Skip to main content

Позив за подношење понуда за продају покретне имовине – возило марке CHEVROLET KALOS

На основу Одлуке Савета Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, број, 0601-154а/22-3 од 15. јуна 2022. године, Декан Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, 27.09.2022. године, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ/КУПОВИНУ

ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ – ОСНОВНОГ СРЕДСТВА – МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Предмет продаје је основно средство – моторно возило – комада један, путничко возило марке CHEVROLET KALOS, нерегистровано, погонско гориво БМБ, година производње 2006., број шасије KL1SF08ТJ6B601650, број мотора PUS82271100045, радна запремина 1150 ццм, снага мотора 53 кw, боја технички ЦРВЕНА 3М, број врата 3, број седишта 5, маса празног возила 1065 кг, мењач мануелни, са пређених 112.050 километара, сет зимских гума на возилу,уз возило иде и сет летњих гума , неисправно, није хаварисано, почетне продајне цене 119.777,30 динара, без урачунатог пореза на пренос апсолутних права.

Возило се продаје у виђеном и затеченом стању, по принципу ВИЂЕНО – КУПЉЕНО, без права купца на било какве накнадне рекламације и приговоре у погледу исправности, комплетности, квалитета и техничких карактеристика возила и евентуалних недостатака.

Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена цена, која не може бити нижа од почетне продајне цене.

Документација за продају возила може се преузети електронским путем, на интернет страници Факултета или лично у седишту Факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 3, канцеларија број 5, приземље, радним даном у времену од 10,00 до 12,00 часова, почев од дана објављивања на интернет страници Факултета.

Право подношења понуда имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из Упутства за сачињавање понуда и овог позива и изврше уплату депозита у висини од 10% почетне продајне цене возила.

Уплата депозита врши се на рачун Факултета, број 840-1711666-19, са позивом на број 97 200317.

Понуда на прописаном обрасцу,  може се доставити путем поште, или лично, сваког радног дана,  канцеларија број 5, приземље, у  затвореној  (залепљеној)  коверти, на адресу Природно математички факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића број 3,  са назнаком „ПОНУДА ЗА ВОЗИЛО – НЕ ОТВАРАЈ“, најкасније до 17.10.2022. године, до 10,00 часова.

На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме лица за контакт.

Уколико понуду доставља поштом, понуђач је дужан да обезбеди да понуда стигне на назначену адресу пре истека рока за достављање понуда.

Понуда достављена након означеног рока сматраће се  неблаговременом и биће враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварање понуда обавиће ће се у просторијама Природно математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 3, на Департману за физику, дана 17.10.2022. године, са почетком у 11,00 часова.

Отварању понуда могу да присуствују понуђачи, односно њихови овлашћени представници.

Непосредно, пре почетка поступка отварања понуда, представници понуђача – правних лица морају предати Комисији овлашћење издато од стране овлашћеног лица, потписано и оверено печатом, док представници понуђача – физичка лица морају предати Комисији на увид личну карту и фотокопију личне карте.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

Изабрани понуђач је дужан да, у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке о избору најповољније понуде, закључи уговор са Факултетом, о купопродаји возила, а понуђену цену уплати на рачун Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, број 840-1711666-19, у року од  5 (пет) дана од дана закључења уговора, када стиче право да преузме возило, са пратећом документацијом.

Факултет је дужан је да плати порез на пренос апсолутних права.

Понуђачу који је доставио најповољнију понуду депозит се урачунава у купопродајну цену.

Понуђач  који је доставио најповољнију понуду, а одустане од куповине, односно не закључи (потпише) уговор у утврђеном року, губи право на повраћај депозита, као и право да учествује у евентуалној поновној јавној продаји истог возила.

Свим учесницима у поступку надметања за продају, односно куповину возила, који нису доставили најповољнију понуду, депозит ће бити враћен у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда, преко рачуна који упишу у образац понуде.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија коју именује Декан Факултета.

Разгледање возила и увид у пратећу документацију може се извршити у седишту Природно математичког факултета у Новом Саду, Департман за физику, Трг Доситеја Обрадовића број 3, сваког радног дана, у времену од 08,00 до 10,00 часова.

Особа за контакт је Жељко Ралић, број телефона 021/4852801.

Овај позив објавити на интернет страници Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, дана  27.09.2022. године.

