Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Студијски програм Мастер професор математике има двојак карактер: с једне стране пружа студенту базична знања из математике, која чине у свету општеприхваћено „језгро“ академског образовања сваког математичара, а са друге стране даје могућност усвајања методичких и психолошко-педагошких вештина које студента припремају за позив наставника математике у основној или средњој школи.

Врста студија и исход процеса учења

Студијски програм Мастер професор математике представља интегрисане академске студије из поља математике на Универзитету у Новом Саду, а које се изводе на Природно-математичком факултету.

Стручни, академски, односно научни назив

По завршетку студија стиче се звање мастер професор математике.

Структура студијског програма

Курикулумом програма се дефинише 30 обавезних предмета и завршни (мастер) рад.

Обавезни предмети обухватају основе математичке анализе (функције реалних променљивих, диференцијалне једначине, функционална анализа), логике, алгебре, аритметике, топологије, дискретне математике, геометрије (аналитичка, апсолутна, еуклидска, хиперболичка), нумеричке математике и теорије вероватноће и статистике, као и седам предмета методичко-педагошко-психолошког типа (МПП предмети).

Знање студената се употпуњује понудом 52 изборна предмета, од којих су пет МПП предмети. На прве три године студија у понуди је 20 изборних предмета који су или опште-образовног карактера, или пак обухватају неке специфичне или стручно-апликативне математичке садржаје, који употпуњују први ниво образовања математичара.

Настава се на предавањима изводи претежно фронтално, али често и у мањим групама, интерактивно, уз примерено коришћење савремених визуелних средстава. За разлику од предавања која су теоријског карактера, на вежбама се конкретизују концепти, методе и технике који су изложени на предавањима, анализирају се типични проблеми и њихова решења, након чега студенти самостално примењују усвојене технике. Код једног броја предмета (углавном из информатике, нумеричке математике и других примењених дисциплина), предвиђено је коришћење рачунара у склопу вежби и других облика самосталног рада студената.

Овим студијским програмом је предвиђено да студент сакупи најмање 37,5 ЕСПБ из МПП предемета, као и 6 ЕСПБ школске праксе, што га, након завршетка студија, квалификује за рад у школи.

Трајање студија

Трајање студија је 5 година (10 семестара), а њихова укупна вредност је 300 ЕСПБ.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом је предвиђена израда завршног (мастер) рада.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Високо специјализовани математички предмети су доступни на последње две године студија, од којих су неки преузети са студијских програма мастер академских студија МА (Математика) и МБ (Примењена математика). Ови изборни предмети су садржајно независни, тако да не изискују посебне услове за упис, осим дефинисаних година студија на којима се они налазе у понуди, како би се обезбедило њихово логичко надовезивање на садржаје усвојене у склопу обавезних предмета. Поред наведених предмета, по посебном одобрењу студент може као изборне предмете да изабере предмете неког другог студијског програма који у збиру носе највише 36 ЕСПБ.

Прелазак са других студијских програма

Прелазак на студијски програм Мастер професор математике са других сродних студијских програма може се вршити преношењем ЕСПБ. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

На седницама Већа ДМИ и Већа ПМФ усвојене су еквиваленције предмета старих четворогодишњих студијских програма Дипломирани професор математике (М0 и М4) са предметима новог петогодишњег интегрисаног студијског програма Мастер професор математике (М5). Савет ПМФ је, на предлог Већа ДМИ, усвојио одлуку да се студентима за прелазак (у току студија) са старих четворогодишњих програма М0 и М4 на нови петогодишњи интегрисани студијски програм М5, у школској 2018/2019. години еквиваленција предмета неће наплаћивати.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Мастер професор математике је образовање наставног кадра који ће предавати у основним или средњим школама. Полазећи од парадигме да је за доброг наставника једнако важно да буде стручно компетентан као и да има одговарајуће педагошке вештине, овај студијски програм је конципиран тако да задовољи оба услова.

Поред тога, овај студијски програм припрема будуће професоре математике за примену савремених методичких принципа као и техника образовне технологије које се користе у припремању и извођењу наставе математике у основним и средњим школама.

Сврха и улога овог студијског програма је да образује способне, адекватно образоване професоре математике, који ће у будућности имати сигурна знања, заснована на способностима логичког и апстрактног мишљења, без обзира да ли ће своја знања преносити ученицима који ће се касније образовати у природним, друштвеним, хуманистичким наукама, медицини или у области техничко-технолошких наука.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Мастер професор математике је образовање компетентног и успешног професора математике, који ће с једне стране бити сигуран у своја стручна математичка знања, а са друге стране имаће развијене вештине потребне да своја знања на адекватан начин пренесе ученицима у основној или било којој врсти средњих школа.

