Skip to main content

Почетак реализације пројекта TwinSubDyn

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду је координатор пројекта „Подизање капацитета и изврсности у области утицаја примене органских суплемената на земљиште у погледу динамике нутријената и контаминаната у подземљу“ – TwinSubDyn (Twinning excellence on organic soil amendments effect on nutrient and contaminant dynamics in the subsurface), који се реализује у оквиру Хоризонт Европа програма специјално намењеног за јачање капацитета земаља Западног Балкана.

Конзорцијум чине, поред ПМФ-а, University of Vienna, Forschungszentrum Jülich, Spanish National Research Council – Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla и Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Пројекат траје од 1. августа 2022. до 31. јула 2025. Укупан буџет пројекта износи скоро 1,5 милона еура.

Иако је тренутно примена органских сумплемената у земљишту у земљама Западног Балкана на ниском нивоу, очекује се њен пораст у наредном период, пре свега због очекиваног пораста потенцијалних извора ових суплемената. Пре свеге кроз изградњу постројења за производњу биогаса и постројења за пречишћавање отпадних вода, чији нуспродукти (анаеробни дигестат и муљ) могу бити потенцијални органски суплементи, и у мањој мери, пораста производње компоста и биоугља. Ови органски суплементи могу бити извор хранљивих материја, као и органских контаминаната (претежно фармацеутика, пестицида и микропластике), стога се њихов потенцијални утицај на квалитет земљишта и подземних вода мора добро испитати.

Пројектне активности обухватају усавршавање младих и искусних истраживача ПМФ-а на реномираним партнерским институцијама, тренинге организоване за подизање знања и капацитета истраживача на ПМФ-у, радионице намењене истраживачима и заинтересованим странама (доносиоцима одлука, јавним предузећима, компанијама и организацијама чији је фокус заштита животне средине, агрокомпанијама и др.) и организацију летње школе намењене истраживачима и заинтересованим странама широм региона Западног Балкана, али и Европе. Пројекат ће обухватити и реализацију истраживања у области утицаја органских суплемената на динамику нутријената и контаминаната у подземљу и њиховом утицају на поземне воде.

Координатор је проф. др Снежана Малетић.

Више информација о пројекту: LinkedIn или ResearchGate

8. конференција младих хемичара Србије

Позивамо вас да учествујете у предстојећој 8. конференцији младих хемичара Србије која ће се одржати 29. октобра 2022. године на Хемијском факултету у Београду.

На конференцији ће бити одржано једно пленарно предавање и два предавања по позиву.

Пленарно предавање ће одржати др Илија Цвијетић, асистент са докторатом (УБ-ХФ) са темом „Molecular simulations of 1,5-bis(salicylidene) thiocarbohydrazide bound to ATPase domain of human DNA topoisomerase Iiα“.

Предавања по позиву ће одржати др Ивана Кузминац, научни сарадник (УНС-ПМФ) са темом „Novel 19-oxygenated steroidal derivatives as potent anticancer compounds“ и др Бранко Кордић, доцент (УНС-ПМФ) са темом „Influence of the selected amides on the adsorption of nitro derivatives of phenol on activated carbon“.

Учешће на конференцији је бесплатно.

Рок за пријаву учешћа и подношење апстраката је 12. октобар 2022. године.

60 година јубилеја Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, у петак, 23. септембра 2022. године прославио је свој јубилеј – 60 година постојања и успешног рада. Поносни смо на протеклих шест деценија које су показале да су испунили и визију и мисију оснивача као и да размишљају о будућности утемељени у прошлости, али са свешћу да је савремена мисија нашеф факултета, осим образовног дела, и научна дипломатија.

Одбрана докторске дисертације Марине Ковачевић

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата  Марине Ковачевић под насловом „Рачунарско моделовање структуре функционализованих наночестица као носача антитуморских лекова у физиолошкој средини“ одржати 29. септембра 2022. године, са почетком у 14 часова у Учионици 1 на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману  за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића 3.

