Структура студијског програма

Назив и циљеви студијског програма

Мастер академске студије Управљање културним туризмом и културним наслеђем

Врста студија и исход процеса учења

Мастер академске студије

Стручни, академски, односно научни назив

Мастер туризмолог (у додатку дипломе Мастер туризмолог – Управљање културним туризмом и културним наслеђем)

Услови за упис на студијски програм

 • Завршене основне академске студије у тајању од четири године
 • Позиција на ранг-листи у оквиру одобрене уписне квоте студената

Детаљан опис услова за упис на мастер академске студије се налази у документу Правила студирања.

Структура студијског програма

Мастер студије Управљање културним туризмом и културним наслеђем трају једну годину (два семестра), за које студент треба да сакупи 60 ЕСПБ бодова. Студијски програм се састоји од петобавезних предмета (Менаџмент културног наслеђа и културног туризма- 5ЕСПБ, Пројектни менаџмент у културном туризму –6 ЕСПБ, Квантитативне и квалитативне методеистраживања у културном туризму- 6ЕСПБ, Стручна пракса-3 ЕСПБ и Завршни – мастер рад, вредности 20 ЕСПБ) и слободних изборних предмета. Групу слободних изборних предмета чини 6 предмета. За сваки изборни предмет дефинисани су семестри на којима је он доступан. У првом семестру студенти бирају два изборна предмета, а у другом један.

Бодовна вредност студијског програма је 60 ЕСПБ. Бодовна вредност сваког предмета исказана је у Табели распореда предмета по семестрима, као и у табелама спецификације предмета.

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру сличних области дефинишу се на основу важећих студијских програма Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Настава се реализује  активним методама и укључује: предавања, вежбе, практичну наставу, стручну праксу, семинарске радове, консултације.

Фонд часова предвиђен за обавезан предмет Пракса обрачунава се као оптерећење наставнику ангажованом на припреми и релизацијипраксе студената, проналажењу адекватних организација из области културе где студент сагледава конкретне појаве, објекте и проблеме из области културног туризма и управљањем културним наслеђем у одређеном простору.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Мастер академске студије Управљање културним туризмом и културним наслеђем је образовање академских стручњака из области управљања културним наслеђем и културним туризмом како би се оспособили за одговорно планирање, организовање и укључивање културних садржаја у туристичку понуду; стицање компетенција за квалитетно организовање културних догађаја у бројним јавним и приватним предузећима; утврђивање ефеката и значаја догађаја по развој туризма на дестинацији. Сврха програма је и надградња стечених знања на основним академским студијама вишим знањима и садржајнијим теоријским и практичним сазнањима, као и пружање основа за самостални квалитативни и квантитативни научно-истраживачки рад. Наш студијски програм у складу са чињеницом да се заснива на географском и економском аспекту проучавања културног туризма и културног наслеђа, посебну пажњу посвећује унапређењу туристичке понуде. Наши стручњаци се оспособљавају да испитају претпоставку формирања комплексне културне туристичке понуде, која је квантитативно-квалитативно усклађена испољеној комплексној туристичкој тражњи. Потребно једа успешно реализују  истовремено постојање, заједничко и временски синхронизовано дејство бројних атрактивних, рецептивних, саобраћајних и организационих фактора на основу којих ће успети да квалитетно управљају културним наслеђем.

Базирајући се на знањима студената стеченим на основним студијама, овај програм пружа продубљена, усмерена, специјалистичка знања за оперативан рад и пословање у области културног туризма који је један од најмасовнијих облика туризма. Он обезбеђује студентима компетенцију за рад у предузећима која се баве културним наслеђем и културним туризмом као и способност квалитетног организовања све бројнијих културних догађаја.

Мастер туризмолозиу културном туризму треба да разумеју специфичности пословања економских ентитета у туризму. Сврха програма је да понуди специфична знања која ће будуће мастер туризмологеу културном туризму оспособити да управљају пословањем у културном туризму у условима транзиције и драматичних промена у макроекономском окружењу.

Оспособљавање мастер туризмологау културном туризму за креирање пословне идеје из области културног туризма, из пројектног управљања, функционисања туристичког тржишта, финансија, интеркултуралне комуникације, информационих технологија које се користе у културном туризму, маркетинга, организације догађаја, оснивање новог предузећа и управљање његовим пословањем значајна је сврха овог програма.

Мастер академске студије Управљање културним туризмом и културним наслеђемподразумевају оспособљеност за наставак усавршавања у високообразовним институцијама, овладавање методолошким научно-истраживачким инструментаријумом  који чини предуслов уписивања и успешног увођења у докторске студије из  области туризма, за бављење науком и примене теорије у туристичкој пракси, не само са становишта на нивоу вештина, већ и решавање практичних и теоријских проблема у туризму и комплементарним делатностима.

На основу свега наведеног, Мастер академске студије Управљање културним туризмом и културним наслеђем прате европске трендове и иницијативе и узимају у обзир потеребе друштва за кадровима одређеног профила, што их чини усклађеним са Стратегијом и Политиком обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је да кроз мултидисциплинарни приступ образује кадрове из области културног туризма који треба да стекну вештине, стручна знања и звања, за рад у овом, брзо растућом сектору туристичке делатности.

