Skip to main content

Биохемија у служби здравља – савремени методолошки приступ у биомедицинским истраживањима

Одбор за више курсеве и докторске студије Биохемијског друштва Србије организује 2. по реду курс: „Биохемија у служби здравља – савремени методолошки приступ у биомедицинским истраживањима“.

Како је ПМФ суорганизатор овог курса БДС-а позивамо наше студенте завршних година основних студија, студенте мастер студија и студенте 1. и 2. године докторских студија који су заинтересовани да се пријаве за учешће на курсу.

Број полазника је ограничен на 25 и само студенти који су чланови БДС се могу пријавити за учешће. Чланство је за студенте бесплатно.

Курс је такође бесплатан, а селекција учесника ће се извршити на основу попуњених пријава за курс (до 15.03.2023. године).

Курс ће се одржавати у Београду и Новом Саду и трајаће 7 дана (14.-20.05.2023. године), а од полазника се очекује да учествују у свим предвиђеним активностима. Молимо вас да се пре пријављивања за учешће на курсу упознате са програмом курса да бисте били сигурни да можете да учествујете у свим активностима. БДС ће полазницима курса покрити трошкове транспорта и смештаја у хостелу Установе студентски центар Београд.

Пријављени ће одлуке о учешћу добити имејлом до 03.04.2023. године.

За сва додатна питања можете се обратити др Ђорђу Миљковићу, који је координатор Одбора.

Конкурс за директора Републичког сеизмолошког завода

Отворен је конкурс за место директора Републичког сеизмолошког завода који је објављен на сајту Службе за управљање кадровима.

Услов конкурса је стечено високо образовање из математичких наука.

Конкурс је отворен до 9. фебруара 2023. године.

Еразмус+ конкурси за студенте КА131 – студирање и стручне праксе – промоција за студенте ПМФ-а

Отворена су 2 засебна Еразмус+ конкурса за студентску мобилност у трајању од 30. јануара до 3. марта 2023. године:

Позивамо заинтересоване студенте Природно-математичког факултета да се за консултације и помоћ око конкурисања обрате Канцеларији за међународну сарадњу путем имејла: erasmus@pmf.uns.ac.rs или да дођу лично сваког радног дана од 9-10 часова (канцеларија бр. 6, приземље плаве зграде, на вратима пише International Relations Office).

Канцеларија за међународну сарадњу Природно-математичког факултета одржаће и промоцију ова 2 тренутно отворена јавна позива у уторак 14. фебруара 2023. у 11 часова у Клубу наставника на Департману за физику (2. спрат, сала десно у дну ходника).

Студенти ће имати прилику да сазнају више о начину планирања и реализације мобилности, о припреми конкурсне документације као и да чују искуства својих колега који су већ учествовали у Еразмус+ програму.

Стипендије владе Француске 2023/2024.

Сваке године око 650 студента из Србије одабере Француску за наставак студија у некој од 3500 високошколских установа у Француској.

У жељи да подстакне даљу мобилност студената, Амбасада Француске и Француски институт у Србији расписали су нови конкурс за доделу стипендија и то за школску 2023/2024. годину за студенте из Србије који желе да наставе школовање у Француској (за студије на француском или енглеском језику) .

Студенти могу да конкуришу за следеће програме стипендија (све области су заступљене):

 • мастер 2
 • докторат у коменторству

Рок за пријаву на конкурс је 27. март 2023. године.

Подношење кандидатура:

Француски институт у Србији, Змај Јовина 11, Београд
vesna.adamovic@institutfrancais.rs
011/302-36-39

Услови и критеријуми:

Јавни позив за избор у звање сарадника практичара за математику и информатику

На основу члана 29. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду (пречишћен текст) број: 0601-67/17 од 17.11.2022. године, декан расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА –  САРАДНИКА ПРАКТИЧАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ ПРАКСЕ (НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА и НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА)

I

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (у даљем тексту: Факултет) упућује јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем, запосленима на месту наставника математике и информатике у основним и средњим школама да, као сарадници-практичари, учествују у реализацији школске праксе (наставни предмет Mатематика и наставни предмет Информатика) на студијским програмима Департмана за математику и информатику.

II

За потребе реализације школске праксе за наставни предмет Математика бира се у звање два сарадника практичара.

За потребе реализације школске праксе за наставни предмет Информатика бира се у звање пет сарадника практичара.

У звање сарадника практичара лице се бира на три године, са могућношћу реизбора.

III

У звање сарадника практичара на Факултету може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:

 • има заснован радни однос у основној или средњој школи на територији Републике Србије
 • завршене студије другог степена (мастер студије) или студије VII1 степена из области Математике или сродних области,
 • има најмање пет година радног искуства у обављању образовно-васпитног рада у школи,
 • има положен стручни испит одређен Законом о основама система образовања и васпитања,
 • има сагласност установе у којој је запослено да може да води стручну праксу студената Факултета,
 • континуирано усавршава наставничке и менторске компетенције у програмима стручног усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе,
 • искуство у раду са децом са сметњама у развоју (за наставни предмет Математика).

IV

У поступку одабира кандидата поред услова наведених у члану III посебно се вреднује педагошки рад и мотивисаност кандидата.

