Структура студијског програма

Назив студијског програма

Назив студијског програма је Дипломирани математичар.

Студијски програм припада основним академским студијама у трајању од 240 ЕСПБ на Универзитету у Новом Саду, а које се изводе на Природно-математичком факултету.

Стручни, академски, односно научни назив

По њиховом завршетку се стиче звање дипломирани математичар.

Услов за упис

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Новом Саду, а спроводи Природно-математички факултет. Да би кандитат конкурисао за упиc на прву годину студијског програма Дипломирани математичар треба да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању и да положи пријемни испит из математике. На основу критеријума из Конкурса сачињава се ранг листа.

Трајање студија

Укупно трајање основних студија је четири године (осам семестара), за које време студент треба да сакупи 240 ЕСПБ бодова.

Бодовна вредност предмета

Сваки предмет има своју бодовну вредност која је усклађена са оптерећењем потребним за савладавање појединачног предмета.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Студијским програмом је предвиђена могућност избора предмета других студијских програма до 24 ЕСПБ.

Прелазак са других студијских програма

Прелазак са других студијских програма је могућ и прецизно је дефинисан Правилником о упису студената на студијске програме Природно-математичког факултета.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма основних академских студија Дипломирани математичар у трајању од 240 ЕСПБ јесте да обезбеди високостручни кадар који ће бити у стању да допринесе развоју целокупног друштва.

Живимо у време изузетно брзог технолошког развоја који захтева нове компетенције свршених студената које предложени програм обезбеђује кроз стицања широког математичког знања из различитих математичких дисциплина (алгебре, анализе, геометрије, примењене математике, вероватноће и статистике), информатике, педагошко-психолошко-методичких области, као и кроз примену дедуктивног и аналитичког закључивања, и развоја критичког мишљења.

Програм је конципиран тако да обезбеди врхунски обучене кадрове које ће бити у стању да се укључују у интердисциплинарне тимове у различитим областима у циљу решавања реалних проблема. Посао математичара, који подразумева напредна знања из различитих математичких дисциплина, као и вештине резоновање и решавања проблема, је високо рангиран посао у односу на тражњу и примања.

Програм обезбеђује наставни кадар за доуниверзитетско образовање који је обучен да иновативним методама рада  омогући да ученици стекну функционално математичко знање, односно да код ученика развију математичке компетенције које спадају у кључне компетенције у 21. веку. На овај начин програм обезбеђује наставни кадар који, без обзира на његов велики значај, јесте дефицитаран у Републици Србији. Поред компетенција за реализацију наставе из премета математика, програм омогућује заинтересованим студентима да одабиром одговарајућих изборних предмета стекну  компетенција за посао наставника информатике у нашем образовном систему.

Програм пружа све неопходне компетенције за наставак образовања на наредном нивоу образовања (мастер академским студијама) у истој или сродној области.

Мобилност студената и рад у интердисциплинарним и интернационалним тимовима представља важан сегмент високог образовања у свим развијеним образовним системима. Програм Дипломирани математичар обезбеђује могућности мобилности студената у оба смера (долазну и одлазну) на студијским програмима из области математике на европског простору високог образовања, као и укључивање студената у различите активности као што су летње школе, студентска такмичења или студентске конференције.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма основних академских студија математике у трајању од 240 ЕСПБ су да:

 • обезбеди студентима стицање квалификације дипломираног математичара, односно обезбеди студентима да овладају знањем, развију вештине и стекну способности и ставове који су у складу са дескрипторима за ниво 6.2 националног оквира квалификација;
 • обезбеди студентима, кроз обавезне предмете, стицање напредних знања из математике која обухватају подручја математичке анализе, алгебре, геометрије, примењене математике, вероватноће и статистике;
 • обезбеди кадар са завидним педагошким компетенцијама неопходним за укључивање у наставни процес у доуниверзитетском образовању у Републици Србији за наставни предмет математика и предмет информатика);
 • обезбеди студентима, кроз обавезне и изборне предмете, стицање одговарајућих компетенција за успешно укључивање у тржиште рада и обављање захтевних послова у интердисциплинарним тимовима који раде на проблемима и пројектима у различитим областима;
 • развије вештине које су веома тражене од стране послодаваца: логичке и аналитичке способности, програмирање, aнализа података, вештине презентације и решавање проблема;
 • обезбеди студентима додатна знања и вештине у области информационих технологија и тиме стекну компетенције за рад у области информационих технологија;
 • створи квалитетан кадар који ће настави школовање на мастер и докторским студијама и тако обезбеди научни подмладак у области математике и методике математике;
 • унапреди мобилност студената, пре свега унутар европског образовног простора кроз ЕРАЗМУС и друге програме;
 • обезбеди студентима потребну академску дубину и ширину чиме ће стећи компетенције за целоживотно учење, као и способност праћења и прилагођавања изузетно брзим технолошким променама.
Компетенције дипломираних студената

