Структура студијског програма

Назив студијског програма

Назив студијског програма и врста студија је Мастер академске студије – Професор географије (1 годинa, 60 ЕСПБ).

Врста студија и исход процеса учења

Ове студије спадају у студије другог степена – мастер академске студије.

Стручни, академски, односно научни назив

Са завршетком студијског програма кандидат добија назив: Мастер професор географије.

Услови за упис на студијски програм

Да би кандидат конкурисао за упис на ове мастер академске студије треба да има завршене четворогодишње основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се вреднујући општу просечну оцену остварену на основним студијама, дужину времена студирања на основним студијама и број остварених ЕСПБ бодова на претходним студијама, а у складу са Правилником о начину бодовања и ближим мерилима за утврђивање редоследа за упис кандидата на акредитоване студијске програме Универзитета у Новом Саду Природно-математичког факултета.

На основу критеријума из конкурса, Факултет сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на студије имају кандидати који су на ранг листи рангирани у оквиру броја студената предвиђених за упис.

Структура студијског програма

Структура студијског програма Мастер студија – Професор географијеу једногодишњем трајању обухвата укупно 5 обавезних и 11 изборних предмета, од којих студенти бирају 4 предмета.

Обавезни предмети  су :

Примена дидактичких принципа у настави географије

 • Методика наставе географије 2
 • Карактеристичне регије на Земљи
 • Школска пракса 2
 • Теренска настава 5

Листа изборних предмета дата је у одељку Курикулум. И оквирни садржај сваког предмета дат је у Курикулуму студијског програма.

Мастер студије Професор географије трају једну годину са укупно 765 часова активне наставе, раздељене у два семестара (I семестар 375 часова, II  семестар 390 часова). Настава се реализује методама активне и интерактивне наставе и укључује: предавања, вежбе, менторски рад, самостални рад студената, семинарске радове, теренски рад, консултације.

Бодовна вредност предмета

Укупан број ЕСПБ на студијама је 60, при чему је број ЕСПБ у оквиру изборних предмета 24 ЕСПБ. Бодовна вредност сваког предмета исказана је у Табели распореда предмета по семестрима и годинама студија у одељку Курикулум.

Завршни рад

Студијским програмом је предвиђена израда завршног рада. Бодовна вредност завршног-мастер рада на дипломским студијама је 9 ЕСПБ.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Прелазак са других студијских програма

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру сличних области дефинишу се на основу важећих студијских програма Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма  мастер студија Професор географије јесте да целовито образује студенте за предметног наставника географије у основном и средњем образовању и да их припреми за рад у образовно-научним институцијама са зaконски предвиђеним звањима, као и за рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе. Академско географско образовање у оквиру овог студијског програма омогућује континуитет у развоју географског образовања стеченог у оквиру основних академских студија географије или сродних студијских програма. Диференцирањем наставних садржаја у оквире уских географских научних дисциплина и њиховом интеграцијом у интердисциплинарним областима постиже се формирање флексибилног система географског знања, што омогућује разумевање основних теоријских поставки савремене географије. Педагошко-психолошки и методички модули организовани су тако да у потпуности одговарају захтевима савремене наставе географије. У оквиру мастер студија Професор географије методички модул образује студенте у конкретном домену реализације савремене наставе географије. Студенти се уводе у научна истраживања у области географског образовања.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма мастер студија Професор географије је да образује предметне наставнике географије који могу у потпуности да одговоре изазовима савременог географског образовања. То подразумева географско образовање усклађено са најновијим научним достигнућима савремене географије, као и адекватно образовање у наукама о сазнавању и обучавању. Овај студијски програм омогућава развој неопходних наставничких компетенција код будућих професора географије. Пружајући широко и савремено академско, теоријско-методолошко и научно образовање у области географских научних дисциплина обезбеђује потребне стручне компетенције, а савремено засновани методички и педагошко-психолошки модули омогућавају развој педагошких, дидактичких и методичких компетенција. Овај студијски програм конципиран је тако да подстиче свршене студенте на перманентно усавршавање и даљи професионални развој.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способности анализе, синтезе и предвиђања последица;
 • способност критичког мишљења;
 • способност решавања конкретних проблема применом научног метода и поступака;
 • способности за комуникацију и интеракцију са ученицима, са родитељима, са колегама, управом и стручним службама школе, као и са локалном заједницом.

Овај студијски програм омогућује образовање стручњака са свим потребним специфичном компетенцијама за савремену наставу географије и истраживања у географском образовању.

Ови стручњаци имају развијене компетенције:

 • за примену и развој професионалних знања и вредности: стручних (у оквирима свих ужих географских дисциплина), педагошко-психолошких и методичко-дидактичких,
 • за планирање и самоевалуацију сопственог професионалног развоја и усавршавања,
 • за планирање, програмирање и управљање наставним процесом географије у основном и у општем и стручном средњем образовању,
 • за дизајнирање ситуације учења и стварање повољне атмосфере за учење географије,
 • за овладавање процесима, методама, поступцима и техникама истраживања у географском образовању.

Стручњаци који заврше овај студијски програм оспособљени су за:

 • рад као предметни наставници географије у основном, средњем стручном и општем средњем образовању,
 • рад на стручном усавршавању и едукацији у свим облицима неформалног географског образовања,
 • рад у образовно-научним институцијама са законски предвиђеним звањима и
 • рад у стручним, развојним и надзорним педагошким службама у органима управе.
Курикулум

Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, фонд часова активне наставе и ЕСПБ бодове.

Опис предмета садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке.
Курикулум је конципиран тако да студент након завршетка студија има најмање 60 ЕСПБ.

Овај програм садржи обавезне и изборне предмете. Начин избора изборних предмета:

У првом изборном блоку има 6 изборних предмета, а у другом пет. Од понуђених изборних предмета по изборним блоковима студенти бирају по два предмета. Студенти који су завршили претходне студије несродних дисциплина морају водити рачуна, да бирају изборне предмета који су из методичке, дидактичке, педагошке и психолошке групе предмета. По завршетку основних и мастер академских студија за рад у наставно-образовном процесу будућим професорима географије је потребно да имају најмање 30 ЕСПБ бодова из поменуте групе предмета и шест бодова праксе у установи. Студент бира изборни предмет уз консултације са студентским саветником за одговарајући студијски програм и годину студија.

Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете износи 43,33%.

Пријављивање изборних предмета се врши приликом уписа семестра.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Мастер професор географије

Изборна настава на студијском програму