Skip to main content

International Bioscience Conference and the 8th international PSU-UNS Bioscience Conference-IBSC 2021

International Bioscience Conference and the 8th international PSU-UNS Bioscience Conference-IBSC 2021 одржаће се у периоду од 25.–26. новембра 2021 у Новом Саду.

Главни организатор Конференције је Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет.

IBSC се одржава у континуитету већ 14 година у оквиру споразума о сарадњи Универзитета у Новом Саду и Prince of Songkla University (PSU) iz Tajlanda (UNS-PSU MoU).

Основне теме Конференције IBSC2021 су:

 • Biology and Environment
 • Biotechnology and Bioengineering
 • Biochemistry, Molecular Biology and Biomedicine
 • Agri-food and Biosensing

Више информација доступно је на сајту Конференције.

За додатне информације можете се обратити на имејл адресу: ibsc2021@pmf.uns.ac.rs

Приступно предавање Иване Боришев

Приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област мултидисциплинарна хемија Иване Боришев, под називом “Пуфери”, одржаће се 6. априла 2021. године, са почетком у 15 часова, у учионици 3/VI на Департману за хемију биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Нoвe мoгућнoсти зa истрaживaчe и студeнтe у oблaсти биoхeмиje и срoдних нaукa

Стипeндије FEBS-a зa истрaживaчe и студeнтe

Биoхeмиjскo друштвo Србије (БДС) oкупљa истрaживaчe из вeликoг броја нaучнo-истрaживaчких институција у Србиjи сa циљeм дa члaнoвимa oбeзбeди мoгућнoсти зa упoзнaвaњe, сaрaдњу и усaвршaвaњe. Нa сајту друштвa мoжe сe упoзнaти oргaнизaција и aктивнoсти БДС. БДС је члaн Federation of European Biochemical Societies (FEBS), који имa ширoк спeктaр aктивнoсти и пружa вeликe мoгућнoсти (крoз oргaнизoвaњe и стипeндирaњe) зa пoхaђaњe и финaнсирaњe нaпрeдних курсeвa и путoвaњa. O aктивнoстимa FEBS-a мoжe сe инфoрмисaти нa саjту тoг друштвa. Зa стипeндије FEBS-a мoгу дa кoнкуришу сви члaнoви oвoг друштвa или БДС. Учлaњивaњe у БДС је једнoстaвнo, пoпуњaвaњeм приступницe. Зa студeнтe је члaнствo бeсплaтнo.

Бeсплaтни вeбинaри Biochemistry Focus

Бритaнскo биoхeмиjскo друштвo и Portland Press изрaдили су сeриjу вeбинaрa Biochemistry Focus. Oбрaђeнe тeмe oбухвaтају рaзличитe oблaсти истрaживaњa у мoлeкулaрним биoнaукaмa, као и прaктичнe сeсије кoје су кoриснe зa рaзвој кaријерe. Свaки вeбинaр ће пoлaзницимa пружити прилику дa пoстaвљају питaњa, a oви oнлајн дoгaђаји мoгу сe пoхaђaти бeсплaтнo. Први вебинар биo је нa прoгрaму 25. фeбруaрa. Снимци сa прошлих вeбинaрa су такође доступни.

Нeкe oд нaвeдeних мoгућнoсти су усмeрeнe нa млaдe истрaживaчe, студeнтe дoктoрских студија, дoк су другe дoступнe свимa.

Biochar Technology for Agricultural Land Remediation: development of China-Serbia cooperative research center

 • Назив пројекта: Biochar Technology for Agricultural Land Remediation: development of China-Serbia cooperative research center
 • Ознака пројекта: 19PTZWHZ00040
 • Институције учеснице у пројекту: College of Environmental Science and Engineering, Nankai University, Институт за ратарство и повртарство (Нови Сад), Tianjin Institute of Agriculture Resource and Environment, Forest Farm Experimental Station in Tianjin
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Yueli Hao (Снежана Малетић – ПМФ)
 • Врста пројекта: Tianjin Municipal Science and Technology Bureau
 • Период реализације пројекта: 01.10.2019.-30.09.2021.

Истраживачи са ПМФ-а међу најцитиранијим научницима у свету

На недавно објављеној листи првих 2% најцитиранијих научника у свету према цитираности у 2019. години, која је резултат најновијег истраживања Универзитета Стенфорд (Stenford University), Сједињене Америчке Државе, објављеног крајем 2020. године, налазе се 63 научника из Републике Србије, међу којима је девет са Универзитета у Новом Саду, односно четворо са нашег факултета: проф. др Неда Мимица-Дукић, проф. др Душан Јаковетић, проф. др Стеван Пилиповић и проф. др Биљана Абрамовић.

Наведена рангирања научника са Универзитета у Новом Саду представљају велики успех и својеврсно признање за њихов досадашњи научноистраживачки рад, као и потврду релевантности њихових истраживачких тема и препознатљивости на међународној научној сцени.

Збирка задатака за припремање пријемног испита из хемије

Збирка задатака за припремање пријемног испита из хемије може се купити у Скриптарници Факултета. Скриптарница се налази у приземљу Плаве зграде у холу, Трг Доситеја обрадовића 3. Радно време је од 10-14 часова.

Збирку можете поручити и путем телефона 021/485-2882 или имејл адресе skriptarnica@pmf.uns.ac.rs. Треба послати контакт податке, потом се добије предрачун, а након уплате се књига шаље поштом.

Protection, Resilience, Rehabilitation of damaged environment (PHOENIX)

 • Назив пројекта: Protection, Resilience, Rehabilitation of damaged environment (PHOENIX)
 • Ознака пројекта: CA19123
 • Институције учеснице у пројекту: www.cost.eu/actions/CA19123/#tabs|Name:parties
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Снежана Малетић
 • Врста пројекта: COST акција
 • Период реализације пројекта: 2020.-2024.
 • Интернет адреса пројекта: https://www.cost.eu/actions/CA19123/

Увођење виртуелне и проширене стварности у реализацији наставе студија првог нивоа на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине на ПМФ у Новом Саду (ВРХ)

 • Назив пројекта: Увођење виртуелне и проширене стварности у реализацији наставе студија првог нивоа на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине на ПМФ у Новом Саду (ВРХ)
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Јасна Адамов
 • Врста пројекта: МПНТР – програмска активност “Развој високог образовања”
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.

Индикатори загађења ваздуха – садржај приоритетних и емергентних материја у кишници Новог Сада

 • Назив пројекта: Индикатори загађења ваздуха – садржај приоритетних и емергентних материја у кишници Новог Сада
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: носилац
 • Руководилац пројекта: Јасмина Агбаба
 • Врста пројекта: Град Нови Сад – Управа за зжс
 • Период реализације пројекта: 2020.-2021.