Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Студијски програм Мастер професор математике (ознака: МП) представља мастер академске студије из поља математике на Универзитету у Новом Саду, а које се изводе на Природно-математичком факултету. Циљ је комплетирање образовања будућих професора математике који ће предавати наставни предмет Математика у основним или средњим школама, као и разне специјализоване математичке предмете у специјалним смеровима гимназије.

Врста студија и исход процеса учења

Студијски програм Мастер професор математике спада у мастер академске студије. Студијски програм за циљ има две врсте исхода: с једне стране пружа студенту дубља  академска знања из математике, а са друге стране даје могућност усвајања методичких и психолошко-педагошких вештина које студента припремају за позив наставника математике у основној или средњој школи.

Стручни, академски, односно научни назив

По завршетку студијског програма стиче се звање мастер математичар.

Структура студијског програма

Студијски програм Мастер професор математике (МП) се природно надовезује на четворогодишње основне студије за професоре математике Дипломирани математичар (М4) које се изводе на Природно-математичком факултету у Новом Саду и које обезбеђују кичму и срж универзитетског образовања професора математике.  Студијски програм МП употпуњује то образовање додавањем „мастер нивоа“ у обиму од 60 ЕСПБ.

Студије трају два семестра. У првом семестру студент има 4 обавезна предмета, од чега су 3 курса са активном наставом (Методика математике 3, Историја математике и Математичка такмичења) и једна пракса (Педагошка пракса 4).  Методика математика 3 обезбеђује неопходна знања, вештине и компетенције које су неопходне да се будући наставник математике на адекватан начин бави са ученицима којима је неопходан индивидуални образовни план учења. Курс Историја математике даје холистички поглед на развој математике као науке, математичких појмова и идеја.  У оквиру курса Математичка такмичења студент ће се упознати са техникама и идејама које су неопходне у будућем раду са посебно заинтересованим односно талентованим ученицима. У оквиру Педагошке праксе 4 студент ће имати прилику да стечена знања примени у пракси (у некој образовној установи). У првом семестру, поред обавезних курсева, студент бира  из богате понуде савремених математичких курсева и тиме употпуни своја математичка знања до мастер нивоа, бирајући два од следећих осам курсева: Мера и интеграл, Теорија кривих и површи, Напредна математичка логика, Алгебарска топологија, Пројективна геометрија, Комбинаторна геометрија, Програмирање 4, Операциона истраживања.

У другом семестру студент има обавезну стручну праксу (од 6 часова недељно, 3 ЕСПБ, коју реализује у некој од институција које су повезане са образовањем, али не неопходно у школи), израду мастер рада (укупно 17 ЕСПБ) и два изборна курса, које бира од следећих пет понуђених: Теорија алгоритама, Теорија формалних језика (оба курса спадају у област теоријског рачунарства), Теорија бројева, Теорија непокретне тачке и Теорија скупова.

Трајање студија

Трајање студија је једна година (2 семестра), а њихова укупна вредност је 60 ЕСПБ.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом је предвиђена израда и одбрана завршног (мастер) рада.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Начин избора предмета из других студијских програма је могућ уз сагласност руководиоца студијског програма и Наставно-научног већа.

