Skip to main content

Актуелни курсеви у оквиру EUGLOH алијансе

Студенти Универзитета у Новом Саду су део великог европског кампуса којег чини девет партнерских универзитета из целе Европе – Европске универзитетске алијансе EUGLOH. EUGLOH нуди многобројне могућности да студенти побољшају своје вештине у коришћењу енглеског језика, стекну културне компетенције и друге вештине, додатне ЕСБП бодове, обогате своје биографије и стекну нова познанства у Европи и свету.

Кроз учешће у бесплатним курсевима који су у понуди у оквиру EUGLOH алијансе студенти могу проширити досадашња знања из области својих студија и стећи нове увиде захваљујући предавачима са других EUGLOH универзитета, а већина активности је доступна онлајн (EUGLOH -> Courses and Training Opportunities).

Тренутно је отворен период пријављивања на следеће курсеве који би могли бити занимљиви нашим студентима:

 • Entrepreneurial Skills (Универзитет у Лунду, хибридни мод, за студенте основних и мастер студија, од 14. октобра до 18. децембра 2024., пријаве до 15. јуна)
 • EUGLOH Summer School – LAMELIS 2024. Lasers in Medicine and Life Sciences (Универзитет у Сегедину, хибридни мод, за студенте свих нивоа студија, од 1. до 5. јула 2024., пријаве до 8. маја)
 • Financial Literacy in Health Economics (Универзитет у Новом Саду, онлајн мод, за студенте мастер и докторских студија, од 16. до 17. маја 2024., пријаве до 18. априла)
 • Management and Coordination of EU Funded Projects with the PM² Methodology – PM²4EUfunds (Универзитет у Новом Саду, онлајн мод, за студенте мастер и докторских студија, од 23. до 24. маја 2024., пријаве до 25. априла)
 • Informatics: Introduction to E-health (Универзитет у Лунду, онлајн мод, за студенте основних и мастер студија, од 30. септембра 2024. до 17. јануара 2025., пријаве до 15. јуна)

Јавни позив за избор у звање сарадника практичара за математику и информатику

На основу члана 29. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду број: 0601-67/19 од 6.3.2023. године, декан расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА –  САРАДНИКА ПРАКТИЧАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ ПРАКСЕ (НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА И НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА)

I

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (у даљем тексту: Факултет) упућује јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем, запосленима на месту наставника математике и информатике у основним и средњим школама да, као сарадници-практичари, учествују у реализацији школске праксе (наставни предмет Mатематика и наставни предмет Информатика) на студијским програмима Департмана за математику и информатику.

II

За потребе реализације школске праксе за наставни предмет Математика бира се у звање три сарадника практичара.

За потребе реализације школске праксе за наставни предмет Информатика бира се у звање три сарадника практичара.

У звање сарадника практичара лице се бира на три године, са могућношћу реизбора.

III

У звање сарадника практичара на Факултету може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

 • има заснован радни однос у основној или средњој школи на територији Републике Србије
 • завршене студије другог степена (мастер студије) или студије VII1 степена из области Математике или сродних области
 • има најмање пет година радног искуства у обављању образовно-васпитног рада у школи
 • има положен стручни испит одређен Законом о основама система образовања и васпитања
 • има сагласност установе у којој је запослено да може да води стручну праксу студената Факултета
 • континуирано усавршава наставничке и менторске компетенције у програмима стручног усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе

IV

У поступку одабира кандидата поред услова наведених у члану III посебно се вреднује педагошки рад и мотивисаност кандидата.

Уколико више кандидата испуњавају услове за избор у звање сарадника практичара, предност има кандидат који има боље резултате у активностима стручног усавршавања, примени стечених знања, ширењу и промовисању знања и који учествују у ваншколским активностима и подизању квалитета образовно-васпитног рада.

V

Докази који се прилажу уз пријаву на Јавни позив:

 • доказ о положеном стручном испиту за наставни предмет Математика или за наставни предмет Информатика,
 • потврда о тренутном запослењу,
 • сагласност установе у којој је кандидат запослен да може да води стручну праксу студената Факултета,
 • попуњен образац за пријаву који садржи податке о стручним квалификацијама,
 • доказ о континуираном усавршавању наставничке и менторске компетенције у програмима стручног усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе. (Потврде, Уверења, Сертификати и слично)

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

VI

Пријава на Јавни позив врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Факултета, Департмана за математику и информатику, на следећој интернет страници www.dmi.uns.ac.rs.

