Skip to main content

FAIR NEtwork of micrometeorological measurements (FAIRNESS)

Odbrana doktorske disertacije Dajane Bjelajac

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu obaveštava da će se odbrana doktorske disertacije kandidata Bjelajac Dajane pod naslovom „Problematika svetlosnog zagađenja u urbanoj sredini grada Novog Sada sa predlozima mera za njegovo smanjenje“ održati 23. juna 2022. godine, sa početkom u 12 časova u Sali broj 1/IIna Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Trg Dositeja Obradovića 3.

Projekat GreenSCENT izabran za zvaničnog partnera Zelene nedelje EU

Jedan od ciljeva projekta GreenSCENT je da podstakne svest i akciju za klimatsku i ekološku pravdu. Jedan od načina da se postigne ovaj cilj je pridruživanje diskusijama za okruglim stolom u kojima se raspravlja o temama, kao što su zeleno i pametno obrazovanje, dostupnost i održivost.

Zelena nedelja EU je jedan od ključnih događaja u kalendaru ekološke politike EU. To je godišnji događaj na kojem se sastaju kreatori politike životne sredine, vodeći ekolozi, zainteresovane strane i druge zainteresovane strane iz cele Evrope i sveta kako bi razgovarali o ekološkoj politici, obrazovanju o životnoj sredini i društvenim promenama.

Pored konferencije na visokom nivou koja će se održati u Briselu (30. maj – 5. jun 2022), održava se i niz partnerskih događaja i aktivnosti.

TransMedia Catalonia, partner GreenSCENT-a, vodi participativni događaj 30. maja 2022 na temu „Kreativni obrazovni materijali ka angažovanju dece Green Deal-a“. Kao deo ove inicijative, projektni partneri će se sastati kako bi razgovarali o različitim obrazovnim alatima i strategijama za promovisanje akcija ka ispunjavanju ciljeva Zelenog dogovora, kao i podizanje svesti o pitanjima životne sredine kod dece i mladih.

Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas (VIMOMA)

 • Naziv projekta: Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas (VIMOMA)
 • Oznaka projekta: 22210176
 • Institucije učesnice u projektu: Jagelonski univerzitet (Poljska); Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija; Univerzitet Matej Bel (Slovačka); CEEweb za biodiverzitet (Mađarska); Mendel univerzitet u Brnu (Češka Republika)
 • Status u projektu: partner
 • Rukovodilac projekta na UNS-u:Đorđije Vasiljević (DGTH)
 • Vrsta projekta: Grant Višegradskog fonda (Visegrad+ Grants)
 • Period realizacije projekta: jun 2022. – decembar 2023.

Protection of natural and cultural heritage through sustainable tourism in potential geoparks (PRONACTUR)

 • Naziv projekta: Protection of natural and cultural heritage through sustainable tourism in potential geoparks (PRONACTUR)
 • Oznaka projekta: PN:4-062
 • Institucije učesnice u projektu: NVO Stena Stenae Demir Kapija, R. Severna Makedonija; Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet, Srbija; Park prirode Piva, Crna Gora; CSO Centar za ptice, Albanija; Opština Demir Kapija, R. Severna Makedonija
 • Status u projektu: partner
 • Rukovodilac projekta na UNS-u:Đorđije Vasiljević (DGTH)
 • Vrsta projekta: Fond za Zapadni Balkan (WBF)
 • Period realizacije projekta: april 2022. – februar 2023.
 • Internet adresa projekta:pronacul.adrioninterreg.eu

H2020 projekat – GreenSCENT

U naredne tri godine kolege sa DGTH će zajedno sa 15 institucija iz 10 evropskih zemalja raditi na implementaciji H2020 projekta „Pametno obrazovanje građana za zelenu budućnost – GreenSCENT“. Tim istraživača čine Miroslav Vujičić (rukovodilac), Biljana Basarin, Tin Lukić, Uglješa Stankov i Đorđije Vasiljević.

Projekat ima za cilj da promeni ponašanje građana omogućavajući im da aktivno deluju na sprovođenju politike Evropske komisije u kontekstu strategije Evropski zeleni dogovor.

Promena ponašanja građana kroz podsticanje empatije ka društvenim i globalnim pitanjima usled klimatskih promena je od suštinskog značaja za postizanje ciljeva o klimatskoj neutralnosti u Evropi do 2050. godine.

Obezbeđene inovativne stanice za mikrometeorološka istraživanja

Zahvaljujući prekograničnom projektu GReENERGY koji je finansiran od strane Interreg-IPA CBC Hrvatska-Srbija programa i realizovan od strane Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, obezbedili smo inovativne stanice za praćenje mikroklimatskih uslova u gradskim sredinama. Mikrometeorološke stanice (Micrometeorological carts – MMCs) opremljene su Hukseflux NR01 senzorima u kombinaciji sa Testo Globe senzorom i automatskom meteorološkom stanicom tipa Davis Vantage Pro2 senzorima. Najznačajniji element na ovim MMCs je što je moguće meriti solarno i termalna zračenja sa šest različitih strana istovremeno.

Ponosni smo da je naša institucija tek peta na svetu koja poseduje ovakav tip instrumenta (posle kolega iz Amerike, Kine, Nemačke i Francuske). Verujemo da će ovi instrumenti doprineti daljim istraživanjima urbane klime i intenzivirati dalja istraživanja naše Grupe za istraživanje urbane klime (dr Stevan Savić, dr Dragan Milosević, dr Jelena Dunjić, dr Ivan Šećerov, dr Daniela Arsenović).