Структура студијског програма

Назив и основне информације о студијском програму

Мастер академске студије Физика, студије другог степена.

Циљ Мастер академских студија Физика је академско образовање кадрова из области физике, као и да свршеним студентима основних академских студија пружи нова знања и вештине које ће им бити неопходне за рад у струци, као и за даља усавршавања и напредовања.

Овај студијски програм студентима, у складу са њиховим амбицијама и афинитетима, нуди усмеравање у правцу истраживања у разним областима физике. Ова усмеравања се изводе тако да студент на почетку ових студија бира један од понуђених модула унутар кога постоји одређен број обавезних и изборних предмета. Изборни модули су:

 • Истраживачки – Физика материјала
 • Истраживачки – Нуклеарна физика
 • Истраживачки – Физика плазме и јонизованог гаса
 • Истраживачки – Теоријска физика
 • Примењена физика – Нанонауке
 • Примењена и индустријска физика
 • Медицинска физика

Сваки модул садржи по 3 обавезна предмета, који су структурирани тако да обезбеђују потребна знања и вештине, а која су у складу са предвиђеним исходима и компетенцијама студената на датом модулу. Саставни део курикулума су и изборни предмети, од којих су 2 у првом семестру, а 1 у другом семестру. Број изборних предмета у курикулуму пружа студентима могућност одабира предмета који одговарају модулу за који су се определили, са циљем проширења индивидуалних интересовања и постојећих знања.

Значајан део овог студијског програма јесте самостални рад студента кроз стручну праксу и истраживачки рад, који управо за циљ имају да осамостале и припреме студенте за научно-истраживачки рад и за израду и одбрану мастер рада.

Стручни, академски, односно научни назив

Завршетком овог студијског програма студент стиче академски назив Мастер физичар.

Предуслови за упис студијског програма

Да би конкурисао за упис на Мастер академске студије Физика, кандидат треба да има завршене четворогодишње основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ из области физике или сродних дисциплина.

Структура студијског програма и трајање студија

Настава се изводи у облику предавања, вежби, семинарских радова, колоквијума, практичног рада и консултација са предметним наставницима. За практичне вежбе и стручну праксу обезбеђене су наставне лабораторије на Природно-математичком факултету и на другим установама са којима Природно-математички факултет има развијену сарадњу.

Листа предмета са бодовном вредношћу исказаном у ЕСПБ сваког предмета и структура студија су наведени у Курикулуму. Предуслови за упис појединих предмета су дати за сваки предмет појединачно у спецификацијама предмета. Израда и одбрана мастер рада је обавезна.

Потребно време за извођење студијског програма износи једну школску годину односно два семестра. Обим студијског програма износи 60 ЕСПБ.

Да би студент завршио студије мора да има положене све обавезне предмете унутар изабраног модула, положену по макар једну опцију сваког изборног предмета, написан и одбрањен мастер рад, тј. да укупно сакупи најмање 60 ЕСПБ.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских и стручних послова у области физике. Студијским програмом је обезбеђено стицање свих неопходних компетенција за образовање стручњака високообразовног профила. Постојање оваквог студијског програма је потпуно оправдано и корисно за цело друштво, с обзиром на сврху савремене физике – разумевање физичких процеса и материје. Наиме, физичари су стручњаци који су неопходни у сваком савременом друштву јер представљају кључни елемент у развоју нових извора енергије, нових материјала, нових технологија, али и у бројним другим областима савремене науке и технике уопште.

Стручњаци овог профила се школују да могу извршити низ различитих физичких анализа, развијати различите моделе, учествовати у развоју нових материјала, технологија, извора енергије, доприносити развоју нових постројења, извора енергије и развоју младог кадра.

Квалитетно академски образован физичар има широку лепезу могућности бављења својом струком у научним и развојним институтима или развојним центрима при многим компанијама, у контроли квалитета, у ваздухопловству, медицинској индустрији, у свим компанијама где су мерење и развој метода мерења неопходни, у астрономским опсерваторијама, планетаријумима, болницама, банкама, метеоролошким опсерваторијама, заводима за заштиту човекове околине, при владином сектору и уопштено у целокупној савременој индустрији.

Циљеви студијског програма

Примарни циљеви овог студијског програма јесу постизање академских и стручних компетенција из физике, савладавање вештина и метода за њихово стицање и даље усавршавање, развој креативних способности у циљу развоја и примене физике.

Општи циљеви студијског програма јесу да студенти на интелектуално изазован начин искористе методе за учење, развију аналитичко, критичко и самокритичко мишљење и приступ у решавању проблема, проширивање знања и разумевања стечених на основним академским студијама.

Стручни циљеви су да се образују и оспособе стручњаци за рад у разнородним подручјима струке, који имају проширени и интегрисани ниво разумевања теоријских и/или експерименталних принципа и метода, који су способни да активно користе савремене експерименталне и/или теоријске методе, са развијеним способностима за проширивање знања.