Попуњену Пријаву на јавни позив заједно са пратећом документацијом доставити на адресу

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Департман за математику и информатику
Трг Доситеја Обрадовића 4
21102 Нови Сад

са назнаком: За јавни позив за избор у звање сарадника ван радног односа – сарадника практичара (Математика/Информатика).

Рок за подношење пријаве је петнаест дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Дневник“.

Додатне информације заинтересовани могу добити путем имејла prakticari@dmi.uns.ac.rs

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији неће се узимати у разматрање, односно биће одбачене.

Овај Јавни позив објављује се на интернет страници Факултета, на Огласној табли Факултета и у дневном листу „Дневник“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације на особе женског пола.

Harmonic analysis and distributions – конференцијa посвећенa стогодишњици рођења Богољуба Станковића

Српска академија наука и уметности Огранак у Новом Саду и Департман за математику и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду организују међународну конференцију посвећену стогодишњици рођења Академика Богољуба Станковића, Harmonic analysis and distributions, HANDS 2024.

Конференција ће се одржати у Новом Саду у периоду 10.-12. априлa 2024. године.

Учешће на конференцији је пријавило више од педесет научника из 13 земаља (Аустрија, Босна и Херцеговина, Енглеска, Италија, Мађарска, Македонија, Немачка, Србија, Турска, Финска, Француска, Хрватска, Шведска). Током радног дела конференције одржаће се више од тридесет предавања, од чега седам предавања по позиву. Конференцију ће отворити Академици Стеван Пилиповић и Теодор Атанацковић уводним предавањем посвећеним животу и делу Академика Богољуба Станковића.

Конференцију су подржали Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, пројекат САНУ Једначине са сингуларитетима кроз методе уфнкционалне анализе, као и национални међународни пројекти: GOALS, FluidVarVisc, FROPETH, и Theory and Practice of time-frequency analysis.

Стефан Николић добио признање за најбољу докторску дисертацију Европског удружења за аутоматизацију дизајна

Доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду Стефан Николић примио је 26. марта 2024. године у Валенсији признање за најбољу докторску дисертацију у категорији „Нови правци у методама и алатима за развој система, симулацији и валидацији, дизајну ембедед софтвера, сајбер-физичким, безбедним и системима који уче“.

Признање му је доделило Европско удружење за аутоматизацију дизајна на свечаности у Хемисферик центру града уметности и науке у Валенсији.

Николићева дисертација „Аутоматизација дизајна програмабилног повезивања за реконфигурабилне архитектуре“ резултат је вишегодишњег истраживања које је спровео као докторанд и асистент на Факултету за рачунарске и комуникационе науке Федералног политехничког универзитета у Лозани у Швајцарској.

Еразмус+ позив за одлазну мобилност особља – одржана презентација конкурса

Канцеларија за међународну сарадњу Природно-математичког факултета је у четвртак, 21. марта 2024. године одржала промоцију Еразмус+ конкурса за одлазну мобилност наставног и ненаставног особља ПМФ-а, у Свечаној сали на Департману за биологију и екологију.

У току догађаја, присутни су упознати са Еразмус+ програмом академске мобилности, са условима актуелног конкурса, са процесом пријаве и критеријумима за рангирање, а такође су чули и искуства проф. Јоване Николов са Департмана за физику и проф. Милоша Стојаковић са Департмана за математику и информатику, који су имали више прилика да учествују у програму мобилности.

Након завршетка презентације и излагања Проф. Јоване Николов и Проф. Милоша Стојаковић, присутни су имали прилику да поставе питања везано за припрему пријаве за конкурс као и питања у вези успостављања партнерских односа са другим Универзитетима у оквиру Ерасмус + програма.

