Skip to main content

Конкурс Задужбине Николе Коњевића и Ружице Грегорић-Коњевић (за студенте физике)

Konkurs-Konjevic
 

Позив за подношење понуда за продају покретне имовине – возило марке CHEVROLET KALOS

На основу Одлуке Савета Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, број 0601-154a/22-3 од 15. јуна 2022. године, Декан Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, 24.11.2022. године, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ/КУПОВИНУ

ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ – ОСНОВНОГ СРЕДСТВА – МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Предмет продаје је основно средство – моторно возило – комада један, путничко возило марке CHEVROLET KALOS, нерегистровано, погонско гориво БМБ, година производње 2006., није регистровано, број шасије KL1SF08TJ6B601650, број мотора PUS82271100045, радна запремина 1150 ccm, снага мотора 53 kw, боја технички 3m црвена, број врата 5, број седишта 5, маса празног возила 1065 kg, мењач мануелни, са пређених 112.050 километара, сет зимских гума на возилу, уз возило иде и комплет летњих гума, неисправно, није хаварисано, почетне продајне цене 101.810,70 динара, без урачунатог пореза на додату вредност.

Возило се продаје у виђеном и затеченом стању, по принципу ВИЂЕНО – КУПЉЕНО, без права купца на било какве накнадне рекламације и приговоре у погледу исправности, комплетности, квалитета и техничких карактеристика возила и евентуалних недостатака.

Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена цена, која не може бити нижа од почетне продајне цене.

Документација за продају возила може се преузети електронским путем, на интернет страници Факултета или лично у седишту Факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 3, канцеларија број 5, приземље, радним даном у времену од 10,00 дo 12,00 часова, почев од дана објављивања на интернет страници Факултета и у дневном листу „Дневник“.

Право подношења понуда имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из Упутства за сачињавање понуда и овог позива и изврше уплату депозита у висини од 10% почетне продајне цене возила.

Уплата депозита врши се на рачун Факултета, број 840-1711666-19, са позивом на број 97 200317.

Понуда на прописаном обрасцу,  може се доставити путем поште, или лично, сваког радног дана,  канцеларија број 5, приземље, у  затвореној  (залепљеној)  коверти, на адресу Природно математички факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића број 3,  са назнаком „ПОНУДА ЗА ВОЗИЛО – НЕ ОТВАРАЈ“; најкасније до 15.12.2022. године, до 10,00 часова.

На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме лица за контакт.

Уколико понуду доставља поштом, понуђач је дужан да обезбеди да понуда стигне на назначену адресу пре истека рока за достављање понуда.

Понуда достављена након означеног рока сматраће се неблаговременом и биће враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварање понуда обавиће ће се у просторијама Природно математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 3, на Департману за физику, дана 15.12.2022. године, са почетком у 11,00 часова.

Отварању понуда могу да присуствују понуђачи, односно њихови овлашћени представници.

Непосредно, пре почетка поступка отварања понуда, представници понуђача – правних лица морају предати Комисији овлашћење издато од стране овлашћеног лица, потписано и оверено печатом, док представници понуђача – физичка лица морају предати Комисији на увид личну карту и фотокопију личне карте.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

Изабрани понуђач је дужан да, у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке о избору најповољније понуде, закључи уговор са Факултетом, о купопродаји возила, а понуђену цену уплати на рачун Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, број 840-1711666-19, у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, када стиче право да преузме возило, са пратећом документацијом.

Изабрани понуђач, са којим Факултет закључи уговор о продаји возила, дужан је да плати порез на додату вредност на понуђену цену и сноси трошкове преноса власништва, трошкове транспорта и све друге трошкове.

Понуђачу који је доставио најповољнију понуду депозит се урачунава у купопродајну цену.

Понуђач који је доставио најповољнију понуду, а одустане од куповине, односно не закључи (потпише) уговор у утврђеном року, губи право на повраћај депозита, као и право да учествује у евентуалној поновној јавној продаји истог возила.

Свим учесницима у поступку надметања за продају, односно куповину возила, који нису доставили најповољнију понуду, депозит ће бити враћен у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда, преко рачуна који упишу у образац понуде.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија коју именује Декан Факултета.

Разгледање возила и увид у пратећу документацију може се извршити у седишту Природно математичког факултета у Новом Саду, Департман за физику, Трг Доситеја Обрадовића број 3, сваког радног дана, у времену од 08,00 до 10,00 часова.

Особа за контакт је Жељко Ралић, број телефона 021/4852801.

Д Е К А Н

Природно-математичког факултета

Др Милица Павков Хрвојевић, редовни професор

Прилози:

Међународни дан медицинске физике – посете установама у којима раде медицински физичари

Департман за физику Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду 7. новембра 2022. године обележава Међународни дан медицинске физике, у част свих физичара који раде на пословима у вези са медицинском физиком.

