• Назив пројекта: Genome editing in plants (PlantEd)
  • Ознака пројекта: CA18111
  • Институције учеснице у пројекту: www.cost.eu/actions/CA18111/#tabs|Name:parties
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Наташа Кочиш Тубић
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 25.03.2019.-24.03.2023.
  • Интернет адреса пројекта: plantgenomeediting.eu