Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Циљ мастер студијског програма Математика је усвајање напреднијих, али ипак темељних знања из свих најзначајнијих подобласти из система дисциплина теоријске математике, што нарочито укључује: математичку анализу (са применама у геометрији и физици), топологију, апстрактну алгебру, дискретну математику, основе математичке логике, као и одабране теме нумеричке математике и статистике. Такође, циљ је и детаљније, дубље и шире изучавање основних теоријских резултата модерне математике, као почетна фаза увођења младих математичара у научно-истраживачки рад на пољу математике. У сваком случају, реализацијом овог студијског програма се на врхунском нивоу развијају апстрактне и аналитичко-синтетичке менталне способности, самосталност и иницијатива у решавању математичких проблема, као и критички однос према изучаваној материји. У складу са модерним трендовима који иду ка повезивању знања из удаљених области математике, студијски програм МА остварује свој циљ образовањем студената са широким спектром математичког знања. То остварује кроз обавезне предмете као и структуру изборних група предмета, чиме је студент присиљен да научи градиво из предмета који су из више различитих подобласти математике.

Структура студијског програма

Студијски програм садржи 8 обавезних предмета, стручну праксу и завршни мастер рад, што све укупно носи 79 ЕСПБ (65.83%). Изборни предмети су подељени у четири групе: А, Б, В, и Г, подељени по ужој струци и семестру. Групу А чине 2 изборна предмета од којих се бира 1 (6 ЕСПБ). Група Б се састоји од 5 предмета и бира се 2 (10 ЕСПБ). Група В има чак 9 предемта од којих се бира 3 (15 ЕСПБ), док група Г има 5 предмета и студент бира 2 (10 ЕСПБ). Укупна изборност је 42.50%, а однос неопходних изборних ЕСПБ и понуђених ЕСПБ је 1:2.6.

Предуслови за упис предмета

Приликом уписа семестра, студент пријављује предмете, а софтвер проверава да студент има 30 ЕСПБ по семестру и 20 часова активне наставе недељно.

Компетенције дипломираних студената

Мастер математичар ће бити оспособљен за улазак у истраживачки рад, као и за даље самообразовање из подручја математике и других наука. Ово подразумева како научно-истраживачку делатност на универзитетима и научним институтима, тако и учествовање у реализацији развојних и других пројеката у привредним субјектима, пошто се очекује да је флексибилност мишљења и адаптибилност на нове ситуације и способност примене теоријских знања главна одлика мастер математичара који заврше наш студијски програм. Такође, у круг компетенција ових стручњака спадаће и комплетна основна оперативност у примени рачунара у свом делокругу рада у коју спада и познавање програмирања на нивоу много вишем него што се од студената који нису у ИТ сектору може очекивати.

Курикулум

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Математика

Изборна настава на студијском програму