Skip to main content

Почетак реализације пројекта TwinSubDyn

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду је координатор пројекта „Подизање капацитета и изврсности у области утицаја примене органских суплемената на земљиште у погледу динамике нутријената и контаминаната у подземљу“ – TwinSubDyn (Twinning excellence on organic soil amendments effect on nutrient and contaminant dynamics in the subsurface), који се реализује у оквиру Хоризонт Европа програма специјално намењеног за јачање капацитета земаља Западног Балкана.

Конзорцијум чине, поред ПМФ-а, University of Vienna, Forschungszentrum Jülich, Spanish National Research Council – Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla и Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Пројекат траје од 1. августа 2022. до 31. јула 2025. Укупан буџет пројекта износи скоро 1,5 милона еура.

Иако је тренутно примена органских сумплемената у земљишту у земљама Западног Балкана на ниском нивоу, очекује се њен пораст у наредном период, пре свега због очекиваног пораста потенцијалних извора ових суплемената. Пре свеге кроз изградњу постројења за производњу биогаса и постројења за пречишћавање отпадних вода, чији нуспродукти (анаеробни дигестат и муљ) могу бити потенцијални органски суплементи, и у мањој мери, пораста производње компоста и биоугља. Ови органски суплементи могу бити извор хранљивих материја, као и органских контаминаната (претежно фармацеутика, пестицида и микропластике), стога се њихов потенцијални утицај на квалитет земљишта и подземних вода мора добро испитати.

Пројектне активности обухватају усавршавање младих и искусних истраживача ПМФ-а на реномираним партнерским институцијама, тренинге организоване за подизање знања и капацитета истраживача на ПМФ-у, радионице намењене истраживачима и заинтересованим странама (доносиоцима одлука, јавним предузећима, компанијама и организацијама чији је фокус заштита животне средине, агрокомпанијама и др.) и организацију летње школе намењене истраживачима и заинтересованим странама широм региона Западног Балкана, али и Европе. Пројекат ће обухватити и реализацију истраживања у области утицаја органских суплемената на динамику нутријената и контаминаната у подземљу и њиховом утицају на поземне воде.

Координатор је проф. др Снежана Малетић.

Више информација о пројекту: LinkedIn или ResearchGate

8. конференција младих хемичара Србије

Позивамо вас да учествујете у предстојећој 8. конференцији младих хемичара Србије која ће се одржати 29. октобра 2022. године на Хемијском факултету у Београду.

На конференцији ће бити одржано једно пленарно предавање и два предавања по позиву.

Пленарно предавање ће одржати др Илија Цвијетић, асистент са докторатом (УБ-ХФ) са темом „Molecular simulations of 1,5-bis(salicylidene) thiocarbohydrazide bound to ATPase domain of human DNA topoisomerase Iiα“.

Предавања по позиву ће одржати др Ивана Кузминац, научни сарадник (УНС-ПМФ) са темом „Novel 19-oxygenated steroidal derivatives as potent anticancer compounds“ и др Бранко Кордић, доцент (УНС-ПМФ) са темом „Influence of the selected amides on the adsorption of nitro derivatives of phenol on activated carbon“.

Учешће на конференцији је бесплатно.

Рок за пријаву учешћа и подношење апстраката је 12. октобар 2022. године.

60 година јубилеја Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, у петак, 23. септембра 2022. године прославио је свој јубилеј – 60 година постојања и успешног рада. Поносни смо на протеклих шест деценија које су показале да су испунили и визију и мисију оснивача као и да размишљају о будућности утемељени у прошлости, али са свешћу да је савремена мисија нашеф факултета, осим образовног дела, и научна дипломатија.

Јавни позив за Еразмус+ одлазну студентску мобилност у сврху студирања + најава презентација

Универзитет у Новом Саду расписао је јавни позив за пријаву студената за Еразмус+ КА131 стипендије за студентске размене (мобилност у сврху студирања) према државама чланицама ЕУ и трећим земљама придруженим Е+ програму.

ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА (КОНКУРСА): од 19. септембра 2022. до 12. октобра 2022. године

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: среда, 12. октобар 2022. године до 23.59 часова

РЕАЛИЗАЦИЈА МОБИЛНОСТИ: летњи семестар школске 2022/23.

