Циљ студијског програма је да студент развије наставничке компетенције за наставну област, предмет и методику наставе хемије.

По завршетку студијског програма Интегрисане академске студије наставе хемије студент ће бити у стању да демонстрира нaпрeднo знaњe и широко критичко рaзумeвaњe хемије и да се компетнетно укључује у реализацију наставног процеса хемије у основном и средњем образовању. Студент ће бити оспособљен да самостално планира експерименте и примењује напредне методе, технике и поступке истраживања у хемији и у настави хемије, затим да oбjeктивнo усвaja, прoцeњује и прeзeнтује рeзултaте истрaживaњa као и да решава комплексне проблеме у хемији и настави хемије.

Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у основним и средњим школама, образовно-научним институцијама у законски предвиђеним звањима, у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе. Студенти који заврше овај студијски програм компетентни су и за руковођење радом у хемијским лабораторијама. Дипломирани студенти овог студијског програма компетентни су за наставак образовања на трећем степену студија – докторске академске студије Методике наставе природних наука, математике и информатике – Хемија.

Након завршених петогодишњих студија и освојених 301 ЕСПБ студент стиче стручни назив Мастер професор хемије.

Курикулум