Прелазак са других студијских програма

Прелазак на студијски програм Мастер професор математике са других сродних студијских програма може се вршити преношењем ЕСПБ. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Мастер професор математике је образовање наставног кадра који ће предавати у основним или средњим школама. Полазећи од парадигме, да је за доброг наставника једнако важно да буде академски компетентан као и да има одговарајуће педагошке вештине, овај студијски програм је конципиран тако да задовољи оба услова.  Поред тога, овај студијски програм припрема будуће професоре математике за примену савремених методичких принципа и техника електронских дигиталних образовних технологија које се користе у припремању и извођењу наставе математике у основним и средњим школама.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Мастер професор математике је образовање компетентног и успешног професора математике, који ће с једне стране бити сигуран у своја академска математичка знања  а с друге стране имаће развијене вештине потребне да своја знања на адекватан начин пренесе ученицима у основној или било којој врсти средњих школа. Циљ овог студијског програма је да на врхунском нивоу развије апстрактне и аналитичко-синтетичке менталне способности будућег професора, његову самосталност и инцијативу у решавању математичких проблема, као и критички однос према свим питањима из области математике али и науке уопште. С обзиром на изузетно важну улогу коју имају просветни радници у једном друштву, сваки студијски програм који образује професоре за основне и средње школе, има такође и друштвену значајну улогу. У том смислу, поред развијања способности разумевања математичких метода и техника, способности извођења логичке аргументације у општијим ситуацијама као и способности моделирања неког нематематичког проблема помоћу математичког начина размишљања  је један од најважнијих општих циљева овог студијског програма.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма Мастер професор математике студент стиче следеће опште способности: способност анализе, синтезе и предвиђања решења и последица; овладавања методима, поступцима и процесима истраживања, развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа; примене знања у пракси и развоја комуникационих способности и спретности.

Студент који заврши студијски програм Мастер професор математике ће бити оспособљен за успешно планирање, програмирање и управљање наставом и учењем математике у основним и средњим школама, уз примену свих савремених и класичних наставних метода. Поред тога, очекује се да ће овај студијски програм развити и флексибилност мишљења и адаптибилност на нове ситуације и способност примене теоријских знања. Студент који заврши овај студијски програм у свој круг компетенција добија и комплетну оперативност у примени рачунара у свом делокругу рада.

Опис исхода учења

Успешан студент ће по завршетку овог програма у целости овладати основним концептима и теоријским поставкама математичких наука, као компетенције потребне и довољне у математичкој едукацији деце у основним и средњим школама. Добијене компетенције обухватају способност планирања, програмирања и управљања наставом и учењем свих типова наставе, од допунске, додатне до рада са ученицима са специфичним потребама (који се налазе на оба краја скале способности), као евалуацију и самоевалуацију квалитета свих наведених активности и процеса.

Курикулум

Студијски програм Мастер професор математике (МП) се природно надовезује на четворогодишње основне студије за професоре математике Дипломирани математичар (М4) које се изводе на Природно-математичком факултету у Новом Саду и које обезбеђују кичму и срж универзитетског образовања професора математике.  Студијски програм МП употпуњује то образовање додавањем „мастер нивоа“ у обиму од 60 ЕСПБ.

Студије трају два семестра. У првом семестру студент има 4 обавезна предмета, од чега су 3 курса са активном наставом (Методика математике 3, Историја математике и Математичка такмичења) и једна пракса (Педагошка пракса 4).  Методика математика 3 обезбеђује неопходна знања, вештине и компетенције које су неопходне да се будући наставник математике на адекватан начин бави са ученицима којима је неопходан индивидуални образовни план учења. Курс Историја математике даје холистички поглед на развој математике као науке, математичких појмова и идеја.  У оквиру курса Математичка такмичења студент ће се упознати са техникама и идејама које су неопходне у будућем раду са посебно заинтересованим односно талентованим ученицима. У оквиру Педагошке праксе 4 студент ће имати прилику да стечена знања примени у пракси (у некој образовној установи). У првом семестру, поред обавезних курсева, студент бира  из богате понуде савремених математичких курсева и тиме употпуни своја математичка знања до мастер нивоа, бирајући два од следећих осам курсева: Мера и интеграл, Теорија кривих и површи, Напредна математичка логика, Алгебарска топологија, Пројективна геометрија, Комбинаторна геометрија, Програмирање 4, Операциона истраживања.

У другом семестру студент има обавезну стручну праксу (од 6 часова недељно, 3 ЕСПБ, коју реализује у некој од институција које су повезане са образовањем, али не неопходно у школи), израду мастер рада (укупно 17 ЕСПБ) и два изборна курса, које бира од следећих пет понуђених: Теорија алгоритама, Теорија формалних језика (оба курса спадају у област теоријског рачунарства), Теорија бројева, Теорија непокретне тачке и Теорија скупова.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Мастер професор математике

Изборна настава на студијском програму