Посебно важан услов за успешну реализацију истраживачких пројеката је лабораторијска опрема на чијем осавремењавању се стално ради. Данас Факултет поседује сцинтилациони бројач „Wallace System 1410“ са вишеструком наменом који се користи за радиоимунолошке и радиорецепторне анализе хормона и рецептора у биолошким узорцима, GeNaJ(TI)мултипарамтераски концидентни нискофонски гамаспектрометријски систем, систем за снимање и спектралну анализу зрачења емитованог из плазме, систем за техничка испитивања материјала, систем за рендгенско дифракционо испитивање материјала, гасно-масени спектрофотометар, гасни хроматограф са µECD детектором и FID детектором, „Purge and trap“ систем за припрему узорака за гасно-хроматографску анализу, HPLC, NMR, атомски апсорпциони спектрофотометар, UV-VIS, IR и FTIR спектрофотометре, GIS – географски информациони систем и др.


Лабораторије и области експертизе:

Факултетске лабораторије и центри

Назив лабораторије: Истраживачка лабораторија – Центар за истраживање у области заштите животне средине и екотоксикологије
Научна област: заштита животне средине, екотоксикологија

Назив лабораторије: Лабораторија за давање услуга и експертиза „Лабораторија за палеолошку реконструкцију (LAPER)“
Научна област: палеолошка реконструкција

Назив лабораторије: Методички центар
Научна област: методика наставе

Биологија и екологија

Назив лабораторије: Лабораторија за екофизиологију и екотоксикологију (LECOTOX)
Научна област: биологија, заштита животне средине (екотоксикологија)

Назив лабораторије: Лабораторија за инвазивне и алергијске биљке (LIAP)
Научна област: биологија

Назив лабораторије: Лабораторија за испитивање ендокриних ометача и ћелијску сигнализацију (ENDOS)
Научна област: екотоксикологија

Назив лабораторије: Лабораторија за истраживање цијанобактерија (Cyano-Lab)
Научна област: биологија, екофизиологија, таксономија и биотехнолошка примена цијанобактерија и микроалги, продукција биоактивних једињења, токсичност цијанобактерија, методе детекције цијанотоксина, молекуларни аспекти токсичности цијанобактерија

Назив лабораторије: Лабораторија за палинологију
Научна област: палинологија

Назив лабораторије: Лабораторија за репродуктивну ендокринологију и сигналинг (LaRES)
Научна област: биологија, физиологија животиња

Назив лабораторије: Лабораторија за хронобиологију и старење (ChronAge)
Научна област: хронобиологијa

Назив лабораторије: ПК Лаб
Научна област: биологија, таксономија и примена бактериофага, нови антибактеријски агенси, нови антивирални агенси, микробни биофилмови

Назив лабораторије: ProFungi лабораторија – професионално за гљиве
Научна област: микологија

Назив лабораторије: Центар за истраживање алергијских биљака
Научна област: ботаника

Географија

Назив лабораторије: Истраживачко-развојни центар „Центар за климатолошка и хидролошка истраживања – CKHI“
Научна област: климатологија, хидрологија

Назив лабораторије: Истраживачко-развојни центар „Центар за просторне информације Војводине“
Научна област: геоинформатика

Назив лабораторије: Центар за истраживање географије, историје и туризма Англоамерике „ColumbUS“
Научна област: туризам

Назив лабораторије: Центар за истраживање кинеског емитивног туристичког тржишта на Западном Балкану (COTRIWB)
Научна област: туризам

Назив лабораторије: Центар за страни језик струке
Научна област: примењена лингвистика

Математика и информатика

Назив лабораторије: Лабораторија за развој информационих система
Научна област: палеолошка реконструкција

Назив лабораторије: Software Quality Lab (SQLab)
Научна област: софтверско инжењерство

Назив лабораторије: Центар „Научна истраживања и примењена линеарна алгебра“
Научна област: софтверско инжењерство

Назив лабораторије: Центар за електронске библиотеке и архиве
Научна област: информациони системи

Физика

Назив лабораторије: Иновациони центар за нове материјале
Научна област: физика кондензоване материје

Назив лабораторије: Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења
Научна област: нуклеарна физика, радиоекологија

Назив лабораторије: Лабораторија за еталонирање гама-спектрометара и активности радиоактивних извора гама емитера
Научна област: гама-спектрометрија

Назив лабораторије: Центар за метеорологију и прогнозе животне средине
Научна област: метеорологија

Хемија

Назив лабораторије: Лабораторија за испитивање природних ресурса фармаколошки и биолошки активних једињења (ЛАФИБ)
Научна област: биохемија

Назив лабораторије: Лабораторија за хемијска испитивања животне средине „Др Милена Далмација“
Научна област: заштита животне средине

Назив лабораторије: Центар за истраживања биолошких активних молекула (CiBAM)
Научна област: биохемија