Природно-математички факултет пружа могућност појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање, уз поштовање људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих видова дискриминације. ПМФ у Новом Саду пружа подршку овим лицима ради остваривања ових циљева и отклањања неједнакости и даљег продубљивања те неједнакости којој су изложене осетљиве групе.

Осетљиве групе су:

 1. Студенти са инвалидитетом;
 2. Студенти из мањинских група;
 3. Студенти лошег материјалног стања;
 4. Студенти који имају потешкоће у прилагођавању новој средини и учењу и сл.

Систем подршке коју ПМФ у Новом Саду пружа студентима обухвата следеће услуге:

I Информативне услуге студентима

 1. Унапређивање студентског стандарда (пружање информација о кредитима, стипендијама, афирмативне мере, мере Универзитета, односно факултета о ослобађању од школарина, плаћање школарине у више рата и др.);
 2. Почетна оријентација (пружање информација о ПМФ-у, о студентском животу и активностима, о правилима студирања и др.);
 3. Упућивање на друге доступне услуге (пружање информација о другим услугама које пружа факултет, односно Универзитет, као што је асистивна опрема, помоћ у учењу и др.);
 4. Заступање студентских интереса из области студирања и студентског стандарда пред надлежним телима и институцијама;
 5. Информисање наставног особља о потребама студената из појединих циљних група.

II Саветодавне услуге

 1. Помоћ у учењу;
 2. Помоћ при избору (каријерног) усмерења;
 3. Помоћ при аплицирању за стипендије, донације, награде и сл.

III Активности праћења потреба студената

 1. Праћење и уочавање проблема са којима се циљне групе суочавају;
 2. Праћење промена структуре студентске популације на ПМФ-у (на основу пријемног обрасца за упис на студије).

IV Координација активности подршке студентима коју пружају Природно-математички факултет, Универзитет, остали факултети и друге релевантне институције и организације

Поступак и начин рада подршке регулисан је пословником о начину подршке студентима.

На основу указаних проблема и потешкоћа, идентификују се слабости, утврђују препоруке, односно предлажу мере за њихово отклањање. Циљ мере је унапређење ове области, побољшање услова студија студената ради лакшег и квалитетнијег студирања.

Контакт особе
Светлана Шкрбић
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања / Oсоба задужена за планирање подршке студентима из осетљивих група Деканатканцеларија 7 (приземље)
+381-21-485-2712
Јелена Мартиновић
Председник Студентског парламента зграда ДБЕканцеларија код стакларе (приземље)
др Татјана Пивац
Продекан за наставу Деканатканцеларија 11 (међуспрат)