Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Дипломирани професор географије је савлађивање гранских (физичка географија и друштвена географија) и међугранских географских (регионална географија) садржаја као и садржаја дидактичко-методичких карактера из области географије, а који чине синтезу најновијих достигнућа у географији, нарочито оних који на актуелан и одговарајући начин одражавају и решавају проблеме савременог човечанства. Карактер и врста достигнућа у географским истраживањима се овим наставним програмом одражавају називима наставних предмета.

Врста студија и исход процеса учења

Студије се изводе, зависно од броја уписаних студената, њиховог интересовања и резултата које постижу током студија. У том смислу примењују се директне, индиректне и друге методе наставног рада. Од метода користе се монолошка метода, дијалошка (претежно хеуристичка), графичка, експериментална метода, теренски рад, писање семинарских радова и њихова одбрана, итд. Студије трају четири године. Број часова и врста часова према примењеним облицима, методама рада и уопште наставној технологији одређена је за сваки предмет.

Стручни, академски, односно научни назив

Лице које заврши основне академске студије стиче стручни назив Дипломирани професор географије.

Трајање студија

Основне академске студије студијског програма Дипломирани професор географије трају Четири године.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом  предвиђена је израда завршног рада.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Прелазак са других студијских програма

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру сличних области дефинишу се на основу важећих студијских програма Природно-математичког факултета у Новом Саду. Може се вршити преношењем ЕСПБ. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је да целовито образује кадар географског профила компетентан за рад у основном и средњошколском образовању. Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје опште-образовних и теоријско-методолошких предмета стекну основна знања из области природних наука која се у даљем току студија унапређују кроз групу научних и стручно-апликативних предмета научног поља географије. У завршној години студија се кроз групу обавезних и изборних предмета педагошко – психолошког и методичког поља омогућава студентима да у потпуности одговоре на захтеве савремене наставе географије. Овако конципираним студијским програмом образују се стручњаци са свим потребним компетенцијама за обављање наставе географије. Стечене компетенције и вештине на овом нивоу студија представљају базу фундаменталних знања за наставак образовања на мастер академским студијама географског и сродних профила.

Сврха студијског програма је:

у складу са основним задацима и циљевима Природно-математичког факултета, Департмана за географију, туризам и хотелијерство или у ужем смислу студија Географије.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Дипломирани професор географије јесте образовање предметних наставника – професора географије, оспособљених за рад у основним, средњим стручним школама и гимназијама. Овај студијски програм пружа широко и савремено академско образовање у области географских научних дисциплина, те тиме обезбеђује потребне стручне компетенције будућих професора географије. Такође, савремено засновани методички и педагошко-психолошки курсеви омогућавају развој педагошких, дидактичких, методичких и комуникацијских компетенција. Будући свршени студенти, професори географије, подстичу се на перманентно усавршавање и професионални развој.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • анализе, синтезе и предвиђања решења и последица;
 • применa стечених знања у пракси;
 • овладавања методима, поступцима и процесима истраживања;
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
 • професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • употреба и развој професионалних знања: стручних (географских, укључујући све дисциплине), дидактичко-методичких и психолошких, неопходних за успешну реализацију програма географије у основним и средњим школама према савременим захтевима наставе и учења;
 • планирање, програмирање и управљање наставом географије у основним и средњим школама;
 • комуникација и интеракција са ученицима (оцењивање и напредовање ученика у функцији: информисања, развоја, мотивације и евалуације њиховог рада), родитељима, управом школе, колегама и локалном заједницом;
 • интердисциплинарне и интеркомпетиционе способности (познавање нових образовних и информационих технологија, и њихове примене у настави географије), познавања и других наука, пре свега природних;
 • планирање и евалуација сопственог континуираног професионалног развоја;
 • формирање става о неопходности перманентног усавршавања;
 • развоја вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју; употребе   информационо-комуникационих   технологија   у   овладавању знањима  о географском омотачу и његовим сферама (литосфера, атмосфера, хидросфера, биосфера, педосфера, социосфера) које се налазе у међусобној вези и међуутицају.

Опис исхода учења

Након завршетка студијског програма Дипломирани професор географије, свршени студенти су оспособљени за рад као предметни наставници географије у основном, средњем, стручном и општем средњем образовању, за рад на стручном усавршавању и едукацији у свим облицима неформалног географског образовања, за рад у образовно-научним институцијама са законски предвиђеним звањима и за рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе.

Студенти који заврше основне студије географије имају широке могућности запошљавања и у институцијама које се баве заштитом природе, у центрима за демографска истраживања, урбанистичким заводима, статистичким демографским заводима, разним општинским службама, катастрима, геодетским заводима, заводима за просторно планирање, у туризму, у научним институцијама које се баве географским истраживањима, културним институцијама (музеји, галерије…), географским информационим центрима.

Курикулум

Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, фонд часова активне наставе и ЕСПБ бодове.

На првој, другој и трећој  години студија студент стиче по 60 ЕСПБ, а на четвртој години 64 ЕСПБ.

ЕСПБ бодова након завршених студија = 244

Активна настава:

 • Часова активне наставе на години студија = 40-42
 • Просечно часова активне наставе на свим годинама студија = 40,5
 • Часова предавања на години студија = 22-27
 • Просечно часова предавања на свим годинама студија = 23,5

Заступљеност одређене групе предмета према типу у односу на број ЕСПБ бодова:

 • Академско-општеобразовни  = 14,0%
 • Теоријско-методолошки  = 20,3%
 • Научни  = 34,9% и
 • Стручно-апликативни предмети = 30,8%
 • Заступљеност изборних предмета на основним академским студијама је 22,1%.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог нивоа студија

Дипломирани професор географије (4 године, 240 ЕСПБ)

Изборна настава на студијском  програму

Дипломирани професор географије (4 године, 240 ЕСПБ)