Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad
  +381-21-6-350-449     +381-21-6-350-458
  upis@dmi.uns.ac.rs              www.dmi.uns.ac.rs
 Odsek za matematiku        Odsek za informatiku

O departmanu

Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1954. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija u oblasti matematike i računarstva, koja se razvija u moderan, evropski departman, priznat po svojim nastavnim i naučnim dostignućima nastavnika, svršenih studenata, doktoranata i postdoktoranata. U okviru Departmana trenutno postoje dva odseka: Odsek za matematiku i Odsek za informatiku.

Nastavni proces odvija se kroz 11 akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama. Pored redovnog nastavnog rada studenti viših godina imaju mogućnost da budu uključeni i u naučno-istraživački rad koji se odvija u okviru rada studentskih društava, kao i niza domaćih i međunarodnih projekata. U okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti studenata oni se upućuju na praksu u značajne poslovne sisteme u zemlji i inostranstvu.

Zaposleni na Departmanu su uključeni u realizaciju velikog broja naučnih i obrazovnih projekata, mahom međunarodnih. Reč je prvenstveno o projektima koji se finansiraju iz aktuelnih programa Evropske unije, ali i drugih fondova, IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, kao i na osnovu bilateralne i multilateralne saradnje sa više evropskih zemalja (Nemačka, Francuska, Slovenija itd.).

Brojne aktivnosti na Departmanu vezane su za organizovanje gostujućih predavanja eminentnih stručnjaka iz inostranstva, organizovanje izuzetno posećenih naučnih konferencija, studijske boravke naših istraživača na svetskim univerzitetima, kao i razvoj centara izvrsnosti. Departman učestvuje u programima organizovane mobilnosti od kojih su aktuelni BASILEUS, JOIN EU SEE, STEM, CEEPUS, DAAD i dr. Uspešno se realizuje i razmena nastavnog osoblja i studenata kroz sporazume o saradnji sa Univerzitetom Prince of Songkla sa Tajlanda. Departman izdaje i svoj naučni časopis “Novi Sad Journal of Mathematics”.

Katedre
  • Katedra za algebru i teorijsko računarstvo
  • Katedra za analizu, verovatnoću i diferencijalne jednačine
  • Katedra za informacione tehnologije i sisteme
  • Katedra za matematičku logiku i diskretnu matematiku
  • Katedra za numeričku matematiku
  • Katedra za primenjenu algebru
  • Katedra za primenjenu analizu
  • Katedra za računarske nauke
  • Katedra za teorijske osnove informatike
  • Katedra za funkcionalnu analizu, geometriju i topologiju
Studije

Obrazovna delatnost na Departmanu izvodi se kroz sve nivoe visokog obrazovanja:

Osnovne akademske studije

Integrisane akademske studije

Master akademske studije

Doktorske akademske studije

U okviru studija organizuje se i praksa za studente, npr. na berzi, u bankama, školama i firmama u kojima su stručnjaci profila za koji se ovi studenti školuju najtraženiji.

Mogućnosti posle diplome

Posle završenih osnovnih/master studija, otvaraju se velike mogućnosti za zapošljavanje. Prava je retkost da svršeni studenti matematike ili informatike čekaju na posao (često počinju da rade već tokom studija, ili obavljaju prakse koje im donose veće šanse za zaposlenje odmah po izlasku s fakulteta). U zavisnosti od završenog usmerenja, posao se lako nalazi u školama, na fakultetima, u naučno-istraživačkim centrima, na berzi, u bankama, osiguravajućim društvima, organima uprave, agencijama za istraživanje javnog mnjenja, u savremenoj industriji, softverskim kućama – a spisak mogućih zaposlenja se ovde, ni slučajno, ne završava.

  Najnovije vesti