јована Француз
         • др Ивана Ковачевић
         • Ружица Марушић
         • Ивана Марушић

         Контакт информације:

           Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
           +381-21-485-2768
         velimir.popsavin@dh.uns.ac.rs

          Научна област: хемија

          Делатност: Истраживања су усмерена на развој нових поступака тоталне синтезе природних цитотоксичних лактона и њихових аналога, као и на синтезу потенцијалних биоизостера познатог антинеопластичног C-нуклеозида тиазофурина. Поред тога, испитује се in vitro антипролиферативна активност синтетизованих једињења према ћелијским линијама одабраних хуманих тумора и леукемија.

          Опрема:

          • Bruker Avance III 400 MHz NMR spektrometar
          • BUCHI Laboratory Vacuum System
          • BUCHI 510 Melting Point
          • JULABO FT902 Immersion Cooler

          Новији научно-истраживачки пројекти:

          • Синтеза и биолошка испитивања нових миметика или деривата одабраних цитотоксичних лактона, антитуморског агенса тиазофурина и природних нафтних киселина, пројекта финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, бр.пројекта: 172006

          Прилог:

          Назив групе: Третман воде за пиће

          Матична институција: Природно-математички факултет

          Руководилац групе: проф. др Јасмина Агбаба

          Чланови групе:

          • др Божо Далмација
          • др Александра Тубић
          • др Јелена Молнар Јазић
          • мр Malcolm Watson
          • др Срђан Рончевић

          Контакт информације:

            Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
            +381-21-485-2798
          jasmina.agbaba@dh.uns.ac.rs

          Научна област: хемија и заштита животне средине

          Делатност: Истраживања везана за квалитет и прераду воде за пиће, како на изворишту, тако и током третмана, применом конвенционалних и савремених технологија као што су: коагулација/флокулација, адсорпција, јонска измена, електрокоагулација, дезинфекција. Синтеза и испитивање могућности примене нових сорбената, као јефтиних и ефикасних материјала за уклањање специфичних полутаната из воде. Примена нових коагуланата и јоноизмењивача у третману воде за уклањање специфичних микрополутаната. Посебна пажња истраживања је усмерена на испитивање понашања природних органских материја у процесима прераде воде за пиће, и њихов утицај на понашање других полутаната (нпр. арсена) присутних у води. Истраживања су такође усмерена и на формирање различитих органских и неорганских нуспродуката дезинфекције, као значајних параметара квалитета воде за пиће.

          Опрема:

          • лабораторијски Флокулатор VELP Scientifica
          • опрема која се користи за одређивање природних органских материја, као и нуспродуката дезинфекције и арсена:
           • GC 6890N/μECD&FID, Agilent technologies
           • Purge & Тrap Tekmar Dohrmann 3100 Sample Concentrator куплован са GC-MS GC7890A/MSD 5975C Agilent technologies
           • TOC анализатор, Elementar
           • AA spekctrometer Analyst 700, Perkin Elmer
           • IC – ICS 3000, Dionex
           • UV/VIS Cintra 1010, GBC Scientific Equpment

          Новији научно-истраживачки пројекти:

          • Arsenic and pesticide removal from natural water by an effective, safe and compact-sized separation system, EUREKA projekat broj E! 3644, Prirodno-matematički fakultet – Departman za hemiju u saradnji sa ELKEDE Technology and Design Centre S.A. – Greece, ENNEA Enter Per Le Nuove Technologie L’energia E L’ambiente – Italy, LIMNOS Company for applied ecology – Slovenia, ECOIND National Research and Development Institute for Industrial Ecology – Romania i JKP Vodovod i kanalizacija, Zrenjanin. Rukovodilac projekta: Dr Dalmacija Božo. Trajanje projekta: 2006-2009.
          • Развој система контроле квалитета и унапређење процеса заштите вода (ОН142058). Руководилац пројекта: др Далмација Божо. Трајање пројекта: 2006-2010.
          • Стратегија водоснабдевања и заштите вода у АП Војводина, Нови Сад. Наручилац пројекта: Покрајински секретаријат науку и технолошки развој, Нови Сад. Руководилац пројекта: др Божо Даламција. Трајање пројекта: 2009.
          • Arsenic and ammonium in drinking water: implementation of a cross-border Platform for safe water (ARSENICPLATFORM; HUSRB/1002/121/075). Руководилац пројекта Проф. др Јасмина Агбаба; Trajanje projekta: 2011-2013.
          • Полуиндустријско испитивање могућих технолошких решења припреме воде за пиће као подлога имплементацији стратегије водоснабдевања на територији града Кикинде (АПВ 114-451-1314/2014-03), руководилац пројекта Проф. др Јасмина Агбаба. Трајање пројекта: 2014-2015.

          Назив групе: Унапређење квалитета животне средине – Развој метода праћења и уклањања биолошки активних супстанци

          Матична институција: Природно-математички факултет, Пољопривредни факултет, Научни иститут за ветеринарство „Нови Сад“

          Руководилац групе: проф. др Биљана Абрамовић

          Чланови групе:

          • др Јајић Игор
          • др Даниела Шојић
          • др Весна Деспотовић
          • др Сандра Јакшић
          • др Немања Банић
          • Сања Армаковић
          • Нина Финчур
          • Марина Лазаревић

          Контакт информације:

            Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
            +381-21-485-2753, +381-21-485-2020
          biljana.abramovic@dh.uns.ac.rs, biljana.abramovic@uns.ac.rs

           

           Научна област: хемија

           Делатност: Аналитика и развој ефикасних, јефтиних и зелених метода разградње пестицида, фармацеутика и микотоксина.

