Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Назив студијског програма је Мастер академске студије хемије (1 годинa, 60 ЕСПБ).

Циљ студијског програма је да:

 • студент продуби и прошири знањa стечена на основним студијама хемије, којa му омогућаваjу оригиналност, развој и примену идеја при истраживачком и професионалном раду;
 • развије опште (генеричке) и специфичне вештине потребне за професионални рад у хемијској и сродним индустријама, јавним службама, или рад наставника/предавача у основним и средњим школама у зависности од одабраног профила;
 • стекне довољно висок ниво знања и развије компетенције које отварају могућност да се студент може уписати на студије трећег степена.

Врста студија и исход процеса учења

Након завршетка студијског програма Мастер академских студија хемије студент је у стању да:

 • демонстрира нaпрeднo знaњe и широко критичко рaзумeвaњe хемије;
 • самостално планира експерименте и примењује напредне методе, технике и поступке истраживања у хемији;
 • решава комплексне проблеме;
 • компетентно ради са савременом лабораторијском и истраживачком опремом;
 • oбjeктивнo усвaja, прoцeњује и прeзeнтује рeзултaте истрaживaњa;
 • компетнетно се укључује у реализацију наставног процеса хемије у основном и средњем образовању.

Стручни, академски, односно научни назив

Након завршених једногодишњих студија и освојених 60 ЕСПБ добија се стручни назив – мастер хемичар.

У зависности од предмета које је студент изабрао у додатку дипломе ће бити ближе одређена ужа област у правцу које се студент профилисао, и то:

 • Хемијске науке  – Аналитичка хемија,
 • Хемијске науке  – Неорганска хемија,
 • Хемијске науке  – Органска хемија,
 • Хемијске науке  – Контрола квалитета и управљање животном средином,
 • Хемијске науке  – Настава хемије.

Услови за упис на студијски програм

Упис кандидата се врши на основу конкурса који расписује Универзитет у Новом Саду, а спроводи Природно-математички факултет. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину мастер академских студија хемије, треба да има завршене основне академске студије хемије (240 ЕСПБ), или одговарајуће основне академске студије са најмање 180 ЕСПБ из хемијских дисциплина. На основу критеријума из конкурса Универзитет у Новом Саду сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на дипломске академске студије стиче кандидат, који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис.

Структура студијског програма

На студијском програму Мастер академских студија хемије обавезан je предмет Трендови научних истраживања у одабраној области хемије и завршни рад, а сви остали предмети су изборни, груписани у пет блокова:

 • МХА – аналитичка хемија,
 • МХБ – неорганска хемија,
 • МХВ – органска хемија,
 • МХГ – контрола квалитета и управљање животном средином и
 • МХД – настава хемије.

У структури студијског програма заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ и то:

 • Теоријско-методолошки предмети заступљени су са 13,78%
 • Научни, односно уметничко-стручни предмети заступљени су са 29,45%
 • Стручно-апликативни предмети заступљени су са 56,77%

Трајање студија

Мастер академске студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова (трају једну академску школску годину), уз претходно остварени обим студија од најмање 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијски програм Мастер академске студије хемије се окончава израдом и одбраном завршног (мастер) рада који је резултат самосталног рада студента кроз који студент показује не само самосталност већ и креативност у примени стечених теоријских и практичних знања. Израда завршног (мастер) рада започиње већ у првом семестру, и траје све до краја другог семестра. Током другог семестра рад на мастер-тези се интензивира. Одбрана завршног (мастер) рада представља завршни испит за академско звање Мастер хемичар. Бодовна вредност завршног (мастер) рада је 25 ЕСПБ.

Детаљне одредбе о пријави, условима за израду и начину одбране овог рада утврђују се Статутом и одговарајућим актима Факултета.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Студент може изабрати било који предмет из понуђене групе предмета уписаног студијског програма, водећи рачуна да освоји најмање 60 ЕСПБ у току школске године (укључујући и један обавезни предмет и завршни рад). Пријављивање изборних предмета се врши, по правилу, приликом уписа године. Настава из датог предмета ће бити организована, ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Ако студент жели да изабере неки предмет из другог студијског програма, потребно је да поднесе захтев Већу Департмана, које доноси одлуку о прихватању или одбијању. Настава из датог предмета ће бити организована, ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Прелазак са других студијских програма

Постоји могућност преласка са једног на други студијски програм користећи систем преноса бодова за исте или сродне предмете.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Мастер академске студије хемије је постизање одговарајућих компетенција и продубљених академских знања неопходних за компетентан рад у хемијским лабораторијама у свим гранама индустрије, у развојним, контролним, услужним, истраживачким лабораторијама, као и у образовним установама (основним школама, гимназијама и средњим стручним школама). Академско хемијско образовање у оквиру овог студијског програма омогућује континуитет у развоју хемијског образовања стеченог у основним академским студијама хемије или сродним студијским програмима. Студенти стичу такав ниво знања и компетенција које отварају могућност да се студент може уписати на студије трећег степена.

Академско хемијско образовање које пружа овај студијски програм усклађено је са најновијим научним достигнућима савремене хемије и конципирано је тако да подстиче свршене студенте на перманентно усавршавање и даљи професионални развој.

