Skip to main content

Конкурс „Израда новог визуелног идентитета Института Никола Тесла“

У оквиру пројекта трансформације Института Никола Тесла, расписан је Конкурс „Израда новог визуелног идентитета Института Никола Тесла“.

Конкурс ће трајати до 13. јуна 2023. године, а сву потребну документацију је потребно доставити у електронском формату.

Проглашење победника и додела награде ће бити на свечаној церемонији у јулу 2023. године, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. Победник конкурса ће добити писмо препоруке од стране Института као и новчану награду у износу од 100.000 динара.

Стипендије Задужбине Јанковић Анђелковић за 2023. годину

Задужбина Јанковић Анђелковић додељује стипендије за студенте основних студија, у циљу подршке младима током њиховог факултетског образовања.

Стипендија је неповратна, а поред успеха студената, велика пажња се обраћа и на социјални аспект сваког кандидата, као и на животне околности.

Стипендије су усмерене ка студентима основних академских студија, осим студената који се за стипендију пријаве у последњој години студија.

Конкурс је активан и трајаће током године (у зависности од броја додељених стипендија).

Задужбина Јанковић Анђелковић је непрофитна организација основана у фебруару 2016. године и до сада је стипендирала преко 100 студената из свих делова Србије. Задужбина, такође, тежи развитку и покретању заједничких идеја и кохезије међу студентима, јер верује да њихово знање и међусобна сарадња могу много допринети, како њиховом личном развитку, тако и некој новој идеји која би могла унапредити живот у нашој земљи.

Јавни позив за избор у звање сарадника практичара за математику и информатику

На основу члана 29. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду (пречишћен текст) број: 0601-67/17 од 17.11.2022. године, декан расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА –  САРАДНИКА ПРАКТИЧАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ ПРАКСЕ (НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА и НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА)

I

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (у даљем тексту: Факултет) упућује јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем, запосленима на месту наставника математике и информатике у основним и средњим школама да, као сарадници-практичари, учествују у реализацији школске праксе (наставни предмет Mатематика и наставни предмет Информатика) на студијским програмима Департмана за математику и информатику.

II

За потребе реализације школске праксе за наставни предмет Математика бира се у звање два сарадника практичара.

За потребе реализације школске праксе за наставни предмет Информатика бира се у звање пет сарадника практичара.

У звање сарадника практичара лице се бира на три године, са могућношћу реизбора.

III

У звање сарадника практичара на Факултету може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

 • има заснован радни однос у основној или средњој школи на територији Републике Србије
 • завршене студије другог степена (мастер студије) или студије VII1 степена из области Математике или сродних области,
 • има најмање пет година радног искуства у обављању образовно-васпитног рада у школи,
 • има положен стручни испит одређен Законом о основама система образовања и васпитања,
 • има сагласност установе у којој је запослено да може да води стручну праксу студената Факултета,
 • континуирано усавршава наставничке и менторске компетенције у програмима стручног усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе,
 • искуство у раду са децом са сметњама у развоју (за наставни предмет Математика).

IV

У поступку одабира кандидата поред услова наведених у члану III посебно се вреднује педагошки рад и мотивисаност кандидата.

Уколико више кандидата испуњавају услове за избор у звање сарадника практичара, предност има кандидат који има боље резултате у активностима стручног усавршавања, примени стечених знања, ширењу и промовисању знања и који учествују у ваншколским активностима и подизању квалитета образовно-васпитног рада.

V

Докази који се прилажу уз пријаву на Јавни позив:

 • доказ о положеном стручном испиту за наставни предмет Математика или за наставни предмет Информатика,
 • потврда о тренутном запослењу,
 • сагласност установе у којој је кандидат запослен да може да води стручну праксу студената Факултета,
 • попуњен образац за пријаву који садржи податке о стручним квалификацијама,
 • доказ о континуираном усавршавању наставничке и менторске компетенције у програмима стручног усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе. (Потврде, Уверења, Сертификати и слично).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

VI

Пријава на Јавни позив врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Факултета, Департмана за математику и информатику.

Попуњену Пријаву на јавни позив заједно са пратећом документацијом доставити на адресу:

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Департман за математику и информатику
Трг Доситеја Обрадовића 4
21102 Нови Сад

са назнаком: За јавни позив за избор у звање сарадника ван радног односа – сарадника практичара (Математика/Информатика)

Рок за подношење пријаве је петнаест дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Дневник“.

Додатне информације заинтересовани могу добити путем мејла prakticari@dmi.uns.ac.rs.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији неће се узимати у разматрање, односно биће одбачене.

Овај Јавни позив објављује се на интернет страници Факултета, на Огласној табли Факултета и у дневном листу „Дневник“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације на особе женског пола.