Д Е К А Н

Природно-математичког факултета

Др Милица Павков Хрвојевић, редовни професор

Прилози:

Прелиминарне ранг листе за упис на мастер и докторске академске студије

Департман за биологију и екологију

Мастер студије:

Докторске студије:

 • Доктор наука-биолошке науке – прелиминарна ранг листа
 • Доктор наука-еколошке науке – прелиминарна ранг листа

Департман за географију, туризам и хотелијерство

Департман за математику и информатику

Мастер студије:

 • Mатематика – прелиминарна ранг листа
 • Примењена математика – прелиминарна ранг листа
 • Примењена математика – наука о подацима – прелиминарна ранг листа
 • Рачунарске науке – прелиминарна ранг листа
 • Информационе технологије – прелиминарна ранг листа
 • Вештачка интелигенција – прелиминарна ранг листа

Докторске студије:

 • Математика – прелиминарна ранг листа
 • Информатика – прелиминарна ранг листа
 • Докторска школа математике – прелиминарна ранг листа

Департман за физику

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Мастер студије:

 • Мастер студије хемије – прелиминарна ранг листа
 • Мастер студије биохемије – прелиминарна ранг листа
 • Мастер студије заштите животне средине – прелиминарна ранг листа

Докторске студије:

 • Докторске студије биохемије – кпрелиминарна ранг листа
 • Докторске студије заштите животне средине – прелиминарна ранг листа

Методика

Докторске студије:

Обавештење о продужењу рока за дипломирање/мастерирање

Студенти Универзитета у Новом Саду Природно-математичког факултета који заврше студије до 31. октобра 2022. године биће ослобођени трошкова уписа наредне школске  2022/2023. године.

Ванредни испитни рокови Октобар 2 и Октобар 3

Ванредни испитни рок Ванредни испитни рокови Октобар 2 и Октобар 3 у школској 2021/22. години одржаће се од 27. до 29. септембра. Пријава испита вршиће се 23. и 26. септембра 2022. године.

Октобар 3 ће се одржати од 4. до 6. октобра, а за њега су пријаве 30. септембра и 3. октобра 2022. године.

 

Позив за подношење понуда за продају покретне имовине – возило марке LADA NIVA

На основу Одлуке Савета Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, број, 0604-154/22-4 од 15. јуна 2022. године, Декан Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, 12.09.2022. године, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ/КУПОВИНУ

ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ – ОСНОВНОГ СРЕДСТВА – МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Предмет продаје је основно средство – моторно возило – комада један, путничко возило марке LADA NIVA 1.7 I 4X4, регистарска ознака NS 354-FE, погонско гориво Бензин и гас, година производње 2010., број шасије XTA212140A1953686, број мотора 212149324891, радна запремина 1690 ццм, снага мотора 59.5 кw, боја бела, број врата 5, број седишта 4, маса празног возила 1155 кг, мењач мануелни, датум прве регистрације 20.05.2010. године, са пређених 179.620 километара, у исправном стању, није хаварисано и није регистровано, почетне продајне цене 108.584,38 динара, без урачунатог пореза на додату вредност.

Возило се продаје у виђеном и затеченом стању, по принципу ВИЂЕНО – КУПЉЕНО, без права купца на било какве накнадне рекламације и приговоре у погледу исправности, комплетности, квалитета и техничких карактеристика возила и евентуалних недостатака.

Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена цена, која не може бити нижа од почетне продајне цене.

Документација за продају возила може се преузети електронским путем, на интернет страници Факултета www.pmf.uns.ac.rs или лично у седишту Факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 3, канцеларија број 5, приземље, радним даном у времену од 10,00 до 12,00 часова, почев од дана објављивања на интернет страници Факултета и у дневном листу „Дневник“.

Право подношења понуда имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из Упутства за сачињавање понуда и овог позива и изврше уплату депозита у висини од 10% почетне продајне цене возила.

Уплата депозита врши се на рачун Факултета, број 840-1711666-19, са позивом на број 97 200317.

Понуда на прописаном обрасцу,  може се доставити путем поште, или лично, сваког радног дана,  канцеларија број 5, приземље, у  затвореној  (залепљеној)  коверти, на адресу Природно математички факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића број 3,  са назнаком „ПОНУДА ЗА ВОЗИЛО – НЕ ОТВАРАЈ“;   најкасније до 23.09. 2022. године, до 10,00 часова.

На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме лица за контакт.

Уколико понуду доставља поштом, понуђач је дужан да обезбеди да понуда стигне на назначену адресу пре истека рока за достављање понуда.

Понуда достављена након означеног рока сматраће се  неблаговременом и биће враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварање понуда обавиће ће се у просторијама Природно математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 3, на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, дана 23.09.2022. године, са почетком у 11,00 часова.

Отварању понуда могу да присуствују понуђачи, односно њихови овлашћени представници.

Непосредно, пре почетка поступка отварања понуда, представници понуђача – правних лица морају предати Комисији овлашћење издато од стране овлашћеног лица, потписано и оверено печатом, док представници понуђача – физичка лица морају предати Комисији на увид личну карту и фотокопију личне карте.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

Изабрани понуђач је дужан да, у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке о избору најповољније понуде, закључи уговор са Факултетом, о купопродаји возила, а понуђену цену уплати на рачун Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, број 840-1711666-19, у року од  5 (пет) дана од дана закључења уговора, када стиче право да преузме возило, са пратећом документацијом.

