Skip to main content

International Student Conference on Environment and Sustainability 2021

International Student Conference on Environment and Sustainability 2021 ће се одржати од 5.-6. јуна 2021. године (онлајн). Наша докторанткиња Тамара Апостоловић је 2019. године била европски добитник стипендије за учешће на овој конференцији.

Рок за пријаву: 20 мај 2021.

Download the PDF file .

International Bioscience Conference and the 8th international PSU-UNS Bioscience Conference-IBSC 2021

International Bioscience Conference and the 8th international PSU-UNS Bioscience Conference-IBSC 2021 одржаће се у периоду од 25.–26. новембра 2021 у Новом Саду.

Главни организатор Конференције је Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет.

IBSC се одржава у континуитету већ 14 година у оквиру споразума о сарадњи Универзитета у Новом Саду и Prince of Songkla University (PSU) iz Tajlanda (UNS-PSU MoU).

Основне теме Конференције IBSC2021 су:

  • Biology and Environment
  • Biotechnology and Bioengineering
  • Biochemistry, Molecular Biology and Biomedicine
  • Agri-food and Biosensing

Више информација доступно је на сајту Конференције.

За додатне информације можете се обратити на имејл адресу: ibsc2021@pmf.uns.ac.rs

Конференција Technology ‘n’ Trends #9

Студентски иновациони центар Електронског факултета (СИЦЕФ) организује девету по реду конференцију Technology ’n’ Trends (T’n’T).

Technology ’n’ Trends је вишедневна конференција, организована као серија предавања и радионица о актуелним темама у области технике, током којих ће компаније учеснице, лидери модерних технологија, представити свој начин пословања и области којима се баве. Сва предавања су отворена за све заинтересоване и бесплатна су.

Конференција ће се одржати 15. и 16. априла путем Hopin платформе. Очекује се присуство неколико стотина учесника, претежно студената Електронског и Природно-математичког факултета у Нишу, као и матураната који су заинтересовани да похађају техничке факултете. Како је ове године конференција онлајн, очекујемо присуство великог броја учесника и из остатка Србије.

Желимо да студенте упознамо са две актуелне гране ИТ индустрије које су у данашње време добро плаћене и чији су стручњаци веома тражени.

Овогодишња конференција Technology ’n’ Trends биће посвећена управо тим областима:

  • Web development – развој веб апликација и
  • Game development – развој игрица

Компаније које су подржале овогодишњу конференцију су: Diligent, Better Collective, Product Hive, Ingsoftware, RCMT IT Europe, Mad Head Games и Mad Duck Code. Као и пријатељи догађаја Електронски факултет Универзитета у Нишу, Научно-технолошки парк Ниш и No Limit Hub.

СИЦЕФ је млада студентска организација, коју су основали и воде студенти Електронског факултета у Нишу. Основан је крајем 2011. у оквиру Студентског парламента Електронског факултета, а почетком 2012. регистрован је као независна студентска организација. Организовањем бројних конференција, на којима предавања држе представници компанија, СИЦЕФ додатно образује студенте, приближава их компанијама и на тај начин ствара и јача мрежу квалитетних и амбициозних људи.

Нoвe мoгућнoсти зa истрaживaчe и студeнтe у oблaсти биoхeмиje и срoдних нaукa

Стипeндије FEBS-a зa истрaживaчe и студeнтe

Биoхeмиjскo друштвo Србије (БДС) oкупљa истрaживaчe из вeликoг броја нaучнo-истрaживaчких институција у Србиjи сa циљeм дa члaнoвимa oбeзбeди мoгућнoсти зa упoзнaвaњe, сaрaдњу и усaвршaвaњe. Нa сајту друштвa мoжe сe упoзнaти oргaнизaција и aктивнoсти БДС. БДС је члaн Federation of European Biochemical Societies (FEBS), који имa ширoк спeктaр aктивнoсти и пружa вeликe мoгућнoсти (крoз oргaнизoвaњe и стипeндирaњe) зa пoхaђaњe и финaнсирaњe нaпрeдних курсeвa и путoвaњa. O aктивнoстимa FEBS-a мoжe сe инфoрмисaти нa саjту тoг друштвa. Зa стипeндије FEBS-a мoгу дa кoнкуришу сви члaнoви oвoг друштвa или БДС. Учлaњивaњe у БДС је једнoстaвнo, пoпуњaвaњeм приступницe. Зa студeнтe је члaнствo бeсплaтнo.

Бeсплaтни вeбинaри Biochemistry Focus

Бритaнскo биoхeмиjскo друштвo и Portland Press изрaдили су сeриjу вeбинaрa Biochemistry Focus. Oбрaђeнe тeмe oбухвaтају рaзличитe oблaсти истрaживaњa у мoлeкулaрним биoнaукaмa, као и прaктичнe сeсије кoје су кoриснe зa рaзвој кaријерe. Свaки вeбинaр ће пoлaзницимa пружити прилику дa пoстaвљају питaњa, a oви oнлајн дoгaђаји мoгу сe пoхaђaти бeсплaтнo. Први вебинар биo је нa прoгрaму 25. фeбруaрa. Снимци сa прошлих вeбинaрa су такође доступни.

