Структура студијског програма

Назив студијског програма

Мастер студије – Мастер туризмолог (1 годинa, 60 ЕСПБ)

Врста студија

Мастер студије

Стручни, академски, односно научни назив

Мастер туризмолог

Услови за упис на студијски програм

 • Завршене основне академске студије у тајању од четири године
 • Позиција на ранг-листи у оквиру одобрене уписне квоте студената

Студентима који уписују мастер студије уводи се као обавеза полагање улазног модула. Улазни модул представља група предмета које је неопходно да кандидат има положене уколико уписује изабрани модул. При томе се признају еквивалентни предмети положени на претходном нивоу студија. Уколико их нема положене на ранијем нивоу студија, дужан их је положити пре полагања испита са мастер студија.

Да би кандидат конкурисао на прву годину мастер академских студија Мастер Туризмолог на модул Туризам мора имати положен улазни модул који чине следећи предмети: Менаџмент у туризму, Маркетинг у туризму, Пословање туристичких агенција, Менаџмент туристичке дестинације.

Да би кандидат конкурисао на модул Хотелијерство мора имати положен улазни модул који чине следећи предмети:Основе хотелијерства, Менаџмент у угоститељству, Услуге у угоститељству и Стандардизација и квалитет у угоститељству.

Да би кандидат конкурисао на модул Ловни туризам мора имати положен улазни модул који чине следећи предмети: Основи ловства, Ловно-туристичка делатност, Феноменологија ловне дивљачи, Установљавање ловишта и газдовање у ловству и Ловачко оружје, муниција и балистика.

Структура студијског програма

Мастер студије Мастер туризмолог трају једну годину (два семестра), за које студент треба да сакупи 60 ЕСПБ бодова. Студијски програм се састоји од једног обавезног заједничког предмета за све модуле (Завршни – мастер рад, вредности 27 ЕСПБ), три изборна модула (Туризам, Хотелијерство и Ловни туризам) и слободних изборних предмета. На сваком модулу је предвиђена група обавезних предмета: на модулу Туризам 3 предмета укупне вредности 15 ЕСПБ, на модулу Хотелијерство 4 предмета укупне вредности 21 ЕСПБ и на модулу Ловни туризам 3 предмета укупне вредности 15 ЕСПБ. Остатак ЕСПБ, студент скупља путем изборних предмета. Групу слободних изборних предмета чини 20 предмета. За сваки изборни предмет дефинисани су семестри и модули на којима је он доступан.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност студијског програма је 60 ЕСПБ. Бодовна вредност сваког предмета исказана је у Табели распореда предмета по семестрима и годинама студија.

Завршни рад

Студијским програмом је предвиђена израда завршног рада.

Прелазак са других студијских програма

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру сличних области дефинишу се на основу важећих студијских програма Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Настава се реализује  активним методама и укључује: предавања, вежбе, практичну наставу, теренски рад, семинарске радове, консултације.

Фонд часова предвиђен за обавезан предмет Теренска настава на модулима Туризам и Ловни туризам обрачунава се као оптерећење наставнику ангажованом на припреми и релизацији теренске наставе, јер је реч о специфичним предавањима на терену у организацији наше Установе, где студент сагледава конкретне појаве, објекте и проблеме из области туризма, ловног туризма и управљања догађајима у одређеном простору.

