Struktura studijskog programa

Naziv studijskog programa

Naziv studijskog programa i vrsta studija je Master akademske studije – Profesor geografije (1 godina, 60 ESPB).

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Ove studije spadaju u studije drugog stepena – master akademske studije.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Sa završetkom studijskog programa kandidat dobija naziv: Master profesor geografije.

Uslovi za upis na studijski program

Da bi kandidat konkurisao za upis na ove master akademske studije treba da ima završene četvorogodišnje osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova. Redosled kandidata za upis na master akademske studije utvrđuje se vrednujući opštu prosečnu ocenu ostvarenu na osnovnim studijama, dužinu vremena studiranja na osnovnim studijama i broj ostvarenih ESPB bodova na prethodnim studijama, a u skladu sa Pravilnikom o načinu bodovanja i bližim merilima za utvrđivanje redosleda za upis kandidata na akreditovane studijske programe Univerziteta u Novom Sadu Prirodno-matematičkog fakulteta.

Na osnovu kriterijuma iz konkursa, Fakultet sačinjava rang listu prijavljenih kandidata. Pravo upisa na studije imaju kandidati koji su na rang listi rangirani u okviru broja studenata predviđenih za upis.

Struktura studijskog programa

Struktura studijskog programa Master studija – Profesor geografijeu jednogodišnjem trajanju obuhvata ukupno 5 obaveznih i 11 izbornih predmeta, od kojih studenti biraju 4 predmeta.

Obavezni predmeti  su :

Primena didaktičkih principa u nastavi geografije

 • Metodika nastave geografije 2
 • Karakteristične regije na Zemlji
 • Školska praksa 2
 • Terenska nastava 5

Lista izbornih predmeta data je u odeljku Kurikulum. I okvirni sadržaj svakog predmeta dat je u Kurikulumu studijskog programa.

Master studije Profesor geografije traju jednu godinu sa ukupno 765 časova aktivne nastave, razdeljene u dva semestara (I semestar 375 časova, II  semestar 390 časova). Nastava se realizuje metodama aktivne i interaktivne nastave i uključuje: predavanja, vežbe, mentorski rad, samostalni rad studenata, seminarske radove, terenski rad, konsultacije.

Bodovna vrednost predmeta

Ukupan broj ESPB na studijama je 60, pri čemu je broj ESPB u okviru izbornih predmeta 24 ESPB. Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u Tabeli rasporeda predmeta po semestrima i godinama studija u odeljku Kurikulum.

Završni rad

Studijskim programom je predviđena izrada završnog rada. Bodovna vrednost završnog-master rada na diplomskim studijama je 9 ESPB.

Preduslovi za upis predmeta

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta su naznačeni u tabelama specifikacije predmeta.

Prelazak sa drugih studijskih programa

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru sličnih oblasti definišu se na osnovu važećih studijskih programa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa  master studija Profesor geografije jeste da celovito obrazuje studente za predmetnog nastavnika geografije u osnovnom i srednjem obrazovanju i da ih pripremi za rad u obrazovno-naučnim institucijama sa zakonski predviđenim zvanjima, kao i za rad u stručnim, razvojnim i nadzornim pedagoškim službama u organima uprave. Akademsko geografsko obrazovanje u okviru ovog studijskog programa omogućuje kontinuitet u razvoju geografskog obrazovanja stečenog u okviru osnovnih akademskih studija geografije ili srodnih studijskih programa. Diferenciranjem nastavnih sadržaja u okvire uskih geografskih naučnih disciplina i njihovom integracijom u interdisciplinarnim oblastima postiže se formiranje fleksibilnog sistema geografskog znanja, što omogućuje razumevanje osnovnih teorijskih postavki savremene geografije. Pedagoško-psihološki i metodički moduli organizovani su tako da u potpunosti odgovaraju zahtevima savremene nastave geografije. U okviru master studija Profesor geografije metodički modul obrazuje studente u konkretnom domenu realizacije savremene nastave geografije. Studenti se uvode u naučna istraživanja u oblasti geografskog obrazovanja.

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa master studija Profesor geografije je da obrazuje predmetne nastavnike geografije koji mogu u potpunosti da odgovore izazovima savremenog geografskog obrazovanja. To podrazumeva geografsko obrazovanje usklađeno sa najnovijim naučnim dostignućima savremene geografije, kao i adekvatno obrazovanje u naukama o saznavanju i obučavanju. Ovaj studijski program omogućava razvoj neophodnih nastavničkih kompetencija kod budućih profesora geografije. Pružajući široko i savremeno akademsko, teorijsko-metodološko i naučno obrazovanje u oblasti geografskih naučnih disciplina obezbeđuje potrebne stručne kompetencije, a savremeno zasnovani metodički i pedagoško-psihološki moduli omogućavaju razvoj pedagoških, didaktičkih i metodičkih kompetencija. Ovaj studijski program koncipiran je tako da podstiče svršene studente na permanentno usavršavanje i dalji profesionalni razvoj.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • sposobnosti analize, sinteze i predviđanja posledica;
 • sposobnost kritičkog mišljenja;
 • sposobnost rešavanja konkretnih problema primenom naučnog metoda i postupaka;
 • sposobnosti za komunikaciju i interakciju sa učenicima, sa roditeljima, sa kolegama, upravom i stručnim službama škole, kao i sa lokalnom zajednicom.

Ovaj studijski program omogućuje obrazovanje stručnjaka sa svim potrebnim specifičnom kompetencijama za savremenu nastavu geografije i istraživanja u geografskom obrazovanju.

Ovi stručnjaci imaju razvijene kompetencije:

 • za primenu i razvoj profesionalnih znanja i vrednosti: stručnih (u okvirima svih užih geografskih disciplina), pedagoško-psiholoških i metodičko-didaktičkih,
 • za planiranje i samoevaluaciju sopstvenog profesionalnog razvoja i usavršavanja,
 • za planiranje, programiranje i upravljanje nastavnim procesom geografije u osnovnom i u opštem i stručnom srednjem obrazovanju,
 • za dizajniranje situacije učenja i stvaranje povoljne atmosfere za učenje geografije,
 • za ovladavanje procesima, metodama, postupcima i tehnikama istraživanja u geografskom obrazovanju.

Stručnjaci koji završe ovaj studijski program osposobljeni su za:

 • rad kao predmetni nastavnici geografije u osnovnom, srednjem stručnom i opštem srednjem obrazovanju,
 • rad na stručnom usavršavanju i edukaciji u svim oblicima neformalnog geografskog obrazovanja,
 • rad u obrazovno-naučnim institucijama sa zakonski predviđenim zvanjima i
 • rad u stručnim, razvojnim i nadzornim pedagoškim službama u organima uprave.
Kurikulum

Struktura kurikuluma obuhvata raspored predmeta po semestrima, fond časova aktivne nastave i ESPB bodove.

Opis predmeta sadrži naziv, tip predmeta, godinu i semestar studija, broj ESPB bodova, ime nastavnika, cilj kursa sa očekivanim ishodima, znanjima i kompetencijama, preduslove za pohađanje predmeta, sadržaj predmeta, preporučenu literaturu, metode izvođenja nastave, način provere znanja i ocenjivanja i druge podatke.
Kurikulum je koncipiran tako da student nakon završetka studija ima najmanje 60 ESPB.

Ovaj program sadrži obavezne i izborne predmete. Način izbora izbornih predmeta:

U prvom izbornom bloku ima 6 izbornih predmeta, a u drugom pet. Od ponuđenih izbornih predmeta po izbornim blokovima studenti biraju po dva predmeta. Studenti koji su završili prethodne studije nesrodnih disciplina moraju voditi računa, da biraju izborne predmeta koji su iz metodičke, didaktičke, pedagoške i psihološke grupe predmeta. Po završetku osnovnih i master akademskih studija za rad u nastavno-obrazovnom procesu budućim profesorima geografije je potrebno da imaju najmanje 30 ESPB bodova iz pomenute grupe predmeta i šest bodova prakse u ustanovi. Student bira izborni predmet uz konsultacije sa studentskim savetnikom za odgovarajući studijski program i godinu studija.

Faktor izbornosti prema pozicijama gde student bira predmete iznosi 43,33%.

Prijavljivanje izbornih predmeta se vrši prilikom upisa semestra.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program Master profesor geografije

Izborna nastava na studijskom programu