Назив групе: Методика наставе географије

Матична институција: Природно-математички факултет

Чланови групе:

  • Др Анђелија Ивков Џигурски, редовни професор
  • Др Љубица Ивановић Бибић, вандредни професор
  • Др Смиљана Ђукичин Вучковић, доцент
  • Др Јелена Миланковић Јованов, асистент са докторатом

Контакт информације:

  Трг Доситеја Обрадовића 3, 21000 Нови Сад
  +381-21-485-2834
+381-21-459-696
ivkova@gmail.com, ivkova@uns.ac.rs
www.dgt.uns.ac.rs/sr_cyr/metodika-nastave-geografije-cir

Научна област: Методика наставе географије

Делатност: Група се бави проучавањем различитих сегмената методике наставе географије: методама и техникама рада, наставним принципима, савременом наставом, иновацијама у настави, активизацијом у настави, али и историјским развојем наставе географије, наставним средствима и објектима, наставом у природи, реформама образовања, школским курикулумима, инклузивним образовањем, надареним ученицима, стручном усавршавању наставника и др.

Новији научно-истраживачки пројекти:

  • Пројекат ERASMUS+ Strategic partnership Learning through the Interdisciplinary Field Education (LIFEdu). Руководилац пројекта др Смиљана Ђукичин Вучковић. Број пројекта 2019-1-CZ01-KA203-061379
  • др Анђелија Ивков Џигурски, била спољни сарадник на пројекту Young people’s views on the world: a proposal for cross-national research. Managers: Tine Beneker and Rob van der Vaart, Utrecht University, Netherlands.
  • У каталозима програма стручног усавршавања запослених у образовању налазе се акредитовани семинари намењени наставницима и професорима географије, чији аутори и реализатори су чланови ове истраживачке групе. До сада је акредитовано 11 семинара.