На модулу Хотелијерство предвиђен је обавезан предмет Стручна пракса, која ће се реализовати под надзором предвиђених наставника,  у угоститељским предузећима у земљи и иностранству, са којима Установа успешно сарађује више од 10 година.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Мастер туризмолог је мултидисциплинарно образовање академских стручњака из области туризма способних за одговорно планирање, организовање, управљање и руковођење предузећима и деловима предузећа која се баве туристичком делатношћу, затим планирање и уређење туристичке дестинације, управљање кадровима и организацију рада, управљање и руковођење хотелским предузећима и деловима предузећа, управљање и руковођење ловиштима, предузећима и деловима предузећа која се баве узгојем дивљачи, планирање хотелских и ресторатерских капацитета у оквиру ловних подручја, планирање и уређење ловишта, управљање кадровима и организацију рада у предузећима која се баве ловним туризмом, планирање, организовање и управљање различитим врстама догађаја (културни, спортски, пословни, специјални), њихову евалуацију, утврђивање ефеката и значаја догађаја по развој туризма на дестинацији, те креирање мреже стејкхолдера са циљем одрживог развоја туризма на дестинацији. Сврха програма је и надградња стечених знања на основним академским студијама вишим знањима и садржајнијим теоријским и практичним сазнањима, као и пружање основа за самостални квалитативни и квантитативни научно-истраживачки рад. Наш студијски програм у складу са чињеницом да се заснива на географском и економском аспектом проучавања туризма и сродних делатности, посебну пажњу посвећује туристичкој понуди. Тржишни облик који жели да задовољи разноврсне туристичке потребе, нужно мора садржати у себи следеће елементе: рекреативне, културне и друге садржаје помоћи којих субјект тражње може остварити своју потребу или интересовање, реалну могућност приступа атрактивном садржају, услове за привремени боравак туриста у простору за који је везана атракција. Дакле наши стручњаци се оспособљавају да испитају претпоставку формирања комплексне туристичке понуде, која је квантитативно-квалитативно усклађена испољеној комплексној туристичкој тражњи. Потребно је, дакле,  да успешно реализују  истовремено постојање, заједничко и временски синхронизовано дејство атрактивних, рецептивних, саобраћајних и организационих фактора.

Базирајући се на знањима студената стеченим на основним студијама, овај програм пружа продубљена, усмерена, специјалистичка знања за оперативан рад и пословање у туризму и комплементарним делатностима. Он обезбеђује студентима компетенцију за вођење и управљање предузећима овог привредног подсистема. Ефикасне туристичке асоцијације су кључни фактор развоја домаће привреде, с обзиром на све веће учешће овог специфичног сектора у стварању домаћег бруто друштвеног производа.

Мастер туризмолози треба да разумеју специфичности пословања економских ентитета у туризму. Сврха програма је да понуди специфична знања која ће будуће мастер туризмологе оспособити да управљају пословањем у туризму у условима транзиције и драматичних промена у макроекономском окружењу.

Оспособљавање мастер туризмолога за креирање пословне идеје, оснивање новог предузећа и управљање његовим пословањем значајна је сврха овог програма. Управљање и пословање предузећа у туристичком сектору захтева знања о специфичностима туризма и функционисања туристичког  тржишта, финансирања и управљања ресурсима туризма, маркетиншким вештинама, као и познавање утицаја мера националне туристичке политике и мера заједничке туристичке политике ЕУ на пословање овог сектора.

Мастер студије Мастер туризмолог подразумевају оспособљеност за наставак усавршавања у високообразовним институцијама, овладавање методолошким научно-истраживачким инструментаријумом  који чини предуслов уписивања и успешног увођења у докторске студије из  области туризма, за бављење науком и примене теорије у туристичкој пракси, не само са становишта на нивоу вештина, већ и решавање практичних и теоријских проблема у туризму и комплементарним делатностима.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Мастер туризмолог је да кроз мултидисциплинарни приступ образује кадрове из области туризма који треба да стекну вештине, стручна знања и звања, за рад у свим секторима туристичке делатности.

Студијски програм мастер студија је напреднија академска или професионална дисциплина. Студенти треба да покажу оригиналност у примени знања и да схвате како се границе знања померају новим истраживањима. Треба да се баве комплексним питањима на систематичан и креативан начин, као и да покажу оригиналност у бављењу проблемима и у њиховом решавању. То се постиже образовањем  стручњака који ће имати систематизован и целовит скуп знања из туризма  и сродних грана, група и подгрупа делатности која су неопходна за истраживања у једној од конкретних области туристичке теорије, праксе и политике (просторни аспект туристичких атрактивности, материјалне и организационе основе туризма, економских аспеката туризма).

Општи циљеви образовања мастер туризмолог су следећи: развијање критичког мишљења и способности разумевања и решавања проблема односа туристичке тражње и понуде, што укључује такође и формирање свести о неопходности перманентног образовања, нужног за ефикасно деловање у динамичком, променљивом окружењу; циљеви образовања се огледају и у формирању таквих стручњака који су оспособљени за тимски рад, спремни да резултате свога рада саопште стручној и широј јавности у усменој и писменој форми.

