Структура студијског програма

Назив студијског програма

Мастер професор географије (1 годинa, 60 ЕСПБ)

Врста студија и исход процеса учења

Мастер студије

Стручни, академски, односно научни назив

Мастер професор географије

Услови за упис на студијски програм

 • Завршене основне академске студије (дипломирани професор географије), или одговарајауће основне академске студије (240 ЕСПБ);
 • Позиција на ранг-листи у оквиру одобрене уписне квоте студената.

Студенти  који су завршили основне студије несродних дисциплина морају да полажу улазни модул који се састоји од 11 предмета: Хидрологија, Климатологија, Хидрологија, Географија становништва, Географија насеља, Општа привредна географија, Географија Србије, Регионална географија Европе, Регионална географија Азије и Африке, Регионална географија Америке и Аустралије.

Структура студијског програма

Структура студијског програма Мастер студија – Мастер професор географије у једногодишњем трајању обухвата укупно 2 обавезна предмета и 10 изборних предмета, од којих студенти бирају 4 предмета.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета. Укупан број ЕСПБ на студијама је 60, при чему је број ЕСПБ у оквиру изборних предмета 24, док израда мастер рада носи 25 ЕСПБ.

Завршни рад

Студијским програмом је предвиђена израда завршног рада. Бодовна вредност завршног-мастер рада на дипломским студијама је 25 ЕСПБ.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Изборни предмети из других студијских програма исказани су у листи изборних предмета, те студент бира изборне предмете  са предложене листе изборних предмета.

Прелазак са других студијских програма

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру сличних области дефинишу се на основу важећих студијских програма Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Настава се реализује  активном и интерактивним методама и укључује: предавања, вежбе, менторски рад, самостални рад студената, семинарске радове, консултације.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма  мастер студија Мастер професор географије јесте да целовито образује студенте за предметног наставника географије у основном и средњем образовању и да их припреми за рад у образовно-научним институцијама са зaконски предвиђеним звањима, као и за рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе. Академско географско образовање у оквиру овог студијског програма омогућује континуитет у развоју географског образовања стеченог у основним академским студијама географије или сродних студијских програма. Диференцирањем наставних садржаја у оквире уских географских научних дисциплина и њиховом интеграцијом у интердисциплинарним областима постиже се формирање флексибилног система географског знања, што омогућује разумевање основних теоријских поставки савремене географије. Педагошко-психолошки и методички модули организовани су тако да у потпуности одговарају захтевима савремене наставе географије. У оквиру мастер студија Мастер професор географије методички модул  образује студенте у конкретном домену реализације савремене наставе географије. Студенти се уводе у научна истраживања у области географског образовања.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма мастер студија Мастер професор географије је да образује предметне наставнике географије који могу у потпуности да одговоре изазовима савременог географског образовања. То подразумева географско образовање усклађено са најновијим научним достигнућима савремене географије, као и адекватно образовање у наукама о сазнавању и обучавању. Овај студијски програм омогућава формирање и развој неопходних наставничких компетенција код будућих професора географије. Пружајући широко и савремено академско, теоријско-методолошко и научно образовање у области географских научних дисциплина обезбеђује потребне стручне компетенције, а савремено засновани методички и педагошко-психолошки модули омогућавају развој педагошких, дидактичких и методичких компетнеција. Овај студијски програм конципиран је тако да подстиче свршене студенте на перманентно усавршавање и даљи професионални развој.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Способности анализе, синтезе и предвиђања последица;
 • Способност критичког мишљења;
 • Способност решавања конкретних проблема применом научног метода и поступака;
 • Способности за комуникацију и интеракцију са ученицима, са родитељима, са колегама, управом и стручним службама школе, као и са локалном заједницом.

Овај студијски програм омогућује образовање стручњака са свим потребним специфичном компетенцијама  за савремену наставу географије и истарживања у географском образовању.

Ови стручњаци имају развијене компетенције:

 • за примену и развој професионалних знања и вредности: стручних (у оквирима свих ужих географских дисциплина), педагошко-психолошких и методичко-дидактичких;
 • за планирање и самоевалуацију сопственог професионалног развоја и усавршавања;
 • за планирање, програмирање и управљање наставним процесом географије у основном и у општем и стручном средњем образовању;
 • за дизајнирање ситуације учења и стварање повољне атмосфере за учење географије;
 • за овладавање процесима, методама, поступцима и техникама истраживања у географском образовању.

 Стручњаци који заврше овај студијски програм оспособљени су за :

 • Рад као предметни наставници географије у основном, средњем стручном и општем средњем образовању;
 • Рад на стручном усавршавању и едукацији у свим облицима неформалног географског образовања;
 • Рад у образовно-научним институцијама са законски предвиђеним звањима;
 • Рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе.
Курикулум

Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, фонд часова активне наставе и ЕСПБ бодове.

ЕСПБ бодови

ЕСПБ бодова на години студија = 60

ЕСПБ бодова након завршених студија = 60

Активна настава

Часова активне наставе на години студија = 42

Часова предавања на години студија = 11-16

Заступљеност изборних предмета на дипломским академским студијама је 40%.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Мастер професор географије

Изборна настава на студијском програму