У четвртак, 29. септембра 2022. године, у 11 часова, Канцеларија за међународну сарадњу УНС-а одржаће онлајн презентацију овог позива.

А Канцеларија за међународну сарадњу ПМФ-а одржаће промоцију овог позива уживо, у понедељак, 3. октобра 2022. у 11 часова у Амфитеатру 2 на Департману за биологију и екологију. Студенти ће тада имати прилику да сазнају више информација о конкурсу, партнерским универзитетима ПМФ-а на којима је мобилност омогућена, припреми пријавне документације и да чују искуства колега који су већ учествовали у Ерасмус+ програму.

Студенти ПМФ-а који ће поделити своја Ерасмус+ искуству су:

 • Ана Цвјетичанин, студенткиња туризмологије, Ерасмус размена на Универзитету у Орадеи (Румунијиа), Еразмус+ пракса у Палему (Италија);
 • Вук Чолаковић и Вукашин Средојевић, студенти хотелијерства, Еразмус+ размена у Yschools (Троа, Француска).

За сва административна питања у вези са конкурсом и документацијом, студенти треба да контактирају путем мејла Канцеларију за међународну сарадњу ПМФ-а: erasmus@pmf.uns.ac.rs или да дођу на консултације у Деканат (канцеларија 6, приземље), сваког радног дана од 9-10 часова.

За подршку приликом састављања уговора о мобилности и одабира курсева, студенти треба да се обрате департманским академским координаторима.

Позив за подношење понуда за продају покретне имовине – возило марке CHEVROLET KALOS

На основу Одлуке Савета Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, број, 0601-154а/22-3 од 15. јуна 2022. године, Декан Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, 27.09.2022. године, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ/КУПОВИНУ

ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ – ОСНОВНОГ СРЕДСТВА – МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Предмет продаје је основно средство – моторно возило – комада један, путничко возило марке CHEVROLET KALOS, нерегистровано, погонско гориво БМБ, година производње 2006., број шасије KL1SF08ТJ6B601650, број мотора PUS82271100045, радна запремина 1150 ццм, снага мотора 53 кw, боја технички ЦРВЕНА 3М, број врата 3, број седишта 5, маса празног возила 1065 кг, мењач мануелни, са пређених 112.050 километара, сет зимских гума на возилу,уз возило иде и сет летњих гума , неисправно, није хаварисано, почетне продајне цене 119.777,30 динара, без урачунатог пореза на пренос апсолутних права.

Возило се продаје у виђеном и затеченом стању, по принципу ВИЂЕНО – КУПЉЕНО, без права купца на било какве накнадне рекламације и приговоре у погледу исправности, комплетности, квалитета и техничких карактеристика возила и евентуалних недостатака.

Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена цена, која не може бити нижа од почетне продајне цене.

Документација за продају возила може се преузети електронским путем, на интернет страници Факултета или лично у седишту Факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 3, канцеларија број 5, приземље, радним даном у времену од 10,00 до 12,00 часова, почев од дана објављивања на интернет страници Факултета.

Право подношења понуда имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из Упутства за сачињавање понуда и овог позива и изврше уплату депозита у висини од 10% почетне продајне цене возила.

Уплата депозита врши се на рачун Факултета, број 840-1711666-19, са позивом на број 97 200317.

Понуда на прописаном обрасцу,  може се доставити путем поште, или лично, сваког радног дана,  канцеларија број 5, приземље, у  затвореној  (залепљеној)  коверти, на адресу Природно математички факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића број 3,  са назнаком „ПОНУДА ЗА ВОЗИЛО – НЕ ОТВАРАЈ“, најкасније до 17.10.2022. године, до 10,00 часова.

На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и име и презиме лица за контакт.

Уколико понуду доставља поштом, понуђач је дужан да обезбеди да понуда стигне на назначену адресу пре истека рока за достављање понуда.

Понуда достављена након означеног рока сматраће се  неблаговременом и биће враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварање понуда обавиће ће се у просторијама Природно математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића број 3, на Департману за физику, дана 17.10.2022. године, са почетком у 11,00 часова.

Отварању понуда могу да присуствују понуђачи, односно њихови овлашћени представници.