Крајњи циљ је да студенти стекну одговарајуће квалификације, а за које је неопходно да су:

 • показали знање и разумевање у области које допуњује знање стечено на основним студијама;
 • у стању да примене своје знање и разумевање у решавању проблема у новом или непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар поља студија;
 • развили способности интегрисања знања, решавања сложених проблема и расуђивања на основу доступних информација у складу са друштвеним и етичким одговорностима;
 • развили способност јасног и недвосмисленог преношења знања и начина закључивања стручној и широј јавности;
 • развили способност наставка студија на начин који ће самостално изабрати.

Стручни циљеви јесу да студенти стекну:

 • интегрисано познавање и разумевање теоријске, експерименталне и примењене физике;
 • детаљно познавање принципа рада, коришћења савремених апарата и инструмената;
 • детаљно и широко разумевање и познавање принципа мерења и обраде података;
 • разумевање и детаљно познавање моделирања;
 • способност да теорију преточе у праксу;
 • способност решавања сложених проблема и расуђивања на основу доступних информација;
 • способност јасног и недвосмисленог преношења знања и начина закључивања јавности;
 • развој комуникације са осталим стручњацима и људима ван струке;
 • разумевање улоге физике у савременом свету;
 • способност за даље усавршавање.

Студијским програмом су дефинисане и опште методе и стратегије за стицање компетенција:

 • акумулирање знања, могућности анализе, решавања проблема, интеграције теорије и праксе: кроз предавања и веҗбе чија је сврха да продубе и истакну практични значај садрҗаја датих на предавањима;
 • опште способности (способности комуникације кроз усмена излагања и писане извештаје, коришћење информационих технологија, способност самосталног рада или у тиму, интеграција и процена информација из различитих извора, ефективно и перманентно учење): ове компетенције се континуално развијају, надограђују и усавршавају кроз читав програм, а посебно са порастом слоҗености семинарских радова и практичних проблема које студент треба да реши;
 • предметно-специфичне способности типа решавања практичног проблема, коришћења лабораторијских метода за добијање података, анализе добијених података и њихове критичке обраде, припреме и презентације извештаја, коришћења рачунара у пракси: углавном кроз лабораторијске веҗбе и израду семинарских радова.
Компетенције студијског програма

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • анализе, синтезе и предвиђања решења и последица;
 • развоја аналитичког, критичког и самокритичког мишљења и приступа у сврху решавања проблема;
 • развоја комуникационих способности и сарадње са социјалним окружењем;
 • примене професионалне етике и одговорности за заштиту јавног здравља и околине;
 • перманентног учења и академског и стручног усавршавања;
 • рада у оквиру тима или независно;
 • прикупљања и тумачења података;
 • просуђивања о друштвеним, научним или етичким питањима.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности и знања:

 • проширеног и интегралног познавања и разумевања модерне физике и примене модерних метода за дату област физике;
 • решавања одређених проблема у научним или индустријским истраживањима;
 • продора у нове области путем студија, независних студија или самосталног учења;
 • решавања проблема на основу аналогија са већ познатим проблемом;
 • идентификације суштине процеса и конструисања модела;
 • критичког налажења литературе;
 • разумевања и познавања природе и начина истраживања у физици;
 • разумевања и способности примене математичких, нумеричких и информатичких метода;
 • рада са прилично високим степеном аутономије;
 • познавања страног језика у сврху стручне комуникације;
 • примене знања и разумевања при одређивању реда величине у новим ситуацијама.
Курикулум

Курикулум обухвата распоред предмета по семестрима, број часова активне наставе, број осталих часова, број ЕСПБ, статус предмета (обавезни/изборни) и тип предмета. Опис предмета садржи назив, име наставника, статус предмета, број ЕСПБ, услов, циљ, исход и садржај, препоручену литературу, број часова наставе, методе извођења наставе и оцену знања (предиспитне обавезе и завршни испит).

Студијски програм Мастер академских студија Физика конципиран је да траје једну школску годину (два семестра) и осмишљен је тако да на почетку студија студент бира неки од понуђених модула:

 • Истраживачки – Физика материјала
 • Истраживачки – Нуклеарна физика
 • Истраживачки – Физика плазме и јонизованог гаса
 • Истраживачки – Теоријска физика
 • Примењена физика – Нанонауке
 • Примењена и индустријска физика
 • Медицинска физика

Курикулум студијског програма за сваки појединачни модул садржи укупно 9 предмета, од којих су 3 обавезна предмета специфична за сваки модул, 3 изборна предмета, 1 стручна пракса, истраживачки рад и мастер рад.

Овај програм садржи обавезне и изборне предмете. Студент бира изборне предмете уз консултације са студентским саветником, који је из реда наставника. Сваки предмет се бира из одговарајуће групе изборних предмета. На месту где је предвиђен изборни предмет, студент мора изабрати макар један од понуђених предмета. Пријављивање изборних предмета у школској години се врши одвојено за зимски и летњи семестар.

Број ЕСПБ по семестрима је 29 у првом семестру и 31 у другом семестру (укупно у години 60 ЕСПБ). На студијском програму је предвиђена и стручна пракса у трајању од 90 сати, односно вредности 3 ЕСПБ.

Студије се завршавају писањем и одбраном завршног, тј. мастер рада.

Након завршетка студија студент стиче најмање 60 ЕСПБ.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм (курикулум)