           Опрема:

           • течни хроматограф UHPLC Shimadzu NexeraTM са детектором од низа диода (UV/VIS), флуориметријским детектором и детектором електричне проводљивости
           • T80 +UV/VIS спектрофотометар
           • кондуктометар МА 5966, Искра Електроника
           • шаржни и проточни реактори за уклањање органских полутаната

           Новији научно-истраживачки пројекти:

           • Национални пројекат основних истраживања ОN172042

           Прилог:

           Назив групе: Физичко-хемијска карактеризација новосинтетисаних једињења-корелације структуре особина

           Матична институција: Природно-математички факултет

           Руководилац групе: др Татјана Ђаковић Секулић

           Чланови групе:

           • Татјана Ђаковић Секулић
           • Ђенђи Ваштаг
           • Борко Матијевић
           • Сузана Апостолов
           • Јелена Накомчић
           • Јадранка Тот
           • Кристина Тот
           • Горана Мрђан

           Контакт информације:

             Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
           tatjana.djakovic-sekulic@dh.un.ac.rs

            

            Научна област: физичко-органска хемија

            Делатност: Успостављање корелације између структуре и различитих физичко-хемијских параметара новосинтетисаних потенциајално биолошки активних једињења. Физичко-хемијска карактеризација укључује ретенционе константе, киселинско-базне константе, карактеристичне фреквенције апспрпционих максимума, утицај различитих органских растварача на спектралне карактеристике и корозиону активност новосинтетисаних једињења.

            Новији научно-истраживачки пројекти:

            • Проучавање синтезе, структуре и својстава органских једињењења природног и синтетског порекла, Министарство просвете и науке, Основна истраживања. Број пројекта: 172013. Трајање пројекта: 2011–2015. Руководилац: проф. др Душан Мијин, ТМФ Београд

            Прилог:

            Назив групе: Хемија стероидних хормона

            Матична институција: Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

            Руководилац групе: проф. др Марија Сакач

            Чланови групе:

            • др Јанош Чанади
            • др Сузана Јовановић-Шанта
            • др Јована Ајдуковић
            • др Андреа Николић
            • др Марина Савић
            • др Александар Окљеша
            • мс Ивана Кузминац

            Контакт информације:

              Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
              +381-21-485-2756
            +381-21-454-065
            marija.sakac@dh.uns.ac.rs

             

             Научна област: органска хемија

             Делатност: Истраживања су усмерена на дизајнирање и синтезу нових стероидних једињења андростанске и естранске серије и испитивању њихове антитуморске активности.

             Опрема:

             • Bruker Avance III 400 MHz NMR spektrometar
             • Perkin-Elmer SpectrumTwo FTIR спектрометар
             • Microwave Synthesis Sistem-CEM Discover BenchMate

             Новији научно-истраживачки пројекти:

             • Синтеза, карактеризација и биолошка испитивања стероидних деривата и њихових молекулских агрегата, пројекат Министарства за просвету и науку, бр. пројекта: ОН172021
             Методика наставе

             Назив групе: Истраживачка група за методику наставе биологије и екологије

             Матична институција: Природно-математички факултет

             Руководилац групе: др Томка Миљановић

             Чланови групе:

             • др Вера Жупанец
             • мс Тијана Прибићевић

             Контакт информације:

               Трг Доситеја Обрадовића 2, 21000 Нови Сад
               +381-21-485-2684
             tomka.miljanovic@dbe.uns.ac.rs

             Научна област: методика наставе

             Делатност: Научно истраживачки рад у области: иницијалног образовањапрофесора биологије према савременим дидактичко-методичким захтевима, увођење савремених модела рада у наставу биологије и праћење њихове ефикасности. Реализација стручног усавршавања професора кроз семинаре за професоре биологије у основној и средњим школама.

             Опрема: Специјализована рачунарска учионица са 18 радних места (умрежених рачунара), са приступом интернету и комплетном софтверском подршком.

             Новији научно-истраживачки пројекти:

             • Квалитет образовног система Србије у европској перспективи (Број пројекта 179010)

             Назив групе: Истраживачка група за методику наставе природних наука (хемије, физике и биологије)

             Матична институција: Природно-математички факултет

             Руководилац групе: проф. др Мирјана Сегединац

             Чланови групе:

             • др Јасна Адамов
             • др Томка Миљановић
             • Тибор Халаши
             • др Вера Жупанец
             • др Ивана Богдановић
             • др Душица Миленковић
             • др Тамара Хрин
             • др Бранка Радуловић
             • мс Тијана Прибићевић

             Контакт информације:

               Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
               +381-21-485-2761
             mirjana.segedinac@dh.uns.ac.rs

              

              Научна област: методика наставе природних наука (хемија, физика и биологија)

              Делатност: Проучавање процеса и стратегија ефикасног учења, развој савремених концепата наставе увођењем иновативних модела курикулума и наставе, примена информационо-комуникационе технологије и учења на даљину.

              Новији научно-истраживачки пројекти:

              • Квалитет образовног система Србије у европској перспективи 179010 (2011-2015) – Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије