ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2024/2025.

Пријављивање кандидата се обавезно врши електронски, путем портала за електронску пријаву на Конкурс: https://prijemni.pmf.uns.ac.rs

Сва документација се доставља у PDF формату, појединачно.

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА ЗА СВЕ КОЈИ КОНКУРИШУ:

 1. Сведочанста сва четири разреда средње школе
 2. Диплома
 3. Копија личне карте или очитана лична карта (уколико је чипована)
 4. Уплатница
 5. Потврда о нострификацији за лица која ностификују документа (https://azk.gov.rs)
 6. Припадник српске националне мањине из суседне земље приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат високошколској установи подноси изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине. Високошколска установа објављује модел изјаве на својој интернет страници.
 7. Потврда о коришћењу буџетског места у претходном школовању (уколико је студент раније већ студирао)

Напомена: у случају проблема са електронским постављањем документације, потребно је доћи на шалтер Студентске службе у термину пријаве на Конкурс.

Непотпуно прикачена документација неће бити разматрана и кандидат неће моћи да приступи полагању пријемног испита.

Уколико је кандидат ослобођен полагања пријемног испита прилаже се и:

 1. Копија дипломе са такмичења

Афирмативне мере:

Кандидат који жели да у школској 2024/2025. години упише прву годину основних/интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република на основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије прилаже високошколској установи следећа документа:

У оквиру Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република у школској 2024/2025. години, приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије високошколској установи, кандидат подноси и један од следећих докумената:

 • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,
 • решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
 • мишљење Интересорне комисије,
 • препоруку универзитетског центра студената са хендикепом/Удружења студената са хендикепом.

Медицинску документацију из претходног става мора издата надлежна здравствена институција и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата.

Упис држављана Републике Србије који су у школској 2023/2024. години стекли страну средњошколску исправу

Држављанин Републике Србије који је у школској 2023/2024. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступку нострификације.

Са потврдом Агенције за квалификације да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2024/2025. години може се уписати прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета.

Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат високошколској установи подноси:

 • изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине,
 • потврду о нострификацији за лица која су из: Републике Мађарске, Републике Румуније, Народне Републике Бугарске, Републике Северне Македоније, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Дистрикта Брчко, Републике Словеније, Републике Хрватске и Црне Горе.