План извођења наставе на програму у текућој школској години
Испод је дат формално акредитован план, а на сајту Одсека за информатику је детаљно приказано како се он тренутно изводи. Постоје минималне разлике, али оне могу бити битне студентима.
Структура студијског програма

Врста студија и исход процеса учења

Студијски програм Информационе технологије представља основне академске студије из области информатике на Универзитету у Новом Саду, а које се изводе на Природно-математичком факултету.

Стручни, академски, односно научни назив

По завршетку студија стиче се звање првог степена дипломирани информатичар – информационе технологије.

Структура студијског програма

Услов за стицање звања дипломирани информатичар – информационе технологије је да студент положи све обавезне предмете предвиђене програмом и сакупи укупно 240 ЕСПБ поена. План студијског програма састоји се из обавезних предмета и скупа изборних предмета.

Обавезних предмета има 21 што је укупно 146 ЕСПБ бодова. Прва, друга и трећа година имају по шест обавезних предмета, а четврта три. Ови предмети представљају у свету опште прихваћене основе потребне за основно академско образовање сваког информатичара. Њима су обухваћене основе програмирања (процедуралног и објектно-оријентисаног), алгоритама, база података, оперативних система, рачунарских комуникација, мрежа, али и неопходних математичких апарата. Такође, ови предмети обухватају теме софтверског инжењерства, као и теоријске и практичне наставне садржаје за моделирање и имплементацију сложених информационих система.

Знање студената се употпуњује понудом изборних предмета. Студенти бирају одговарајући број од понуђених изборних предмета сходно жељама и потребном броју ЕСПБ поена за успешан завршетак године, односно студија. Изборни предмети су скуп више специјализованих (прилагођених узрасту студената, као и циљу студијског програма) општих и информатичких, математичких и педагошких предмета и има их укупно 34. Већина ових изборних предмета су садржајно независни, тако да не изискују посебне услове за упис, осим дефинисаних година студија на којима се они налазе у понуди, како би се обезбедило њихово логичко надовезивање на садржаје усвојене у склопу обавезних предмета.

На предавањима за обраду наставних садржаја користи се аудиторна метода, претежно фронтално, уз коришћење рачунарске опреме и осталих савремених визуелних наставних средстава, али се користе и поједине групне и индивидуалне методе наставе. Сходно савременим трендовима академског образовања информатичара, акценат вежби је на практичном раду студената на рачунару, као и на осталим видовима индивидуалне и групне наставе, као што су пројекти, семинарски радови, домаћи задаци, реферати и друго.

Трајање студија

Трајање студија је 4 године, а њихова укупна вредност је 240 ЕСПБ.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Сврха студијског програма

Сврхa студијског програма за стицање звања дипломирани информатичар – информационе технологије је:

 • опште образовање информатичара, способних за практичан рад на рачунарима у привреди у свим фазама и улогама током развоја софтвера, са разумевањем односа развоја софтвера са другим аспектима пословања и теоријском основом;
 • образовање информатичара за учествовање на развоју и примени софтверских система, као и за рад у примени информационих технологија у образовању, безбедности, здравству и другим областима људског рада;
 • припрема за даље студије у области информационих технологија или рачунарских наука (избором одговарајућих изборних предмета, студент се већ на основним студијама може лагано специјализовати ка општијим пословним применама или ка фундаменталнијим областима информатике);
 • образовање информатичара за стицање савремених, високотехнолошких знања која се захтевају у информатичкој индустрији, за решавање практичних проблема уз коришћење напреднијих информатичких техника;
 • припрема студената за рад у настави из области информатике у основним и средњим школама – у понуди су и изборни предмети који омогућавају стицање 36 ЕСПБ из групе педагошко-психолошких предмета;
 • припрема за даље студије и стицање предзнања потребних за научно-истраживачки рад и даље усавршавање у том смеру на универзитетима и у научним институтима.

Основна сврха овог студијског програма је школовање стручњака из области информатике са акцентом на област информационих технологија. Стручњаци овог кадра су препознати као неопходан кадровски ресурс за развој друштва базираног на знању, односно информационог друштва које је већ значајно развијено у земљама Европске уније, Сједињеним Америчким Државама, Аустралији, Јапану итд.

