Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Циљ студијског програма Дипломирани професор биологије је образовање предметних наставника – професора биологије,   оспособљених за рад у основним и средњим школама.

Врста студија и исход процеса учења

Основне академске студије Ι степена биолошког профила имају четворогодишње студијске   програме и завршавају се са сакупљених најмање 240 ЕСПБ.

По завршетку студија формирају се стручњаци са квалификацијама за предметне наставнике биологије у основним и средњим школама. Стечени ниво знања обезбеђује формираним стручњацима његову лаку примену у пракси.

Стручни, академски, односно научни назив

Лице које заврши основне академске студије стиче стручни назив Дипломирани професор биологије првог степена академских студија.

Услови за упис на студијски програм

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању. Услов за упис је положен пријемни испит из биологије. Редослед кандидата у коначној ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Структура студијског програма

Структуру студијског програма Дипломирани професор биологије чини скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање дипломе првог степена академских студија образовно-научног поља Природно-математичких наука. Прве три године студија, које чине корпус општих биолошких основа, организоване су кроз укупно 27 предмета и две теренске наставе, од тога 20 су обавезни предмети, два обавезна терена и 7 изборних предмета. На четвртој години студија по садржају и броју ЕСПБ доминирају обавезни и изборни предмети из психолошко-педагошко-методичког кора. На овај начин студенти који савладају четворогодишњи програм основних студија стичу 30 ЕСПБ из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 ЕСПБ обавезне школске праксе, како то прописује члан 8. Закона о основама система образовања и васпитања Републике Србије.

Сваки предмет из студијског програма исказан је бројем ЕСПБ, а обим студија изражен је збиром ЕСПБ. У свакој школској години збир ЕСПБ износи најмање 60, што одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године. Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари и теренска настава), самосталног рада, колоквијума, испита и других видова ангажовања.

Од укупног збира ЕСПБ изборни предмети заступљени су са најмање 48 ЕСПБ.

У структури студијског програма заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ и то:

 • Академско-општеобразовни предмети заступљени су са минимумом од 38 ЕСПБ.
 • Теоријско-методолошки предмети заступљени су са минимумом од 54 ЕСПБ.
 • Научни, односно уметничко-стручни предмети заступљени су са минимумом од 87 ЕСПБ.
 • Стручно-апликативни предмети заступљени су са минимумом од 62 ЕСПБ, а у зависности од изборности овај број ЕСПБ може бити и већи. Укупан збир ЕСПБ у овој категорији предмета је 127 ЕСПБ.

Трајање студија

Основне академске студије студијског програма Дипломирани професор биологије трају 4 године (8 семестара). Укупан број часова активне наставе на појединим годинама студија износи:

 • прва година: 780 часова активне наставе годишње,
 • друга година: 855 часова активне наставе годишње,
 • трећа година: 735 часова активне наставе годишње,
 • четврта година: 765 часова активне наставе годишње.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Студијским програмом није предвиђена израда завршног рада.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Изборни предмети са сродних студијских програма (студијски програм Дипломирани биолог) понуђени су студентима студијског програма Дипломирани професор биологије и налазе се у листама понуђених изборних предмета.

Прелазак са других студијских програма

Прелазак на студијски програм Дипломирани професор биологије са других сродних студијских програма може се вршити преношењем ЕСПБ. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Бодовна вредност студијског програма Дипломирани професор биологије је 243 ЕСПБ.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је да целовито образује кадар биолошког профила компетентан за рад у основном и средњошколском образовању. Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје опште-образовних и теоријско-методолошких предмета стекну основа знања из области природних наука која се у даљем току студија унапређују кроз групу научних и стручно-апликативних предмета научног поља биологије. У завршној години студија се кроз групу обавезних и изборних предмета педагошко-психолошког и методичког поља омогућава студентима да у потпуности одговоре на захтеве савремене наставе биологије. Овако конципираним студијским програмом образују се стручњаци са свим потребним компетенцијама за обављање наставе биологије. Стечене компетенције и вештине на овом нивоу студија представљају базу фундаменталних знања за наставак образовања на мастер академским студијама биолошког и сродних профила.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је образовање предметних наставника – професора биологије, оспособљених за рад у основним, средњим стручним школама и гимназијама. Овај студијски програм пружа широко и савремено академско образовање у области биолошких научних дисциплина, те тиме обезбеђује потребне стручне компетенције будућих професора биологије. Такође, савремено засновани методички и педагошко-психолошки курсеви омогућавају развој педагошких, дидактичких, методичких и комуникацијских компетенција. Будући свршени студенти, професори биологије, подстичу се на перманентно усавршавање и професионални развој.

Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Способност анализе и синтезе
 • Способност примене стечених знања у пракси
 • Вештине за прикупљање и обраду информација
 • Способност размене информација, идеја, проблема и решења
 • Способност успешног тимског рада
 • Основне вештине употребе рачунара

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • Употреба и развој професионалних знања: стручних (биолошких, укључујући све дисциплине), дидактичко-методичких и психолошких, неопходних за успешну реализацију програма биологије у основној и средњим школама према савременим захтевима наставе и учења
 • Планирање, програмирање и управљање наставом биологије у основној и средњим школама
 • Комуникација и интеракција са ученицима (оцењивање и напредовање ученика у функцији: информисања, развоја, мотивације и евалуације њиховог рада), родитељима, управом школе, колегама и локалном заједницом
 • Интердисциплинарне и интеркомпетиционе способности (познавање нових образовних и информационих технологија, и њихове примене у настави биологије), познавања и других наука, пре свега природних
 • Планирање и евалуација сопственог континуираног професионалног развоја
 • Формирање става о неопходности перманентног усавршавања

Опис исхода учења

Исход процеса учења је стручњак са основним академским образовањем који поседује значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено у средњој школи као и интегрисано знање неопходно за разумевање научне основе из области биологије. Стечено знање дипломираном студенту обезбеђује стручност за рад у основном и средњем образовању.

Минимални исходи учења:

 • Познавање структуре организације и функције биосистема на нивоима молекула, ткива, организма и популација
 • Употреба основних биолошких појмова и препознавање значаја биолошких дисциплиа у савременој науци
 • Поседовање вештине рада у лабораторијским условима и развијена способност за прилагођавање једноставних експеримената условима рада у школама
 • Самостално прикупљање информација из стручне литературе
 • Успешна примена стандардних принципа планирања, програмирања и управљања наставом биологије
Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Дипломирани професор биологије

Изборна настава на студијском програму