Структура студијског програма

Врста студија и исход процеса учења

Студијски програм Вештачка интелигенција обухвата мастер академске студије из области вештачке интелигенције на Универзитету у Новом Саду, које се изводе на Природно-математичком факултету.

Стручни, академски, односно научни назив

По завршетку студија стиче се звање другог степена мастер информатичар (у додатку дипломи: вештачка интелигенција).

Услови за упис на студијски програм

Упис кандидата се врши на основу Конкурса које расписује Универзитет у Новом Саду, а спроводи Природно-математички факултет. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину ових мастер академских студија треба да има завршен први степен академских студија математике, рачунарских наука или релевантних области инжењерства, у износу од најмање 180 ЕСПБ бодова. Ако кандидат има диплому основних студија из других дисциплина, мора да положи улазни модул испита (најкасније у току прве године студирања) који се састоји из основних математичких и информатичких курсева. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу просечне оцене на основним академским студијама и дужине студирања, као и на основу броја положених испита улазног модула у тренутку формирања листе.

Структура студијског програма

изборних предмета распоређених у три семестра, стручне праксе и завршног (мастер) рада. Студијски програм дефинише 8 обавезних предмета са укупно 46 ЕСПБ. Такође, обавезна је стручна пракса, као и израда и одбрана мастер рада, који укупно носе 30 ЕСПБ. Изборна настава на студијском програму је подељена у 17 изборних предмета из којих је потребно одабрати довољан број поена да се достигне 120 ЕСПБ.

За извођење наставе користе се класичне методе, као и савремене методе применом рачунарске и комуникационе опреме. На предавањима, за обраду наставних садржаја, користи се аудиторна метода уз коришћење савремених аудио-визуелних помагала. Пратимо актуелне трендове у области информатичког образовања, стављајући акценат на вежбе, практичан рад са студентима у рачунарским учионицама, као и студентске пројекте и семинарске радове.

Трајање студија

Трајање студија је 2 године, укупна вредност студија је 120 ЕСПБ.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија датим ниже, као и у табелама спецификације предмета (доступним преко линкова).

Завршни рад

Студијским програмом је предвиђена израда завршног рада. Завршни (мастер) рад треба обавезно да садржи: предмет теме рада; преглед постојећег стања предметне области; циљ рада; добијене резултате рада.

Сврха студијског програма

Сврха двогодишњих мастер академских студија Вештачка интелигенција је образовање стручњака из области вештачке интелигенције и машинског учења способних за решавање практичних проблема из поменуте области. Студијски програм је унимодуларан. Свршени студенти имаће звање Мастер информатичар (у додатку дипломи – вештачка интелигенција) и биће квалификовани да раде у веома широком спектру примена, укључујући финансије, пољопривреду, медицину и индустрију. Они ће током студија стећи неопходна фундаментална знања из математике и информатике, али и вештине да се адаптирају и раде на скоро свим пољима која захтевају манипулацију великим количинама података и тичу се области машинског учења. Њихова експертиза обухватаће екстракцију скривеног знања из података, примену метода нумеричке оптимизације и дубоког учења, као и способности примене софтверског инжењерства. Изборне области такође отварају могућности уже специјализације за обраду природног говора, слика, али и за примене вештачке интелигенције у медицини и биологији.

Циљеви студијског програма

Циљеви мастер академског студијског програма Вештачка интелигенција су:

 • стицање теоријских основа математике и информатике релевантних за област вештачке интелигенције који укључују софтверско инжењерство, оптимизацију, дубоко и машинско учење,
 • способност примене стечених теоријских знања на реалне проблеме из области вештачке интелигенције и машинског учења,
 • стицање савремених знања и вештина из области вештачке интелигенције и машинског учења,
 • специјализација за одређену класу проблема из области вештачке интелигенције као што су обрада слика, обрада природног говора, базе просторних података и вештачка интелигенција у медицини и биологији,
 • стицање практичних знања и вештина за рад на реалним проблемима из индустрије,
 • оспособљавање за ефикасну комуникацију са експертима из индустрије,
 • способност одабира и креирања погодних алгоритама за решавање проблема оптимизације у области вештачке интелигенције,
 • способност креирања софтверских решења за рад са великим количинама података,
 • способност имплементације алгоритама и рад са великим базама података.
Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност аналитичког мишљења, моделирања и формулисања реалних проблема на формалан, математички начин,
 • способност примене теоријских знања из области математике и информатике на реалним проблемима,
 • способност критичког приступа, анализе и одабира одговарајућих математичких и информатичких алата за решавање конкретних проблема,
 • способност комуникације са инжењерима и другим стручњацима из релевантних области.

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • способност повезивања знања из различитих научних области као што су математика, информатика, инжењерство, биологија и остале,
 • способност адаптације на нове алате, проблеме и окружења које доноси развој области вештачке интелигенције,
 • способност праћења развоја вештачке интелигенције у смислу разумевања нових концепата и теоријских доприноса у области и могућности њихове примене,
 • способност за ефикасно коришћење савременог софтвера и савремених вештина релевантних за вештачку интелигенцију,
 • способност креативног усвајања нових знања, развоја нових модела и примене знања у новим технологијама,
 • способност примене стечених знања у решавању реалних проблема.

Опис исхода учења

Свршени студент поседује:

 • високо специјализована академска и стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе, укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области вештачке интелигенције као основу за научна и примењена истраживања,
 • вештине да решава сложене проблеме на иновативан начин који доприноси развоју области вештачке интелигенције,
 • вештине да води сложену комуникацију, интеракцију и сарадњу са различитим друштвеним групама, при чему је акценат на комуникацији са експертима из индустрије,
 • вештине да примењује сложене методе, алгоритме и софтверска решења релевантна за област вештачке интелигенције као основу за научна и примењена истраживања,
 • способности да делује предузетнички и преузима руководеће послове,
 • способности да самостално и са пуном одговорношћу води најсложеније пројекте,
 • способности да планира и реализује научна и примењена истраживања,
 • способност да контролише рад и вреднује резултате других ради унапређивања постојеће праксе.
Курикулум

Курикулум студијског програма садржи осам обавезних предмета са укупно 46 ЕСПБ, наведена у табели ниже. Обавезна је стручна пракса, као и израда и одбрана мастер рада, који укупно носе 30 ЕСПБ. Обавезни предмети заједно са стручном праксом и мастер радом носе 76 ЕСПБ.

Остатак до 120 ЕСПБ студенти допуњавају изборним предметима, датим у другој табели. Листа изборних предмета садржи њих 17, при чему је за сваки изборни предмет дефинисан семестар у ком је доступан (први, други или трећи). Изборни предмети обухватају специфичне (углавном стручно-апликативне и научно-стручне) садржаје, који употпуњују други ниво образовања у области вештачке интелигенције.

На овом програму, предвиђени облици наставе су предавања, вежбе и практичне вежбе као други облик наставе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Вештачка интелигенција

Изборна настава на студијском програму*