Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Докторске студије Методике наставе природних наука (биологије, хемије, физике, географије), математике и информатике.

Врста студија и исход процеса учења

Докторске студије Методике наставе природних наука (биологије, хемије, физике, географије), математике и информатике имају најмање 180 ЕСПБ, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ на основним академским и дипломским академским студијама.

Стручни, академски, односно научни назив

По завршетку студија добија се звање Доктора методике наставе природних наука (биологије, физике, хемије, географије), математике или информатике (укупно стечених најмање 480 ЕСПБ).

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом је предвиђена израда докторске дисертације.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Прелазак са других студијских програма

Прелазак на студијски програм … са других сродних студијских програма може се вршити преношењем ЕСПБ. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је наставак континуираног и целовитог образовања најбољих студенaтa у области природних наука (биологије, физике, хемије, географије), математике и информатике који показују изражена интересовања за изучавање дидактичко-методичких и психолошко-педагошких дисциплина и адекватну заступљеност стручних предмета према избору сваког појединачног кандидата и његових потреба и њихове припрема за рад у образовно-научним институцијама са законски предвиђеним звањима, као и за рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе. Диференцирањем наставних садржаја у оквире уских научних дисциплина и њиховом интеграцијом у интердисциплинарним областима постиже се формирање флексибилног система знања у области природних наука, психологије, педагогије, дидактике и методике струке, што омогућује студентима ових докторских студија разумевање основних теоријских поставки савременог образовања (од основношколског до универзитетског нивоа). Педагошко-психолошки и методички предмети организовани су тако да у потпуности одговарају захтевима савремене наставе природних наука, математике и информатике. Изучавањем Методологије научног рада и Дидактике природних наука, математике и информатике, која представља теоријска дидактичка уопштавања садржаја наведених дисциплина, као и низа других изборних методичких и стручних предмета студенти се уводе у научна истраживања у области образовања у природним наукама, математици или информатици, у домену општих и специфичних захтева и потреба.

Циљеви студијског програма

Циљ овог студијског програма је да повезивањем различитих научних дисципина, фундаменталних и примењених природних наука, математике или информатике, дидактичко-методичких, педагошко-психолошких и информатичких дисциплина образује и оспособи стручњаке који ће јасно разумети и примењивати интердисциплинарна знања и вештине, које су неопходне за савремену наставу природних наука, математике или информатике. Циљ се реализује јединственим програмом у коме се интегришу наведене научне дисциплине неопходне за реализацију наставног процеса у савременим условима и према захтевима савременог образовања. Студенти стичу висок ниво знања и разумевања актуелних проблема у настави природних наука, математике или информатике и њиховог решавања, што их квалификује за научно-истраживачки и високо стручни рад уз трансфер њихових оригиналних идеја у наставну праксу. То подразумева примену фундаменталних концепата темељног образовања у природним наукама, математици или информатици са циљем унапређења и развоја образовања (повећања његовог квалитета и ефикасности).

 
Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

  • компетентан је да руководи истраживачким тимом;
  • врши едукацију у високо-образовним установама;
  • руководи одељењима Школске управе;
  • врши надзор у настави природних наука, математике или информатике;
  • равноправно учествује у тимовима стручњака при центрима за стручно усавршавање и професионални развој запослених у образовању у својим областима, заводима за унапређење васпитања и образовања, заводима за издавање уџбеника и наставних средстава, методичким центрима и друго.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

  • Стручњаци овог профила су компетентни да раде у мултидисциплинарнимм тимовима који идентификују и решавају проблеме образовања;
  • поседује професионалну и етичку одговорност;
  • ефикасно комуницирају;
  • примењује савремену методологију и наставну технологију у свом раду.
Курикулум

Укупно трајање студија је 3 године (6 семестара), за које време студент треба да сакупи 180 ЕСПБ. Два семестра чине академску годину.

Студије се састоје од 6 изборних предмета који носе по 15 ЕСПБ (укупно 90 ЕСПБ). Од 6 предмета студент је у обавези да сакупи 75 ЕСПБ из психолошко-педагошко-методичких предмета (5 предмета по 15 ЕСПБ), а преосталих 15 ЕСПБ из одабраног стручног предмета, зависно од теме докторске дисертације. Педагошко-психолошко-методичке предмете и стручни предмет студент бира у договору са Саветником (кога одређује Веће Департмана за сваког појединачног кандидата) и ментором. Рад на докторској дисертацији који представља студијски истраживачки рад укључује обавезу публиковања рада кандидата у релевантном часопису са Кобсон листе (Српски цитатни индекс).

Листа предмета на студијском програму докторских студија