Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Дипломирани биолог је образовање и оспособљавање студената за стручни и научнo-истраживачки рад у области биологије.

Врста студија и исход процеса учења

Основне академске студије првог степена биолошког профила имају четворогодишње студијске програме и завршавају се са сакупљених најмање 242 ЕСПБ.

По завршетку основних академских студија биологије формирају се стручњаци да раде у примарно биолошким лабораторијама различитих индустријских грана, као и у научно-истраживачким лабораторијама.

Стручни, академски, односно научни назив

Лице које заврши основне академске студије стиче академски назив Дипломирани биолог првог степена академских студија.

Детаљнија одредница звања која дефинише одабрани модул (Општа биологија, Молекуларна биологија, Микробиологија) налази се у Додатку дипломе.

Услови за упис на студијски програм

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању. Услов за упис је положени пријемни испит из Биологије. Редослед кандидата у коначној ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Структура студијског програма

Структуру студијског програма Дипломирани биолог чини скуп обавезних и изборних предмета, са конкретним програмским садржајем и дефинисаном вредношћу ЕСПБ, која је додељена сваком предмету према оптерећењу, односно количини рада који студент треба да уложи за учење и савладавање градива. Положени сви предмети (обавезни и изборни) обезбеђују мин. 242 (зависно од модула 243, односно 244) ЕСПБ што подразумева да су стечена неопходна знања и вештине за добијање дипломе првог степена академских студија из научне области Биологија у Природно-математичком образовно-научном пољу. Прве три године студија представљају заједничку основу за будуће уже-стручно профилисање и чини их корпус основних општих и биолошких предмета који обезбеђују студентима стицање општег биолошког знања из различитих ужих научних области. Прве три године организиване су тако да постоји укупно 29 предмета и две теренске наставе, од тога 22 су обавезни предмети, два обавезна терена и 7 изборних предмета. На четвртој години студија у оквиру студијског плана издвајају се три модула: Општа биологија, Молекуларна биологија и Микробиологија.

Модул Општа биологија – садржи 9 предмета и једну обавезну теренску наставу, од тога су три предмета изборна.

Модул Молекуларна биологија – садржи 11 предмета од којих су два предмета изборна.

Модул Микробиологија – садржи 11 предмета и једну обавезну теренску наставу, од тога су три предмета изборна.

Сваки предмет из студијског програма исказан је бројем ЕСПБ, а обим студија изражен је збиром ЕСПБ. У свакој школској години збир ЕСПБ износи најмање 60, што одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари и теренска настава), самосталног рада, колоквијума, испита и других видова ангажовања.

Од укупног збира ЕСПБ изборни предмети заступљени су са најмање 55 ЕСПБ на модулу Општа биологија, 49 ЕСПБ на модулу Молекуларна биологија и 49 ЕСПБ на модулу Микробиологија.

У структури студијског програма заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ и то:

 • академско-општеобразовни предмети заступљени су са минимумом од 43 ЕСПБ на модулу Општа биологија, 50 ЕСПБ на модулу Молекуларна биологија и 43 ЕСПБ на модулу Микробиологија.
 • теоријско-методолошки предмети заступљени су са минимумом од 47 ЕСПБ на модулу Општа биологија, 47 ЕСПБ на модулу Молекуларна биологија и 46 ЕСПБ на модулу Микробиологија.
 • научни, односно уметничко-стручни предмети заступљени су са минимумом од 85 ЕСПБ на модулу Општа биологија, 87 ЕСПБ на модулу Молекуларна биологија и 87 ЕСПБ на модулу Микробиологија.
 • стручно-апликативни предмети заступљени су са минимумом од 68 ЕСПБ на модулу Општа биологија, 60 ЕСПБ на модулу Молекуларна биологија и 66 ЕСПБ на модулу Микробиологија.

Трајање студија

Основне академске студије студијског програма Дипломирани биолог трају 4 године (8 семестара). Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари и теренска настава), самосталног рада, колоквијума, испита и других видова ангажовања.

Укупан број часова активне наставе на појединим годинама студија износи: прва година 795 часова активне наставе годишње, друга година 885 часова активне наставе годишње, трећа година 795 часова активне наставе годишње. На четвртој години студија на модулу Општа биологија број часова активне наставе годишње износи 780, на модулу Молекуларна биологија 825 часова и на модулу Микробиологија, 795 часова.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом није предвиђена израда завршног рада.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у Књизи предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Изборни предмети са сродних студијских програма (студијски програм Дипломирани еколог) понуђени су студентима студијског програма Дипломирани биолог и налазе се у листама понуђених изборних предмета.