Отворен конкурс L’Oréal-UNESCO „За жене у науци“

У сусрет Међународном дану жена и девојака у науци који се обележава сваког 11. фебруара, организатори програма L’Oréal-UNESCO „За жене у науци“, компанија L’Oréal Балкан, Министарство науке, технолошког развоја и иновација и Национална Комисија за UNESCO, позивају младе научнице у нашој земљи да се пријаве на 14. по реду конкурс за ова престижна признања.

Четрнаести циклус Националног програма „За жене у науци“ отворен је до 30. априла и намењен је младим научницама у Србији, до 35 година живота, које су уписале или завршиле докторске или постдокторске студије у области природних наука.

Пријаве се подносе електронским путем, а на веб сајту www.zeneunauci.co.rs могуће је наћи више информација о самом програму, условима, критеријумима, као и начину пријављивања, укључујући и пријавни формулар и општа правила конкурса за 2024. годину.

Најталентованије младе научнице биће награђене признањима и финансијском подршком у вредности од по 5 хиљада евра намењеним за реализацију њихових значајних научних истраживања. Национална признања „За жене у науци“ представљају подршку њиховом даљем професионалном усавршавању и подстицај да наставе да се баве науком у Србији.

Међу добитницама овог престижних националног признања „За жене у науци“ за 2023. годину, биле су чак две младе научнице са Природно-математичког факултета: Исидора Кешељ са Департмана за биологију и екологију и Милица Радаковић са Департмана за географију, туризам и хотелијерство.

Циљ програма „За жене у науци“ је да широм света, а тако и у нашој земљи, подржи изванредне жене истраживаче које својом посвећеношћу, достигнућима и визијом доприносе напретку науке и друштва.

Свету је потребна наука, а науци су потребне жене!

Стипендије компаније Elettra Sincrotrone Trieste за студенте докторских студија

У оквиру сарадње са Амбасадом Италије у Србији компанија Elettra Sincrotrone Trieste нуди стипендије за студенте докторских студија из области материјала, инжењерства и природних наука да проведу и по неколико месеци годишње код њих истражујући технике и примену синхротроне радијације.

Студенти докторских академских студија чија су истраживања и теза усмерени ка областима повезаним са синхротроном радијацијом и њеном применом и били би вољни да размотре ову могућност, могу да се јаве проректорки за међународну сарадњу проф. др Сабини Халупка-Решетар.

Акредитован нови студијски програм мастер академских студија Екотуризам и заштита природе

Од школске 2024/2025. године, на нашем факултету уписујемо прву генерацију студената на мастер академске студије Екотуризам и заштита природе (1 година, 60 ЕСПБ). Реализација новог програма поверена је наставницима и сарадницима са Департмана за географију, туризам и хотелијерство и Департмана за биологију и екологију. Овај атрактиван програм ће омогућити студентима да стекну знања и вештине из организације екотуризма кроз заштиту природе. Звање по завршетку студија: Мастер екотуризма.

Уколико верујете да је ваш допринос у заштити природе на глобалном нивоу важан и сматрате да можете да помогнете, тако што ћете екотуристима пренети ваша знања, онда је овај студијски програм онај прави.

Отворене пријаве за полагање Кембричких испита на Филозофском факултету

Центар за полагање испита Cambridge Assessment English на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду отворио је пријаве за полагање испита у јунском року 2024. године.

Термини одржавања испита:

 • YLE испити (Pre A1 Starters, A1 Movers и A2 Flyers) – планирани датуми од 10. до 15. јуна 2024. године (пријаве уз договор – на упит);
 • A2 Key – 15. јун 2024. године;
 • B1 Preliminary – 15. јун 2024. године;
 • B2 First – 15. јун 2024. године;
 • B2 First for Schools – 8. јун 2024. године (само у случају довољног броја пријављених кандидата);
 • C1 Advanced – 15. јун 2024. године;
 • C2 Proficiency – 8. јун 2024. године. – последњи датум у 2024. години.

Пријаве за све испите отворене су до 24. априла 2024. године.

Тестни центар почео је са радом 2020. године чиме је свим заинтересованима омогућено полагање Кембричких испита и добијање међународно признатог сертификата о познавању енглеског језика и на Филозофском факултету у Новом Саду.

Све додатне информације можете добити путем мејла: fopec@ff.uns.ac.rs или на број телефона 021/485-3929.