Студијски програм мастер студија је напреднија академска или професионална дисциплина. Студенти треба да покажу оригиналност у примени знања и да схвате како се границе знања померају новим истраживањима. Треба да се баве комплексним питањима на систематичан и креативан начин, као и да покажу оригиналност у бављењу проблемима и у њиховом решавању. То се постиже образовањем  стручњака који ће имати систематизован скуп знања из туризма  и сродних грана, група и подгрупа делатности која су неопходна за истраживања у једној од конкретних области туристичке теорије, праксе и политике (материјалне и организационе основе културног туризма, економских аспеката културног туризма…).

Општи циљеви образовања мастер туризмолога су следећи: развијање критичког мишљења и способности разумевања и решавања проблема односа туристичке тражње и понуде, што укључује такође и формирање свести о неопходности перманентног образовања, нужног за ефикасно деловање у динамичком, променљивом окружењу; циљеви образовања се огледају и у формирању таквих стручњака који су оспособљени за тимски рад, спремни да резултате свога рада саопште стручној и широј јавности у усменој и писменој форми.

Један од значајних циљева студијског програма је образовање стручњака, који поред значајног теоријског знања, поседује и довољно искуства у примени специфичних истраживачких метода и техника у реалним проблемима. Студенти ће бити оспособљени да самостално раде на пројектним апликацијама и препознају позиве адекватне за реализацију њихове идеје и потребе организације у којој ће радити. Свршени студенти ће бити припремљени за самосталан стручни и истраживачки рад у великом броју институција и предузећа који се баве разним аспектима културног туризма. То је за нашу земљу од посебно великог значаја. Такође, студенти ће стећи потребне компетенције за све четири функције менаџмента: планирање, организовање, управљање и контрола у културном туризму, културном наслеђу и култуним догађајима. Поред тога, стећиће одређене вештине и компетенције за развој производа у култуном туризму, креирање стратегија брендирања, вештине комуникације у интеркултуралној средини, буџетирање догађаја и пројеката у културном туризму, као и примене информационо-комуникационих технологија у разним аспектима култуног туризма и културног наслеђа.     

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора одговарати одређеном нивоу националног оквира квалификација.

Мастер студије допуњују знања стечена на основним академским студијама али и квалификују студенте да повезују и примене знања у решавању проблема у културном туризму. Такође, квалификује студенте да интегришу знања, пронађу најбоље могућности за конкурисање код различитих ЕУ пројеката како би реализовали своје идеје и допринели бољој, разноликој понуди из области културног туризма, решавају сложене проблеме и да на јасан начин пренесу знања стручној и широј јавности. Студенти стичу квалитете потребне за запослење у околностима које траже иновативност, комуникативност, личну одговорност и иницијативу, у сложеним и непредвидивим професионалним окружењима.

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност ретроспекције, праћења и предвиђања појава практичног и теоријског аспекта у пословању из домена културног туризма;
 • способност критичког мишљења, анализе и закључивања у свим облицима туристичког пословног окружења;
 • способност решавања комплексних теоријских и практичних проблема везаних за област културног наслеђа и културног туризма.

Овај студијски програм омогућује образовање стручњака са свим потребним специфичним компетенцијама  за савремено пословање и истраживање у овим научним областима.

Ови стручњаци стећи ће следеће компетенције:

 • за високо академско стручно и научно усавршавање из области културног туризма
 • за овладавање квалитативним и квантитативним методама, техникама, поступцима целокупног процеса истраживања свих сегмената туристичког тржишта, са акцентом на тржиште културног туризма;
 • за организовање различитих културних догађаја;
 • за развијену комуникацију у савременом пословном окружењу;
 • за самосталан рад на пројектним апликацијама и препознавању позива адекватних за реализацију њихове идеје и потребе организације у којој ће радити;
 • за све четири функције менаџмента: планирање, организовање, управљање и контрола у културном туризму, културном наслеђу и култуним догађајима;
 • вештине и компетенције за развој производа у култуном туризму;
 • за креирање стратегија брендирања;
 • вештине комуникације у интеркултуралној средини, буџетирање догађаја и пројеката у културном туризму;
 • примене информационо-комуникационих технологија у разним аспектима култуног туризма и културног наслеђа.

Студенти који заврше овај студијски програм оспособљени су за:

 • креативни и иноваторски рад и управљање у установама културе;
 • туристичким организацијама;
 • туристичко-информативним центрима;
 • високо компетентно и креативно планирање и управљање на нивоу туристичке дестинације;
 • планирање, организовање и управљање културним догађајима од значаја за развој туризма на дестинацији.
 • примену савремених метода у истраживању тржишта културног туризма,
 • развој културног туристичког производа и његову интерпретацију
 • писање пројектних апликација из области културног туризма
Курикулум

На студијском програму постоји пет обавезних предмета (Менаџмент културног наслеђа и културног туризам- 5 ЕСПБ, Пројектни менаџмент у културном туризму –6 ЕСПБ, Квантитативне и квалитативне методе истраживања у културном туризму-6 ЕСПБ, Стручна пракса-3 ЕСПБ и Завршни – мастер рад, вредности 20 ЕСПБ) и слободни изборни предмети. Групу слободних изборних предмета чини 6 предметаод којих студент бира 3 предмета.

За сваки изборни предмет дефинисани су семестри на којима је доступан.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Изборна настава на студијском програму