Студент ће по завршетку студија бити оспобљени за:

 • наставак школовања на мастер нивоу у области математике или сродним областима;
 • укључивање у наставни процес у за предмет математика, а кроз одговарајући одабир изборних предмета и за предмет информатика у образовном систему Републике Србије;
 • обављање послова који захтевају разумевање математичке теорије, примену сложеног математичког знања, као и способност изношења ригорозних логичких аргумената;
 • примену критичког, аналитичког и апстрактног размишљања у новим ситуацијама и у процесу доношења одлука;
 • препознавање веза између различитих грана математике, односно разумевање математике као научне дисциплине;
 • самостални рад на математичком проблему;
 • ефиксано коришћење информационо-комуникационе технологије и одговарајућих софтвера у сложеним задацима;
 • рад у интердисциплинарним тимовима и способност за повезивање математике са другим областима природно-математичких наука, инжењерства, економије, финансија, медицине…;
 • поступање у складу са професионалном етиком;
 • коришћење и самосталну припрему стручне литературе;
 • самостално овладавање новим знањима и вештинама;
 • целоживотно учење у циљу надоградње знања или овладавања новим знањима у другим областима;
 • бити у стању да примени критичко расуђивање у анализи математичког доказа, са способношћу да открива и исправља логичке грешке;
 • умети да самостално и критички одабере одговарајуће математичке методе из математичке анализе, алгебре, геометрије, топологије, вероватноће и статистике за решавање проблема;
 • бити у стању да преведе проблеме из различитих дисциплина у математичке моделе, омогућавајући коришћење софистициране математичке теорије;
 • умети да припреми и реализује наставу математике (и информатике у случају одабира одговарајућих предмета) применом иновативних наставних метода у доуниверзитетском образовању;
 • бити оспособљен у примени напредних техника програмирања и обраде података;
 • показати активан став према сталном развоју знања, решавању проблема и целоживотном учењу;
 • имати способност за сарадње у мултидисциплинарном академском контексту и интеграцију са гледиштима и компетенцијама других;
 • бити у стању да примењује вештине успешне комуникације у интеракцији и сарадњи са другима из различитих друштвених група и ефикасно пренесе сложене математичке идеје и пажљиво образложене аргументе усмено и писмено;
 • бити оспособљен да настави своје формално образовање у области математике или сродних области;
 • умети да припреми поткрепљену анализу наставне праксе и припреми иновативна решења из области специјализације која ће допринети развоју учења и подучавања;
 • бити у стању да надгледа наставне процесе и врши њихову евалуацију, као и да учествује у управљању, контроли квалитета и евалуацији образовних политика који се тичу образовања из природних наука, математике и информатике;
 • умети да припреми и реализује истраживачке пројекте у сарадњи са истраживачима из других релевантних области из земље и иностранства;
 • моћи да ради у различитим образовним институцијама и доприноси развоју наставног кадра на свим нивоима образовања.
Курикулум

Обавезни предмети обезбеђују кључне компетенције у области математике заједно са компетенцијима за професију наставника математике. Кроз изборне предмете студент може да профилише своје преференције које обухватају компетенције за програмирање, за рад са подацима, за професију наставника информатике, или за примену математике у другим дисциплинама. Курикулум обухвата 12 ЕСПБ праксе и то кроз три педагошке праксе и једну стручну праксу. На студијском програму није предвиђен завршни рад. Сваки предмет и пракса вредновани су одговарајућим ЕСПБ бодовима и, у зависности од предмета,  дефинисани су услови за похађање предмета.

Курикулумом је обезбеђена изборност у износу од 53 ЕСПБ.  Поред понуђене групе изборних предмета студент може да бира изборне предмете у износи највише 24 ЕСПБ и из других акредитованих програма на Природно-математичком факултету уз сагласност руководиоца студијског програма и Наставно-научног већа Департмана за математику и информатику Природно-математичког факултета. На тај начин студенту се омогућује да се образује, односно да стекне додатне компетенције у областима за које је посебно заинтересован као што су информатика, вештачка интелигенција, наука о подацима, физика, биологија, хемија и геонауке.

Распоред обавезних предмета по семестрима и годинама студија

Изборна настава на студијском програму