Студенти ће током Основних академских студија хемије стећи неопходна фундаментална и апликативна научна и стручна знања из области хемије и сродних наука. Стећи ће рутину у примени како класичних, тако и савремених експерименталних метода и техника.

Током студија студент развија аналитички, критички и самокритички начин размишљања, а након завршених студија студент има изграђен темељан приступ решавању проблема из различитих области хемије. Стечена фундаментална и практична знања омогућавају разумевање хемијских процеса и оспособљавају за активну примену знања кроз решавање рутинских задатака и проблема који се јављају у пракси у различитим хемијским и индустријским лабораторијама.

Исход студија су компетентни и модерно образовани стручњаци чије знање се лако надограђује, а који располажу интегрисанимзнањем и способношћу разумевања научних основа изобласти хемије које им омогућава квалитетно и компетентно обављање послова у овој области. Поред могућности запошљавања у хемијским лабораторијама различитих профила и намена (истраживање и развој, контрола квалитета, стандардизација, мониторинг,праћење процеса, итд) могуће је запослити се и у широком спектру приватних и државних предузећа, јавним предузећима, локалним институцијама где постоји потреба за дипломираним хемичарима, односно хемичарима. Поред тога, свршени студент је квалификован за учешће у фундаментално-истраживачким и развојним пројектима и задацима.

Након завршене четири године и сакупљених 240 ЕСПБ студент стиче звање Дипломирани хемичар.

Курикулум