Struktura studijskog programa

Naziv i ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa Master ekolog je obrazovanje i osposobljavanje studenata za stručni i naučni rad u različitim oblastima ekologije i zaštite životne sredine.

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Master akademske studije ekološkog profila imaju jednogodišnje studijske programe i završavaju se sa sakupljenih najmanje 60 ESPB.

U zavisnosti od odabranog modula (Zaštita prirode i održivi razvoj, Hidrobiologija Ekološka procena rizika i Primenjena botanika) po završetku studija formiraju se stručnjaci sposobni da rade i rukovode u primarno ekološkim i ekotoksikološkim laboratorijama različitih industrijskih grana, u naučno-istraživačkim laboratorijama za kontrolu kvaliteta i u institucijama koje se bave zaštitom prirode. Stečeni nivo znanja obezbeđuje formiranim stručnjacima njegovu laku primenu u praksi.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Lice koje završi master akademske studije stiče akademski naziv Master ekolog.

Detaljnija odrednica zvanja koja definiše odabrani modul navodi se u dodatku diplomi.

Uslovi za upis na studijski program

Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenim osnovnim akademskim studijama ekologije i sakupljenih 240 ESPB. Za upis na studije mogu konkurisati i lica sa završenim srodnim osnovnim akademskim studijama. U slučajevima kada kandidat za upis dolazi sa srodnih akademskih studija, Komisija za master studije uz konsultacije sa rukovodiocem studijskog programa, po potrebi određuje kandidatu manji ili veći broj dopunskih predmeta, iz programa osnovnih studija na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta (koji ne ulaze u fond ESPB propisanih odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija). Redosled kandidata u konačnoj rang listi utvrđuje se na osnovu dužine studiranja i opšteg uspeha postignutog na osnovnim akademskim studijama.

Struktura studijskog programa

Strukturu studijskog programa Master ekolog čini skup obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome drugog stepena akademskih studija obrazovno-naučnog polja Prirodno-matematičkih nauka.

Kurikulum jednogodišnjih studija čini ukupno 5 predmeta – obaveznih i izbornih, čiji odnos zavisi od odabranog modula i završni (master) rad.

Student se pri upisu odlučuje za određeni modul. U zavisnosti od odabranog modula ima dva ili tri obavezna predmeta i dva, tri ili pet izbornih predmeta koje bira iz liste ponuđenih za dati modul. Ima obavezu da uradi i odbrani završni (master) rad. Postoji mogućnost da student bilo kog modula, jedan od izbornih predmeta odabere sa liste izbornih predmeta drugog modula ili drugog studijskog programa koji se organizuju na Departmanu za biologiju i ekologiju, PMF, Novi Sad, vodeći računa o ukupnom zbiru ESPB koje mora da prikupi (minimum 60 ESPB).

Svaki predmet iz studijskog programa iskazan je brojem ESPB, a obim studija izražen je zbirom ESPB. U školskoj godini zbir od 60 ESPB odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave (predavanja, vežbe, praktikumi, seminari), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita i drugih vidova angažovanja.

U strukturi studijskog programa zastupljeni su teorijsko-metodološki predmeti, naučno-stručni predmeti i stručno-aplikativni predmeti.

Trajanje studija

Master akademske studije studijskog programa Master ekolog traju 1 godinu (2 semestra).

Ukupan broj časova aktivne nastave razlikuje se u odnosu na odabrani modul i izborne predmete.

Bodovna vrednost predmeta

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u tabelama rasporeda predmeta po semestrima i godinama studija, kao i u tabelama specifikacije predmeta.

Završni rad

Studijskim programom je predviđena izrada završnog rada. Bodovna vrednost završnog rada na master akademskim studijama ekologije je 25 ESPB.

Preduslovi za upis predmeta

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta su naznačeni u tabelama specifikacije predmeta.

Izborni predmeti sa drugih studijskih programa

Svi izborni predmeti definisani su u okviru ovog studijskog programa te ih student bira sa liste ponuđenih izbornih predmeta, sa mogućnosti da jedan predmet bira iz drugog modula ili studijskog programa master akademskih studija.

Prelazak sa drugih studijskih programa

Prelazak na studijski program Master ekolog sa drugih srodnih studijskih programa može se vršiti prenošenjem ESPB. Kriterijumi i uslovi prenošenja ESPB propisani su opštim aktom Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je da celovito obrazuje kadar ekološkog profila. Struktura studijskog programa obezbeđuje da se kroz nastavne sadržaje grupe teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta akademsko ekološko obrazovanje kontinuirano unapređuje, a stečene kompetencije i veštine na ovom nivou studija predstavljaju korpus fundamentalnih znanja za nastavak obrazovanja na doktorskim studijama ekološkog i srodnih profila.