Србија је почев од 2000. године такође изложена повећаној потреби за информатичким кадровима због повећаних инвестиција и појаве страних компанија и стандарда како у области информатике, тако и у другим областима које имају потребу за информатичком подршком.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма за стицање звања дипломирани информатичар – информационе технологије су:

 • упознавање са основним информатичким принципима, методама и техникама  потребним за решавање проблема помоћу рачунара, као и за примену рачунара у различитим областима људског деловања користећи најновије технологије и алате;
 • усвајање основних знања, метода и техника о програмирању и програмским језицима, програмским парадигмама (структурираном, објектно-оријентисаном, функционалном и логичком програмирању), алгоритмима, оперативним системима, базама података и информационим системима уз употребу најновијих технологија и алата;
 • упознавање са основним математичким дисциплинама неопходним за анализу, разумевање, решавање проблема, као и за успешну примену информатичких принципа и техника;
 • надградња основних информатичких знања напредним принципима и техникама у области информационих технологија;
 • припрема за успешну примену информатичких техника у пракси;
 • припрема за даљу надградњу знања, као теоријска и практична подлога за усвајање сложенијих садржаја из области информатике – тј. за даље студирање на академским студијама;
 • развој високог степена апстрактног, аналитичког и синтетичког, логичког мишљења и разумевање различитих ступњева апстракције у информатичком домену;
 • развијање иницијативе и способности за самостално решавање проблема помоћу рачунара правилном употребом усвојених информатичких принципа и техника;
 • усвајање напреднијих знања у области информатике, укључујући области софтверског инжењерства, информационих система, програмских језика, вештачке интелигенције, методике, педагогије и теоријских основа информатике;
 • образовање свестраних стручњака у области информатике, који ће бити у стању да учествују у раду софтверских тимова, да раде као предавачи у основним и средњим школама и да дају допринос изучавању информатичких наука.
Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Дипломирани информатичар који заврши овај студијски програм стећи ће:

 • способност за анализу и синтезу;
 • способност за примену знања у пракси;
 • способност за употребу најновијих технологија и алата у пракси;
 • способност доношења одлука;
 • способност учења;
 • знање другог језика;
 • уже-стручна знања (информатика).

Поред горе наведеног, биће припремљен и за:

 • самосталан и тимски практичан рад у развоју софтвера;
 • успешно извођење наставе информатике у основним и средњим школама;
 • започињање научно-истраживачке делатности на универзитетима и у научним институтима.

Опис исхода учења

Успешан студент ће по стицању звања дипломирани информатичар – информационе технологије имати:

 • основна знања из базичних области математике;
 • способност логичког мишљења, формулације претпоставки и извођења закључака на формалан и формализовани начин;
 • способност разумевања и формулисања проблема и његовог моделирања да би се омогућила његова анализа и решавање;
 • програмерске вештине у процедуралној, функционалној и објектно-оријентисаној парадигми програмирања;
 • разумевање свих фаза у циклусу развоја софтвера: захтеви, анализа, дизајн (пројектовање), имплементација, тестирање и одржавање;
 • практичне вештине у коришћењу програмских окружења, система за управљање релационим базама података и CASE алата;
 • разумевање текућих принципа, техника и трендова у развоју информатике;
 • знање концепата и теоријских поставки информатичких наука;
 • знање из одређених сродних области математичких и друштвених наука, што ће му омогућити да самостално примени принципе и технике информатике у пракси у решавању проблема из различитих домена.
Курикулум

Обавезних предмета има укупно 21. Обавезни предмети носе 146 ЕСПБ (60%). Прва, друга и трећа година имају по шест обавезних предмета, а четврта три.

Изборним предметима се попуњава остатак бодова до најмање 240 ЕСПБ за четворогодишњи програм студија. Листа изборних предмета садржи 34 предмета, при чему је за сваки изборни предмет дефинисан семестар или семестри на којем је доступан. Тако се на првој години нуди 21 (по семестрима: 9/12) предмета укупне вредности 120 ЕСПБ, на другој години је на располагању 24 предмета (10/14) у вредности од 153 ЕСПБ, на трећој години је у понуди 31 предмета (12/19) који укупно вреде 209 ЕСПБ, а на четвртој години нуди се 34 предмета (15/19) укупне вредности 211 ЕСПБ. Изборни предмети су или опште-образовног карактера, или пак обухватају неке специфичне информатичке садржаје, који употпуњују први ниво образовања информатичара.

На овом програму, предвиђени облици наставе су предавања и вежбе. Критеријуми који морају бити задовољени приликом избора предмета су:

 1. Збир ЕСПБ за сваку годину осим завршне мора да буде бар 60, док на завршној години збир може да буде и мањи, али да збир ЕСПБ поена укупно на свим годинама буде бар 240 уколико студент жели да стекне звање дипломирани информатичар – информационе технологије.
 2. Број часова наставе мора да буде бар 20 недељно за сваки семестар.
 3. Број часова предавања мора да буде бар 10 недељно за сваки семестар.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Информационе технологије

Изборна настава на студијском програму