Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма и врста студија је: Основне академске студије –  Геоинформатика  (4 године, 242 ЕСПБ).

Циљ студијског програма је оспособљавање студената за самосталан рад и даље усавршавање у мултидисциплинарној области геоинформатике, кроз усвајање основних географских дисциплина физичке и друштвене географије као и примењених информатичких вештина везаних за специфично подручје географских информационих система. С обзиром да је значајан део процеса дигиталне трансформације друштва везан за прикупљање, обраду, пренос и приказ геопросторних података, геоинформатика има све већи теоријски и апликативни значај у решавању савремених и будућих задатака везаних за оптимизацију коришћења простора и природних ресурса као и одрживости даљег развоја људских активности.

Врста студија и исход процеса учења

Сходно савременим трендовима академског образовања геоинформатичара, акценат при извођењу наставе из научно стручних и стручно апликативних предмета је на практичном раду студената на рачунару и геоинформатичким уређајима, као и на осталим видовима индивидуалне и групне наставе, као што су пројекти, семинарски радови, домаћи задаци, реферати и друго.

Студије трају 8 семестара. Број часова и врста часова према примењеним облицима, методама рада и уопште наставној технологији одређена је за сваки предмет.

Стручни, академски, односно научни назив

Завршетком овог студијског програма студент добија звање: Дипломирани географ (у додатку дипломе Дипломирани географ – Геоинформатике)

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Бодовна вредност обавезног дипломског рада износи 10 ЕСПБ.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета су дефинисани појединачно за сваки предмет и приказани су у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Прелазак са других студијских програма

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру сличних области дефинишу се на основу општих аката Природно-математичког факултета.

Предмети су груписани у четири категорије, и то:

 1. Академско-општеобразовни (7 предмета са укупно 32 ЕСПБ)
 2. Теоријско-методолошки (9 предмета са укупно 58 ЕСПБ)
 3. Научно-стручни (22 предмета са укупно 141 ЕСПБ) и
 4. Стручно-апликативни предмети (24 предмета са укупно 137 ЕСПБ)

Бодовна вредност студијског програма је 242 ЕСПБ, при чему обавезан дипломски рад носи 10 ЕСПБ.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Геоинформатика јe обезбеђивање стручних кадрова који поседују фундаментална знања из области физичке и друштвене географије и апликативних информатичких вештина. Студијски програм обезбеђује стручне кадрове за рад, у законом одређеним звањима, у установама и јавним службама чије делатности обухватају примену географских информационих система и геоинформационих технологија у просторном планирању, заштити животне средине, менаџменту природних ресурса, пољопривреди, рударству, енергетици, саобраћају и телекомуникацијама, у градским јавним предузећима и локалним самоуправама, одржавању и управљању инфраструктуром, заштити јавног здравља, безбедности, картографији, демографији, туризму, маркетингу.

Напредовање у процесу дигитализације и дигиталне трансформације доноси све већу потребу за стручњацима из области геоинформатике на тржишту рада, што недвосмислено потврђују примери високоинформатизованих држава. Сврха студијског програма је да одговори на евидентан дефицит и очекивани пораст потражње за стручњацима геоинфорамтичког профила у Србији, а студенти се такође припремају и за учешће на међународном тржишту рада преко фриленс модела запошљавања. Овако образовани кадрови су оспособљени за комплексно сагледавање узрочно-последичних веза између физичко-географских и друштвено-географских компоненти простора и за примену најсавременијих расположивих геоинформатичких метода у решавању конкретних, практичних геопросторних проблемских ситуација, као и за самостално перманентно стручно усавршавање праћењем најновијих научно-техничких достигнућа. Сврха студијског програма је припремање студената за активно учешће у процесу информатизације и дигиталне трансформације друштва и у складу је са циљевима дефинисаним стратегијом развоја Високог образовања.

Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје опште-образовних и теоријско-методолошких предмета стекну основна знања из области природних наука која се у даљем току студија унапређују кроз групу научних и стручно-апликативних предмета. Стечене компетенције и вештине на овом нивоу студија представљају базу фундаменталних знања за наставак образовања на мастер академским студијама географског и сродних профила.

Циљеви студијског програма

Примарни циљеви студијског програма су постизање стручних компетенција и академских вештина из области Геоинформатике као и метода за њихово стицање и даље усавршавање. Циљеви такође укључују развој креативних и критичких способности и овладавање специфичним практичним вештинама.

Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима високошколске установе на којој се програм изводи.

Најважнији општи циљ студијског програма je oбезбеђивање услова за стручно усавршавање студената кроз имплементацију савремених и релевантних научних и техничких садржаја из домена географије и геоинформатике у наставним активностима, образовање квалитетних стручњака и њихово успешно укључивање на тржиште рада преко програма стручне праксе.

Најважнији специфични стручни циљеви су:

 • Усвајање метода за идентификовање проблема у геопростору на основу расположивих извора података и информација;
 • Развијање вештина за проналажење неопходних извора података, адекватног квалитета, размере, резолуције и формата за решавање постављених стручних задатака;
 • Оспособљавање за избор и примену метода и решења проблемских ситуација у геопростору применом најсавременијих геоинформатичких метода;
 • Стицање свеобухватног знања о најважнијим аспектима прикупљања, чувања и интерпретације геоподатака;
 • Стицање вештина за визуелизацију и графичко представљање геоподатака;
 • Стицање практичног радног искуства и остваривање стручних контаката у области геоинформатике са привредним субјектима и установама које користе географске информационе системе путем реализације стручне праксе;
 •  Упознавање са радом релевантних надлежних институција и регулаторних тела за одређивање стручних стандарда, законских оквира и смерница;
 • Оспособљавање за ефективну пословну комуникацију и учешће на глобалном тржишту рада у области примене геонаука и геоинформационих технологија;
 • Разумевање значаја безбедност података, поштовања начела приватности и етичког поступања са подацима;
 • Развој вештина и знања за самостално перманентно стручно усавршавање;
 • Пружање подршке студентима у процесу специјализације, профилисања и  усмеравања на уже области примене географских дисциплина и геоифнформационих технологија према склоностима и вештинама показаним у току студија;
 • Припремање за даљи научни рад у области географије и геоинформатике.
Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма Геоинформатика студенти стичу следеће опште способности:

 • Анализе, синтезе и предвиђања проблема у геопростору, последица и предлога за изналажење ефикасних решења за њихово ублажавање и отклањање;
 • Развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа приликом примене научних метода;
 • Примене знања у пракси;
 • Развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем, интеракцију са сарадницима из сродних научних и других институција и јавношћу;
 • Способности управљања пројектним и истраживачким тимом.

Савладавањем студијског програма Геоинформатика студенти стичу следеће предметно-специфичне способности и компетенције:

 • Повезивање основних знања из области геонаука и њихова примена употребом различитих сегмената геоинформатичких система;
 • За изградњу, одржавање, модификацију и примену система за складиштење, анализе и визуелизације географских података;
 • Праћење, перманентно усавршавање и примену новина у струци;
 • За рад у научним институцијама са законски предвиђеним звањима; у информатичким секторима за анализу података привредних субјеката; у пољопривреди, шумарству, рударству и енергетици; у транспортним предузећима као експерти за праћење просторних активности предвиђених законским оквирима; на одржавању система инфраструктуре; у стручним, развојним и надзорним службама при органима управе; у институцијама које се баве просторним планирањем и заштитом природе; при војсци, полицији и осталим службама за хитне интервенције.
Курикулум

Листа обавезних предмета

Изборна настава на студијском програму