Циљеви студијског програма

Студијским програмом Мастер академске студије хемије постиже се широки, детаљни и критички ниво разумевања највећег дела сазнања у области хемије (аналитичке, органске, неорганске), контроле квалитета и управљања животном средином и хемијског образовања, што се остварује кроз дефинисане циљеве студијског програма.

Предвиђени циљеви студијског програма Мастер академске студије хемије су:

 • Кoд студeнaтa прoширити рaзумeвaњe кључних кoнцeпaтa одабране области хемије;
 • Оспoсoбити студeнтe дa сaмoстaлнo плaнирajу и извoдe eкспeримeнтe у одабраној области хемије и дa критички прoцeнe знaчaj дoбиjeних рeзултaтa;
 • Рaзвити кoд студeнaтa спoсoбнoст дa прилaгoђaвajу и примeњуjу мeтoдoлoгиjу у рeшaвaњу нeпoзнaтих типoвa практичних прoблeмa;
 • Формирати и развити неопходнe наставничкe компетенција код будућих професора хемије;
 • Припрeмити студeнтe зa успeшaн рaд у струци или зa дoктoрскe студиje у oблaсти хeмиjских нaукa, заштите животне средине, односно методике наставе хемије.
Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент унапређује следеће опште компетенције:

 • Вештину сакупљања, процењивања и интерпретирања релевантних информација;
 • Способност да формира научно засноване аргументе и судове узимајући у обзир научне, друштвене и етичке вредности;
 • Способност да разуме задатке у оквиру свога посла;
 • Способност да аргументовано формулише проблем;
 • Способност примене знања у пракси;
 • Способност тимског рада и размене идеја и информација са осталим члановима стручног тима;
 • Придржавање професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент унапређује и следеће научно-истраживачке и професионалне компетенције:

 • Способност примене фундаменталних теоријских и практичних знања из хемије и сродних природних наука како за рутинске, тако и у истраживачке сврхе;
 • Вештину компетентне примене савремене хемијске опреме у рутинским анализама или научноистраживачком раду;
 • Способност пројектoвања и вођења експеримента и интерпретације добијених резултата;
 • Учешће у мултидисциплинарним тимовима који решавају разноврсне хемијске проблеме.

Опис исхода учења

У зависности од одабраног блока изборних предмета студент је оспособљен за:

 • Руковођење радом у аналитичким и контролним лабораторијама хемијске индустрије (прехрамбеним, петрохемијским, агроиндустријским, ветеринарским и другим специјализованим лабораторијама);
 • Руковођење радом хемијских лабораторија за прераду природних органских сировина, као и у лабораторијама за органску или неорганску синтезу;
 • Планирање и спровођење мониторинга животне средине и коришћење података о хемијским и физичко-хемијским процесима у животној средини у управљању и унапређењу квалитета животне средине;
 • Рад у образовно-научним институцијама у законски предвиђеним звањима, рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе, односно за истраживања у хемијском образовању.

Курикулум

Мастер академске студије хемије у трајању од једне године је флексибилан студијски програм који тежи да одговори захтевима савременог доба. Стицање продубљеног и проширеног знања у односу на студије првог степена, као и развој критичке свести о темама које су најновије у датој области обезбеђује велика изборност предмета. Један предмет на Мастер академским студијама хемије је обавезан, а остали су изборни и бирају се од укупно 69 изборних предмета.

Предмете студент бира према својој жељи и склоностима тако да укупан број бодова у академској години буде најмање 60 ЕСПБ, укључујући и један обавезни предмет (5 ЕСПБ) и завршни (мастер) рад (25 ЕСПБ). Приликом избора предмета студент треба да води рачуна да у току семестра његово недељно ангажовање буде минимално 20, а максимално 30 часова активне наставе.

Кроз одабир одговарајућих предмета студенти се стручно профилишу у један од  пет праваца: аналитичка хемија, неорганска хемија, органска хемија, контрола квалитета и управљање животном средином и настава хемије.

Ради прегледности предмети су груписани су у одговарајуће блокове: МХА (аналитичка хемија), МХБ (неорганска хемија), МХВ (органска хемија), МХГ (контрола квалитета и управљање животном средином) и МХД (настава хемије). Студент треба да оствари најмање 30 ЕСПБ кроз изборне предмете. Од тих 30 ЕСПБ студент бира 80% бодова из једног изборног блока (што одговара минимуму од 24 ЕСПБ). Преосталих 20% бодова студент може изабрати из било којег изборног блока.

Да би се профилисао у правцу наставе хемије студент мора да од укупног броја стечених ЕСПБ (укупно 300 на основним и мастер студијама) има најмање 30 ЕСПБ из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 ЕСПБ школске праксе (Школска пракса 1 на основним академским студијама и/или Школска пракса 2 на мастер академским студијама хемије).

За израду завршног (мастер) рада предвиђено је у првом семестру 5 и у другом семестру 15 часова студијског истраживачког рада. Започињући већ у првом семестру израду свог мастер рада, студент се профилише у правцу неке од области хемије.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Мастер академске студије хемије

Изборна настава на студијском програму