Допринос физичара развоју медицине, посебно радиотерапије, нуклеарне медицине и радиологије, као и одржању високог квалитета лечења и дијагностике је немерљиво велик, а младе будуће колеге (ђаке завршних година средње школе и студенте физике ПМФ) овим поводом позивамо да посете две установе у Новом Саду, у којима раде медицински физичари:

 • Институт за онкологију Војводине, Клиника за радиотерапију (7.11. у 12 часова) и
 • Клинички центар Војводине, Одељење за нуклеарну медицину (8.11. у 12 часова).

Пријављивање за посету је обавезно, а број учесника је ограничен.

Гостовање радне групе за Нуклеарну форензику (GICNT)

У среду 11. маја 2022. гости нашег Факултета били су представници радне групе за Нуклеарну форензику, Глобалне иницијативе за борбу против нуклеарног тероризма (GICNT). У оквиру своје посете др Ед ван Зален, CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) програм менаџер у оквиру Холандског института за форензику и др Андре Апостол, истраживач и шеф Националне лабораторије за нуклеарну форензику у Државном институту за физику и нуклеарни инжењеринг у Румунији састали су се са руководством факултета и представницима Катедре за нуклеарну физику, а потом су гости одржали занимљива предавања студентима и запосленима на ПМФ-у на тему CBRN активности и нуклеарне форензике.

GICNT је добровољно међународно партнерство 89 земаља и 6 међународних организација које су посвећене јачању глобалних капацитета за спречавање, откривање и реаговање на нуклеарни тероризам. Република Србија је једна од 89 партнерских нација.

Област нуклеарне форензике се у последњих неколико година интензивно развија у нашој земљи, а с обзиром на то да је нуклеарна форензика поред практичних аспеката и интердисциплинарна научна дисциплина, ПМФ је препознат као добар партнер у имплементацији и развоју нових мерних, аналитичких техника и развоју нових едукативних програма и тренинга.

Др Јована Николов, ванредни професор са Катедре за нуклеарну физику са Департмана за физику, ПМФ као члан Међународне радне групе за нуклеарну форензику (ITWG) и радних група за нуклеарну форензику и детекцију GICNT-а, већ неколико година успешно ради на имплементацији ове области у нашој земљи кроз имплементацију IAEA (Међународна агенција за атомску енергију) пројекта координисаних истраживања у области нуклеарне форензике, организацију различитих тренинга у сарадњи са EC JRC (European Commission Joint Research Centre) и увођењу ове области у наставне програме ПМФ-а.

Развој еколошки безбедне методе на бази јонксих течности за испитивање радиолошког састава вода за пиће Војводине

 • Назив пројекта: Развој еколошки безбедне методе на бази јонксих течности за испитивање радиолошког састава вода за пиће Војводине
 • Ознака пројекта: 142-451-2373/2021
 • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Ивана Стојковић (Наташа Тодоровић, ПМФ тим)
 • Врста пројекта: АПВ краткорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2022.

Нови халкогенидни материјали за ефикасно трансформисање и коришћење енергије

 • Назив пројекта: Нови халкогенидни материјали за ефикасно трансформисање и коришћење енергије
 • Ознака пројекта: 142-451-2678/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Горан Штрбац
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Истраживање путева атмосферске депозиције аеросола са атмосферским полутантима на територији АП Војводине употребом биомонитора и природних радиоактивних обележивача

 • Назив пројекта: Истраживање путева атмосферске депозиције аеросола са атмосферским полутантима на територији АП Војводине употребом биомонитора и природних радиоактивних обележивача
 • Ознака пројекта: 142-451-2666/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Пољопривредни факултет (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Миодраг Крмар
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Развој нових високо-осетљивих сензора за мониторинг гасних загађења и влажности у Војводини

 • Назив пројекта: Развој нових високо-осетљивих сензора за мониторинг гасних загађења и влажности у Војводини
 • Ознака пројекта: 142-451-2635/2021
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Тамара Иветић
 • Врста пројекта: АПВ дугорочни
 • Период реализације пројекта: 2021.-2024.

Enhancing Long Evolution of Cosmos-inspired Tourist Regional Attraction (ELECTRA)

 • Назив пројекта: Enhancing Long Evolution of Cosmos-inspired Tourist Regional Attraction (ELECTRA)
 • Ознака пројекта: HUSRB/1903/31/0046
 • Институције учеснице у пројекту: Фондација астрономске опсерваторије у Баји и ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Координатор за УНС: Кристина Бикит
 • Руководилац пројекта: Фондација астрономске опсерваторије у Баји
 • Врста пројекта: Interreg IPA CBC HU-SRB
 • Период реализације пројекта: 01.09.2021.-28.02.2023.
 • Интернет адреса пројекта: https://electra-pmf.com

Стевицa Ђуровић изабран за професора емеритуса Универзитета у Новом Саду

Сенат Универзитета у Новом Саду, на својој седници одржаваној дана 23. децембра 2021. године изабрао је изабрао је проф. др Стевицу Ђуровића за професора емеритуса Универзитета у Новом Саду.

Клуб професора емеритуса Универзитета у Новом Саду основан је одлуком Савета Универзитета 9. јуна 2016. године, као организован облик удруживања професора емеритуса и учешћа у различитим облицима академског рада.

Клуб је прво универзитетско удружење професора емеритуса у академском простору Србије.