Непосредно, пре почетка поступка отварања понуда, представници понуђача – правних лица морају предати Комисији овлашћење издато од стране овлашћеног лица, потписано и оверено печатом, док представници понуђача – физичка лица морају предати Комисији на увид личну карту и фотокопију личне карте.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

Изабрани понуђач је дужан да, у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке о избору најповољније понуде, закључи уговор са Факултетом, о купопродаји возила, а понуђену цену уплати на рачун Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, број 840-1711666-19, у року од  5 (пет) дана од дана закључења уговора, када стиче право да преузме возило, са пратећом документацијом.

Факултет је дужан је да плати порез на пренос апсолутних права.

Понуђачу који је доставио најповољнију понуду депозит се урачунава у купопродајну цену.

Понуђач  који је доставио најповољнију понуду, а одустане од куповине, односно не закључи (потпише) уговор у утврђеном року, губи право на повраћај депозита, као и право да учествује у евентуалној поновној јавној продаји истог возила.

Свим учесницима у поступку надметања за продају, односно куповину возила, који нису доставили најповољнију понуду, депозит ће бити враћен у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда, преко рачуна који упишу у образац понуде.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија коју именује Декан Факултета.

Разгледање возила и увид у пратећу документацију може се извршити у седишту Природно математичког факултета у Новом Саду, Департман за физику, Трг Доситеја Обрадовића број 3, сваког радног дана, у времену од 08,00 до 10,00 часова.

Особа за контакт је Жељко Ралић, број телефона 021/4852801.

Овај позив објавити на интернет страници Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, дана  27.09.2022. године.

Д Е К А Н

Природно-математичког факултета

Др Милица Павков Хрвојевић, редовни професор

Прилози:

Прелиминарне ранг листе за упис на мастер и докторске академске студије

Департман за биологију и екологију

Мастер студије:

Докторске студије:

 • Доктор наука-биолошке науке – прелиминарна ранг листа
 • Доктор наука-еколошке науке – прелиминарна ранг листа

Департман за географију, туризам и хотелијерство

Департман за математику и информатику

Мастер студије:

 • Mатематика – прелиминарна ранг листа
 • Примењена математика – прелиминарна ранг листа
 • Примењена математика – наука о подацима – прелиминарна ранг листа
 • Рачунарске науке – прелиминарна ранг листа
 • Информационе технологије – прелиминарна ранг листа
 • Вештачка интелигенција – прелиминарна ранг листа

Докторске студије:

 • Математика – прелиминарна ранг листа
 • Информатика – прелиминарна ранг листа
 • Докторска школа математике – прелиминарна ранг листа

Департман за физику

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Мастер студије:

 • Мастер студије хемије – прелиминарна ранг листа
 • Мастер студије биохемије – прелиминарна ранг листа
 • Мастер студије заштите животне средине – прелиминарна ранг листа

Докторске студије:

 • Докторске студије биохемије – кпрелиминарна ранг листа
 • Докторске студије заштите животне средине – прелиминарна ранг листа

Методика

Докторске студије:

Одбрана докторске дисертације Данке Цураковић

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Данке Цураковић под насловом „Родна равноправност у туристичкој привреди Србије“ одржати 30. септембра 2022. године, са почетком у 12 часова у Сали 2/II  на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Одбрана докторске дисертације Марине Ковачевић

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата  Марине Ковачевић под насловом „Рачунарско моделовање структуре функционализованих наночестица као носача антитуморских лекова у физиолошкој средини“ одржати 29. септембра 2022. године, са почетком у 14 часова у Учионици 1 на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману  за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Обавештење о продужењу рока за дипломирање/мастерирање

Студенти Универзитета у Новом Саду Природно-математичког факултета који заврше студије до 31. октобра 2022. године биће ослобођени трошкова уписа наредне школске  2022/2023. године.

Ванредни испитни рокови Октобар 2 и Октобар 3

Ванредни испитни рок Ванредни испитни рокови Октобар 2 и Октобар 3 у школској 2021/22. години одржаће се од 27. до 29. септембра. Пријава испита вршиће се 23. и 26. септембра 2022. године.

Октобар 3 ће се одржати од 4. до 6. октобра, а за њега су пријаве 30. септембра и 3. октобра 2022. године.