Структура студијског програма

Елементи студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ –  Интегрисане академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства

Циљ студијског програма је:

 • теоријски и практично образовати професора двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства  за рад у основном и средњем образовању, у образовно-научним институцијама са законски предвиђеним звањима, као и за рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе;
 • стицање довољно високог стандарда знања, компетенција и вештина које су студентима неопходне за даље стручно усавршавање (специјалистичке или дoктoрскe студиje) у oблaсти методике наставе одабране научне дисциплине.

Врста студија и исход процеса учења

Након успешно завршеног студијског програма, студент је у стању да:

 • демонстрира широко и савремено академско, теоријско-методолошко и научно знање и разумевање кључних концепата одабраних научних области (природне, рачунарске и математичке науке), усклађено са најновијим достигнућима савремене науке;
 • реализује наставни процес у одабраној научној области или комбинацији научних области у основним и средњим школама;
 • доследно у пракси примењује стечено широко образовање у наукама о сазнавању и обучавању;
 • демонстрира формиране и развијене наставничке компетенције (педагошке, дидактичко-методичке, математичке и комуникацијске) у настави у одабраним областима (природне науке, рачунарске науке и математика);
 • примењује савремене методе и технике педагошких истраживања у настави;
 • ефикасно примењује информационо-комуникационе технологија у настави.

Стручни, академски, односно научни назив

Након завршених интегрисаних петогодишњих студија и освојених 300 ЕСПБ добија се стручни назив – професор двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства – мастер.

У зависности од изабраног поједичаног модула по завршеном студијском програму стиче се стручни назив:

 • дипломирани професор двопредметне наставе биологије и хемије – мастер;
 • дипломирани професор двопредметне наставе биологије и географије – мастер;
 • дипломирани професор двопредметне наставе физике и хемије – мастер;
 • дипломирани професор двопредметне наставе географије и информатике – мастер;
 • дипломирани професор двопредметне наставе физике и информатике – мастер;
 • дипломирани професор двопредметне наставе физике и математике – мастер; или
 • дипломирани професор двопредметне наставе математике и информатике – мастер.

Овај студијски програм је усаглашен са важећом законском регулативом о запошљавању професора у основним и средњим школама и усклађен са политиком реформи високог образовања у Републици Србији.

Током овог студијског програма студент је обавезан да оствари најмање 300 ЕСПБ (60 ЕСПБ по студијској години и 30 ЕСПБ по семестру), а од тога најмање 90 ЕСПБ (30%) из изборних предмета. Студијски програм је модуларно организован и чине  га седам појединачних модулa. Појединачни модули су:

А: модул биологија и хемија,

Б: модул физика и хемија,

В: модул биологија и географија,

Г: модул географија и информатика,

Д: модул физика и информатика,

Ђ: модул физика и математика, и

Е: модул математика и информатика.

Сваки модул изграђен је од блока заједничких предмета и по два блока предмета из одређене научно-стручне области за које се студент опредељује. Изборни блок састоји се од предмета из свих научних подручја и заједнички је за све модуле.

Модули садрже просечно 47 ЕСПБ предмета педагошко-методичког блока и укупно 72 ЕСПБ истог блока, понуђених у изборном блоку предмета. У зависности од бираног модула, ово чини око 60 ЕСПБ остварених у области педагошког и методичког поља, што је у складу са добром европском праксом програмима водећих факултета Европске уније који се баве образовањем наставника.

Услови за упис на студијски програм.

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Новом Саду, а спроводи Природно-математички факултет. Услови за упис на студијски програм: су:

 • завршено средње образовање у четворогодишњем трајању,
 • положен пријемни испит, и
 • позиција  на ранг-листи у оквиру одобрене уписне квоте студената.

На основу критеријума из конкурса Универзитет у Новом Саду сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на интегрисане академске студије стиче кандидат, који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис.

Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета са оквирним садржајем.

Интегрисане академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства су флексибилан и прилагодљив студијски програм који је у стању да одговори захтевима савременог доба, што се остварује кроз одговарајућу изборност предмета из свих научних дисциплина.

Начин извођења студија и потребно време за извођењем појединих облика студија.

Студије се изводе кроз наставу предмета који су разврстани у семестре. Два семестра чине једну академску годину.

Интегрисане академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства имају најмање 300 ЕСПБ бодова (трају пет академских година).

Бодовна вредност сваког предмета

Сваки предмет носи одређени број ЕСПБ бодова који је специфициран у оквиру књиге предмета.

Бодовна вредност завршног рада на дипломским академским студијама

Студијски програм Интегрисане академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства окончава се израдом и одбраном завршног рада. Овај рад резултат је самосталног рада студента који представља завршни испит за академско звање професор двопредметне наставе – мастер.

Израдом и одбраном завршног рада студент показује самосталност и креативност у примени до тада стечених теоријских и практичних знања. Завршни рад студенти израђују у деветом и десетом семестру. Вредност овог рада је 25 ЕСПБ.

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета

У оквиру књиге предмета наведени су предуслови за упис појединих предмета.

Начин избора предмета из других студијских програма

Предмети предвиђени курикулумом  студијског програма Интегрисане академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства представљају комбинацију предмета из студијских програма свих департмана у оквиру Природно-математичког факултета. Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета уписаног студијског програма. Студент може изабрати било који предмет из понуђене групе предмета уписаног студијског програма, водећи рачуна да освоји најмање 60 ЕСПБ у току школске године. Пријављивање изборних предмета се врши, по правилу, приликом уписа године. Настава из датог предмета ће бити организована ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Ако студент жели да изабере неки предмет из другог студијског програма, потребно је да поднесе захтев Већу Департмана, које доноси одлуку о прихватању или одбијању. Настава из датог предмета ће бити организована, ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сличних области дефинишу се на основу важећих студијских програма Природно-математичког факултета у Новом Саду. Постоји могућност преласка са једног на други студијски програм користећи систем преноса бодова за исте или сродне предмете.