Нeкe oд нaвeдeних мoгућнoсти су усмeрeнe нa млaдe истрaживaчe, студeнтe дoктoрских студија, дoк су другe дoступнe свимa.

Франкфуртска летња школа 2021.

Гетеов универзитет из Франкфурта, Немачка организује летњу школу која ће се одржати у августу 2021. године. У понуди је преко двадесет модула за студенте свих нивоа студија у различитим областима друштвених и природних наука.

Комплетну понуду модула, планирани распоред одржавања, као и остале важне информације доступне су на интернет страници летње школе:

Онлајн курс из европске научне дипломатије

Шпанска фондација зe науку и технологију (FECYT) учествује у пројекту S4D4C project (Using Science for/in Diplomacy for Addressing Global Challenges), који подржава научну дипломатију као средство за оснаживање посвећености Европске Уније циљевима одрживог развоја (SDG).

Онлајн курс европске научне дипломатије има за циљ да учесницима обезбеди одговарајућу обуку, знања и увиде неопходне за разумевање и кретање кроз интерфејс европске научне дипломатије.

Обука је БЕСПЛАТНА и нуди 8 модула (који се могу завршити за 15 сати) а који студентима  пружају основне и специфичније садржаје о научној дипломатији и одговоре на питања – шта је то, ко су стејкхолдери, како се спроводи у Европској Унији, какви приступи постоје, које су неопходне вештине, као и увид у емпиријске студије случаја спроведене од стране “S4D4C”.

После успешно завршеног курса добићете  “S4D4C” сертификат.

Одржана IX конференција Биохемијског друштва Србије

Биохемијско друштво Србије (БДС) активно је више од 40 година, са сталним порастом броја чланова. Током претходних десетак година чланови друштва, запослени на природно-математичким, медицинским и фармацеутским факултетима и у водећим научно-истраживачким институтима Србије својом активношћу у својим матичним институцијама, самом друштву и ван граница наше земље подижу ниво биохемијских истраживања и презентованих радова.

Претходне конференције, одржаване на Хемијском факултету у Београду, као и 2018. године у Ректорату Универзитета у Новом Саду, биле су веома успешне, са сталним порастом броја учесника, тако да је на претходној конференцији било стотинак учесника из свих научно-истраживачких установа Србије у којима се запослени баве биохемијом, а било је и учесника из иностранства.

Овогодишња, IX конференција БДС, одржана је у Београду, у Kоларчевој задужбини и на Хемијском факултету. Током три дана учесници из наше земље и иностранства (Велика Британија, Немачка, Мађарска, Словенија, Хрватска, Турска, Шпанија) су, кроз пленарна и предавања по позиву, као и кратка излагања и постер сесије, представили своје резултате у области биохемије и сродних наука (Life Sciences).

Наш факултет био је један од коорганизатора ове конференције, а резултате својих истраживања су представили и истраживачи са ПМФ у Новом Саду, као и студенти основних, мастер и докторских студија биохемије. Др Наташа Симин је одржала предавање по позиву, а студенткиња докторских студија биохемије Татјана Мајкић је усмено изложила део својих истраживања остварених у сарадњи са ментором, проф. Иваном Беара.

О великом успеху конференције можда се може боље стећи утисак ако се прочитају извештаји у медијима или се погледају фотографије које сведоче о изврсној научној, професионалној и колегијалној атмосфери током конференције.

WATERTOUR Конференција “Туризам у долини реке Тисе”

Дана 12. септембра 2019. године у Новом Саду у организацији Универзитета у Новом Саду – Природно-математичког факултета, у оквиру активности на WATERTOUR пројекту организована је конференција. На конференцији су били укључени сви партнери на пројекту (Универзитет у Сегедину и Универзитет у Новом Саду).

Конференција “Туризам у долини реке Тисе” је била четврти догађај у Новом Саду у оквиру пројекта HUSRB / 1602/3 / 0204 – WATERTOUR – Развој воденог туризма на пловним путевима који повезују Мађарску и Србију.

Тема конференције је туризам у долини реке Тисе уопште и повезаност са селективним облицима туризма. Главни циљ конференције је представити примере добре праксе у туризму у долини Тисе, као и представити резултате испитивања на пројекту.

Резултати конференције допринеће изради препорука за доносиоце одлука у мађарско-српском прекограничном региону.

Одржан 23. по реду Water Workshop “Квалитет вода”

Од 18.-20. септембра 2019. године, на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета у Новом Саду, успешно је одржан 23. по реду Water Workshop “КВАЛИТЕТ ВОДА”. Организатори су били Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Удружење за унапређење заштите животне средине Нови Сад и Фондација Доцент др Милена Далмација.

Теме овогодишњег скупа су биле:

  1. Проблеми и решења за одрживо снабдевање водом за пиће;
  2. Пречишћавање и контрола квалитета отпадних вода.