СтатутОпшта актаКвалитет
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Политика обезбеђења квалитета

Правилник о стандардима

Стратегија обезбеђења квалитета

Правилник о поступку извођења корективних и превентивних мера у обезбеђивању система квалитета

Правилник о самовредновању факултета и студијских програма

Правилник о раду одбора за квалитет и самовредновање

Правилник о систематском праћењу и оцењивању обима и квалитета истраживачког рада

Извештај о самовредновању

Извештаји о самовредновању студијских програма

ОСС Оптометрија

ОАС Биохемија

ОАС Географија

ОАС Геоинформатика

ОАС Дипломирани биолог

ОАС Дипломирани еколог

ОАС Заштита животне средине

ОАС Информационе технологије

ОАС Математика

ОАС Примењена математика

ОАС Професор географије

ОАС Рачунарске науке

ОАС Туризам

ОАС Физика

ОАС Хемија

ОАС Хемија – контрола квалитета и управљање животном средином

ИАС Мастер професор физике

ИАС Мастер професор биологије

ИАС Мастер професор математике

ИАС Настава хемије

МАС Applied Mathеmatics: Data Science / Примењена математика: наука о подацима

МАС Биохемија

МАС Вештачка интелигенција

МАС Географија

МАС Заштита животне средине

МАС Информационе технологије

МАС Мастер биолог

МАС Мастер еколог

МАС Математика

МАС Примењена математика

МАС Професор географије

МАС Рачунарске науке

МАС Репродуктивна биологија

МАС Туризам

МАС Управљање културним туризмом и културним наслеђем

МАС Физика

МАС Хемија

ДАС Биолошке науке

ДАС Биохемија

ДАС Докторска школа математике

ДАС Еколошке науке

ДАС Геонауке

ДАС Геонауке (туризам)

ДАС Заштита животне средине

ДАС Информатика

ДАС Математика

ДАС Методика наставе природних наука (биологије, хемије, физике, географије), математике и информатике

ДАС Молекуларна биологија

ДАС Физика

ДАС Хемија

Извештај о резултатима анкете за 2022.