Структура студијског програма

Назив студијског програма

Назив студијског програма је Информатика (3 године, 180 ЕСПБ) (И1)

Структура студијског програма

Студијски програм Информатика (И1) представља основне академске студије из области информатике на Универзитету у Новом Саду које се изводе на Природно-математичком факултету. Њихово трајање је 3 године, укупна вредност студија је 180 ЕСПБ, а по њиховом завршетку се стиче звање првог степена информатичар. Услов за стицање дипломе је да студент положи све обавезне предмете предвиђене програмом и да сакупи укупно 180 ЕСПБ поена. План студијског програма састоји се из обавезних предмета, два изборна модула: Рачунарске науке и Информационе технологије и скупа изборних предмета.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Завршни рад

Овим студијским програмом није предвиђен завршни рад, у складу са могућношћу која је остављена у Закону.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Обавезни предмети су заједнички за оба модула – 8 предмета (укупно 60 ЕСПБ бодова): два у првој, четири у другој и два у трећој години студија. Ови предмети представљају у свету општеприхваћене основе (базу) потребне за основно академско образовања сваког информатичара, без обзира на касније специјализације и суб-специјализације. Њима су обухваћене основе програмирања (процедуралног и објектно-оријентисаног), алгоритама, база података, оперативних система, рачунарских комуникација, мрежа и неопходних математичких апарата.

Изборни предмети са других студијских програма

Изборни модул Рачунарске науке, састоји се из 11 предмета (укупно 84 ЕСПБ): четири у првој, три у другој и четири у трећој години студија. Овим предметима се знање студената употпуњује савременим и општеприхваћеним теоријама, методама и практичним вештинама потребним за њихов будући позив из анализе алгоритама, формалних и програмских језика, интелигентних система, као и из сложенијих, неопходних математичких теорија и метода.

Изборни модул Информационе технологије, састоји се из 11 предмета (укупно 83 ЕСПБ): четири у првој, три у другој и четири у трећој години студија. Овим предметима се знање студената употпуњује општеприхваћеним и савременим теоријама, методама и практичним вештинама потребним за њихов будући позив из организације рачунара и рачунарских мрежа, база података, оперативних система, софтверског инжењерства, информационих система, као и из неопходних математичких теорија и апарата.

Прелазак са других студијских програма

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру сличних области дефинишу се на основу важећих студијских програма Природно-математичког факултета у Новом Саду. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Сврха студијског програма

Сврхе овог студијског програма су:

 • опште образовање информатичара, способних за практичан рад на рачунарима у привреди у свим фазама и улогама током развоја софтвера, са разумевањем односа развоја софтвера са другим аспектима пословања и теоријском основом;
 • образовање информатичара за учествовање на развоју и примени софтверских система, као и за рад у примени информационих технологија и рачунарских наука у образовању, безбедности, здравству и другим областима људског рада;
 • припрема за даље студије у области информационих технологија и рачунарских наука;
 • Избором одговарајућег изборног модула студијског програма, студент се већ на основним студијама може лагано специјализовати ка општијим пословним применама (информационе технологије: информациони системи, софтверско инжењерство, управљање…) или ка фундаменталнијим областима информатике (рачунарске науке: системски софтвер, симулације, рачунарске игре…).

Обе поменуте специјализације кадрова (информационе технологије и рачунарске науке) су неопходни кадровски ресурси за развој друштва базираног на знању односно информационог друштва које је већ значајно развијено у земљама Европске уније, Сједињених Америчких Држава, Аустралије, Јапану итд.

Србија је почев од 2000. године такође изложена повећаној потреби за информатичким кадровима обе врсте због повећаних инвестиција и појаве страних компаније и стандарда како у области информатике, тако и у другим областима које имају потребу за информатичком подршком.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма за стицање звања информатичар (трогодишњи програм), као и звања дипломирани информатичар (четворогодишњи програм) су:

 • упознавање са основним информатичким принципима, методама и техникама  потребним за решавање проблема помоћу рачунара, као и за примену рачунара у различитим областима људског деловања;
 • усвајање основних знања, метода и техника о програмирању и програмским језицима, програмским парадигмама (структурираном, објектно-оријентисаном, функционалном и логичком програмирању), алгоритмима, оперативним системима, базама података и информационим системима;
 • упознавање са основним математичким дисциплинама неопходним за анализу, разумевање, решавање проблема, као и за успешну примену информатичких принципа и техника;
 • надградњу основних информатичких знања напреднијим принципима и техникама у области рачунарских наука, односно информационих технологија;
 • припрема за успешну примену информатичких техника у пракси;
 • припрема за даљу надградњу знања, као теоријска и практична подлога за усвајање сложенијих садржаја из области информатике – тј. за даље студирање на дипломским студијама;
 • развој високог степена апстрактног, аналитичког и синтетичког, логичког мишљења и разумевање различитих ступњева апстракције у информатичком домену;
 • развијање иницијативе и способности за самостално решавање проблема помоћу рачунара правилном употребом усвојених информатичких принципа и техника.

Поред горе поментог, циљеви четворогодишњег студијског програма за стицање звања дипломирани информатичар додатно укључују:

 • усвајање напреднијих знања у области информатике, укључујући области софтверског инжењерства, информационих система, програмских језика, вештачке интелигенције, методике, педагогије и теоријских основа информатике;
 • образовање свестраних стручњака у области информатике, који ће бити у стању да учествују у раду софтверских тимова; да раде као предавачи у основним и средњим школама и да дају допринос изучавању информатичких наука.
Компетенције дипломираних студената

Циљеви студијског програма за стицање звања информатичар су:

 • упознавање са основним информатичким принципима, методама и техникама  потребним за решавање проблема помоћу рачунара, као и за примену рачунара у различитим областима људског деловања;
 • усвајање основних знања, метода и техника о програмирању и програмским језицима, програмским парадигмама (структурираном, објектно-оријентисаном, функционалном и логичком програмирању), алгоритмима, оперативним системима, базама података и информационим системима;
 • упознавање са основним математичким дисциплинама неопходним за анализу, разумевање, решавање проблема, као и за успешну примену информатичких принципа и техника;
 • надградњу основних информатичких знања напреднијим принципима и техникама из области рачунарских наука, односно информационих технологија;
 • припрема за успешну примену информатичких техника у пракси;
 • припрема за даљу надградњу знања, као теоријска и практична подлога за усвајање сложенијих садржаја из области информатике – тј. за даље студирање на дипломским студијама;
 • развој високог степена апстрактног, аналитичког и синтетичког, логичког мишљења и разумевање различитих ступњева апстракције у информатичком домену;
 • развијање иницијативе и способности за самостално решавање проблема помоћу рачунара правилном употребом усвојених информатичких принципа и техника.
Курикулум

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за модул Рачунарске науке

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за модул Информационе технологије

Изборна настава на студијском  програму