Skip to main content

3. Научно-популарни форум “ScienceGram”

Научно-популарни форум ScienceGram је организован од стране Савеза студената Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду уз подршку Студентског парламента и Природно-математичког факултета, са циљем подизања нивоа информисаности и стварања прилике учесницима за стицање како теоријског знања тако и практичних вештина у научним областима којима се баве. Такође један од циљева је и допринос јачању промоције науке на територији Републике Србије, научне културе и комуникације.

Пројекат је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја како прве две, тако и ове године. Током претходне две године форум је одржан два пута, а одзив заинтересованих корисника је био на веома високом нивоу.

Овогодишњи ScienceGram ће бити одржан на Златибору у студентском одмаралишту “Ратко Митровић” у периоду од 18. до 21. октобра.

Трећи LTTA и TPM састанак у оквиру InAMath Еразмус пројекта

У периоду од 29.09.-02.10.2021. године ће се на Природно-математичком факултету у Новом Саду одржати трећи LTTA и TPM састанак у оквиру InAMath Еразмус пројекта на ком ће бити присутни сви представници пројектних партнера из ХР, СЛО и БиХ.

InAMath пројекат (InAMath – An interdisciplinary approach to mathematical education) је окупио еминентне образовне установе из региона, и то из Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине и Србије. Носилац пројекта је Свеучилиште у Ријеци (ХР), а Универзитет у Новом Саду, односно Природно-математички факултет, је један од партнера на пројекту.

Поред Универзитета у Новом Саду, партнери на пројекту су и Центар техничке културе Ријека (ХР), Основна школа Никола Тесла из Ријеке (ХР), Основна школа хероја Јанеза Хрибарја (СЛО), Универзитет Приморска (СЛО) И Свеучилиште у Мостару (БиХ).

Циљ овог пројекта је да се осмисле едукативни садржаји који ће допринети већој заступљености интердисциплинарности у настави математике од I до IV разреда основне школе и који ће бити доступни свим заинтересованим корисницима. Пројектне активности укључују осмишљавање и реализацију едукативних садржаја са ученицима основних школа користећи интердисциплинарне методе рада, израду наставних материјала који ће бити доступни учитељима/наставницима, као и едукацију учитеља/наставника за припрему и примену таквих активности. Задатак Универзитета у Новом Саду јесте да допринесе наведеним пројектним активностима, а посебно да учини везу између математике и хемије и географије атрактивнијом за ученике основне школе.

International Bioscience Conference and the 8th international PSU-UNS Bioscience Conference-IBSC 2021

“Циљеви одрживог развоја – у сусрет изазазовима”

25 – 26. новембра 2021., Нови Сад, Србија

Међународна конференција у области бионауке  и 8. заједничка међународна конференција о бионауци PSU-UNS-IBSC 2021 одржаће се од 25. до 26. новембра у Новом Саду, Србија, као хибридна конференција (уживо и онлајн, платформа ће још бити потврђена).

IBSC  конференције одржавају се сваке две године и представљају печат дугогодишњег партнерства између Универзитета Prince of Songkla (PSU) са Тајланда и Универзитета у Новом Саду (UNS) из Србије.

IBSC  2021 следи традицију претходних конференција и окупља стручњаке који ће дискутовати и размењивати врхунска сазнања из комплексне и вишеструке области бионауке, са посебним освртом на допринос постизању циљева одрживог развоја УН-а. Посебан нагласак стављен је на утицај животне средине на биодиверзитет и екофизиологију живих организама, биохемију и биомедицину, природне ресурсе биоактивних једињења и одрживу агропрехрамбрену индустрију, заједно са другим сродним дисциплинама и темама.

Главне истраживачке области:

  • Област 1: Биологија и животна средина
  • Област 2: Биотехнологија и биоинжењеринг
  • Област 3: Биохемија, молекуларна биологија и биомедицина
  • Област 4: Агропрехрамбена индустрија и биосенсинг

За више информација посетите вебсајт конференције: https://ibsc2021.pmf.uns.ac.rs

Рок за подношење апстраката продужен је до 15. октобра 2021. године!

Котизација

Категорија Износ Рок
Студенти* – уживо
– онлајн
50 EUR
20 EUR
До 15. октобра 2021.
Млади истраживачи** – уживо
– онлајн
50 EUR
20 EUR
До 15. октобра 2021.
Учесници – уживо
– онлајн
100 EUR
20 EUR
До 15. октобра 2021.
Касна регистрација – уживо
– онлајн
150 EUR
20 EUR
После 15. октобра 2021.

