Struktura studijskog programa

Naziv i ciljevi studijskog programa

Naziv studijskog programa i vrsta studija je: Osnovne akademske studije –  Geoinformatika  (4 godine, 242 ESPB).

Cilj studijskog programa je osposobljavanje studenata za samostalan rad i dalje usavršavanje u multidisciplinarnoj oblasti geoinformatike, kroz usvajanje osnovnih geografskih disciplina fizičke i društvene geografije kao i primenjenih informatičkih veština vezanih za specifično područje geografskih informacionih sistema. S obzirom da je značajan deo procesa digitalne transformacije društva vezan za prikupljanje, obradu, prenos i prikaz geoprostornih podataka, geoinformatika ima sve veći teorijski i aplikativni značaj u rešavanju savremenih i budućih zadataka vezanih za optimizaciju korišćenja prostora i prirodnih resursa kao i održivosti daljeg razvoja ljudskih aktivnosti.

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Shodno savremenim trendovima akademskog obrazovanja geoinformatičara, akcenat pri izvođenju nastave iz naučno stručnih i stručno aplikativnih predmeta je na praktičnom radu studenata na računaru i geoinformatičkim uređajima, kao i na ostalim vidovima individualne i grupne nastave, kao što su projekti, seminarski radovi, domaći zadaci, referati i drugo.

Studije traju 8 semestara. Broj časova i vrsta časova prema primenjenim oblicima, metodama rada i uopšte nastavnoj tehnologiji određena je za svaki predmet.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Završetkom ovog studijskog programa student dobija zvanje: Diplomirani geograf (u dodatku diplome Diplomirani geograf – Geoinformatike)

Bodovna vrednost predmeta

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u tabeli rasporeda predmeta po semestrima i godinama studija, kao i u tabelama specifikacije predmeta.

Završni rad

Bodovna vrednost obaveznog diplomskog rada iznosi 10 ESPB.

Preduslovi za upis predmeta

Preduslovi za upis pojedinih predmeta su definisani pojedinačno za svaki predmet i prikazani su u tabeli rasporeda predmeta po semestrima i godinama studija, kao i u tabelama specifikacije predmeta.

Prelazak sa drugih studijskih programa

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru sličnih oblasti definišu se na osnovu opštih akata Prirodno-matematičkog fakulteta.

Predmeti su grupisani u četiri kategorije, i to:

 1. Akademsko-opšteobrazovni (7 predmeta sa ukupno 32 ESPB)
 2. Teorijsko-metodološki (9 predmeta sa ukupno 58 ESPB)
 3. Naučno-stručni (22 predmeta sa ukupno 141 ESPB) i
 4. Stručno-aplikativni predmeti (24 predmeta sa ukupno 137 ESPB)

Bodovna vrednost studijskog programa je 242 ESPB, pri čemu obavezan diplomski rad nosi 10 ESPB.

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Geoinformatika je obezbeđivanje stručnih kadrova koji poseduju fundamentalna znanja iz oblasti fizičke i društvene geografije i aplikativnih informatičkih veština. Studijski program obezbeđuje stručne kadrove za rad, u zakonom određenim zvanjima, u ustanovama i javnim službama čije delatnosti obuhvataju primenu geografskih informacionih sistema i geoinformacionih tehnologija u prostornom planiranju, zaštiti životne sredine, menadžmentu prirodnih resursa, poljoprivredi, rudarstvu, energetici, saobraćaju i telekomunikacijama, u gradskim javnim preduzećima i lokalnim samoupravama, održavanju i upravljanju infrastrukturom, zaštiti javnog zdravlja, bezbednosti, kartografiji, demografiji, turizmu, marketingu.

Napredovanje u procesu digitalizacije i digitalne transformacije donosi sve veću potrebu za stručnjacima iz oblasti geoinformatike na tržištu rada, što nedvosmisleno potvrđuju primeri visokoinformatizovanih država. Svrha studijskog programa je da odgovori na evidentan deficit i očekivani porast potražnje za stručnjacima geoinforamtičkog profila u Srbiji, a studenti se takođe pripremaju i za učešće na međunarodnom tržištu rada preko frilens modela zapošljavanja. Ovako obrazovani kadrovi su osposobljeni za kompleksno sagledavanje uzročno-posledičnih veza između fizičko-geografskih i društveno-geografskih komponenti prostora i za primenu najsavremenijih raspoloživih geoinformatičkih metoda u rešavanju konkretnih, praktičnih geoprostornih problemskih situacija, kao i za samostalno permanentno stručno usavršavanje praćenjem najnovijih naučno-tehničkih dostignuća. Svrha studijskog programa je pripremanje studenata za aktivno učešće u procesu informatizacije i digitalne transformacije društva i u skladu je sa ciljevima definisanim strategijom razvoja Visokog obrazovanja.