Настава се реализује  интерактивним методама и укључује: предавања, менторски рад, самостални рад студената, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе,  школску праксу, семинарске радове, консултације.

 
Сврха студијског програма

Сврха студијског програма  интегрисаних академских студија двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства је постизање одговарајућих комепетенција и продубљених академских знања неопходних за компетентно обављање посла предметног наставника изабране групе предмета  у основном и средњем стручном образовању, за рад у образовно-научним институцијама са зaконски предвиђеним звањима, као и за рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе.

Академско стручно образовање у оквиру овог студијског програма омогућује континуитет у развоју стручног  образовања стеченог у средњем образовању. Диференцирањем наставних садржаја у оквире уских научних дисциплина појединачних модула и њиховом интеграцијом у интердисциплинарним областима постиже се формирање флексибилног система знања у природним наукама, рачунарским наукама и математици, што омогућује разумевање основних теоријских поставки у природним наукама и математици. Педагошко-психолошки и методички блокови наставних предмета организовани су тако да у потпуности одговарају захтевима савремене наставе природних наука, математике и рачунарства. У оквиру интегрисаних академских студија двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства блок методичких предмета образује студенте за реализацију савремене наставе наставних предмета који су одређени избором појединачног модула. Студијски програм укључује у себе и значајан удео школске праксе у оба наставна предмета. Изучавањем методологије педагошког истраживања у настави и низа теоријско-методолошких изборних предмета  студенти се уводе у научна истраживања у области математичког образовања, као и образовања у природним наукама и  рачунарским наукама.

Циљеви студијског програма
 • кoд студeнaтa развити свеобухватно рaзумeвaњe кључних кoнцeпaтa одабране комбинације научних дисциплине, односно образовања у одабраним дисциплинама.
 • формирати и развити неопходне наставничке компетенције код будућих професора двопредметне наставе.
 • рaзвити кoд студeнaтa спoсoбнoст дa прилaгoђaвajу и примeњуjу мeтoдoлoгиjу у рeшaвaњу нeпoзнaтих типoвa практичних прoблeмa.
 • припрeмити студeнтe зa успeшaн рaд у струци или зa дoктoрскe студиje у oблaсти методике наставе природних наука, математике  и рачунарства.
Компетенције дипломираних студената

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће опште компетенције:

 • способности анализе, синтезе и предвиђања последица;
 • способност критичког мишљења;
 • способност решавања конкретних проблема применом научног метода и поступака;
 • способност примене знања у пракси;
 • способности  комуникације и спретност у сарадњи са ужим социјалним и ширим друштвеним окружењем;
 • способност комуникације коришћењем барем једног светског језика;
 • придржавање професионалне етике;
 • развијена вештина учења и свест за потребом перманентног образовања.

Предметно-специфичне компетенције:

 • примена фундаменталних знања из одабране научне области (природне науке, рачунарске науке и математика), методике наставе одабраних предмета, педагогије и психологије како у савременој настави, тако и у истраживањима у образовању;
 • примена и развој професионалних знања и вредности: стручних (у оквирима свих дисциплина), педагошко-психолошких и методичко-дидактичких; планирање;
 • самоевалуација сопственог професионалног развоја и усавршавања;
 • планирање, програмирање и управљање наставним процесом у основном и у средњем стручном образовању;
 • примена информационо-комуникационих технологија у настави одабраних предмета;
 • дизајнирање ситуације учења и стварање повољне атмосфере за учење;
 • овладавање процесима, методама, поступцима и техникама истраживања у образовању.

Стручњаци који заврше овај студијски програм оспособљени су за :

 • рад као двопредметни наставници у области природних наука, математике и рачунарства у основном и средњем стручном образовању;
 • рад у образовно-научним институцијама са законски предвиђеним звањима;
 • рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе.
Курикулум

Студијски програм је модуларно организован и чине га седам појединачних модулa.

Сваки модул изграђен је од блока заједничких предмета и по два блока предмета из одређене научно-стручне области за које се студент опредељује. Академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научни и стручно-апликативни предмети сваког блока преузети су са одговарајућих основних, односно дипломских студија на матичном департману у оквиру Природно-математичког факултета.

Изборни блок састоји се од предмета из свих научних подручја и заједнички је за све модуле.

У свакој академској години студент мора да има најмање 60 ЕСПБ. У сваком семестру мора да има 20 часова активне наставе, кроз обавезне и изборне предмете. Приликом уписа у семестар, студент пријављује које ће предмете слушати у том семестру, а софтвер проверава да ли има 20 часова активне наставе.

Сви предмети су једносеместрални, сврстани у четири категорије: академско-општеобразовне, теоријско-методолошке, научно-стручне и стручно апликативне предмете.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија – МОДУЛ А: биологија – хемија

Распоред предмета по семестрима и годинама студија – МОДУЛ Б: хемија – физика

Распоред предмета по семестрима и годинама студија – МОДУЛ В: Биологија-географија

Распоред предмета по семестрима и годинама студија – МОДУЛ Г: географија – информатика

Распоред предмета по семестрима и годинама студија – МОДУЛ Д: физика – информатика

Распоред предмета по семестрима и годинама студија МОДУЛ Ђ: физика – математика

Распоред предмета по семестрима и годинама студија – МОДУЛ Е – математика – информатика

Листа изборних предмета за све модуле