Kорак даље ка одговорном друштву – наука и струка за бољи квалитет вода

Овогодишњи Water Workshop одржан је као двадесет четврти по реду. Централне теме овогодишњег Water Workshop-a биле су:

  • Заштита вода у светлу Covid-19 пандемије;
  • Будућност одговорног друштва: Унапређени оксидациони процеси у третману вода
  • WasteWaterForce Форум: Отпадне воде – циљеви и перспективе
  • Приоритети у управљању отпадним водама

Такође, била организована и панел дискусија на тему “Значај и утицај научних истраживања на политике заштите животне средине” као део реализације пројекта WasteWaterForce финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије.

Kатедра за хемијску технологију и заштиту животне средине и Фондација “Доцент др Милена Далмација” у оквиру Water Workshop-a, одржала је округли сто под називом Значај студија заштите животне средине у заштити вода. У оквиру овог округлог стола студенти основних, мастер и докторских студија имали су могућност да представе своје радове са темама из области заштите животне средине. Гости округлог стола били су Рамбо Амадеус, Андреј Јосифовски и представници Центра за промоцију науке-ЦПН.

Зашто су изабране наведене теме? Успостављање контроле кретања и присуства вируса SARS-Coronavirus-2 у ланцу од отпадне воде, преко реципијента до воде за пиће и човека као крајњег потрошача један је од најважнијих циљева коме научна заједница треба да тежи данас. Примена високо конкурентних технологија пречишћавања отпадне воде важна је у том смислу али и у смислу уклањања свих материја које се у отпадним водама могу наћи као последица живљења савременог човека. Такође, управљање отпадним водама захтева холистички приступ који за циљ има сагледавање отпадних вода не као отпада који треба одложити, већ као ресурса који се не троши, и чије правилно управљање доприноси здрављу људи, сигурности воде и хране, приступу енергији и заштити животне средине. При изградњи следеће генерације постројења за пречишћавање отпадних вода у Србији потребно је узети у разматрање новије, доказане технологије и иновације у сектору вода, о чему је било речи у програму.

Научно-стручни скуп Студенти у сусрет науци – StES 2021.

У новембру 2021. године одржаће се 14. Мултидисциплинарни научно-стручни скуп Студенти у сусрет науци – StES 2021. са међународним учешћем.

Скуп ће бити одржан у Бањој Луци од 25. до 27. новембра 2021. године.

Видео снимци највећег јавног часа математике у историји Србије – Припреме за малу матуру

Департман за математику и информатику Природно-математичког факултета у Новом Саду у среду, 9.6. и четвртак, 10.6. одржао је бесплатне онлајн припреме за малу матуру, односно за тест из математике. Сви заинтересовани осмаци широм Србије могли су уживо да прате ове часове, али и да постављају питања предавачима.

Природно-математички факултет у Новом Саду, свестан тога да су ученици током пандемије радили у отежаним условима, је на овај начин желео да помогне ученицима да успешно положе малу матуру. Током ових часова решеавали су се неки од тестова из математике из претходних година, уз детаљну анализу како приступити решавању задатака и посебан осврт на најчешће грешке које ученици праве.

Снимак припрема одржаних 9. јуна:

Снимак припрема одржаних 10. јуна:

Нoвe мoгућнoсти зa истрaживaчe и студeнтe у oблaсти биoхeмиje и срoдних нaукa

Стипeндије FEBS-a зa истрaживaчe и студeнтe

Биoхeмиjскo друштвo Србије (БДС) oкупљa истрaживaчe из вeликoг броја нaучнo-истрaживaчких институција у Србиjи сa циљeм дa члaнoвимa oбeзбeди мoгућнoсти зa упoзнaвaњe, сaрaдњу и усaвршaвaњe. Нa сајту друштвa мoжe сe упoзнaти oргaнизaција и aктивнoсти БДС. БДС је члaн Federation of European Biochemical Societies (FEBS), који имa ширoк спeктaр aктивнoсти и пружa вeликe мoгућнoсти (крoз oргaнизoвaњe и стипeндирaњe) зa пoхaђaњe и финaнсирaњe нaпрeдних курсeвa и путoвaњa. O aктивнoстимa FEBS-a мoжe сe инфoрмисaти нa саjту тoг друштвa. Зa стипeндије FEBS-a мoгу дa кoнкуришу сви члaнoви oвoг друштвa или БДС. Учлaњивaњe у БДС је једнoстaвнo, пoпуњaвaњeм приступницe. Зa студeнтe је члaнствo бeсплaтнo.