Циљ овог студијског програма је да на врхунском нивоу развије апстрактне и аналитичко-синтетичке менталне способности будућег професора математике, његову самосталност и инцијативу у решавању математичких проблема, као и критички однос према свим питањима из области математике али и науке уопште. С обзиром на изузетно важну улогу коју имају просветни радници у једном друштву, сваки студијски програм који образује професоре за основне и средње школе, има такође и друштвено значајну улогу. У том смислу, развијање способности разумевања математичких метода и техника, способности извођења логичке аргументације у општијим ситуацијама као и способности моделирања неког нематематичког проблема помоћу математичког начина размишљања је један од најважнијих општих циљева овог студијског програма.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Студент који заврши студијски програм Мастер професор математике ће бити оспособљен за решавање свих основних видова математичких проблема и задатака који укључују баратање реалним функцијама, тополошким, алгебарским и комбинаторним структурама, геометријским објектима и конфигурацијама, просторима вероватноће, те (егзактно) решавање основних типова диференцијалних једначина и основних нумеричких и статистичких проблема. Осим тога, он ће бити у стању да систематски, прегледно и јасно реинтерпретира најзначајније теоријске поставке из ових области и да их примењује у моделирању једноставнијих ситуација из праксе.

Оспособљен је за успешно планирање, програмирање и управљање наставом и учењем математике у основним и средњим школама, уз примену савремених и класичних наставних метода. Мастер професор математике поседује 37,5 ЕСПБ из групе психолошких, педагошких и методичких дисциплина, као и додатних 6 ЕСПБ школске праксе, чиме је, на основу члана 8. актуелног Закона о основама система образовања и васпитања квалификован да обавља наставно-образовни рад. Поред тога, студент који заврши овај студијски програм, у свој круг компетенција добија и комплетну оперативност у примени рачунара у свом делокругу рада.

Опис исхода учења

Успешан студент ће по завршетку студија суштински разумети и у целости овладати концептима и теоријским поставкама математичких дисциплина наведених у циљевима студијског програма. Ова знања првенствено омогућавају даљу методичку трансформацију (способност презентације и преношења усвојених знања), самостално неговање и унапређивање разматраних математичких теорија, као и успешно усвајање сложенијих и софистициранијих математичких садржаја. Стицањем низа теоријских и практичних знања, по завршетку овог програма успешан студент ће бити опремљен и оспособљен свим потребним вештинама неопходним у математичкој едукацији деце у основним и средњим школама.

Курикулум

У првој години студија заступљено је седам обавезних предмета, од чега су четири у зимском и три у летњем семестру. У другој години је број обавезних предмета шест са по три предмета у сваком семестру. Трећа година садржи четири обавезна предмета у зимском и пет обавезних предмета у летњем семестру, док је у четвртој години број обавезних предмета шест, са по три предмета у сваком семестру. На последњој години студија су предвиђена два обавезна предмета у зимском семестру, док је летњи семестар предвиђен за израду завршног (мастер) рада који носи 15 ЕСПБ. Ови предмети чине „језгро“ академског образовања из чисте математике, и оно је са минималним одступањима утврђено и концепцијски исто свуда у свету где постоје студије математике. Такође у листи обавезних предмета се налазе и предмети из групе психолошких, педагошких и методичких дисциплина са 22 ЕСПБ, као и 6 ЕСПБ школске праксе. Укупна вредност обавезних предмета је 206 ЕСПБ (68,7%), a oстатак поена (94 ЕСПБ, 31,3%) скупља се на начин утврђен Законом, путем изборних предмета.

За прве три године студија листа садржи 20 понуђених изборних предмета (7 у зимском и 13 у летњем семестру). Ови изборни предмети су или опште-образовног карактера, или пак обухватају неке специфичне или стручно-апликативне математичке садржаје, које употпуњују први ниво образовања математичара. На последње две године студија доступно је 32 изборних предмета који су подељени у седам група. Студент бира бар један предмет из сваке од првих шест група изборних предмета који садрже курсеве из сродних математичких области. Избором бар једног од предмета из Изборних група 5 и 6, који садржински припадају психолошким, педагошким и методичким дисциплинама, студент ће заједно са 22 ЕСПБ, као и 6 ЕСПБ школске праксе из листе обавезних предмета, бити квалификован да обавља наставно-образовни рад у основним и средњим школама.

Високо специјализовани математички предмети су на последње две године студија посебно издвојени у групу Осталих изборних предмета на IV и V години. Поред наведених предмета, по посебном одобрењу студент може као изборне предмете да изабере предмете неког другог студијског програма који у збиру носе највише 36 ЕСПБ. Приликом уписа семестра, студент пријављује предмете, а софтвер проверава услов да студент има 30 ЕСПБ по семестру и 20 часова активне наставе недељно.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Мастер професор математике

Изборна настава на студијском програму*