Изабрани понуђач, са којим Факултет закључи уговор о продаји возила, дужан је да плати порез на додату вредност на понуђену цену и сноси трошкове преноса власништва, трошкове транспорта и све друге трошкове.

Понуђачу који је доставио најповољнију понуду депозит се урачунава у купопродајну цену.

Понуђач  који је доставио најповољнију понуду, а одустане од куповине, односно не закључи (потпише) уговор у утврђеном року, губи право на повраћај депозита, као и право да учествује у евентуалној поновној јавној продаји истог возила.

Свим учесницима у поступку надметања за продају, односно куповину возила, који нису доставили најповољнију понуду, депозит ће бити враћен у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда, преко рачуна који упишу у образац понуде.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија коју именује Декан Факултета.

Разгледање возила и увид у пратећу документацију може се извршити у седишту Природно математичког факултета у Новом Саду, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића број 3, сваког радног дана, у времену од 08,00 до 10,00 часова.

Особа за контакт је Мила Гагић, број телефона 021/4852720.

Д Е К А Н

Природно-математичког факултета

Др Милица Павков Хрвојевић, редовни професор

Прилози:

Свечани пријем студената прве године

Свечани пријем студената прве године одржаће се у понедељак 3. и уторак 4. октобра 2022. године према следећем распореду:

Датум Департман Термин Просторија Смер(ови)
3.10. Департман за географију, туризам и хотелијерство 9:00 Географија, геоинформатика, професор географије Амфитеатар 1 „Михајло Пупин“, Трг Доситеја Обрадовића 4
10:30 Туризам, ловни туризам, гастрономија, хотелијерство
Департман за физику 9:30 Физика Амфитеатар 7, Трг Доситеја Обрадовића 4
11:00 Оптометрија
Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине*

9:00

Хемија Сала 1, II спрат, Трг Доситеја Обрадовића 3

10:30

Биохемија

11:00

Хемија – контрола квалитета и управљање животном средином
Заштита животне средине
Сала 14, V спрат, Трг Доситеја Обрадовића 3
Департман за биологију и екологију

11:30

Биологија Амфитеатар 1, Трг Доситеја Обрадовића 2

12:30

Екологија
Интегрисане студије – професор биологије
4.10. Департман за математику и информатику**

9:00

Информатика Амфитеатар 1 „Михајло Пупин“, Трг Доситеја Обрадовића 4

11:00

13:00

Математика

* списак студената ће бити објављен на сајту департмана www.dh.uns.ac.rs

** списак студената ће бити објављен на сајту департмана www.dmi.uns.ac.rs

Резултати избора за представнике Студентског парламента

За представнике Студентског парламента изабрани су следећи кандидати:

Департман за математику и информатику:

 1. Ања Дацић
 2. Уна Боснић
 3. Милица Дуркалић

Департман за физику:

 1. Вељко Николић
 2. Милица Живковић

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине:

 1. Давид Недељковић
 2. Нада Салапура
 3. Ема Беговић

Департман за географију, туризам и хотелијерство:

 1. Маја Немеди
 2. Милица Васић
 3. Нађа Кусић
 4. Миљана Максимовић

Департман за биологију и екологију:

 1. Јелена Мартиновић
 2. Богдан Ранђеловић
 3. Катарина Миленковић

Објављен „Приручник за припрему пријемног испита модула Гастрономија и Хотелијерство 2“

„Приручник за припрему пријемног испита модула Гастрономија и Хотелијерство 2“, чији су аутори Милан Ивков, Милан Брадић и Јелена Тепавчевић изашао је из штампе и доступан је за куповину у скриптарници ПМФ-а по цени од 238,40 динара.

Практикуми за полагање овог пријемног испита се могу купити искључиво у скриптарници (приземље плаве зграде Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3).

Факултетске награде за најбоље студенте у школској 2019/2020.

Утврђене су листе студената којима ће бити додељене факултетске награде за најбоље студенте у школској 2019/2020. години. Студенти који су наведени у прилозима треба да доставе своје жиро рачуне, уколико их до сада нису доставили Студентској служби, или уколико су променили рачун. Све промене шаљу се на имејл адресу: tamara.zoric@pmf.uns.ac.rs.

Студентима у школској 2021/22. важе претходно реализоване предиспитне обавезе уколико имају обавезу поновног слушања предмета

Сви студенти (који су у статусу обнове и они који имају неположене предмете из ранијих година студирања) нису у обавези да похађају наставу из предмета у школској години 2021/2022. (предмет који је студент раније одслушао и има потпис од предметног професора), али предмети морају да буду уписани. Студентима се признају све предиспитне обавезе које су раније одрадили. Студент, који жели, може поново да похађа наставу из предмета и тада је у обавези да се обрати предметном наставнику како би био распоређен у одговарајућу групу. Такође и остали студенти се морају јавити предметном професору како би били евидентирани због добијања електронског потписа на крају зимског, односно летњег семестра.

Цена еспб за одслушане, а неположене предмете ће и ове школске године остати 500 динара.