Уколико више кандидата испуњавају услове за избор у звање сарадника практичара, предност има кандидат који има боље резултате у активностима стручног усавршавања, примени стечених знања, ширењу и промовисању знања и који учествују у ваншколским активностима и подизању квалитета образовно-васпитног рада.

V

Докази који се прилажу уз пријаву на Јавни позив:

 • доказ о положеном стручном испиту за наставни предмет Математика или за наставни предмет Информатика,
 • потврда о тренутном запослењу,
 • сагласност установе у којој је кандидат запослен да може да води стручну праксу студената Факултета,
 • попуњен образац за пријаву који садржи податке о стручним квалификацијама,
 • доказ о континуираном усавршавању наставничке и менторске компетенције у програмима стручног усавршавања и менторске обуке за извођење стручне праксе. (Потврде, Уверења, Сертификати и слично).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

VI

Пријава на Јавни позив врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Факултета, Департмана за математику и информатику.

Попуњену Пријаву на јавни позив заједно са пратећом документацијом доставити на адресу:

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
Департман за математику и информатику
Трг Доситеја Обрадовића 4
21102 Нови Сад

са назнаком: За јавни позив за избор у звање сарадника ван радног односа – сарадника практичара (Математика/Информатика)

Рок за подношење пријаве је петнаест дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Дневник“.

Додатне информације заинтересовани могу добити путем мејла prakticari@dmi.uns.ac.rs.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији неће се узимати у разматрање, односно биће одбачене.

Овај Јавни позив објављује се на интернет страници Факултета, на Огласној табли Факултета и у дневном листу „Дневник“.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације на особе женског пола.

Позив за доделу стипендија студентима докторских академских студија

Министарство науке, технолошког развоја и иновација је 25. јануара 2023. године расписало Јавни позив за учешће у средствима Министарства у 2023. години за 14 програмских активности.

У оквиру овог јавног позива објављен је и 23. јавни позив за доделу стипендија студентима докторских академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија који се укључују у рад акредитованих научноистраживачких организација чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Позив је отворен 30 дана од датума објављивања закључно са 24. фебруаром 2023. године.

Критеријуми, упутства, пријаве и остали обрасци могу се преузети на веб-сајту Министарства.

10. Меморијални научни скуп „Доцент др Милена Далмација“

Kатедра за хемијску технологију и заштиту животне средине, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду и Фондација „Доцент др Милена Далмација“ огранизују 10. Меморијални научни скуп из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“.

Десети меморијални научни скуп ће бити одржан од 30.-31. марта 2023. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Web3 академија

Web3 академија је офлајн/онлајн иницијатива за бесплатну Web3 едукацију.

Кроз 8 недеља, можете сазнати све што вас интересује о овој индустрији кроз занимљив и интерактиван садржај, уз стручне предаваче.

На академији ће се обрађивати 4 области кроз модуле: Software Development, Product Management, Product Design, Marketing & Growth. Могуће је похађати више модула.

Настава креће 21. фебруара 2023. године, а предавања ће се одржавати радним данима од понедељка до четврка у периоду од 18-21 часова.

По завршетку академије сваки полазник добија сертификат који издаје Суперкластер Одличан3, SBI, као и NFT сертификат израђен на Polygon-у.

Сви полазници имаће прилику да покажу шта су научили на ВЕЛИКОМ ФИНАЛНОМ ХАКАТОНУ на крају програма.

Конкурс за Пупинову награду Матице српске

У спомен Михајла Пупина, стипендисте и добротвора Матице српске, установљена је награда за студентске радове који представљају допринос техничким и природноматематичким дисциплинама којима се бавио овај научник, под именом ПУПИНОВА НАГРАДА МАТИЦЕ СРПСКЕ.

Награда се додељује од 1996. године у интервалу од три године из Фонда Михајла Пупина и средстава Матице српске, а за дипломске, мастер, магистарске и друге научне радове студената редовних студија у претходном трогодишњем периоду.

Право учествовања имају студенти свих универзитета са српског говорног подручја, а на основу предлога надлежне катедре, наставно-научног већа или другог одговарајућег органа факултета.

Право предлагања имају и чланови оцењивачке комисије.

Пријаве (биографија кандидата, предлог надлежне катедре или наставно-научног већа) с радовима се примају до 20. фебруара 2023. године. Материјал треба доставити у електронском формату (путем имејла или на CD-у)

на адресу: Матица српска, Матице српске 1, 21000 Нови Сад са назнаком ЗА ПУПИНОВУ НАГРАДУ МАТИЦЕ СРПСКЕ или на мејл: jtrbojevic@maticasrpska.org.rs

Особа за контакт: др Јована Трбојевић Јоцић (тел. 021/ 6615798)

Конкурс за израду научних и стручних радова студената у школској 2022/2023. години

На 14. седници Сената Универзитета у Новом Саду одржаној 22. децембра 2022. године донета је Одлука о расписивању Конкурса за израду научних и стручних радова студената у школској 2022/2023. години.

Конкурс је отворен за студенте основних академских студија и студија које се организују интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија.

Рок за предају радова на конкурс уз обавезну пратећу документацију је 1. март 2022. године. Радови и документација подносе се у штампаној и у електронској форми, према упутству наведеном у тексту конкурса.

Контакт за детаљније информације:

Стефан Савић, Служба за развој каријере и саветовање студената, Центар за информисање и односе с јавношћу (телефон: 021/485-2048, имејл: temati@uns.ac.rs).