Структура студијског програма

Назив студијског програма

Назив студијског програма је Дипломирани професор математике (4 године, 240 ЕСПБ) (ознака: М4)

Стручни, академски, односно научни назив

Стручни, академски, односно научни назив дипломирани професор математике.

Структура студијског програма

Студијски програм Дипломирани професор математике (ознака: М4) представља основне академске студије из поља чисте (теоријске) математике на Универзитету у Новом Саду, а које се изводе на Природно-математичком факултету. Курикулумом програма се дефинише 29 обавезних предмета, који чине у свету општеприхваћено „језгро“ основног академског образовања сваког математичара, међу којима је и 8 предмета из категорије методичко-психолошко-педагошких предмета (МПП предмети). Обухваћене су основе математичке анализе (функције реалних и комплексних променљивих, диференцијалне једначине, функционална анализа), топологије, алгебре, аритметике, дискретне математике, геометрије (аналитичка, апсолутна, еуклидска, хиперболичка), нумеричке математике и теорије вероватноће и статистике. Знање студената се употпуњује понудом више (укупно 32) специјализованих (али ипак прилагођених узрасту) општих и математичких предмета. Три од њих су из групе МПП предмета, док четири предмета спадају у категорију високо специјализованих математичких предмета доступних на последњој години студија. Ови изборни предмети су садржајно независни, тако да не изискују посебне услове за упис, осим дефинисаних година студија на којима се они налазе у понуди, како би се обезбедило њихово логичко надовезивање на садржаје усвојене у склопу обавезних предмета. Наравно, сваком предмету додељен је адекватан број ЕСПБ, као и фонд часова. Настава се на предавањима изводи претежно фронтално, уз примерено коришћење савремених визуелних средстава. Полазећи од специфичне природе математике као науке, највећи део вежби је теоријског карактера, и на њима се увежбавају изложени теоријски принципи и анализирају типични проблеми и њихова решења, након чега студенти самостално примењују усвојене технике. Код једног броја предмета (углавном из информатике, нумеричке математике и других примењених дисциплина), предвиђено је коришћење рачунара у склопу вежби и других облика самосталног рада студената. Овим студијским програмом је предвиђено да студент сакупи 40 ЕСПБ из МПП предемета, као и 6 ЕСПБ школске праксе, што га, након свршетка студија, квалификује за рад у школи.

Трајање студија

Њихово трајање је 4 године (8 семестара), укупна вредност студија је 240 ЕСПБ.

Бодовна вредност предмета

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у табели распореда предмета по семестрима и годинама студија, као и у табелама спецификације предмета.

Предуслови за упис предмета

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета су назначени у табелама спецификације предмета.

Изборни предмети са других студијских програма

Изборни предмети са сродних студијских програма понуђени су студентима студијског програма Дипломирани професор математике (4 године, 240 ЕСПБ) и налазе се у листама понуђених изборних предмета.

Прелазак са других студијских програма

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру сличних области дефинишу се на основу важећих студијских програма Природно-математичког факултета у Новом Саду. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ прописани су општим актом Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Сврха студијског програма

Сврха и улога овог студијског програма је да пружи адекватну основу знања потребног за успешно савлађивање мастер академских студија из области чисте или наставе математике. Поред тога, због довољног броја предмета из групе МПП предмета, на овом смеру се образује наставни кадар способан да примени савремене методичке принципе, као и технике образовне технологије у припремању и извођењу наставе математике у основним и средњим школама.

Циљеви студијског програма
  • упознавање са основама система математичких дисциплина, улогама и међусобним односима подобласти математике, као и основних објеката, концепата и метода које те дисциплине изучавају;
  • усвајање основних знања о кључним математичким теоријама и структурама, са посебним акцентом на теорију функција, диференцијалне једначине, топологију, основе опште и линеарне алгебре, теорију група, прстена и поља, комбинаторику, аксиоматски приступ у геометрији, те основе нумеричке математике и теорије вероватноће и статистике;
  • припрема за даљу надградњу знања, као теоријска подлога за усвајање напреднијих и сложенијих математичких теорија, али и као основ за примену стечених знања у математичком моделирању практичних проблема и методичку трансформацију научених садржаја у наставној пракси;
  • висок степен развоја апстрактног, као и аналитичког и синтетичког логичког мишљења и разумевање различитих степена математичке апстракције;
  • развијање иницијативе и способности за самостално решавање проблема, као и критичког односа у анализи логичке исправности решења математичких проблема;
  • усвајање и увежбавање методичких, дидактичких и психолошких поступака неопходних за успешно извођење наставе математике у школама, те стицање праксе и рутине у том правцу.
Курикулум

У првој години студија заступљено је седам обавезних предмета, од чега су четири у зимском, а три у летњем семестру. У другој години је број обавезних предмета шест са по три предмета у сваком семестру, док је у трећој и четвртој години број обавезних предмета осам са по четири предмета у сваком семестру. Укупна вредност обавезних предмета је 188 ЕСПБ (78,33%). Ови предмети чине „језгро“ основног нивоа академског образовања из чисте математике, и оно је са минималним одступањима утврђено и концепцијски исто свуда у свету где постоје студије математике. Такође у листи обавезних предмета се налазе и  предмети из групе психолошких, педагошких и методичких дисциплина са 35 ЕСПБ, као и 6 ЕСПБ школске праксе. Остатак поена (52 ЕСПБ, 21,67%) скупља се, на начин утврђен Законом, путем изборних предмета. За прве три године студија листа садржи 26 понуђених изборних предмета (12 у зимском и 14 у летњем семестру) (ГРУПА А). Ови изборни предмети су или опште-образовног карактера, или пак обухватају неке специфичне (углавном примењено оријентисане) математичке садржаје, које употпуњују први ниво образовања математичара. Што се тиче листе изборних предмета за четврту годину студија, она броји укупно 6 предмета који су подељени у три групе. Сваку групу укупне вредности 10 ЕСПБ, чине 2 предмета сваки по 5 ЕСПБ. Студент на четвртој години студија бира тачно један предмет из сваке од три групе изборних предмета. Избором једног од предмета из ГРУПЕ Б у зимском семестру, који садржински припадају психолошким, педагошким и методичким дисциплинама, студент ће заједно са 35 ЕСПБ, као и 6 ЕСПБ школске праксе из листе обавезних предмета, бити квалификован да обавља наставно-образовни рад. Високо специјализовани математички предмети су на овој години студија посебно издвојени у ГРУПУ Ц у зимском семестру (поље математичке анализе) и ГРУПУ Д у летњем семестру (поље математичке алгебре).

Распоред обавезних предмета по семестрима и годинама студија

Изборна настава на студијском програму