Прелазак са других студијских програма

Прелазак на студијски програм Дипломирани биолог са других сродних студијских програма може се вршити преношењем ЕСПБ. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Бодовна вредност студијског програма Дипломирани биолог, модул Општа биологија је 243 ЕСПБ, модул Молекуларна биологија је 244 ЕСПБ, а уколико се студент одлучи за модул Микробиологија, након 4 године студија стећи ће укупно 242 ЕСПБ.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је да целовито образује кадар биолошког профила компетентан за рад у примарно биолошким лабораторијама различитих индустријских грана, као и у научно-истраживачким лабораторијама. Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје опште-образовних и теоријско-методолошких предмета стекну основна знања из области природних наука која се у даљем току студија унапређују кроз групу научних и стручно-апликативних предмета. Стечене компетенције и вештине на овом нивоу студија представљају базу фундаменталних знања за наставак образовања на мастер академским студијама биолошког и сродних профила.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма основних академских студија Дипломирани биолог је образовање стучног кадра из обасти биологије. Студенти по завршетку студија стичу опште способности за анализу и синтезу стечених основних знања из поља природних наука, посебно из научне области Биологија. Поред тога, студенти треба да се оспособе за практичну примену стечених знања и вештина у лабораторијској пракси. По завршетку студија биологије формирају се стручњаци компетентни да раде у области индустрије, пољопривреде, медицине и сличним областима где су примењива знања из биологије, затим, у развојним лабораторијама, у научно-истраживачким лабораторијама и заводима за заштиту природе.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне делатности.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност анализе и синтезе;
 • способност примене стечених знања у пракси;
 • вештине за прикупљање и обраду информација;
 • способност размене информација, идеја, проблема и решења;
 • способност успешног тимског рада;
 • основне вештине употребе рачунара, интернета и електронских база података.

Савладавањем студијског програма, на основу стеченог значајног корпуса знања из области биологије, студент стиче бројне предметно-специфичне способности, то су пре свега:

 • практична примена стечених знања и потреба за даљим усавршавањем;
 • сакупљање, процењивање и интерпретација релевантних информација из различитих биолошких области;
 • формирање научно-заснованих и аргументованих закључака и судова;
 • разумевање задатака у оквиру посла;
 • способност ефикасне стручне комуникације у области биологије и сродних дисциплина.

Опис исхода учења

Исход процеса учења је формиран стручњак са основним академским образовањем који поседује значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено у средњој школи као и интегрисано знање неопходно за разумевање научне основе из области биологије. Стечено знање у обиму најмање 242 ЕСПБ обезбеђује Дипломираном биологу стручност за рад у лабораторијама и истраживачким центрима биолошких профила.

Минимални исходи учења:

 • познавање структуре организације и функције биосистема на нивоима молекула, ткива, организма и популација;
 • употреба основних биолошких појмова и препознавање значаја биолошких дисциплина у савременој науци;
 • поседовање вештине рада у лабораторијским условима;
 • самостално прикупљање информација из стручне литературе;
 • успешна примена принципа добре лабораторијске праксе у процесима планирања, извођења и контроле експеримента.
Курикулум

Курикулум основних академских студија првог степена биолошког профила организован је у виду четворогодишњих студија. Свака студијска година организована је у два семестра. Сви предмети су једносеместрални.

Курикулум за стицање звања Дипломирани биолог дефинисан је тако да се на прве три заједничке године студија (6 семестара), надовезује четврта година студија (седми и осми семестар) која је организована у три модула.

Прве три заједничке године студија организиване су тако да постоји укупно 29 предмета и две теренске наставе, од тога 22 су обавезни предмети, два обавезна терена и 7 изборних предмета. На четвртој години студија у оквиру студијског плана издвајају се три модула: Општа биологија, Молекуларна биологија и Микробиологија.

Модул Општа биологија – садржи у 7 и 8 семестру, 9 предмета и једну обавезну теренску наставу, од тога су три предмета изборна.

Модул Молекуларна биологија – садржи у 7 и 8 семестру, 11 предмета од којих су два предмета изборна.

Модул Микробиологија – садржи у 7 и 8 семестру, 11 предмета и једну обавезну теренску наставу, од тога су три предмета изборна.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Дипломирани биолог са усмерењима ка модулима Општа биологија, Молекуларна биологија или Микробиологија

Изборна настава на студијском програму