Подаци

  • Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: фебруар, јун, октобар 2020.
  • Оквирни датум за закључење уговора: април, август, децембар 2020.

Документи