Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма је Докторске студије Методикa наставе природних наука (биологије, хемије, физике, географије), математике и информатике.

Врста студија

Студијски програм представља докторске студије из области методике наставе (друштвено-хуманистично научно поље) на Универзитету у Новом Саду, а које се изводе на Природно-математичком факултету.

Стручни, академски, односно научни назив

По њиховом завршетку се стиче звање Доктор наука – методика наставе.

Услови за упис на студијски програм

Да би кандидат уписао докторске студије треба да има завршене основне и мастер академске студије за професора биологије, хемије, физике, географије, математике, информатике или мастер студије из сродних области, уз стечена знања из дидактичко-методичких, педагошко-психолошких и биолошких, хемијских, физичких, географских, математичких или информатичких дисциплина, (са најмање 300 ЕСПБ) и да има просечну оцену од најмање 8 уписану у дипломи основних академских и у дипломи мастер академских студија. Такође, докторске студије могу уписати и кандидати који имају завршене интегрисане академске студије биологије, хемије, физике, географије, математике или информатике, током којих су остварили просечну оцену најмање 8. Студије могу уписати и кандидати који имају завршено високо образовање по прописима који су важили до доношења Закона и имају просечну оцену најмање 8.

Трајање студија

Докторске студије трају 3 године (6 семестара). Укупан број ЕСПБ је 180 ЕСПБ.

Бодовна вредност предмета

Структуру студијског програма чини скуп два обавезна предмета и четири изборна предмета. Сваки предмет вреди 15 ЕСПБ. Рад на докторској дисертацији носи 90 ЕСПБ.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма докторских студија методике наставе природних наука, математике и информатике је:

 • развој врхунски обучених кадрова потребних за подршку унапређења образовања у областима природних наука, математике и информатике у Републици Србији;
 • повезивање са широким спектром институција и истраживачких тимова у земљи, из региона и шире са циљем размене искустава и имплементацијом заједничких истраживачких пројеката;
 • подстицање иновација у СТЕМ образовању у Републици Србији као једној од кључних области образовања за економски развој земље кроз развој кључних компетенција 21. века (критичко мишљење, креативност, истраживање, употреба информација);
 • обезбеђивање података, закључака и предлога заснованих на строгим научним принципима кроз различита истраживања и пројекте за доносиоце одлука на свим нивоима (институционалном, локалном и националном) који ће бити коришћени за постављање и праћење стратешлих циљева у области образовања из природних, математичких и информатичких наука;
 • формирање стручњака који ће бити битан чинилац у развоју стратешких и других докумената, а који се баве развојем образовање, предметним и међупредметним компетенцијама на свим нивоима образовања, као и унапређењем научне и математичке писмености ученика;
 • повезивање праксе, политика и истраживања у области наставе природних наука, математике и информатике.
Циљеви студијског програма

Циљ академских докторских студија методике наставе природних наука, математике и информатике је да:

 • студентима омогући потребну академску дубину и ширину омогућавајући им даљи развој независног и рефлексивог односа према сопственим истраживањима и истраживањима других, као и улози истраживања у ширем смислу;
 • обезбеди студентима да стекну одговарајуће компетенције за обављање педагошких истраживања и да се укључе у педагошку праксу у конкретном контексту образовања на свим ниовоима;
 • развију критички однос према сложеним образовним питања у пракси, истраживању и образовним политикама;
 • студенти добију одговарајуће научне, стручне и техничке компетенције за креирање иновација у настави природних наука, математике и информатике у Републици Србији;
 • обезбеди високо квалификован кадар за рад у институцијама задуженим за развој образовања у Републици Србији;
 • унапреди методику наставе природних наука, математике и информатике водећи се примерима добре праксе из развијених образовних система;
 • обезбеди имплементацију, која обухвата развој и праћење, нових наставних метода и облика рада у основним и средњим школама, као и високом образовању у областима природних наука, математике и информатике.
Компетенције дипломираних студената

Студент ће по завршетку студија:

 • бити способан за критичко промишљање педагошких и образовних теоријских концепата у бар једној природној науци, математици или информатици;
 • умети да примени напредна методичка знања у анализи наставног процеса и педагошке ситуације и користи методику предмета на иновативан начин;
 • разумети природу учења природно-матеатичких области и њено место у целокупном развоју ученика у основној и средњој школи, као и на високом образовању;
 • бити у стању да користи и развија нове методе засноване на модерним технологијама, односно да примени ИТК у циљу унапређења наставе кроз примену образовних софтвера, виртуалних лабораторија, интерактивних дигиталних материјала и друго;
 • стећи критички увид у међународну научноистраживачку литературу у оквиру методике наставе и других образовних наука;
 • стећи способност критичког и научног бављења теоријама, праксом и политиком у вези са образовањем у области природних наука, математике и информатике;
 • бити у стању да критички одабере одговарајући и релевантан дизајн истраживања и прилагоди га сопственој употреби;
 • имати способност самосталног избора одговарајућих квалитативних и квантитативних метода истраживања, одговорне употребе и критичке процене;
 • независно, систематично и критички промишља о истраживачким методологијама;
 • показати активан став према сталном развоју знања, решавању проблема и целоживотном учењу;
 • заузети став према сложеним наставним проблемима и критички проценити вредности различитих гледишта или предлога;
 • бити у стању да представи и оправда сопствени научни рад стручњацима и широј друштвеној заједници;
 • имати способност тимске сарадње у мултидисциплинарном академском контексту и интегрише се са гледиштима и компетенцијама других;
 • умети да припреми поткрепљену анализу наставне праксе и припреми иновативна решења из области специјализације која ће допринети развоју учења и подучавања;
 • бити у стању да надгледа наставне процесе и врши њихову евалуацију, као и да учествује у управљању, контроли кавалитета и евалуацији образовних политика који се тичу образовања из природних наука, математике и информатике;
 • умети да припреми и реализује истраживачке пројекте у сарадњи са истраживачима из других релевантних области из земље и иностранства;
 • моћи да ради у различитим образовним институцијама и доприноси развоју наставног кадра на свим нивоима образовања.
Курикулум

Општа структура курикулума студија је врло једноставна.. Предвиђено је да у прва три семестра студент положи 6 предмета од којих су два обавезна. Четири предмета студент бира са листе изборних предмета у консултацији са својим саветником.

Саветника (тутора) студент бира (или му се он додељује) при упису студија. Улогу саветника прузима ментор у тренутку пријаве докторске дисертације.

Сваки студент може да изабере, ако жели, један изборни предмет са неког другог студијског програма акредитованих академских докторских студија на Природно-математичком факултету из области природних наука (биологије, физике, хемије, географије), математике или информатике.

Докторска дисертација је самостални научни рад студента. Докторска дисертација се ради из области образовања у природним наукама, математици или информатици. Израдом и одбраном докторске дисертације студент потврђује самосталност, оригиналност и креативност у примени теоријских и практичних знања из датог подручја. Докторска дисертација се пријављује и израђује током друге или треће године докторских студија, а укупно обезбеђује 90 ЕСПБ (IV, V и VI семестар). Поред рада на докторској дисертацији дефинисаног планом докторских студија, студент има обавезу да објави минимално 1 научни рад на ком је први аутор у часопису на СЦИ листи, из области теме докторске дисертације, који садржи резултате добијене радом на докторској дисертацији.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Изборна настава на студијском програму