Svi studenti koji su u statusu obnove i koji ponovo upisuju predmet, na osnovu odluke NNV PMF nisu u obavezi da pohađaju nastavu iz predmeta u ovoj školskoj godini (predmet koji je student ranije odslušao i ima potpis od predmetnog profesora), ali predmeti moraju da budu upisani. Studentima se priznaju sve predispitne obaveze koje su ranije odradili. Ukoliko student želi, može ponovo da pohađa nastavu iz predmeta i tada je student u obavezi da se obrati predmetnom nastavniku kako bi bio raspoređen u odgovarajuću grupu.

Studenti u statusu obnove, nemaju pravo da pristupe polaganju ispita u aprilskom ispitnom roku (predmeti iz letnjeg semestra), već tek po završetku nastave u letnjem semestru. Odslušani predmeti iz zimskog semestra se mogu polagati u aprilskom ispitnom roku.