New technologies based on natural materials for the treatment and reuse of waste water (RETREAT)

 • Назив пројекта: New technologies based on natural materials for the treatment and reuse of waste water (RETREAT)
 • Ознака пројекта: H39J21005790008
 • Институције учеснице у пројекту: Governing Body for waste and water resources of Basilicata region (EGRIB) (Italy); University of Basilicata, Department of Sciences (UB), Italy; Municipality of Potenza (CdP), Italy; Region of Ionian Islands (RII), Greece; University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj (USAMV), Romania; City hall Capusu Mare (CCM), Romania; ПМФ (Нови Сад)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Драгана Таминџија
 • Врста пројекта: Basilicata 2014-2020 ERDF Regional Operational Programme (OP)
 • Период реализације пројекта: 2021.-2023.

Позив за подношење понуда за продају покретне имовине – возило марке LADA NIVA

На основу Одлуке Савета Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, број, 0604-154/22-4 од 15. јуна 2022. године, Декан Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, 12.09.2022. године, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ/КУПОВИНУ

ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ – ОСНОВНОГ СРЕДСТВА – МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Предмет продаје је основно средство – моторно возило – комада један, путничко возило марке LADA NIVA 1.7 I 4X4, регистарска ознака NS 354-FE, погонско гориво Бензин и гас, година производње 2010., број шасије XTA212140A1953686, број мотора 212149324891, радна запремина 1690 ццм, снага мотора 59.5 кw, боја бела, број врата 5, број седишта 4, маса празног возила 1155 кг, мењач мануелни, датум прве регистрације 20.05.2010. године, са пређених 179.620 километара, у исправном стању, није хаварисано и није регистровано, почетне продајне цене 108.584,38 динара, без урачунатог пореза на додату вредност.

Возило се продаје у виђеном и затеченом стању, по принципу ВИЂЕНО – КУПЉЕНО, без права купца на било какве накнадне рекламације и приговоре у погледу исправности, комплетности, квалитета и техничких карактеристика возила и евентуалних недостатака.

Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена цена, која не може бити нижа од почетне продајне цене.

Документација за продају возила може се преузети електронским путем, на интернет страници Факултета www.pmf.uns.ac.rs или лично у седишту Факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 3, канцеларија број 5, приземље, радним даном у времену од 10,00 до 12,00 часова, почев од дана објављивања на интернет страници Факултета и у дневном листу „Дневник“.

Право подношења понуда имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из Упутства за сачињавање понуда и овог позива и изврше уплату депозита у висини од 10% почетне продајне цене возила.

Уплата депозита врши се на рачун Факултета, број 840-1711666-19, са позивом на број 97 200317.

Понуда на прописаном обрасцу,  може се доставити путем поште, или лично, сваког радног дана,  канцеларија број 5, приземље, у  затвореној  (залепљеној)  коверти, на адресу Природно математички факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића број 3,  са назнаком „ПОНУДА ЗА ВОЗИЛО – НЕ ОТВАРАЈ“;   најкасније до 23.09. 2022. године, до 10,00 часова.

На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме лица за контакт.

Уколико понуду доставља поштом, понуђач је дужан да обезбеди да понуда стигне на назначену адресу пре истека рока за достављање понуда.

Понуда достављена након означеног рока сматраће се  неблаговременом и биће враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварање понуда обавиће ће се у просторијама Природно математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 3, на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, дана 23.09.2022. године, са почетком у 11,00 часова.

Отварању понуда могу да присуствују понуђачи, односно њихови овлашћени представници.

Непосредно, пре почетка поступка отварања понуда, представници понуђача – правних лица морају предати Комисији овлашћење издато од стране овлашћеног лица, потписано и оверено печатом, док представници понуђача – физичка лица морају предати Комисији на увид личну карту и фотокопију личне карте.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

Изабрани понуђач је дужан да, у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке о избору најповољније понуде, закључи уговор са Факултетом, о купопродаји возила, а понуђену цену уплати на рачун Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, број 840-1711666-19, у року од  5 (пет) дана од дана закључења уговора, када стиче право да преузме возило, са пратећом документацијом.

Изабрани понуђач, са којим Факултет закључи уговор о продаји возила, дужан је да плати порез на додату вредност на понуђену цену и сноси трошкове преноса власништва, трошкове транспорта и све друге трошкове.

Понуђачу који је доставио најповољнију понуду депозит се урачунава у купопродајну цену.

Понуђач  који је доставио најповољнију понуду, а одустане од куповине, односно не закључи (потпише) уговор у утврђеном року, губи право на повраћај депозита, као и право да учествује у евентуалној поновној јавној продаји истог возила.