Struktura studijskog programa obezbeđuje da se kroz nastavne sadržaje opšte-obrazovnih i teorijsko-metodoloških predmeta steknu osnovna znanja iz oblasti prirodnih nauka koja se u daljem toku studija unapređuju kroz grupu naučnih i stručno-aplikativnih predmeta. Stečene kompetencije i veštine na ovom nivou studija predstavljaju bazu fundamentalnih znanja za nastavak obrazovanja na master akademskim studijama geografskog i srodnih profila.

Ciljevi studijskog programa

Primarni ciljevi studijskog programa su postizanje stručnih kompetencija i akademskih veština iz oblasti Geoinformatike kao i metoda za njihovo sticanje i dalje usavršavanje. Ciljevi takođe uključuju razvoj kreativnih i kritičkih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama.

Ciljevi studijskog programa su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima visokoškolske ustanove na kojoj se program izvodi.

Najvažniji opšti cilj studijskog programa je obezbeđivanje uslova za stručno usavršavanje studenata kroz implementaciju savremenih i relevantnih naučnih i tehničkih sadržaja iz domena geografije i geoinformatike u nastavnim aktivnostima, obrazovanje kvalitetnih stručnjaka i njihovo uspešno uključivanje na tržište rada preko programa stručne prakse.

Najvažniji specifični stručni ciljevi su:

 • Usvajanje metoda za identifikovanje problema u geoprostoru na osnovu raspoloživih izvora podataka i informacija;
 • Razvijanje veština za pronalaženje neophodnih izvora podataka, adekvatnog kvaliteta, razmere, rezolucije i formata za rešavanje postavljenih stručnih zadataka;
 • Osposobljavanje za izbor i primenu metoda i rešenja problemskih situacija u geoprostoru primenom najsavremenijih geoinformatičkih metoda;
 • Sticanje sveobuhvatnog znanja o najvažnijim aspektima prikupljanja, čuvanja i interpretacije geopodataka;
 • Sticanje veština za vizuelizaciju i grafičko predstavljanje geopodataka;
 • Sticanje praktičnog radnog iskustva i ostvarivanje stručnih kontakata u oblasti geoinformatike sa privrednim subjektima i ustanovama koje koriste geografske informacione sisteme putem realizacije stručne prakse;
 •  Upoznavanje sa radom relevantnih nadležnih institucija i regulatornih tela za određivanje stručnih standarda, zakonskih okvira i smernica;
 • Osposobljavanje za efektivnu poslovnu komunikaciju i učešće na globalnom tržištu rada u oblasti primene geonauka i geoinformacionih tehnologija;
 • Razumevanje značaja bezbednost podataka, poštovanja načela privatnosti i etičkog postupanja sa podacima;
 • Razvoj veština i znanja za samostalno permanentno stručno usavršavanje;
 • Pružanje podrške studentima u procesu specijalizacije, profilisanja i  usmeravanja na uže oblasti primene geografskih disciplina i geoifnformacionih tehnologija prema sklonostima i veštinama pokazanim u toku studija;
 • Pripremanje za dalji naučni rad u oblasti geografije i geoinformatike.
Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa Geoinformatika studenti stiču sledeće opšte sposobnosti:

 • Analize, sinteze i predviđanja problema u geoprostoru, posledica i predloga za iznalaženje efikasnih rešenja za njihovo ublažavanje i otklanjanje;
 • Razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa prilikom primene naučnih metoda;
 • Primene znanja u praksi;
 • Razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem, interakciju sa saradnicima iz srodnih naučnih i drugih institucija i javnošću;
 • Sposobnosti upravljanja projektnim i istraživačkim timom.

Savladavanjem studijskog programa Geoinformatika studenti stiču sledeće predmetno-specifične sposobnosti i kompetencije:

 • Povezivanje osnovnih znanja iz oblasti geonauka i njihova primena upotrebom različitih segmenata geoinformatičkih sistema;
 • Za izgradnju, održavanje, modifikaciju i primenu sistema za skladištenje, analize i vizuelizacije geografskih podataka;
 • Praćenje, permanentno usavršavanje i primenu novina u struci;
 • Za rad u naučnim institucijama sa zakonski predviđenim zvanjima; u informatičkim sektorima za analizu podataka privrednih subjekata; u poljoprivredi, šumarstvu, rudarstvu i energetici; u transportnim preduzećima kao eksperti za praćenje prostornih aktivnosti predviđenih zakonskim okvirima; na održavanju sistema infrastrukture; u stručnim, razvojnim i nadzornim službama pri organima uprave; u institucijama koje se bave prostornim planiranjem i zaštitom prirode; pri vojsci, policiji i ostalim službama za hitne intervencije.
Kurikulum

Lista obaveznih predmeta

Izborna nastava na studijskom programu