Skip to main content

Конкурс за тренинг и менторинг програм за студенте – ORCA

ORCA је расписала конкурс за четврту генерацију шестомесечног тренинг и менторинг програма, у оквиру кога полазници уче како да формулишу своју пројектну идеју из области заштите природе и добробити животиња, пронађу донатора, и попуне формуларе који су саставни део пројектне апликације за идентификованог донатора.

Рок за подношење пријаве је 25. април 2022. године.

Кроз предавања уживо, интерактивни рад у малим групама, уз асистенцију стручних и искусних предавача и индивидуални рад између тренинг модула на који добијају писану повратну информацију, полазници програма, усвајају знања и вештине кроз следеће тематске области:

 • пројектни менаџмент и обезбеђивање финансијских средстава за непрофитне пројекте;
 • вештине комуникације са различитим циљним групама и јавни наступ;
 • лидерске вештине и дефинисање јасних циљева;
 • вештине јавног заступања и реализације јавне кампање;
 • процес израде и усвајања прописа, улоге и надлежности институција и организација.

Поред обуке, полазници добијају индивидулану подршку ментора у процесу креирања пројектног предлога на одабрану тему. Након успешно завршеног програма, полазници добијају сертификат.

Имајући наведено у виду, били бисмо Вам захвални ако бисте заинтересованим студентима са

Објављен позив за пријављивање кандидата за награду „Најбољи млади научник“ ПМФ-а

Природно-математички факултет позива све заинтересоване да поднесу пријаве за доделу годишње награде “Најбољи млади научник“ Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, која се додељује поводом обележавања дана Факултета, за изузетне резултате у области науке и истраживачког рада кандидата у претходној календарској години.

Награду чине Плакета и новчани део награде. Новчани део награде додељује се у сврху научног усавршавања односно учешћа на научним конференцијама у земљи или иностранству, по избору добитника, у износу до 500 евра у динарској протитввредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доделе награде.

Вебинар о првом DiscoverEU конкурсу за бесплатне возне карте за путовање Европом

Млади од 18 година из Србије од 7. до 21. априла по први пут могу да конкуришу за добијање бесплатних путних пропусница за путовање по Европи почев од јула ове године.

Конкурс се спроводи као део иницијативе DiscoverEU у оквиру Еразмус+ програма.

У циљу промоције DiscoverEU иницијативе и априлског конкурса, Инфо центар Фондације Темпус организује бесплатан, једночасовни вебинар у петак, 8. априла у 16 часова. Вебинар је намењен младима, а посебно младима рођеним од 1. јула 2003. до 30. јуна 2004. године, као и свима онима који раде са младима: наставницима, омладинским радницима, стручним сарадницима и родитељима. Учесници вебинара ће добити детаљне информације о поступку пријављивања, правилима учешћа, врстама путних пропусница и свим осталим детаљима у вези са учествовањем у DiscoverEU.

За пријаву учешћа потребно је попунити кратак регистрациони формулар, најкасније до петка, 8. априла, у 12 часова.

Јавни позив за избор у звање сарадника практичара за потребе реализације школске праксе (биологија)

На основу члана 29. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду (пречишћен текст) број: 0601-67/10 од 15.12.2020. године, декан

расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА – САРАДНИКА ПРАКТИЧАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ ПРАКСЕ (НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА)

I

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (у даљем тексту: Факултет) упућује јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем, запосленима на месту наставника биологије у основним и средњим школама да, као сарадници-практичари, учествују у реализацији школске праксе (наставни предмет Биологија) на студијским програмима Департмана за биологију и екологију.

II

За потребе реализације школске праксе за наставни предмет Биологија бира се у звање 20 (двадесет) сарадника практичара и то на следећи начин:

 • 10 професора биологије запослених у основним школама на подручју града Новог Сада;
 • 10 професора биологије запослених у средњим школама на подручју града Новог Сада;

У звање сарадника практичара лице се бира на три године, са могућношћу реизбора.

III

У звање сарадника практичара може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

 • има заснован радни однос у основној или средњој школи на територији Новог Сада, као наставник биологије
 • завршене студије другог степена (мастер студије) или студије VII1 степена образовног профила Професор биологије и Мастер професор биологије
 • има најмање пет година радног искуства у обављању образовно-васпитног рада у школи
 • има положен стручни испит одређен Законом о основама система образовања и васпитања
 • има сагласност установе у којој је запослено да може да води стручну праксу студената Факултета
 • континуирано усавршава наставничке и менторске компетенције у програмима стручног усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе.

IV

Уколико више кандидата испуњавају услове за избор у звање сарадника практичара, предност има кандидат који има боље резултате у активностима стручног усавршавања, примени стечених знања, ширењу и промовисању знања и који учествују у ваншколским активностима и подизању квалитета образовно-васпитног рада.

V

Докази који се прилажу уз пријаву на Јавни позив:

 • доказ о положеном стручном испиту за наставни предмет Биологија,
 • потврда о тренутном запослењу,
 • сагласност установе у којој је кандидат запослен да може да води стручну праксу студената Факултета,
 • попуњен образац за пријаву који садржи податке о стручним квалификацијама,
 • доказ о континуираном усавршавању наставничке и менторске компетенције у програмима стручног усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе. (Потврде, Уверења, Сертификати и слично)

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

VI

Пријава на Јавни позив врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Факултета, Департмана за биологију и екологију, на следећој интернет страници www.dbe.uns.ac.rs.

Попуњену Пријаву на јавни позив заједно са пратећом документацијом доставити на адресу

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Департман за биологију и екологију
Трг Доситеја Обрадовића 2
21102 Нови Сад

са назнаком: За јавни позив за избор у звање сарадника ван радног односа – сарадника практичара (Биологија)

Рок за подношење пријаве је петнаест дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Дневник“ (дана 04.04.2022. године).

Додатне информације заинтересовани могу добити путем мејла vera.zupanec@dbe.uns.ac.rs

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији неће се узимати у разматрање, односно биће одбачене.

Овај Јавни позив објављује се на интернет страници Факултета, на Огласној табли Факултета и у дневном листу „Дневник“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације на особе женског пола.

Конкурс за националне стипендије „За жене у науци“

Младе жене које се баве научним истраживањима у области природних наука и ове године могу да конкуришу за Националне стипендије у оквиру светски познатог програма L’Oréal-UNESCO „За жене у науци“ (L’Oréal – UNESCO For Women in Science).

Конкурс за 2022. годину је у току и пријаве су отворене до 15. маја ове године.

За стипендије „За жене у науци“ могу да конкуришу научнице које се баве научно-истраживачким радом у области природних наука, имају до 35 година и завршене или уписане докторске студије.

Стипендирање студената за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду и Међународна организација рада, кроз пројекат „Унапређење безбедности и здравља на раду у Републици Србији“ су расписали отворени позив за стипендирање студената за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Рок за достављање пријава је 21. март 2022. године.