Specifična svrha programa studija je da studenti koji ga završe budu osposobljeni za:

 • istraživački rad u razvojnim ekološkim i ekotoksikološkim laboratorijama i istraživačkim centrima iz oblasti zaštite životne sredine, te zavodima za zaštitu prirode, zaštićenim prirodnim dobrima i nacionalnim parkovima;
 • rad u organima državne uprave, inspekcijskim službama i istraživačkim centrima različitih državnih, privatnih i javnih preduzeća, ribarskim gazdinstvima.
Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa Master ekolog je obrazovanje stručnog kadra iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine.

Specifičan cilj programa studija je obrazovanje stručnjaka koji će na temelju širokog znanja iz oblasti ekologije, odnosno zaštite životne sredine biti pripremljeni za samostalan naučno-istraživački rad u institucijama koje se bave fundamentalnim i primenjenim istraživanjima. Takođe, cilj je obrazovanje stručnjaka sposobnih za samostalno i kreativano obavljanje poslova u privredi u okviru profesije za koju su školovani.

Kompetencije diplomiranih studenata

Opis opštih i predmetno-specifičnih kompetencija studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne delatnosti.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • logičnog mišljenja, formulisanja pretpostavki i izvođenja zaključaka;
 • plasiranja i publikovanja različitih naučnih i stručnih informacija, davanje mišljenja i razmenjivanje ideja;
 • za samostalni i timski istraživački rad;
 • planiranja i izvođenja eksperimenata;
 • za naučno zasnovanu interpretaciju eksperimentalnih podataka;
 • efikasne naučne komunikacije;
 • za rukovođenja istraživačkim timovima;
 • za formiranje stava o neophodnosti permanentnog usavršavanja.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • primena stečenih fundamentalnih znanja iz ekologije i srodnih prirodnih nauka;
 • planiranja, sakupljanja, procenjivanja i interpretacije relevantnih informacija iz različitih ekoloških subdisciplina;
 • razumevanja i rešavanja problema u različitim situacijama koje proističu tokom rada vezanog za ekološku naučnu oblast;
 • planiranja i evaluacije sopstvenog kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Opis ishoda učenja

Ishod procesa učenja je stručnjak sa naprednim akademskim obrazovanjem koji poseduje značajno proširena i produbljena znanja u odnosu na znanje stečeno na osnovnim akademskim studijama kao i integrisano znanje neophodno za razumevanje naučne osnove iz oblasti ekologije. Stečeno znanje diplomiranom studentu obezbeđuje stručnost za rad u laboratorijama i istraživačkim centrima ekoloških profila, ali i praktičnu primenu stečenih znanja u različitim granama privrede.

Minimalni ishodi učenja:

 • Prepoznavanje značaja ekoloških disciplina u savremenoj nauci;
 • Integrisano znanje o funkcionalnoj organizaciji biosistema na nivoima organizma, populacija i ekosistema;
 • Stečeno ekološko obrazovanje omogućava originalnost u razvoju ili primeni ideja u istraživačkom kontekstu;
 • Razvijena sposobnost rešavanja problema u novom okruženju sa širim, multidisciplinarnim kontekstom;
 • Samostalno prikupljanje informacija iz stručne i naučne literature;
 • Uspešna primena principa dobre laboratorijske prakse u procesima planiranja, izvedbe i kontrole eksperimenta.
Kurikulum

Kurikulum master akademskih studija ekološkog profila organizovan je u vidu jednogodišnjih studija. Studijska godina organizovana je u dva semestra. Svi predmeti su jednosemestralni.

Kurikulum čini, 4 modula sa po 5 predmeta i završni rad. Odnos obaveznih i izbornih predmeta zavisi od odabranog modula: Zaštita prirode i održivi razvoj-2 obavezna i 3 izborna; Hidrobiologija i Ekološka procena rizika-3 obavezna i 2 izborna i modul Primenjena botaniha-svih 5 predmeta su izborni. U zavisnosti od svojih individualnih interesovanja studenti mogu 1 od predmeta birati sa različitih modula ili usmerenja.

Raspored predmeta po semestrima za studijski program Master ekolog-modul Zaštita prirode i održivi razvoj

Raspored predmeta po semestrima za studijski program Master ekolog-modul Hidrobiologija

Raspored predmeta po semestrima za studijski program Master ekolog-modul Ekološka procena rizika

Raspored predmeta po semestrima za studijski program Master ekolog-modul Primenjena botanika