Бeсплaтни вeбинaри Biochemistry Focus

Бритaнскo биoхeмиjскo друштвo и Portland Press изрaдили су сeриjу вeбинaрa Biochemistry Focus. Oбрaђeнe тeмe oбухвaтају рaзличитe oблaсти истрaживaњa у мoлeкулaрним биoнaукaмa, као и прaктичнe сeсије кoје су кoриснe зa рaзвој кaријерe. Свaки вeбинaр ће пoлaзницимa пружити прилику дa пoстaвљају питaњa, a oви oнлајн дoгaђаји мoгу сe пoхaђaти бeсплaтнo. Први вебинар биo је нa прoгрaму 25. фeбруaрa. Снимци сa прошлих вeбинaрa су такође доступни.

Нeкe oд нaвeдeних мoгућнoсти су усмeрeнe нa млaдe истрaживaчe, студeнтe дoктoрских студија, дoк су другe дoступнe свимa.

Онлајн курс из европске научне дипломатије

Шпанска фондација зe науку и технологију (FECYT) учествује у пројекту S4D4C project (Using Science for/in Diplomacy for Addressing Global Challenges), који подржава научну дипломатију као средство за оснаживање посвећености Европске Уније циљевима одрживог развоја (SDG).

Онлајн курс европске научне дипломатије има за циљ да учесницима обезбеди одговарајућу обуку, знања и увиде неопходне за разумевање и кретање кроз интерфејс европске научне дипломатије.

Обука је БЕСПЛАТНА и нуди 8 модула (који се могу завршити за 15 сати) а који студентима  пружају основне и специфичније садржаје о научној дипломатији и одговоре на питања – шта је то, ко су стејкхолдери, како се спроводи у Европској Унији, какви приступи постоје, које су неопходне вештине, као и увид у емпиријске студије случаја спроведене од стране “S4D4C”.

После успешно завршеног курса добићете  “S4D4C” сертификат.

Одржана IX конференција Биохемијског друштва Србије

Биохемијско друштво Србије (БДС) активно је више од 40 година, са сталним порастом броја чланова. Током претходних десетак година чланови друштва, запослени на природно-математичким, медицинским и фармацеутским факултетима и у водећим научно-истраживачким институтима Србије својом активношћу у својим матичним институцијама, самом друштву и ван граница наше земље подижу ниво биохемијских истраживања и презентованих радова.

Претходне конференције, одржаване на Хемијском факултету у Београду, као и 2018. године у Ректорату Универзитета у Новом Саду, биле су веома успешне, са сталним порастом броја учесника, тако да је на претходној конференцији било стотинак учесника из свих научно-истраживачких установа Србије у којима се запослени баве биохемијом, а било је и учесника из иностранства.

Овогодишња, IX конференција БДС, одржана је у Београду, у Kоларчевој задужбини и на Хемијском факултету. Током три дана учесници из наше земље и иностранства (Велика Британија, Немачка, Мађарска, Словенија, Хрватска, Турска, Шпанија) су, кроз пленарна и предавања по позиву, као и кратка излагања и постер сесије, представили своје резултате у области биохемије и сродних наука (Life Sciences).

Наш факултет био је један од коорганизатора ове конференције, а резултате својих истраживања су представили и истраживачи са ПМФ у Новом Саду, као и студенти основних, мастер и докторских студија биохемије. Др Наташа Симин је одржала предавање по позиву, а студенткиња докторских студија биохемије Татјана Мајкић је усмено изложила део својих истраживања остварених у сарадњи са ментором, проф. Иваном Беара.

О великом успеху конференције можда се може боље стећи утисак ако се прочитају извештаји у медијима.

WATERTOUR Конференција “Туризам у долини реке Тисе”

Дана 12. септембра 2019. године у Новом Саду у организацији Универзитета у Новом Саду – Природно-математичког факултета, у оквиру активности на WATERTOUR пројекту организована је конференција. На конференцији су били укључени сви партнери на пројекту (Универзитет у Сегедину и Универзитет у Новом Саду).

Конференција “Туризам у долини реке Тисе” је била четврти догађај у Новом Саду у оквиру пројекта HUSRB / 1602/3 / 0204 – WATERTOUR – Развој воденог туризма на пловним путевима који повезују Мађарску и Србију.

Тема конференције је туризам у долини реке Тисе уопште и повезаност са селективним облицима туризма. Главни циљ конференције је представити примере добре праксе у туризму у долини Тисе, као и представити резултате испитивања на пројекту.

Резултати конференције допринеће изради препорука за доносиоце одлука у мађарско-српском прекограничном региону.