Један од значајних циљева студијског програма је образовање стручњака, који поред значајног теоријског знања, поседује и довољно искуства у примени специфичних истраживачких метода и техника у реалним проблемима.  На тај начин свршени студент је припремљен за самосталан стручни и истраживачки рад у великом броју институција и предузећа који се баве разним аспектима туризма и комплементарних делатности, као једне од најважнијих научних метода, у доношењу одлука и планова. То је за нашу земљу од посебно драгоценог значаја.

Компетенције дипломираних студената

Мастер студије допуњују знања стечена на основним академским студијама али и квалификују студенте да повезују и примене знања из различитих области у решавању проблема у туризму и комплементарним делатностима. Такође, квалификује студенте да интегришу знања, решавају сложене проблеме и да на јасан начин пренесу знања стручној и широј јавности. Студенти стичу квалитете потребне за запослење у околностима које траже правилно расуђивање, личну одговорност и иницијативу, у сложеним и непредвидивим професионалним окружењима.

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност ретроспекције, праћења и предвиђања појава практичног и теоријског аспекта туристичког пословања;
 • способност критичког мишљења, анализе и закључивања у сви облицима туристичког пословног окружења;
 • способност решавања комплексних теоријских и практичних проблема везаних за област туризма;
 • разумевања и примена принципа професионалне етике за област туризма.

Овај студијски програм омогућује образовање стручњака са свим потребним специфичним компетенцијама  за савремено пословање и истраживање у овим научним областима.

Ови стручњаци стећи ће следеће компетенције:

 • за високо академско стручно и научно усавршавање за поједине области туристичке делатности;
 • за овладавање методама, техникама, поступцима и организовањем целокупног процеса истраживања свих сегмената туристичког тржишта;
 • самостално и веома одговорно управљање и руковођење предузећима, деловима предузећа и осталим привредним субјектима у туризму, ловном туризму, угоститељству, на пословима организације догађаја  и у осталим комплементарним делатностима;
 • за развијену комуникацију у савременом пословном окружењу.

Студенти који заврше овај студијски програм оспособљени су за:

 • креативни и иноваторски рад и управљање туристичким организацијама;
 • туристичко-информативним центрима;
 • високо компетентно и креативно планирање и управљање на нивоу туристичке дестинације;
 • управљање и планирање смештајним капацитетима на нивоу туристичке дестинације;
 • компетентно и креативно управљање ловиштима и ловним ревирима;
 • планирање, организовање и управљање различитим врстама догађаја од значаја за развој туризма на дестинацији.
Курикулум

На студијском програму Мастер туризмолог  постоји један обавезан заједнички предмет за све модуле – Завршни – мастер рад – укупне вредности 27 ЕСПБ. Студент приликом уписа студијског програма бира један од три изборна модула: модул Туризам, који се састоји од три обавезна предмета, укупне вредности 15 ЕСПБ; модул Хотелијерство, који се састоји од 4 предмета укупне вредности 21 ЕСПБ; модул Ловни туризам, који се састоји од три обавезна предмета, укупне вредности 15 ЕСПБ бодова.

Остатак ЕСПБ бодова, у зависности од изабраног модула, студент скупља путем изборних предмета. Студенти који су изабрали модул Туризам из листе од 13 предмета (укупне вредности 79 ЕСПБ) бирају предмете у најмањем износу од 18 ЕСПБ бодова, студенти који су изабрали модул Организатор хотелијерске делатности из листе од 14 предмета (укупне вредности 84 ЕСПБ) бирају предмете у износу од 12 ЕСПБ бодова, студенти који су изабрали модул Организатор ловно туристичке делатности из листе од 15 предмета (укупне вредности 91 ЕСПБ) бирају предмете у најмањем износу од 18 ЕСПБ бодова. У структури студијског програма, изборни предмети су заступљени са 75% на модулима Туризам и Ловни туризам, односно 65% на модулу Хотелијерство. За сваки изборни предмет дефинисани су семестри на којима је доступан.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  Мастер туризмолог

Изборна настава на студијском  програму