Свим учесницима у поступку надметања за продају, односно куповину возила, који нису доставили најповољнију понуду, депозит ће бити враћен у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда, преко рачуна који упишу у образац понуде.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија коју именује Декан Факултета.

Разгледање возила и увид у пратећу документацију може се извршити у седишту Природно математичког факултета у Новом Саду, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића број 3, сваког радног дана, у времену од 08,00 до 10,00 часова.

Особа за контакт је Мила Гагић, број телефона 021/4852720.

Д Е К А Н

Природно-математичког факултета

Др Милица Павков Хрвојевић, редовни професор

Прилози:

Доживљаји са Летње школе хемије у Грацу

Четворо наших студената учествује у Летњој школи хемије у Грацу у оквиру Ерасмус+ програма: Ања Ђурђевић са II године основних студија биохемије, Давид Недељковић са IV године истог смера, Стеван Видовић са IV године основних студија хемије и Милица Богдановић са мастер студија хемије. Та се летња школа одржава већ дуже од 10 година као резултат успешње сарадње нашег факултета и Технолошког универзитета у Грацу.

Сваки радни дан проводе на универзитету, односно на Факултету за хемију, хемијско и процесно инжењерство и биотехнологију. Раде у засебним лабораторијама и укључени су у праксе из различитих ужих области из хемије.

Милица је добила прилику да ради у групи професора Фалкара, на катедри за физичку и теоретску хемију. Бави се синтезом бакар-хидроксид наноструктурних материјала у циљу контроле морфолошких, тополошких и структурних особина металног хидроксида. Структуре се даље излажу одређеним лигандима како би изазвале раст метал-органских мрежа (MOFs) на бази бакра. Њен рад обухвата и карактеризацију синтетисаних материјала вибрационом спектроскопијом и рендгенском дифракцијом на поликристалном праху.

Ања је смештена на катедри за органску хемију, у тиму професора Брајнбауера. Пројекат којем је прикључена укључује синтезу инхибитора ензима хоризмат синтазе са потенцијалним антимикробним дејством.

Давид је у нешто познатијем окружењу, под менторством некадашњег студента ПМФ-а. Андреј је такође боравио на пракси у оквиру Летње школе хемије у Грацу, после које је одлучио да упише мастер студије у Грацу и ради код истих професора код којих је учествовао на пракси у Летњој школи. На Институту за хемију и технологију биолошких система, Давид са Андрејем ради на синтези и модификацији гликомиметика за профајлинг ензима у метаболизму угљених хидрата.

Стефан је на катедри за неорганску хемију, под менторством професора Ухлига, декана Технолошког универзитета. Он се бави ексфолијацијом наноматеријала са високим приносом, са циљем њихове примене у полупроводницима. У јулу ове године његова катедра је била домаћин међународној конференцији неорганских цикличних система, на којој је Стефан имао прилику да учествује.

Нова метода скрининга за примену у усмереној еволуцији хуманих ензима који метаболишу стероиде

 • Назив пројекта: Нова метода скрининга за примену у усмереној еволуцији хуманих ензима који метаболишу стероиде
 • Ознака пројекта: 337-00-00230/2022-09/09
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Институт за биоорганску хемију Националне академије наука Белорусије (Минск)
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Сузана Јовановић-Шанта (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и Белорусије
 • Период реализације пројекта: 2022.-2024.

Нови стероидни деривати у развоју антиканцерних лекова

 • Назив пројекта: Нови стероидни деривати у развоју антиканцерних лекова
 • Ознака пројекта: 337-00-577/2021-09/27
 • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет у Бечу
 • Статус у пројекту: партнер
 • Руководилац пројекта: Марина Савић (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)
 • Врста пројекта: Билатерала – научно-технолошка сарадња између Србије и Аустрије
 • Период реализације пројекта: 2022.-2024.

XI међународна конференција Биохемијског друштва Србије „Amazing Biochemistry“

Биохемијско друштво Србије (БДС) објављује да ће се међународна XI Конференција БДС одржати у четвртак и петак, 22. и 23. септембра 2022. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду.

Званични језик скупа је енглески. Програм скупа обухвата пленарна, предавања по позиву, усмена и постерска саопштења.

Радови пленарних и предавача по позиву биће објављени у посебној свесци часописа Biologia Serbica.